Psalm 22
Apostolic Bible Polyglot STU ▾ 
The LORD is Our Hope
1519
εις
To 
3588
το
the 
5056
τέλος
director; 
5228
υπέρ
for 
3588
της
the 
484
αντιλήψεως
assistance 
3588
της
of the 
2192.3
εωθινής
early morning; 
5568
ψαλμός
a psalm 
3588
τω
to 
*
Δαυίδ
David. 
22:1   3588
22:1   ο
22:1   O 
2316
θεός
God, 
3588
ο
  
2316-1473
θεός μου
my God, 
4337
πρόσχες
take heed 
1473
μοι
to me! 
2444
ινατί
Why 
1459
εγκατέλιπές
did you abandon 
1473
με
me? 
3112
μακράν
[4 are far 
575
από
5from 
3588
της
  
4991-1473
σωτηρίας μου
6my deliverance 
3588
οι
1The 
3056
λόγοι
2words 
3588
των
  
3900-1473
παραπτωμάτων μου
3of my transgressions]. 
22:2   3588
22:2   ο
22:2     
2316-1473
θεός μου
My God, 
2896
κεκράξομαι
I shall cry out 
2250
ημέρας
by day, 
2532
και
and 
3756
ουκ
you do not 
1522
εισακούση
hear; 
2532
και
and 
3571
νυκτός
by night 
2532
και
and 
3756
ουκ
it shall not 
1519
εις
be accounted for 
454
άνοιαν
thoughtlessness 
1473
εμοί
to me. 
22:3   1473-1161
22:3   συ δε
22:3   But you 
1722
εν
[2in 
39
αγίω
3 the holy place 
2730
κατοικείς
1dwell], 
3588
ο
the 
1868
έπαινος
high praise 
3588
του
  
*
Ισραήλ
of Israel. 
22:4   1909
22:4   επί
22:4   Upon 
1473
σοι
you 
1679
ήλπισαν
[2hoped 
3588
οι
  
3962-1473
πατέρες ημών
1our fathers]; 
1679
ήλπισαν
they hoped, 
2532
και
and 
4506
ερρύσω
you rescued 
1473
αυτούς
them. 
22:5   4314
22:5   προς
22:5   To 
1473
σε
you 
2896
εκέκραξαν
they cried out, 
2532
και
and 
4982
εσώθησαν
they were delivered; 
1909
επί
upon 
1473
σοι
you 
1679
ήλπισαν
they hoped, 
2532
και
and 
3756
ου
they were not 
2617
κατησχύνθησαν
disgraced. 
22:6   1473-1161
22:6   εγώ δε
22:6   But I 
1510.2.1
ειμι
am 
4663
σκώληξ
a worm, 
2532
και
and 
3756
ουκ
not 
444
άνθρωπος
a man; 
3681
όνειδος
the scorn 
444
ανθρώπων
of men, 
2532
και
and 
1848.1
εξουθένημα
a contemptible thing 
2992
λαού
of people. 
22:7   3956
22:7   πάντες
22:7   All 
3588
οι
the ones 
2334
θεωρούντές
viewing 
1473
με
me 
1592
εξεμυκτήρισαν
derided 
1473
με
me; 
2980
ελάλησαν
they speak 
1722
εν
with 
5491
χείλεσιν
their lips, 
2795
εκίνησάν
they shook 
2776
κεφαλήν
their head, saying, 
22:8   1679
22:8   ήλπισεν
22:8   He hoped 
1909
επί
upon 
2962
κύριον
the lord, 
4506
ρυσάσθω
let him rescue 
1473
αυτόν
him! 
4982
σωσάτω
Let him deliver 
1473
αυτόν
him! 
3754
ότι
for 
2309
θέλει
he desired 
1473
αυτόν
him. 
22:9   3754
22:9   ότι
22:9   For 
1473
συ
you 
1510.2.2
ει
are 
3588
ο
the 
1610.6
εκσπάσας
one pulling 
1473
με
me 
1537
εκ
from 
1064
γαστρός
the womb; 
3588
η
  
1680-1473
ελπίς μου
my hope 
575
από
from 
3149
μαστών
the breasts 
3588
της
  
3384-1473
μητρός μου
of my mother. 
22:10   1909
22:10   επί
22:10   [2upon 
1473
σε
3you 
1977
επερρίφην
1I was cast] 
1537
εκ
from 
3388
μήτρας
the womb; 
1537
εκ
from out of 
2836
κοιλίας
the belly 
3384-1473
μητρός μου
of my mother 
2316-1473
θεός μου
[2my God 
1510.2.2-1473
ει συ
1you are]. 
22:11   3361
22:11   μη
22:11   Do not 
868
αποστής
separate 
575
απ'
from 
1473
εμού
me, 
3754
ότι
for 
2347
θλίψις
affliction 
1451
εγγύς
is near, 
3754
ότι
for 
3756-1510.2.3
ουκ έστιν
there is no 
3588
ο
  
