Psalm 55
Apostolic Bible Polyglot STU ▾ 
Betrayal by a Friend
1519
εις
To 
3588
το
the 
5056
τέλος
director; 
1722
εν
among 
5215
ύμνοις
hymns 
4907
συνέσεως
of contemplation; 
3588
τω
to 
*
Ασάφ
Asaph. 
55:1   1801
55:1   ενώτισαι
55:1   Give ear, 
3588
ο
O 
2316
θεός
God, 
3588
την
to 
4335-1473
προσευχήν μου
my prayer! 
2532
και
for 
3361
μη
you should not 
5237
υπερίδης
overlook 
3588
την
  
1162-1473
δέησίν μου
my supplication. 
55:2   4337
55:2   πρόσχες
55:2   Take heed 
1473
μοι
to me, 
2532
και
and 
1522
εισάκουσόν
listen to 
1473
μου
me! 
3076
ελυπήθην
I was fretted 
1722
εν
in 
3588
τη
  
96.2-1473
αδολεσχία μου
my meditation 
2532
και
and 
5015
εταράχθην
was disturbed, 
55:3   575
55:3   από
55:3   from 
5456
φωνής
the voice 
2190
εχθρού
of the enemy, 
2532
και
and 
575
από
from 
2347
θλίψεως
the affliction 
268
αμαρτωλού
of the sinner; 
3754
ότι
for 
1578
εξέκλιναν
they turned aside 
1909
επ'
against 
1473
εμέ
me 
458
ανομίαν
for lawlessness, 
2532
και
and 
1722
εν
in 
3709
οργή
anger 
1465.1
ενεκότουν
they displayed anger 
1473
μοι
against me. 
55:4   3588
55:4   η
55:4     
2588-1473
καρδία μου
My heart 
5015
εταράχθη
was disturbed 
1722
εν
in 
1473
εμοί
me, 
2532
και
and 
1167
δειλία
dread 
2288
θανάτου
of death 
1968
επέπεσεν
fell 
1909
επ'
upon 
1473
εμέ
me. 
55:5   5401
55:5   φόβος
55:5   Fear 
2532
και
and 
5156
τρόμος
trembling 
2064
ήλθεν
came 
1909
επ'
upon 
1473
εμέ
me, 
2532
και
and 
2572
εκάλυψέ
[2covered 
1473
με
3me 
4655
σκότος
1darkness]. 
55:6   2532
55:6   και
55:6   And 
2036
είπα
I said, 
5100
τις
Why 
1325
δώσει
shall he not give 
1473
μοι
to me 
4420
πτέρυγας
wings 
5616
ωσεί
as 
4058
περιστεράς
a dove, 
2532
και
and 
4070.3
πετασθήσομαι
I shall spread out 
2532
και
and 
2664
καταπαύσω
I shall rest? 
55:7   2400
55:7   ιδού
55:7   Behold, 
3118.2
εμάκρυνα
I was far off 
5435.6
φυγαδεύων
being driven into exile, 
2532
και
and 
835
ηυλίσθην
was lodged 
1722
εν
in 
3588
τη
the 
2048
ερήμω
wilderness. 
55:8   4327
55:8   προσεδεχόμην
55:8   I waited for 
3588
τον
the 
4982
σώζοντά
one delivering 
1473
με
me 
575
από
from 
3641.4
ολιγοψυχίας
faint-heartedness 
2532
και
and 
2616.6
καταιγίδος
the gale. 
55:9   2670
55:9   καταπόντισον
55:9   Sink them, 
2962
κύριε
lord, 
2532
και
and 
2612.1
καταδίελε
divide 
3588
τας
  
1100-1473
γλώσσας αυτών
their tongues! 
3754
ότι
for 
1492
είδον
I saw 
458
ανομίαν
lawlessness 
2532
και
and 
485
αντιλογίαν
dispute 
1722
εν
in 
3588
τη
the 
4172
πόλει
city. 
55:10   2250
55:10   ημέρας
55:10   Day 
2532
και
and 
3571
νυκτός
night 
2944
κυκλώσει
he shall encircle 
1473
αυτήν
her 
1909
επί
upon 
3588
τα
  
5038-1473
τείχη αυτής
her walls; 
2532
και
and 
458
ανομία
lawlessness 
2532
και
and 
4192
πόνος
misery 
1722
εν
will be in 
3319
μέσω
the midst 
1473
αυτής
of her; 
55:11   2532
55:11   και
55:11   and 
93
αδικία
injustice, 
2532
και
and 
3756-1587
ουκ εξέλιπεν
[4ceased not 
1537
εκ
5from out of 
3588
των
  
4113-1473
πλατειών αυτής
6her squares 
5110
τόκος
1usury 
2532
και
2and 
1388
δόλος
3treachery]. 
55:12   3754
55:12   ότι
55:12   For 
1487
ει
if 
2190
εχθρός
an enemy 
3679
ωνείδισέ
berated 
1473
με
me, 
5297-302
υπήνεγκα αν
I would have endured. 
2532
και
And 
1487
ει
if 
3588
ο
the 
3404
μισών
one detesting 
1473
με
me 
1909
επ'
[2against 
1473
εμέ
3me 
3169.2
εμεγαλορρημόνησεν
1spoke great words], 
2928-302
εκρύβην αν
I would have hidden 
575
απ'
from 
1473
αυτού
him. 
55:13   1473-1161
55:13   συ δε
55:13   But you, 
444
άνθρωπε
O man, 
2473
ισόψυχε
are like-minded, 
2232
ηγεμών
a leader 
1473
μου
of mine, 
2532
και
and 
1109-1473
γνωστέ μου
my diviner, 
55:14   3739
55:14   ος
55:14   who 
2009.1
επιτοαυτό
together 
1098.2
εγλύκανας
you sweetened 
1475.1
εδέσματα
foods; 
1722
εν
in 
3588
τω
the 
3624
οίκω
house 
3588
του
  
