Titus 1
Apostolic Bible Polyglot STU ▾ 
Paul's Salutation to Titus
1:1   *
1:1   Παύλος
1:1   Paul, 
1401
δούλος
a bondman 
2316
θεού
of God, 
652-1161
απόστολος δε
and apostle 
*
Ιησού
of Jesus 
5547
χριστού
Christ, 
2596
κατά
for 
4102
πίστιν
belief 
1588
εκλεκτών
of the chosen 
2316
θεού
of God, 
2532
και
and 
1922
επίγνωσιν
full knowledge 
225
αληθείας
of truth, 
3588
της
of the one 
2596
κατ'
according to 
2150
ευσέβειαν
piety; 
1:2   1909
1:2   επ'
1:2   unto 
1680
ελπίδι
the hope 
2222
ζωής
of life 
166
αιωνίου
eternal, 
3739
ην
which 
1861
επηγγείλατο
[4promised 
3588
ο
1the 
893
αψευδής
3incapable of falsehood 
2316
θεός
2God] 
4253
προ
before 
5550
χρόνων
times 
166
αιωνίων
eternal, 
1:3   5319-1161
1:3   εφανέρωσε δε
1:3   but manifested 
2540
καιροίς
[2times 
2398
ιδίοις
1in his own ] — 
3588
τον
  
3056-1473
λόγον αυτού
his word 
1722
εν
by 
2782
κηρύγματι
proclamation, 
3739
ο
which 
4100-1473
επιστεύθην εγώ
I was entrusted with 
2596
κατ'
according to 
2003
επιταγήν
command 
3588
του
  
4990-1473
σωτήρος ημών
[2our deliverer 
2316
θεού
1of God]. 
1:4   *
1:4   Τίτω
1:4   To Titus 
1103
γνησίω
genuine 
5043
τέκνω
child 
2596
κατά
according to 
2839
κοινήν
our common 
4102
πίστιν
belief. 
5484
χάρις
Favor, 
1656
έλεος
mercy, 
1515
ειρήνη
peace 
575
από
from 
2316
θεού
God 
3962
πατρός
the father, 
2532
και
and 
2962
κυρίου
of the Lord 
*
Ιησού
Jesus 
5547
χριστού
Christ 
3588
του
  
4990-1473
σωτήρος ημών
our deliverer. 
Elders Appointed
1:5   3778
1:5   τούτου
1:5   For this 
5484
χάριν
favor 
2641
κατέλιπόν
I left 
1473
σε
you 
1722
εν
in 
*
Κρήτη
Crete, 
2443
ίνα
that 
3588
τα
the things 
3007
λείποντα
missing 
1930
επιδιορθώση
you should correct, 
2532
και
and 
2525
καταστήσης
should place 
2596-4172
κατά πόλιν
in every city 
4245
πρεσβυτέρους
elders, 
5613
ως
as 
1473
εγώ
I 
1473-1299
σοι διεταξάμην
set in order for you to do. 
1:6   1536
1:6   ει τις
1:6   If anyone 
1510.2.3
εστιν
is 
410
ανέγκλητος
without reproach, 
1520
μιάς
[2of one 
1135
γυναικός
3wife 
435
ανήρ
1husband], 
5043
τέκνα
[3children 
2192
έχων
1having 
4103
πιστά
2trustworthy], 
3361
μη
not 
1722
εν
with 
2724
κατηγορία
a charge 
810
ασωτίας
of carnality, 
2228
η
or 
506
ανυπότακτα
unsubmissiveness. 
1:7   1163-1063
1:7   δει γαρ
1:7   For it is necessary 
3588
τον
the 
1985
επίσκοπον
overseer 
410-1510.1
ανέγκλητον είναι
to be without reproach, 
5613
ως
as 
2316
θεού
God's 
3623
οικονόμον
manager; 
3361
μη
not 
829
αυθάδη
self-willed, 
3361
μη
not 
3711
οργίλον
prone to anger, 
3361
μη
not 
3943
πάροινον
intemperate in the use of wine, 
3361
μη
not 
4131
πλήκτην
a brawler, 
3361
μη
not 
146
αισχροκερδή
profiting through vice; 
1:8   235
1:8   αλλά
1:8   but 
5382
φιλόξενον
hospitable, 
5358
φιλάγαθον
friend of good men, 
4998
σώφρονα
discreet, 
1342
δίκαιον
just, 
3741
όσιον
sacred, 
1468
εγκρατή
self-controlled, 
1:9   472
1:9   αντεχόμενον
1:9   holding to 
3588
του
  
