ΡΟΥΘ 3

<< ΡΟΥΘ 3 >>
Ruth 3 Apostolic Bible Polyglot ©

Naomi Instructs Ruth
           
3:1   2532
3:1   και
3:1   And 
2523
εκάθισε
she stayed 
3326
μετά
with 
3588
της
  
3994-1473
πενθεράς αυτής
her mother-in-law. 
2532
και
And 
2036
είπε
[4said 
1473
αυτή
5to her 
*
Νοομί
1Naomi 
3588
η
  
3994
πενθερά
3mother-in-law 
1473
αυτής
2her], 
2364
θύγατερ
O daughter, 
3766.2
ου μη
In no way 
2212
ζητήσω
shall I seek 
1473-372
σοι ανάπαυσιν
rest for you, 
2443
ίνα
that 
2095
ευ
a good thing 
1096
γένηταί
should happen 
1473
σοι
to you. 
3:2   2532
3:2   και
3:2   And 
3568
νυν
now, 
3780
ουχί
is not 
*
Βοόζ
Boaz 
1107.1
γνώριμος
near acquaintance 
1473
ημίν
to us, 
3739
ου
of whom 
1510.7.2
ης
you were 
3326
μετά
with 
3588
των
  
2877-1473
κορασίων αυτού
his young women? 
2400
ιδού
Behold, 
1473
αυτός
he 
3039
λικμά
winnows 
3588
τον
at the 
257
άλωνα
threshing-floor 
3588
των
of the 
2915
κριθών
barley 
3778
ταύτη
this 
3588
τη
  
3571
νυκτί
night. 
3:3   1473-1161
3:3   συ δε
3:3   And you 
3068
λούση
shall bathe, 
2532
και
and 
218
αλείψη
anoint, 
2532
και
and 
4060
περιθήσεις
put 
3588
τον
  
2441-1473
ιματισμόν σου
your clothes 
1909
επί
upon 
4572
σεαυτή
yourself, 
2532
και
and 
305
ανάβηθι
ascend 
1909
επί
unto 
3588
τον
the 
257
άλω
threshing-floor! 
3361
μη
You should not 
1107
γνωρισθής
make yourself known 
3588
τω
to the 
435
ανδρί
man, 
2193
έως
until 
3588
του
  
4931-1473
συντελέσαι αυτόν
he finishes 
3588
του
  
2068
φαγείν
eating 
2532
και
and 
4095
πιείν
drinking. 
3:4   2532
3:4   και
3:4   And 
1510.8.3
έσται
it will be 
1722
εν
at 
3588
τω
  
2837-1473
κοιμηθήναι αυτόν
his going to sleep, 
2532
και
that 
1097
γνώση
you shall perceive 
3588
τον
the 
5117
τόπον
place 
3739
ου
where 
2837
κοιμάται
he sleeps 
1563
εκεί
there, 
2532
και
and 
2064
ελεύση
you shall go in, 
2532
και
and 
601
αποκαλύψεις
uncover 
3588
τα
the things 
4314
προς
by 
4228-1473
ποδών αυτού
his feet, 
2532
και
and 
2837
κοιμηθήση
you shall go to sleep. 
2532
και
And 
1473
αυτός
he 
518
απαγγελεί
shall report 
1473
σοι
to you 
3739
α
what 
4160
ποιήσεις
you shall do. 
3:5   2036
3:5   είπε
3:5   [3said 
1161
δε
1And 
*
Ρουθ
2Ruth] 
4314
προς
to 
1473
αυτήν
her, 
3956
πάντα
All 
3745
όσα
as much 
302
αν
as 
2036
 είπης
you should tell 
1473
μοί
to me 
4160
ποιήσω
I will do. 
Ruth Follows Naomi's Instructions
           
3:6   2532
3:6   και
3:6   And 
2597
κατέβη
she went down 
1519
εις
into 
3588
τον
the 
257
άλω
threshing-floor, 
2532
και
and 
4160
εποίησε
she did 
2596
κατά
according to 
3956
πάντα
all 
3745
όσα
as much as 
1781
ενετείλατο
[2gave charge 
1473
αυτή
3to her 
3588
η
  
3994-1473
πενθερά αυτής
1her mother-in-law]. 
3:7   2532
3:7   και
3:7   And 
2068-*
έφαγε Βοόζ
Boaz ate, 
2532
και
and 
4095
έπιε
drank, 
2532
και
and 
18.2
ηγαθύνθη
did good 
3588
η
to 
2588-1473
καρδία αυτού
his heart; 
2532
και
and 
2064
ήλθε
he went 
3588
του
  
