Psalm 31
Apostolic Bible Polyglot STU ▾ 
The LORD is Our Refuge
1519
εις
To 
3588
το
the 
5056
τέλος
director; 
5568
ψαλμός
a psalm 
3588
τω
to 
*
Δαυίδ
David; 
1611
εκστάσεως
a change of state. 
31:1   1909
31:1   επί
31:1   Upon 
1473
σοι
you, 
2962
κύριε
lord, 
1679
ήλπισα
I hoped. 
3361
μη
May I not 
2617
καταισχυνθείην
be disgraced 
1519
εις
into 
3588
τον
the 
165
αιώνα
eon. 
1722
εν
In 
3588
τη
  
1343-1473
δικαιοσύνη σου
your righteousness 
4506
ρύσαί
rescue 
1473
με
me, 
2532
και
and 
1807-1473
εξελού με
take me out! 
31:2   2827
31:2   κλίνον
31:2   Lean 
4314
προς
[2to 
1473
με
3me 
3588
το
  
3775-1473
ους σου
1your ear]! 
5035.1
τάχυνον
Hasten 
3588
του
  
1807
εξελέσθαι
to take 
1473
με
me out! 
1096
γενού
Become 
1473
μοι
to me 
1519
εις
as 
2316-5231.5
θεόν υπερασπιστήν
a defending God! 
2532
και
and 
1519
εις
for 
3624
οίκον
a house 
2707.1
καταφυγής
of refuge 
3588
του
  
4982
σώσαί
to deliver 
1473
με
me. 
31:3   3754
31:3   ότι
31:3   For 
2901.1-1473
κραταίωμά μου
[2my fortification 
2532
και
3and 
2707.1-1473
καταφυγή μου
4my refuge 
1510.2.2-1473
ει συ
1you are]; 
2532
και
and 
1752
ένεκεν
because of 
3588
του
  
3686-1473
ονόματός σου
your name 
3594
οδηγήσεις
you shall guide 
1473
με
me 
2532
και
and 
1303.5
διαθρέψεις
nourish 
1473
με
me. 
31:4   1806
31:4   εξάξεις
31:4   You shall lead 
1473
με
me 
1537
εκ
out of 
3803
παγίδος
the snare 
3778-3739
ταύτης ης
which these 
2928
έκρυψάν
hid 
1473
μοι
for me; 
3754
ότι
for 
1473
συ
you 
1510.2.2
ει
are 
3588
ο
  
5231.5-1473
υπερασπιστής μου
my defender, 
2962
κύριε
lord. 
31:5   1519
31:5   εις
31:5   Into 
5495-1473
χείρας σου
your hands 
3908
παραθήσομαι
I shall place 
3588
το
  
4151-1473
πνεύμά μου
my spirit. 
3084
ελυτρώσω
You ransomed 
1473
με
me, 
2962
κύριε
lord 
3588
ο
  
2316
θεός
God 
3588
της
  
225
αληθείας
of truth. 
31:6   3404
31:6   εμίσησας
31:6   You detested 
3588
τους
the 
1314
διαφυλάσσοντας
ones guarding 
3153
ματαιότητας
[2follies 
1246.1
διακενής
1ineffectual]. 
1473-1161
εγώ δε
But I 
1909
επί
[2upon 
3588
τω
3the 
2962
κυρίω
4 lord 
1679
ήλπισα
1hoped]. 
31:7   21
31:7   αγαλλιάσομαι
31:7   I will exult 
2532
και
and 
2165
ευφρανθήσομαι
be glad 
1909
επί
over 
3588
τω
  
1656-1473
ελέει σου
your mercy, 
3754
ότι
for 
1896
επείδες
you looked 
1909
επί
upon 
3588
την
  
5014-1473
ταπείνωσίν μου
my humiliation. 
4982
έσωσας
You delivered 
1537
εκ
[2from 
3588
των
3the wants 
318
αναγκών
4of necessities 
3588
την
  
5590-1473
ψυχήν μου
1my soul]; 
31:8   2532
31:8   και
31:8   and 
3756
ου
you did not 
4788
συνέκλεισάς
close 
1473
με
me up 
1519
εις
by 
5495
χείρας
hands 
2190
εχθρών
of enemies. 
2476
έστησας
You set 
1722
εν
[2in 
2149
ευρυχώρω
3a broad space 
3588
τους
  