2596
κατά
[3according to 
3588
την
4the 
1322
διδαχήν
5teaching 
4103
πιστού
1 the trustworthy 
3056
λόγου
2word], 
2443
ίνα
that 
1415-1510.3
δυνατός η
he might be able 
2532
και
both 
3870
παρακαλείν
to encourage 
1722
εν
in 
3588
τη
the 
1319
διδασκαλία
[2teaching 
3588
τη
  
5198
υγιαινούση
1sound], 
2532
και
and 
3588
τους
[2the ones 
483
αντιλέγοντας
3disputing 
1651
ελέγχειν
1to reprove]. 
1:10   1510.2.6-1063
1:10   εισί γαρ
1:10   For there are 
4183
πολλοί
many 
506
ανυπότακτοι
unsubmissive 
2532
και
and 
3151
ματαιολόγοι
vain talkers 
2532
και
and 
5423
φρεναπάται
mind-deceivers, 
3122
μάλιστα
especially 
3588
οι
the ones 
1537
εκ
of 
4061
περιτομής
the circumcision, 
1:11   3739
1:11   ους
1:11   whom 
1163
δει
it is necessary 
1993
επιστομίζειν
to muzzle, 
3748
οίτινες
who 
3650
όλους
[2entire 
3624
οίκους
3houses 
396
ανατρέπουσι
1upset], 
1321
διδάσκοντες
teaching 
3739
α
what 
3361-1163
μη δει
they must not, 
149
αισχρού
[2of shameful 
2771
κέρδους
3gain 
5484
χάριν
1for favor]. 
1:12   2036
1:12   είπέ
1:12   There said 
5100
τις
a certain one 
1537
εξ
of 
1473
αυτών
them, 
2398-1473
ίδιος αυτών
[2of their own 
4396
προφήτης
1a prophet], 
*
Κρήτες
Cretans 
104
αεί
continually 
5583
ψεύσται
are liars, 
2556
κακά
evil 
2342
θηρία
wild beasts, 
1064
γαστέρες
[2bellies 
692
αργαί
1idle]. 
1:13   3588
1:13   η
1:13     
3141-3778
μαρτυρία αύτη
This testimony 
1510.2.3
εστίν
is 
227
αληθής
true; 
1223
δι'
for 
3739
ην
which 
156
αίτιαν
reason 
1651
έλεγχε
reprove 
1473
αυτούς
them 
664
αποτόμως
severely! 
2443
ίνα
that 
5198
υγιαίνωσιν
they should be sound 
1722
εν
in 
3588
τη
the 
4102
πίστει
belief, 
1:14   3361
1:14   μη
1:14   not 
4337
προσέχοντες
giving heed 
*
Ιουδαϊκοίς
to Jewish 
3454
μύθοις
fables, 
2532
και
and 
1785
εντολαίς
commandments 
444
ανθρώπων
of men, 
654
αποστρεφομένων
turning away from 
3588
την
the 
225
αλήθειαν
truth. 
1:15   3956
1:15   πάντα
1:15   All things 
3303
μεν
indeed 
2513
καθαρά
are pure 
3588
τοις
to the 
2513
καθαροίς
pure; 
3588-1161
τοις δε
but to the ones 
3392
μεμιαμμένοις
being defiled 
2532
και
and 
571
απίστοις
unbelieving 
3762
ουδέν
nothing 
2513
καθαρόν
is pure; 
235
αλλά
but 
3392
μεμίανται
[5are defiled 
1473-2532
αυτών και
1even their 
3588
ο
  
3563
νους
2mind 
2532
και
3and 
3588
η
  
4893
συνείδησις
4conscience]. 
1:16   2316
1:16   θεόν
1:16   God 
3670
ομολογούσιν
they acknowledge 
1492
ειδέναι
to know, 
3588-1161
τοις δε
but in the 
2041
έργοις
works 
720
αρνούνται
they deny, 
947-1510.6
βδελυκτοί όντες
being abominable 
2532
και
and 
545
απειθείς
resisting persuasion, 
2532
και
and 
4314
προς
[2to 
3956
παν
3every 
2041
έργον
5work 
18
αγαθόν
4good 
96
αδόκιμοι
1rejected]. 

Copyright 1996 by Charles Van der Pool. Download PDFs or purchase the printed edition at ApostolicBible.com.

2 Timothy 4
Top of Page
Top of Page