ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 22

<< ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 22 >>
Revelation 22 Apostolic Bible Polyglot ©

The River of Life
           
22:1   2532
22:1   και
22:1   And 
1166
έδειξέ
he showed 
1473
μοι
to me 
4215
ποταμόν
[2river 
2513
καθαρόν
1a pure] 
5204
ύδατος
of water 
2222
ζωής
of life, 
2986
λαμπρόν
bright 
5613
ως
as 
2930
κρύσταλλον
crystal, 
1607
εκπορευόμενον
going forth 
1537
εκ
from out of 
3588
του
the 
2362
θρόνου
throne 
3588
του
  
2316
θεού
of God 
2532
και
and 
3588
του
of the 
721
αρνίου
lamb. 
22:2   1722
22:2   εν
22:2   In 
3319
μέσω
the midst 
3588
της
  
4113-1473
πλατείας αυτής
of her square, 
2532
και
and 
3588
του
of the 
4215
ποταμού
river, 
1782
εντεύθεν
from this side here 
2532
και
and 
1782
εντεύθεν
from that side there, 
3586
ξύλον
a tree 
2222
ζωής
of life 
4160
ποιούν
producing 
2590
καρπούς
[2fruits 
1427
δώδεκα
1twelve], 
2596
κατά
[2by 
3376
μήνα
3month 
1538
έκαστον
1each] 
591
αποδιδούς
rendering 
3588
τον
  
2590-1473
καρπόν αυτού
its fruit; 
2532
και
and 
3588
τα
the 
5444
φύλλα
leaves 
3588
του
of the 
3586
ξύλου
tree 
1519
εις
were for 
2322
θεραπείαν
treatment 
3588
των
of the 
1484
εθνών
nations. 
22:3   2532
22:3   και
22:3   And 
3956
παν
every 
2652
κατάθεμα
great curse 
3756-1510.8.3
ουκ έσται
shall not be 
2089
έτι
any longer; 
2532
και
and 
3588
ο
the 
2362
θρόνος
throne 
3588
του
  
2316
θεού
of God 
2532
και
and 
3588
του
of the 
721
αρνίου
lamb 
1722
εν
[2in 
1473
αυτή
3her 
1510.8.3
έσται
1will be]; 
2532
και
and 
3588
οι
  
1401-1473
δούλοι αυτού
his bondmen 
3000
λατρεύσουσιν
shall serve 
1473
αυτώ
to him. 
22:4   2532
22:4   και
22:4   And 
3708
όψονται
they shall see 
3588
το
  
4383-1473
πρόσωπον αυτού
his face; 
2532
και
and 
3588
το
  
3686-1473
όνομα αυτού
his name 
1909
επί
is upon 
3588
των
  
3359-1473
μετώπων αυτών
their foreheads. 
22:5   2532
22:5   και
22:5   And 
3571
νυξ
[2night 
3756-1510.8.3
ουκ έσται
1there will be no] 
1563
εκεί
there; 
2532
και
and 
5532-3756
χρείαν ουκ
[2no need 
2192
έχουσι
1they have] 
3088
λύχνου
of a lamp, 
2532
και
and 
5457
φωτός
the light 
2246
ηλίου
of the sun, 
3754
ότι
for 
2962
κύριος
the Lord 
3588
ο
  
2316
θεός
God 
5461
φωτιζεί
enlightens 
1473
αυτούς
them; 
2532
και
and 
936
βασιλεύσουσιν
they shall reign 
1519
εις
into 
3588
τους
the 
165
αιώνας
eons 
3588
των
of the 
165
αιώνων
eons. 
22:6   2532
22:6   και
22:6   And 
3004
λέγει
he said 
1473
μοι
to me, 
3778
ούτοι
These 
3588
οι
  
3056
λόγοι
words 
4103
πιστοί
are trustworthy 
2532
και
and 
228
αληθινοί
true. 
2532
και
And 
2962
κύριος
the Lord 
3588
ο
  
2316
θεός
God 
3588
των
of the 
4151
πνευμάτων
spirits 
3588
των
of the 
4396
προφητών
prophets 
649
απέστειλε
sent 
3588
τον
  
32-1473
άγγελον αυτού
his angel 
1166
δείξαι
to show 
3588
τοις
to 
1401-1473
δούλοις αυτού
his bondmen 
3739
α
what 
1163
δει
must 
1096
γενέσθαι
take place 
1722-5034
εν τάχει
quickly. 
22:7   2400
22:7   ιδού
22:7   Behold, 
2064
έρχομαι
I come 
5036
ταχύ
quickly. 
3107
μακάριος
Blessed is 
3588
ο
the one 
5083
τηρών
giving heed to 
3588
τους
the 
3056
λόγους
words 
3588
της
of the 
4394
προφητείας
prophecy 
3588
του
  
