במדבר 2
Hebrew Bible OT and NT

1וידבר יהוה אל משה ואל אהרן לאמר׃ 2איש על דגלו באתת לבית אבתם יחנו בני ישראל מנגד סביב לאהל מועד יחנו׃ 3והחנים קדמה מזרחה דגל מחנה יהודה לצבאתם ונשיא לבני יהודה נחשון בן עמינדב׃ 4וצבאו ופקדיהם ארבעה ושבעים אלף ושש מאות׃ 5והחנים עליו מטה יששכר ונשיא לבני יששכר נתנאל בן צוער׃ 6וצבאו ופקדיו ארבעה וחמשים אלף וארבע מאות׃ 7מטה זבולן ונשיא לבני זבולן אליאב בן חלן׃ 8וצבאו ופקדיו שבעה וחמשים אלף וארבע מאות׃ 9כל הפקדים למחנה יהודה מאת אלף ושמנים אלף וששת אלפים וארבע מאות לצבאתם ראשנה יסעו׃

10דגל מחנה ראובן תימנה לצבאתם ונשיא לבני ראובן אליצור בן שדיאור׃ 11וצבאו ופקדיו ששה וארבעים אלף וחמש מאות׃ 12והחונם עליו מטה שמעון ונשיא לבני שמעון שלמיאל בן צורי שדי׃ 13וצבאו ופקדיהם תשעה וחמשים אלף ושלש מאות׃ 14ומטה גד ונשיא לבני גד אליסף בן דעואל׃ 15וצבאו ופקדיהם חמשה וארבעים אלף ושש מאות וחמשים׃ 16כל הפקדים למחנה ראובן מאת אלף ואחד וחמשים אלף וארבע מאות וחמשים לצבאתם ושנים יסעו׃

17ונסע אהל מועד מחנה הלוים בתוך המחנת כאשר יחנו כן יסעו איש על ידו לדגליהם׃

18דגל מחנה אפרים לצבאתם ימה ונשיא לבני אפרים אלישמע בן עמיהוד׃ 19וצבאו ופקדיהם ארבעים אלף וחמש מאות׃ 20ועליו מטה מנשה ונשיא לבני מנשה גמליאל בן פדהצור׃ 21וצבאו ופקדיהם שנים ושלשים אלף ומאתים׃ 22ומטה בנימן ונשיא לבני בנימן אבידן בן גדעני׃ 23וצבאו ופקדיהם חמשה ושלשים אלף וארבע מאות׃ 24כל הפקדים למחנה אפרים מאת אלף ושמנת אלפים ומאה לצבאתם ושלשים יסעו׃

25דגל מחנה דן צפנה לצבאתם ונשיא לבני דן אחיעזר בן עמישדי׃ 26וצבאו ופקדיהם שנים וששים אלף ושבע מאות׃ 27והחנים עליו מטה אשר ונשיא לבני אשר פגעיאל בן עכרן׃ 28וצבאו ופקדיהם אחד וארבעים אלף וחמש מאות׃ 29ומטה נפתלי ונשיא לבני נפתלי אחירע בן עינן׃ 30וצבאו ופקדיהם שלשה וחמשים אלף וארבע מאות׃ 31כל הפקדים למחנה דן מאת אלף ושבעה וחמשים אלף ושש מאות לאחרנה יסעו לדגליהם׃

32אלה פקודי בני ישראל לבית אבתם כל פקודי המחנת לצבאתם שש מאות אלף ושלשת אלפים וחמש מאות וחמשים׃ 33והלוים לא התפקדו בתוך בני ישראל כאשר צוה יהוה את משה׃ 34ויעשו בני ישראל ככל אשר צוה יהוה את משה כן חנו לדגליהם וכן נסעו איש למשפחתיו על בית אבתיו׃

Hebrew Bible OT and NT

Bible Hub

Numbers 1
Top of Page
Top of Page