Psalm 104
Apostolic Bible Polyglot STU ▾ 
The LORD Creates the Earth in Wisdom
5568
ψαλμός
A psalm 
3588
τω
to 
*
Δαυίδ
David . 
104:1   2127
104:1   ευλόγει
104:1   Bless 
3588
η
  
5590-1473
ψυχή μου
[3O my soul 
3588
τον
1the 
2962
κύριον
2 lord]! 
2962
κύριε
lord 
3588
ο
  
2316-1473
θεός μου
my God, 
3170
εμεγαλύνθης
you are magnified 
4970
σφόδρα
exceedingly. 
1843.1
εξομολόγησιν
[2acknowledgment 
2532
και
3and 
3168.1
μεγαλοπρέπειαν
4majesty 
1746
ενεδύσω
1You clothed yourself with]; 
104:2   306
104:2   αναβαλλόμενος
104:2   cloaking on 
5457
φως
light 
5613
ως
as 
2440
ιμάτιον
a garment; 
1614
εκτείνων
stretching out 
3588
τον
the 
3772
ουρανόν
heaven 
5616
ωσεί
as 
1193.1
δέρριν
a hide covering ; 
104:3   3588
104:3   ο
104:3     
4720.3
στεγάζων
roofing 
1722
εν
[2with 
5204
ύδασι
3waters 
3588
τα
  
5253-1473
υπερώα αυτού
1his upper rooms]; 
3588
ο
  
5087
τιθείς
placing 
3509
νέφη
clouds 
3588
την
  
1912.1-1473
επίβασιν αυτού
for his step; 
3588
ο
the one 
4043
περιπατών
walking 
1909
επί
upon 
4420
πτερύγων
the wings 
417
ανέμων
of the winds; 
104:4   3588
104:4   ο
104:4   the one 
4160
ποιών
making 
3588
τους
  
32-1473
αγγέλους αυτού
his angels 
4151
πνεύματα
winds , 
2532
και
and 
3588
τους
  
3011-1473
λειτουργούς αυτού
his ministers 
4442
πυρός
[2of fire 
5395
φλόγα
1a flame]; 
104:5   3588
104:5   ο
104:5   the one 
2311
θεμελιών
laying the foundation 
3588
την
for the 
1093
γην
earth 
1909
επί
in 
3588
την
  
803-1473
ασφάλειαν αυτής
its stability 
3756
ου
(it shall not 
2827
κλιθήσεται
lean 
1519
εις
into 
3588
τον
the 
165
αιώνα
eon 
3588
του
of the 
165
αιώνος
eon); 
104:6   12
104:6   άβυσσος
104:6   the deep 
5613
ως
as 
2440
ιμάτιον
a garment 
3588
το
  
4018-1473
περιβόλαιον αυτού
of his wrap. 
1909
επί
Upon 
3588
των
the 
3735
ορέων
mountains 
2476
στήσονται
[2shall stand 
5204
ύδατα
1waters]; 
104:7   575
104:7   από
104:7   from 
2008.1-1473
επιτιμήσεως σου
your reproach 
5343
φεύξονται
they shall flee; 
575
από
from 
5456
φωνής
the sound 
1027-1473
βροντής σου
of your thunder 
1168
δειλιάσουσιν
they shall show timidity. 
104:8   305
104:8   αναβαίνουσιν
104:8   They ascend 
3735
όρη
the mountains, 
2532
και
and 
2597
καταβαίνουσι
go down 
3977.1
πεδία
to the plains, 
1519
εις
to 
5117
τόπον
a place 
3739
ον
where 
2311
εθεμελίωσας
you laid a foundation 
1473
αυτά
for them. 
104:9   3725
104:9   όριον
104:9   [2a limit 
5087
έθου
1You placed] 
3739
ο
which 
3756
ου
they shall not 
3928
παρελεύσονται
pass, 
3761
ουδέ
nor 
1994
επιστρέψουσι
shall they return 
2572
καλύψαι
to cover 
3588
την
the 
1093
γην
earth. 
104:10   3588
104:10   ο
104:10   The 
1821
εξαποστέλλων
one sending out 
4077
πηγάς
springs 
1722
εν
in 
5327
φάραγξιν
ravines; 
303.1
αναμέσον
[3in the midst 
3588
των
4of the 
3735
ορέων
5mountains 
1330
διελεύσονται
2shall go through 
5204
ύδατα
1waters]; 
104:11   4222
104:11   ποτιούσι
104:11   they shall water 
3956
πάντα
all 
3588
τα
the 
2342
θηρία
wild beasts 
3588
του
of the 
68
αγρού
field; 
4327
προσδέξονται
[2shall receive it 
3676.1
όναγροι
1wild donkeys] 
1519
εις
for 
1371.2-1473
δίψαν αυτών
their thirst; 
104:12   1909
104:12   επ'
104:12   by 
1473
αυτά
them 
3588
τα
the 
4071
πετεινά
winged creatures 
3588
του
of the 
3772
ουρανού
heaven 
2681
κατασκηνώσει
shall encamp; 
1537
εκ
from 
3319
μέσου
between 
3588
των
the 
4073
πετρών
rocks 
1325
δώσουσι
they shall give out 
5456
φωνήν
a sound; 
104:13   4222
104:13   ποτίζων
104:13   watering 
3735
όρη
mountains 
1537
εκ
from out of 
3588
των
  