997
βοηθών
one helping 
1473
μοι
me. 
22:12   4033
22:12   περιεκύκλωσάν
22:12   [3surround 
1473
με
4me 
3448
μόσχοι
2calves 
4183
πολλοί
1Many]; 
5022
ταύροι
[2bulls 
4104.2
πίονες
1hearty] 
4023
περιέσχον
compass 
1473
με
me. 
22:13   455
22:13   ηνοίξαν
22:13   They opened 
1909
επ'
[2against 
1473
εμέ
3me 
3588
το
  
4750-1473
στόμα αυτών
1their mouths], 
5613
ως
as 
3023
λέων
a lion 
726
αρπαζών
snatching away 
2532
και
and 
5612
ωρυόμενος
roaring. 
22:14   5616
22:14   ωσεί
22:14   As 
5204
ύδωρ
water 
1632
εξεχύθη
was poured out, 
2532
και
even 
1287
διεσκορπίσθη
[3were dispersed 
3956
πάντα
1all 
3588
τα
  
3747-1473
οστά μου
2my bones]; 
1096
εγενήθη
[2became 
3588
η
  
2588-1473
καρδία μου
1my heart] 
5616
ωσεί
as 
2781.1
κηρός
beeswax 
5080
τηκόμενος
melting away 
1722
εν
in 
3319
μέσω
the midst 
3588
της
  
2836-1473
κοιλίας μου
of my belly. 
22:15   3583
22:15   εξηράνθη
22:15   [2was dried 
5613
ως
3as 
3749.1
όστρακον
4a potsherd 
3588
η
  
2479-1473
ισχύς μου
1My strength], 
2532
και
and 
3588
η
  
1100-1473
γλώσσά μου
my tongue 
2853
κεκόλληται
cleaves 
3588
τω
to 
2995-1473
λάρυγγί μου
my throat. 
2532
και
And 
1519
εις
to 
5522
χουν
the dust 
2288
θανάτου
of death 
2609
κατήγαγές
you led 
1473
με
me. 
22:16   3754
22:16   ότι
22:16   For 
2944
εκύκλωσάν
[3encircled 
1473
με
4me 
2965
κύνες
2dogs 
4183
πολλοί
1many]; 
4864
συναγωγή
the gathering 
4188.2
πονηρευομένων
of the ones acting wicked 
4023
περιέσχον
compass 
1473
με
me. 
3736
ώρυξαν
They dug into 
5495-1473
χείράς μου
my hands 
2532
και
and 
4228-1473
πόδας μου
my feet. 
22:17   1821.2
22:17   εξηρίθμησαν
22:17   They counted out 
3956
πάντα
all 
3588
τα
  
3747-1473
οστά μου
my bones, 
1473-1161
αυτοί δε
and they 
2657
κατενόησαν
contemplated 
2532
και
and 
1896
επείδόν
looked upon 
1473
με
me. 
22:18   1266
22:18   διεμερίσαντο
22:18   They divided [2into parts 
3588
τα
  
2440-1473
ιμάτιά μου
1my garments] 
1438
εαυτοίς
to themselves; 
2532
και
and 
1909
επί
over 
3588
τον
  
2441-1473
ιματισμόν μου
my clothes 
906
έβαλον
they cast 
2819
κλήρον
a lot. 
22:19   1473-1161
22:19   συ δε
22:19   But you, 
2962
κύριε
lord, 
3361-3118.2
μη μακρύνης
[2should not be far 
3588
την
  
996-1473
βοήθειάν σου
1your help] 
575
απ'
from 
1699
εμού
me; 
1519
εις
[2to 
3588
την
  
484-1473
αντίληψίν μου
3my assistance 
4337
πρόσχες
1take heed]! 
22:20   4506
22:20   ρύσαι
22:20   Rescue 
575
από
[2from 
4501
ρομφαίας
3 the broadsword 
3588
την
  
5590-1473
ψυχήν μου
1my soul], 
2532
και
and 
1537
εκ
[2from 
5495
χειρός
3 the hand 
2965
κυνός
4of the dog 
3588
την
  
3439-1473
μονογενή μου
1my only child]! 
22:21   4982
22:21   σώσόν
22:21   Deliver 
1473
με
me 
1537
εκ
from 
4750
στόματος
the mouth 
3023
λέοντος
of the lion, 
2532
και
and 
575
από
from 
2768
κεράτων
the horns 
3439.2
μονοκερώτων
of the unicorns 
3588
την
  
5014-1473
ταπείνωσίν μου
of my humiliation! 
22:22   1334
22:22   διηγήσομαι
22:22   I shall describe 
3588
το
  