4228-1473
πόδας μου
1my feet]. 
31:9   1653
31:9   ελέησόν
31:9   Show mercy 
1473
με
on me, 
2962
κύριε
lord! 
3754
ότι
for 
2346
θλίβομαι
I am afflicted. 
5015
εταράχθη
[5are disturbed 
1722
εν
6in 
2372
θυμώ
7rage 
3588
ο
  
3788-1473
οφθαλμός μου
1My eye 
3588
η
  
5590-1473
ψυχή μου
2my soul 
2532
και
3and 
3588
η
  
1064-1473
γαστήρ μου
4my belly]; 
31:10   3754
31:10   ότι
31:10   for 
1587
εξέλιπεν
[2failed 
1722
εν
3in 
3601
οδύνη
4grief 
3588
η
  
2222-1473
ζωή μου
1my life], 
2532
και
and 
3588
τα
  
2094-1473
έτη μου
my years 
1722
εν
in 
4726
στεναγμοίς
moanings. 
770
ησθένησεν
[2weakened 
1722
εν
3in 
4432
πτωχεία
4poorness 
3588
η
  
2479-1473
ισχύς μου
1My strength], 
2532
και
and 
3588
τα
  
3747-1473
οστά μου
my bones 
5015
εταράχθησαν
are disturbed. 
31:11   3844
31:11   παρά
31:11   By 
3956
πάντας
all 
3588
τους
  
2190-1473
εχθρούς μου
my enemies 
1096
εγενήθην
I became 
3681
όνειδος
a scorn, 
2532
και
even 
3588
τοις
to 
1069-1473
γείτοσί μου
my neighbors 
4970
σφόδρα
exceedingly so, 
2532
και
and 
5401
φόβος
a fear 
3588
τοις
to 
1110-1473
γνωστοίς μου
my acquaintances. 
3588
οι
The 
2334
θεωρούντές
ones viewing 
1473
με
me 
1854
έξω
outside 
5343
έφυγον
fled 
575
απ'
from 
1473
εμού
me. 
31:12   1950
31:12   επελήσθην
31:12   I was forgotten 
5616
ωσεί
as 
3498
νεκρός
one dead 
575
από
from 
2588
καρδίας
the heart; 
1096
εγενήθην
I am become 
5616
ωσεί
as 
4632
σκεύος
a vessel 
622
απολωλός
being destroyed. 
31:13   3754
31:13   ότι
31:13   For 
191
ήκουσα
I heard 
5589.2
ψόγον
the fault 
4183
πολλών
of many 
3939
παροικούντων
sojourning 
2943
κυκλόθεν
round about. 
1722
εν
In 
3588
τω
  
4863-1473
συναχθήναι αυτούς
their gathering 
260
άμα
together 
1909
επ'
against 
1473
εμέ
me 
3588
του
  
2983
λαβείν
[2to take 
3588
την
  
5590-1473
ψυχήν μου
3my soul 
1011
εβουλεύσαντο
1they consulted]. 
31:14   1473-1161
31:14   εγώ δε
31:14   But I 
1909
επί
[2upon 
1473
σοι
3you 
2962
κύριε
4lord 
1679
ήλπισα
1hoped]. 
2036
είπα
I said, 
1473
συ
You 
1510.2.2
ει
are 
3588
ο
  
2316-1473
θεός μου
my God. 
31:15   1722
31:15   εν
31:15   [2 are in 
3588
ταις
  
5495-1473
χερσί σου
3your hands 
3588
οι
  
2819-1473
κλήροί μου
1My lots]. 
4506
ρύσαί
Rescue 
1473
με
me 
1537
εκ
from 
5495
χειρός
the hand 
2190-1473
εχθρών μου
of my enemies, 
2532
και
and 
1537
εκ
from 
3588
των
the 
2614
καταδιωκόντων
ones pursuing 
1473
με
me! 
31:16   2014
31:16   επίφανον
31:16   Let [2appear 
3588
το
  
4383-1473
πρόσωπόν σου
1your face] 
1909
επί
unto 
3588
τον
  
1401-1473
δούλόν σου
your servant! 
4982
σώσόν
Deliver 
1473
με
me 
1722
εν
in 
3588
τω
  