975-3778
βιβλίου τούτου
of this scroll. 
22:8   2504
22:8   καγώ
22:8   And I 
*
Ιωάννης
John 
3588
ο
am the one 
191
ακουων
hearing 
2532
και
and 
991
βλεπων
seeing 
3778
ταύτα
these things. 
2532
και
And 
3753
ότε
when 
191
ήκουσα
I heard 
2532
και
and 
991
έβλεψα
saw, 
4098
έπεσα
I fell 
4352
προσκυνήσαι
to do obeisance 
1715
έμπροσθεν
before 
3588
των
the 
4228
ποδών
feet 
3588
του
of the 
32
αγγέλου
angel 
3588
του
  
1166
δεικνύοντός
showing 
1473
μοι
to me 
3778
ταύτα
these things. 
22:9   2532
22:9   και
22:9   And 
3004
λέγει
he says 
1473
μοι
to me, 
3708
όρα
See that you do 
3361
μη
not! 
4889-1473
σύνδουλός σου
[3your fellow-servant 
1063
γαρ
1for 
1510.2.1
ειμι
2I am], 
2532
και
and 
3588
των
  
80-1473
αδελφών σου
of your brethren 
3588
των
the 
4396
προφητών
prophets, 
2532
και
and 
3588
των
of the ones 
5083
τηρούντων
giving heed to 
3588
τους
the 
3056
λόγους
words 
3588
του
  
975-3778
βιβλίου τούτου
of this scroll; 
3588
τω
to 
2316
θεώ
God 
4352
προσκύνησον
do obeisance! 
22:10   2532
22:10   και
22:10   And 
3004
λέγει
he says 
1473
μοι
to me, 
3361
μη
You should not 
4972
σφραγίσης
set a seal upon 
3588
τους
the 
3056
λόγους
words 
3588
της
of the 
4394
προφητείας
prophecy 
3588
του
  
975-3778
βιβλίου τούτου
of this scroll, 
3754
ότι
for 
3588
ο
the 
2540
καιρός
time 
1451-1510.2.3
εγγύς εστιν
is near. 
22:11   3588
22:11   ο
22:11   The one 
91
αδικών
wronging, 
91
αδικησάτω
let him wrong 
2089
έτι
still! 
2532
και
And 
3588
ο
the 
4510
ρυπαρός
filthy one, 
4510
ρυπαρευθήτω
let him be filthy 
2089
έτι
still! 
2532
και
And 
3588
ο
the 
1342
δίκαιος
righteous, 
1343
δικαιοσύνην
[2righteousness 
4160
ποιησάτω
1let him do] 
2089
έτι
still! 
2532
και
And 
3588
ο
the 
39
άγιος
holy one, 
37
αγιασθήτω
let him be sanctified 
2089
έτι
still! 
22:12   2400
22:12   ιδού
22:12   Behold, 
2064
έρχομαι
I come 
5036
ταχύ
quickly, 
2532
και
and 
3588
ο
  
3408-1473
μισθός μου
my wage 
3326
μετ'
is with 
1473
εμού
me, 
591
αποδούναι
to render 
1538
εκάστω
to each 
5613
ως
as 
3588
το
  
2041
έργον
[2work 
1510.8.3
έσται
3will be 
1473
αυτού
1his]. 
Alpha and Omega
           
22:13   1473
22:13   εγώ
22:13   am 
3588
το
the 
1
Α
alpha 
2532
και
and 
3588
το
the 
5598
Ω
omega, 
746
αρχή
the beginning 
2532
και
and 
5056
τέλος
end, 
3588
ο
the 
4413
πρώτος
first 
2532
και
and 
3588
ο
the 
2078
έσχατος
last. 
22:14   3107
22:14   μακάριοι
22:14   Blessed are 
3588
οι
the ones 
4160
ποιούντες
observing 
3588
τας
  
1785-1473
εντολάς αυτού
his commandments, 
2443
ίνα
that 
1510.8.3
έσται
[2will be 
3588
η
  
1849-1473
εξουσία αυτών
1their authority] 
1909
επί
unto 
3588
το
the 
3586
ξύλον
tree 
3588
της
  