2316
θεού
of God 
4198
επορεύθημεν
we went 
1722
εν
in 
3672.4
ομονοία
concord. 
55:15   2064-1161
55:15   ελθέτω δε
55:15   And let [2come 
2288
θάνατος
1death] 
1909
επ'
upon 
1473
αυτούς
them, 
2532
και
and 
2597
καταβήτωσαν
let them go down 
1519
εις
into 
86
άδου
Hades 
2198
ζώντες
alive! 
3754
ότι
For 
4189
πονηρία
wickedness 
1722
εν
in 
3588
ταις
  
3940-1473
παροικίαις αυτών
their sojourn, 
1722
εν
is in 
3319
μέσω
the midst 
1473
αυτών
of them. 
55:16   1473
55:16   εγώ
55:16   I 
4314
προς
[2to 
3588
τον
  
2316
θεόν
3God 
2896
εκέκραξα
1cried out], 
2532
και
and 
3588
ο
the 
2962
κύριος
lord 
1522
εισήκουσέ
listened to 
1473
μου
me. 
55:17   2073
55:17   εσπέρας
55:17   Evening 
2532
και
and 
4404
πρωϊ
morning 
2532
και
and 
3314
μεσημβρίας
at midday 
1334
διηγήσομαι
I describe 
2532
και
and 
518
απαγγελώ
report; 
2532
και
and 
1522
εισακούσεται
he shall listen to 
3588
της
  
5456-1473
φωνής μου
my voice. 
55:18   3084
55:18   λυτρώσεται
55:18   He shall ransom 
1722
εν
[2in 
1515
ειρήνη
3peace 
3588
την
  
5590-1473
ψυχήν μου
1my soul] 
575
από
from 
3588
των
the ones 
1448
εγγιζόντων
approaching 
1473
μοι
me; 
3754
ότι
for 
1722
εν
among 
4183
πολλοίς
many 
1510.7.6
ήσαν
they were 
4862
συν
with 
1473
εμοί
me. 
55:19   1522-3588-2316
55:19   εισακούσεται ο θεός
55:19   God shall listen, 
2532
και
and 
5013
ταπεινώσει
[6shall humble 
1473
αυτούς
7them 
3588
ο
1the one 
5224
υπάρχων
2existing 
4253
προ
3before 
3588
των
4the 
165
αιώνων
5eons]. 
1316.1
διάψαλμα
PAUSE. 
3756
ου
[3no 
1063
γαρ
1For 
1510.2.3
εστιν
2there is 
1473
αυτοίς
5with them 
465
αντάλλαγμα
4bargaining], 
3754
ότι
for 
3756
ουκ
they do not 
5399
εφοβήθησαν
fear 
3588
τον
  
2316
θεόν
God. 
55:20   1614
55:20   εξέτεινε
55:20   He stretched out 
3588
την
  
5495-1473
χείρα αυτού
his hand 
1722
εν
in 
3588
τω
  
591
αποδιδόναι
recompensing; 
953
εβεβήλωσαν
they profaned 
3588
την
  
1242-1473
διαθήκην αυτού
his covenant. 
55:21   1266
55:21   διεμερίσθησαν
55:21   He divided them into parts 
575
από
from 
3709
οργής
the anger 
3588
του
  
4383-1473
προσώπου αυτού
of his face, 
2532
και
and 
1448
ήγγισαν
[2approached 
3588
αι
  
2588-1473
καρδίαι αυτών
1their hearts]. 
527.2
ηπαλύνθησαν
[2were made tender 
3588
οι
  
3056-1473
λόγοι αυτού
1His words] 
5228
υπέρ
above 
1637
έλαιον
olive oil, 
2532
και
yet 
1473
αυτοί
they 
1510.2.6
εισι
are 
1002
βολίδες
arrows. 
55:22   1977
55:22   επίρριψον
55:22   Cast 
1909
επί
upon 
2962
κύριον
the lord 
3588
την
  
3308-1473
μέριμνάν σου
your anxiety, 
2532
και
and 
1473
αυτός
he 
1473-1303.5
σε διαθρέψει
will nourish you! 
3756
ου
He will not 
1325
δώσει
grant 
1519
εις
[4into 
3588
τον
5the 
165
αιώνα
6eon 
4535
σάλον
3for a tossing about 
3588
τω
1the 
1342
δικαίω
2just]. 
55:23   1473-1161
55:23   συ δε
55:23   But you, 
3588
ο
O 
2316
θεός
God, 
2609
κατάξεις
shall lead 
1473
αυτούς
them down 
1519
εις
into 
5421
φρέαρ
the well 
1312
διαφθοράς
of corruption; 
435
άνδρες
men 
129
αιμάτων
of blood 
2532
και
and 
1386.1
δολιότητος
deceit 
3766.2
ου μη
in no way 
2254.4
ημισεύσωσι
shall live half 
3588
τας
  
2250-1473
ημέρας αυτών
their days. 
1473-1161
εγώ δε
But I, 
2962
κύριε
lord, 
1679
ελπιώ
shall hope 
1909
επί
upon 
1473
σε
you. 

Copyright 1996 by Charles Van der Pool. Download PDFs or purchase the printed edition at ApostolicBible.com.

Psalm 54
Top of Page
Top of Page