3686-1473
όνομά σου
your name 
3588
τοις
to 
80-1473
αδελφοίς μου
my brethren; 
1722
εν
in 
3319
μέσω
the midst 
1577
εκκλησίας
of the assembly 
5214
υμνήσω
I will praise 
1473
σε
you. 
22:23   3588
22:23   οι
22:23   O ones 
5399
φοβούμενοι
fearing 
3588
τον
the 
2962
κύριον
lord 
134
αινέσατε
praise 
1473
αυτόν
him! 
537
άπαν
All together, 
3588
το
O 
4690
σπέρμα
seed 
*
Ιακώβ
of Jacob, 
1392
δοξάσατε
glorify 
1473
αυτόν
him! 
5399-1211
φοβηθήτω δη
Fear indeed 
575
απ'
of 
1473
αυτού
him 
537
άπαν
all together, 
3588
το
O 
4690
σπέρμα
seed 
*
Ισραήλ
of Israel! 
22:24   3754
22:24   ότι
22:24   For 
3756
ουκ
he did not 
1847
εξουδένωσεν
treat with contempt, 
3761
ουδέ
nor 
4360
προσώχθισε
loath 
3588
τη
the 
1162
δεήσει
supplication 
3588
του
of the 
4434
πτωχού
poor, 
3761
ουδέ
nor 
654
απέστρεψε
turned 
3588
το
  
4383-1473
πρόσωπον αυτού
his face 
575
απ'
from 
1473
εμού
me. 
2532
και
And 
1722
εν
in 
3588
τω
  
2896-1473
κεκραγέναι με
my crying out 
4314
προς
to 
1473
αυτόν
him, 
1522
εισήκουσέ
he heard 
1473
μου
me. 
22:25   3844
22:25   παρά
22:25   [2is about 
1473
σου
3you 
3588
ο
  
1868-1473
έπαινός μου
1My high praise]. 
1722
εν
In 
1577
εκκλησία
[2assembly 
3173
μεγάλη
1 the great] 
1843
εξομολογήσομαί
I shall confess 
1473
σοι
to you. 
3588
τας
  
2171-1473
ευχάς μου
My vows 
591
αποδώσω
I shall render 
1799
ενώπιον
in the presence 
3588
των
of the ones 
5399
φοβουμένων
fearing 
1473
αυτόν
him. 
22:26   2068
22:26   φάγονται
22:26   [2shall eat 
3993
πένητες
1 The needy] 
2532
και
and 
1705
εμπλησθήσονται
shall be filled up; 
2532
και
and 
134
αινέσουσι
[4shall praise 
2962
κύριον
5 the lord 
3588
οι
1the ones 
1567
εκζητούντες
2seeking 
1473
αυτόν
3him]; 
2198
ζήσονται
[2shall live 
3588
αι
  
2588-1473
καρδίαι αυτών
1their hearts] 
1519
εις
into 
165
αιώνα
the eon 
165
αιώνος
of the eon. 
22:27   3403
22:27   μνησθήσονται
22:27   [6shall remember 
2532
και
7and 
1994
επιστραφήσονται
8shall turn 
4314
προς
9to 
2962
κύριον
10 the lord 
3956
πάντα
1All 
3588
τα
2 the ones 
4009
πέρατα
3at the ends 
3588
της
4of the 
1093
γης
5earth]; 
2532
και
and 
4352
προσκυνήσουσιν
[6shall do obeisance 
1799
ενώπιον
7before 
1473
αυτού
8him 
3956
πάσαι
1all 
3588
αι
2the 
3965
πατριαί
3families 
3588
των
4of the 
1484
εθνών
5nations]. 
22:28   3754
22:28   ότι
22:28   For 
3588
του
of the 
2962
κυρίου
lord 
3588
η
is the 
932
βασιλεία
kingdom; 
2532
και
and 
1473
αυτός
he 
1202.1
δεσπόζει
is master 
3588
των
of the 
1484
εθνών
nations. 
22:29   2068
22:29   έφαγον
22:29   [6ate 
2532
και
7and 
4352
προσεκύνησαν
8did obeisance 
3956
πάντες
1All 
3588
οι
2the 
4104.2
πίονες
3hearty 
3588
της
4of the 
1093
γης
5earth]; 
1799
ενώπιον
[8before 
1473
αυτού
9him 
4312.1
προπεσούνται
7fell down 
3956
πάντες
1all 
3588
οι
2the ones 
2597
καταβαίνοντες
3going down 
1519
εις
4into 
3588
την
5the 
1093
γην
6earth]. 
2532
και
And 
3588
η
  
5590-1473
ψυχή μου
my soul 
1473-2198
αυτώ ζη
lives for him. 
22:30   2532
22:30   και
22:30   And 
3588
το
  
4690-1473
σπέρμα μου
my seed 
1398
δουλεύσει
shall serve 
1473
αυτώ
to him. 
312
αναγγελήσεται
[3shall be announced 
3588
τω
4to the 
2962
κυρίω
5 lord 
1074
γενεά
1 The generation 
3588
η
  
2064
ερχομένη
2coming]. 
22:31   2532
22:31   και
22:31   And 
312
αναγγελούσι
they shall announce 
3588
την
  
1343-1473
δικαιοσύνην αυτού
his righteousness 
2992
λαώ
to a people, 
3588
τω
to the one 
5088
τεχθησομένω
being born, 
3739
ον
whom 
4160
εποίησεν
[3made 
3588
ο
1the 
2962
κύριος
2 lord]. 

Copyright 1996 by Charles Van der Pool. Download PDFs or purchase the printed edition at ApostolicBible.com.

Psalm 21
Top of Page
Top of Page