5253-1473
υπερώων αυτού
his upper rooms. 
575
από
By 
2590
καρπού
the fruit 
3588
των
  
2041-1473
έργων σου
of your works 
5526
χορτασθήσεται
[3shall be filled 
3588
η
1the 
1093
γη
2earth]. 
104:14   3588
104:14   ο
104:14   The one 
1816
εξανατέλλων
causing [2to rise up 
5528
χόρτον
1grass] 
3588
τοις
to the 
2934
κτήνεσι
cattle, 
2532
και
and 
5514
χλόην
tender shoots 
3588
τη
to the 
1397
δουλεία
service 
3588
των
of the 
444
ανθρώπων
men, 
3588
του
  
1806
εξαγαγείν
to bring 
740
άρτον
bread 
1537
εκ
from 
3588
της
the 
1093
γης
earth; 
104:15   2532
104:15   και
104:15   and 
3631
οίνος
wine 
2165
ευφραίνει
makes glad 
2588
καρδίαν
the heart 
444
ανθρώπου
of man; 
3588
του
  
2432.1
ιλαρύναι
to make [2happy 
4383
πρόσωπον
1 his face] 
1722
εν
with 
1637
ελαίω
olive oil; 
2532
και
and 
740
άρτος
bread 
2588
καρδίαν
[2 the heart 
444
ανθρώπου
3of man 
4741
στήριζει
1supports]. 
104:16   5526
104:16   χορτασθήσονται
104:16   [5shall be filled 
3588
τα
1The 
3586
ξύλα
2woods 
3588
του
3of the 
3977.1
πεδίου
4plain] 
3588
αι
with the 
2748
κέδροι
cedars 
3588
του
  
*
Λιβάνου
of Lebanon 
3739
ας
which 
5452
εφύτευσας
you planted. 
104:17   1563
104:17   εκεί
104:17   There 
4765
στρουθία
the sparrows 
1772.2
εννοσσεύσουσι
will nest; 
3588
του
[2of the 
2064.1
ερωδιού
3heron 
3588
η
  
2733
κατοικία
1 the dwelling] 
2233
ηγείται
takes lead over 
1473
αυτών
them; 
104:18   3735
104:18   όρη
104:18   [2mountains 
3588
τα
  
5308
υψηλά
1 the high] 
3588
ταις
for the 
1643.1
ελάφοις
stags; 
4073
πέτρα
a rock 
2707.1
καταφυγή
of refuge 
3588
τοις
for the 
5518.1
χοιρογρυλλίοις
hyrax. 
104:19   4160
104:19   εποίησε
104:19   He made 
4582
σελήνην
the moon 
1519
εις
for 
2540
καιρούς
seasons; 
3588
ο
the 
2246
ήλιος
sun 
1097
έγνω
knows 
3588
την
  
1421.1-1473
δύσιν αυτού
his setting. 
104:20   5087
104:20   έθου
104:20   You made 
4655
σκότος
darkness, 
2532
και
and 
1096
εγένετο
[2happened 
3571
νυξ
1night]; 
1722
εν
[7in 
1473
αυτή
8it 
1330
διελεύσονται
6go 
3956
πάντα
1all 
3588
τα
2the 
2342
θηρία
3wild beasts 
3588
του
4of the 
1409.1
δρυμού
5forest]. 
104:21   4661.1
104:21   σκύμνοι
104:21   Lion cubs 
5612
ωρυόμενοι
roaring 
3588
του
  
726
αρπάσαι
to seize by force; 
2532
και
and 
2212
ζητήσαι
seeking 
3844
παρά
from 
3588
τω
  