2837
κοιμηθήναι
to go to sleep 
1722
εν
in 
3310
μερίδι
a portion 
3588
της
of the 
4746.1
στοιβής
pile. 
3588-1161
η δε
And she 
2064
ήλθεν
came 
1722
εν
in 
2931
κρυφή
secret, 
2532
και
and 
601
απεκάλυψε
uncovered 
3588
τα
the things 
4314
προς
by 
4228-1473
ποδών αυτού
his feet, 
2532
και
and 
2837
εκοιμήθη
she went to sleep. 
3:8   1096-1161
3:8   εγένετο δε
3:8   And it came to pass 
1722
εν
at 
3588
τω
  
3317
μεσονυκτίω
midnight, 
2532
και
that 
1839
εξέστη
[3was startled 
3588
ο
1the 
435
ανήρ
2man] 
2532
και
and 
5015
εταράχθη
disturbed; 
2532
και
and 
2400
ιδού
behold, 
1135
γυνή
a woman 
2837
κοιμάται
slept 
4314
προς
at 
4228-1473
ποδών αυτού
his feet. 
3:9   2036-1161
3:9   είπε δε
3:9   And he said, 
5100
τις
Who 
1510.2.2
ει
are 
1473
συ
you? 
3588-1161
η δε
And she 
2036
είπεν
said, 
1473
εγώ
I 
1510.2.1
ειμι
am 
*
Ρουθ
Ruth, 
3588
η
  
1399-1473
δούλη σου
your maidservant; 
2532
και
and 
4016
περιβαλείς
you shall put 
3588
το
  
4419-1473
πτερύγιόν σου
your garment border 
1909
επί
upon 
3588
την
  
1399-1473
δούλην σου
your maidservant, 
3754
ότι
for 
70.3
αγχιστεύς
[2a relative 
1510.2.2-1473
ει συ
1you are]. 
3:10   2532
3:10   και
3:10   And 
2036-*
είπε Βοόζ
Boaz said, 
2127
ευλογημένη
Being blessed are 
1473
συ
you 
3588
τω
by the 
2962
κυρίω
lord 
2316
θεώ
God, 
2364
θύγατερ
O daughter, 
3754
ότι
for 
18.2
ηγάθυνας
you did good 
3588
το
in 
1656-1473
έλεός σου
your mercy 
3588
το
at the 
2078
έσχατον
last 
5228
υπέρ
over 
3588
το
the 
4413
πρώτον
first, 
3588
του
  
3361
μη
[2to not 
4198
πορευθήναί
3go 
1473
σε
1for you] 
3694
οπίσω
after 
3494
νεανιών
the young men, 
1535
 είτε
whether 
4434
πτωχός
poor 
1535
είτε
or whether 
4145
πλούσιος
rich. 
3:11   2532
3:11   και
3:11   And 
3568
νυν
now, 
2364
θύγατερ
O daughter, 
3361
μη
do not 
5399
φοβού
fear! 
3956
πάντα
All 
3745
όσα
what 
302
αν
ever 
2036
είπης
you should say 
4160
ποιήσω
I will do 
1473
σοι
for you. 
1492
οίδε
[6know 
1063
γαρ
1For 
3956
πάσα
2all 
5443
φυλή
5tribe 
2992
λαού
3of the people 
1473
μου
4of my] 
3754
ότι
that 
1135
γυνή
[3a woman 
1411
δυνάμεως
4of ability 
1510.2.2
ει
2are 
1473
συ
1you]. 
3:12   2532
3:12   και
3:12   And 
3568
νυν
now 
230
αληθώς
truly 
70.3
αγχιστεύς
[3a relative 
1473
εγώ
1I 
1510.2.1
ειμι
2am]; 
2532
και
but 
1065
γε
indeed 
1510.2.3
έστιν
there is 
70.3
αγχιστεύς
a relative 
1722
εν
in 
1093
γη
the land 
3739
ων
who 
5228
υπέρ
is over 
1473
εμέ
me. 
3:13   835
3:13   αυλίσθητι
3:13   You lodge 
3588
την
the 
3571
νύκτα
night! 
2532
και
and 
1510.8.3
έσται
it will be 
4404
τοπρωϊ
in the morning, 
1437
εάν
if 
70.4
αγχιστεύση
he should act as next of kin 
1473
σε
for you — 
18
αγαθόν
good, 
70.4
αγχιστευέτω
let him act as next of kin! 
1437-1161
εάν δε
But if 
3361
μη
he should not 
1014
βούληται
want 
70.4
αγχιστεύσαί
to act as next of kin 
1473
σε
for you, 
70.4
αγχιστεύσω
[2shall act as next of kin 
1473
σε
3for you 
1473
εγώ
1I]. 
2198-2962
ζη κύριος
As the lord lives, 
2837
κοιμήθητι
you go to sleep 
2193
έως
until 
4404
πρωϊ
morning! 
3:14   2532
3:14   και
3:14   And 
2837
εκοιμήθη
she went to sleep 
4314
προς
at 
4228-1473
ποδών αυτού
his feet 
2193
έως
until 
4404
πρωϊ
morning. 
3588
η
  