1656-1473
ελέει σου
your mercy! 
31:17   2962
31:17   κύριε
31:17   lord, 
3361
μη
may I not 
2617
καταισχυνθείην
be disgraced, 
3754
ότι
for 
1941
επεκαλεσάμην
I called upon 
1473
σε
you. 
153
αισχυνθείησαν
May [3be ashamed 
3588
οι
1the 
765
ασεβείς
2impious], 
2532
και
and 
2609
καταχθείησαν
led down 
1519
εις
into 
86
άδου
Hades. 
31:18   216
31:18   άλαλα
31:18   [7speechless 
1096
γενηθήτω
1Let 6become 
3588
τα
2the 
5491
χείλη
3lips 
3588
τα
4of the 
1386
δόλια
5deceitful]! 
3588
τα
even the 
2980
λαλούντα
ones speaking 
2596
κατά
against 
3588
του
the 
1342
δικαίου
just 
458
ανομίαν
in lawlessness 
1722
εν
with 
5243
υπερηφανία
pride 
2532
και
and 
1847.2
εξουδενώσει
contempt. 
31:19   5613
31:19   ως
31:19   How 
4183
πολύ
abundant 
3588
το
is the 
4128
πλήθος
multitude 
3588
της
  
5544-1473
χρηστότητός σου
of your graciousness, 
2962
κύριε
lord, 
3739
ης
of which 
2928
έκρυψας
you hid 
3588
τοις
to the 
5399
φοβουμένοις
ones fearing 
1473
σε
you. 
1829.1
εξειργάσω
You brought it to completion 
3588
τοις
to the 
1679
ελπίζουσιν
ones hoping 
1909
επί
upon 
1473
σε
you, 
1726
εναντίον
before 
3588
των
the 
5207
υιών
sons 
3588
των
  
444
ανθρώπων
of men. 
31:20   2633.1
31:20   κατακρύψεις
31:20   You shall hide 
1473
αυτούς
them 
1722
εν
in 
614
αποκρύφω
the concealment 
3588
του
  
4383-1473
προσώπου σου
of your face 
575
από
from 
5016
ταραχής
the disturbance 
444
ανθρώπων
of men. 
4628.1
σκεπάσεις
You shall shelter 
1473
αυτούς
them 
1722
εν
in 
4633
σκηνή
a tent 
575
από
from 
485
αντιλογίας
the dispute 
1100
γλωσσών
of tongues. 
31:21   2128
31:21   ευλογητός
31:21   Blessed be 
2962
κύριος
the lord, 
3754
ότι
for 
2298.1
εθαυμάστωσε
[2caused wonders 
3588
το
  
1656-1473
έλεος αυτού
1his mercy] 
1722
εν
in 
4172
πόλει
the city 
4042
περιοχής
encompassed about. 
31:22   1473-1161
31:22   εγώ δε
31:22   But I 
2036
είπα
said 
1722
εν
in 
3588
τη
  
1611-1473
εκστάσει μου
my change of state, 
641
απέρριμμαι
I am thrown away 
575
από
from 
4383
προσώπου
in front 
3588
των
  
3788-1473
οφθαλμών σου
of your eyes. 
1223
διά
On account of 
3778
τούτο
this 
1522
εισήκουσας
you heard 
3588
της
of the 
5456
φωνής
voice 
3588
της
  
1162-1473
δεήσεώς μου
of my supplication 
1722
εν
in 
3588
τω
  
2896-1473
κεκραγέναι με
my crying out 
4314
προς
to 
1473
σε
you. 
31:23   25
31:23   αγαπήσατε
31:23   Let [3love 
3588
τον
4the 
2962
κύριον
5 lord 
3956
πάντες
1all 
3588
οι
  
3741-1473
όσιοι αυτού
2his sacred ones]! 
3754
ότι
For 
225
αληθείας
[3truth 
1567
εκζητεί
2requires 
2962
κύριος
1 the lord]; 
2532
και
and 
467
ανταποδίδωσι
he recompenses 
3588
τοις
[2to the ones 
4057
περισσώς
1extremely] 
4160
ποιούσιν
having 
5243
υπερηφανίαν
pride. 
31:24   407
31:24   ανδρίζεσθε
31:24   Let [6be manly 
2532
και
7and 
2901
κραταιούσθω
8be fortified 
3588
η
9 in 
2588-1473
καρδία υμών
10your heart 
3956
πάντες
1all 
3588
οι
2the ones 
1679
ελπίζοντες
3hoping 
1909
επί
4upon 
2962
κύριον
5 the lord]! 

Copyright 1996 by Charles Van der Pool. Download PDFs or purchase the printed edition at ApostolicBible.com.

Psalm 30
Top of Page
Top of Page