2222
ζωής
of life, 
2532
και
and 
3588
τοις
by the 
4440
πυλώσιν
gatehouses 
1525
εισέλθωσιν
they should enter 
1519
εις
into 
3588
την
the 
4172
πόλιν
city. 
22:15   1854
22:15   έξω
22:15   Outside 
3588
οι
are the 
2965
κύνες
dogs, 
2532
και
and 
3588
οι
the 
5333
φαρμακοί
administers of potions, 
2532
και
and 
3588
οι
the 
4205
πόρνοι
fornicators, 
2532
και
and 
3588
οι
the 
5406
φονείς
murderers, 
2532
και
and 
3588
οι
the 
1496
ειδωλολάτραι
idolaters, 
2532
και
and 
3956
πας
every one 
5368
φιλών
being fond of 
2532
και
and 
4160
ποιών
committing 
5579
ψεύδος
a lie. 
22:16   1473
22:16   εγώ
22:16   I 
*
Ιησούς
Jesus 
3992
έπεμψα
sent forth 
3588
τον
  
32-1473
άγγελόν μου
my angel 
3140
μαρτυρήσαι
to testify 
1473
υμίν
to you 
3778
ταύτα
these things 
1909
επί
unto 
3588
ταις
the 
1577
εκκλησίαις
assemblies. 
1473
εγώ
I 
1510.2.1
ειμι
am 
3588
η
the 
4491
ρίζα
root 
2532
και
and 
3588
το
the 
1085
γένος
race 
3588
του
  
*
Δαβίδ
of David, 
3588
ο
the 
792
αστήρ
[3star 
3588
ο
  
2986
λαμπρός
1bright 
4407
πρωϊνός
2early morning]. 
22:17   2532
22:17   και
22:17   And 
3588
το
the 
4151
πνεύμα
spirit 
2532
και
and 
3588
η
the 
3565
νυμφή
bride 
3004
λέγουσιν
say, 
2064
έρχου
Come! 
2532
και
And 
3588
ο
the one 
191
ακούων
hearing 
2036
ειπάτω
let say, 
2064
έρχου
Come! 
2532
και
And 
3588
ο
the one 
1372
διψών
thirsting, 
2064
ερχέσθω
let come! 
3588
ο
The one 
2309
θέλων
wanting, 
2983
λαβέτω
let take 
5204
ύδωρ
water 
2222
ζωής
of life 
1431
δωρεάν
without charge! 
22:18   3140-1473
22:18   μαρτυρώ εγώ
22:18   I bear witness 
3956
παντί
to every one 
191
ακούοντι
hearing 
3588
τους
the 
3056
λόγους
words 
3588
της
of the 
4394
προφητείας
prophecy 
3588
του
  
975-3778
βιβλίου τούτου
of this scroll; 
1437
εάν
if 
5100
τις
anyone 
2007
επιτιθή
should add 
1909
επ'
upon 
1473
αύτα
these, 
2007
επιθήσει
[2will place 
1909
επ'
3upon 
1473
αυτόν
4him 
3588
ο
  
2316
θεός
1God] 
3588
τας
the 
4127
πληγάς
calamities 
3588
τας
  
1125
γεγραμμένας
being written 
1722
εν
in 
3588
τω
  
975-3778
βιβλίω τούτω
this scroll. 
22:19   2532
22:19   και
22:19   And 
1437
εάν
if 
5100
τις
anyone 
851
αφέλη
should remove 
575
από
from 
3588
των
the 
3056
λόγων
words 
3588
του
of the 
975
βιβλίου
scroll 
3588
της
  
4394-3778
προφητείας ταύτης
of this prophecy, 
851-3588-2316
αφέλοι ο θεός
may God remove 
3588
το
  
3313-1473
μέρος αυτού
his part 
575
από
from 
3588
του
the 
3586
ξύλου
tree 
3588
της
  
2222
ζωής
of life, 
2532
και
and 
1537
εκ
from 
3588
της
the 
4172
πόλεως
[2city 
3588
της
  
39
αγίας
1holy] 
3588
των
of the  things 
1125
γεγραμμένων
having been written 
1722
εν
in 
3588
τω
  
975-3778
βιβλίω τούτω
this scroll. 
22:20   3004
22:20   λέγει
22:20   [4says 
3588
ο
1The one 
3140
μαρτυρών
2testifying 
3778
ταύτα
3these things], 
3483
ναι
Yes, 
2064
έρχομαι
I come 
5036
ταχύ
quickly. 
281
αμήν
Amen. 
3483
ναι
Yes, 
2064
έρχου
come 
2962
κύριε
O Lord 
*
Ιησού
Jesus! 
22:21   3588
22:21   η
22:21   The 
5484
χάρις
favor 
3588
του
  
2962-1473
κυρίου ημών
of our Lord 
*
Ιησού
Jesus 
5547
χριστού
Christ 
3326
μετά
be with 
3956
πάντων
all 
3588
των
the 
39
αγίων
holy ones. 
281
αμήν
Amen. 

<< Revelation 22 >>

Copyright 1996 by Charles Van der Pool. Download PDFs or purchase the printed edition at ApostolicBible.com.