1161
δε
And 
450
ανέστη
she rose up 
4253
προ
before 
3588
του
  
1921
επιγνώναι
[2 could recognize 
435
άνδρα
1a man] 
3588
τον
  
4139-1473
πλησίον αυτού
his neighbor. 
2532
και
And 
2036-*
είπε Βοόζ
Boaz said, 
3361
μη
Do not 
1097
γνωσθήτω
let it be known, 
3754
ότι
that 
2064
ελήλυθε
[2has come 
1135
γυνή
1a woman] 
1519
εις
unto 
3588
τον
the 
257
άλω
threshing-floor! 
3:15   2532
3:15   και
3:15   And 
2036
είπεν
he said 
1473
αυτή
to her, 
5342
φέρε
Bring 
3588
το
the 
4023.1
περίζωμα
apron, 
3588
το
the one 
1883
επάνω
upon 
1473
σου
you, 
2532
και
and 
2902
κράτησον
hold 
1473
αυτό
it! 
3588-1161
η δε
And she 
2902
εκράτησεν
held 
1473
αυτό
it, 
2532
και
and 
3354
εμέτρησεν
he measured out 
1803
εξ
six measures 
2915
κριθών
of barley, 
2532
και
and 
2007
επέθηκεν
placed them 
1909
επ'
unto 
1473
αυτήν
her. 
2532
και
And 
1525
εισήλθεν
she entered 
1519
εις
into 
3588
την
the 
4172
πόλιν
city. 
3:16   2532
3:16   και
3:16   And 
*
Ρουθ
Ruth 
1525
εισήλθε
entered 
4314
προς
to 
3588
την
  
3994-1473
πενθεράν αυτής
her mother-in-law. 
3588-1161
η δε
And she 
2036
είπε
said, 
5100
τι
What 
1510.2.3
εστι
is it, 
2364
θύγατερ
O daughter? 
2532
και
And 
518
απήγγειλεν
she reported 
1473
αυτή
to her 
3956
πάντα
all 
3745
όσα
as much as 
4160
εποίησεν
[3did 
1473
αυτή
4for her 
3588
ο
1the 
435
ανήρ
2man]. 
3:17   2532
3:17   και
3:17   And 
2036
είπεν
she said, 
3588
τα
  
1803
εξ
[2six 
3588
των
  
2915
κριθών
3 measures of barley 
3778
ταύτα
1these] 
1325
έδωκέ
he gave 
1473
μοι
to me, 
3754
ότι
for 
2036
είπε
he said 
4314
προς
to 
1473
με
me, 
3361
μη
You should not 
1525
εισέλθης
enter 
2756
κενή
empty 
4314
προς
to 
3588
την
  
3994-1473
πενθεράν σου
your mother-in-law. 
3:18   3588-1161
3:18   η δε
3:18   And she 
2036
είπε
said, 
2521
κάθου
Sit down, 
2364
θύγατερ
O daughter, 
2193
έως
until 
3588
του
  
1921-1473
επιγνώναί σε
you realize 
4459
πως
how 
3756
ου
  
4098
πεσείται
[2shall fall 
3588
το
  
4487
ρήμα
1 the matter]! 
3756
ου
  
1063
γαρ
for 
3361
μη
[3should not 
2270
ησυχάση
4be still 
3588
ο
1the 
435
ανήρ
2man] 
2193
έως
until 
302
αν
whenever 
5055
τελέσθη
he should finish 
3588
το
the 
4487
ρήμα
matter 
4594
σήμερον
today. 

<< Ruth 3 >>

Copyright 1996 by Charles Van der Pool. Download PDFs or purchase the printed edition at ApostolicBible.com.