2316
θεώ
God 
1035
βρώσιν
food 
1473
αυτοίς
for themselves. 
104:22   393
104:22   ανέτειλεν
104:22   [3arose 
3588
ο
1The 
2246
ήλιος
2sun], 
2532
και
and 
4863
συνήχθησαν
they were brought together, 
2532
και
and 
1722
εις
in 
3588
τας
  
3128.1-1473
μάνδρας αυτών
their lairs 
2844.1
κοιτασθήσονται
they shall lay down. 
104:23   1831
104:23   εξελεύσεται
104:23   [2shall go forth 
444
άνθρωπος
1Man] 
1909
επί
unto 
3588
το
  
2041-1473
έργον αυτού
his work, 
2532
και
even 
1909
επί
unto 
3588
την
  
2039-1473
εργασίαν αυτού
his work 
2193
έως
until 
2073
εσπέρας
evening. 
104:24   5613
104:24   ως
104:24   How 
3170
εμεγαλύνθη
[2were magnified 
3588
τα
  
2041-1473
έργα σου
1your works], 
2962
κύριε
lord; 
3956
πάντα
[2all 
1722
εν
3in 
4678
σοφία
4wisdom 
4160
εποίησας
1you made]; 
4137
επληρώθη
[3was filled 
3588
η
1the 
1093
γη
2earth] 
3588
της
  
2937-1473
κτίσεώς σου
of your creation; 
104:25   3778
104:25   αύτη
104:25   this 
3588
η
the 
2281
θάλασσα
[2sea 
3588
η
  
3173
μεγάλη
1great] 
2532
και
and 
2149
ευρύχωρος
broad space; 
1563
εκεί
located there 
2062
ερπετά
are reptiles 
3739
ων
which 
3756-1510.2.3
ουκ έστιν
there is no 
706
αριθμός
count; 
2226
ζώα
living creatures — 
3397
μικρά
small 
3326
μετά
with 
3173
μεγάλων
the great; 
104:26   1563
104:26   εκεί
104:26   there 
4143
πλοία
boats 
1279
διαπορεύονται
travel over; 
1404-3778
δράκων ούτος
this dragon 
3739
ον
whom 
4111
έπλασας
you shaped 
1702
εμπαίζειν
to sport 
1473
αυτώ
in it. 
104:27   3956
104:27   πάντα
104:27   All 
4314
προς
[2from 
1473
σε
3you 
4328
προσδοκώσι
1expect] 
1325
δούναι
to give 
3588
την
  
5160-1473
τροφήν αυτών
them nourishment 
1519
εις
in 
2121
εύκαιρον
an opportune time. 
104:28   1325-1473
104:28   δόντος σου
104:28   At your giving 
1473
αυτοίς
to them, 
4816
συλλέξουσιν
they shall collect; 
455
ανοίξαντός
opening 
1473
σου
your 
3588
την
  
5495
χείρα
hand, 
3588
τα
  
4840.2
σύμπαντα
all things 
4130
πλησθήσονται
shall be filled 
5544
χρηστότητος
by that which is good. 
104:29   654-1161
104:29   αποστρέψαντος δε
104:29   But at the turning 
1473
σου
of your 
3588
το
  
4383
πρόσωπον
face 
5015
ταραχθήσονται
they shall be disturbed; 
465.3
αντανελείς
you shall take away in return 
3588
το
  
4151-1473
πνεύμα αυτών
their spirit , 
2532
και
and 
1587
εκλείψουσι
they shall fail, 
2532
και
and 
1519
εις
unto 
3588
τον
  
5522-1473
χουν αυτών
their dust 
1994
επιστρέψουσιν
they shall return. 
104:30   1821
104:30   εξαποστελείς
104:30   You shall send out 
3588
το
  
4151-1473
πνεύμά σου
your spirit, 
2532
και
and 
2936
κτισθήσονται
they shall be created; 
2532
και
and 
340
ανακαινιείς
you shall renew 
3588
το
the 
4383
πρόσωπον
face 
3588
της
of the 
1093
γης
earth. 
104:31   1510.5
104:31   ήτω
104:31   Let [4be 
3588
η
1the 
1391
δόξα
2glory 
2962
κυρίου
3 of the lord] 
1519
εις
into 
3588
τους
the 
165
αιώνας
eons! 
2165-2962
ευφρανθήσεται κύριος
The lord shall be glad 
1909
επί
over 
3588
τοις
  
2041-1473
έργοις αυτού
his works; 
104:32   3588
104:32   ο
104:32   the one 
1914
επιβλέπων
looking 
1909
επί
upon 
3588
την
the 
1093
γην
earth, 
2532
και
and 
4160
ποιών
making 
1473
αυτήν
it 
5141
τρέμειν
to tremble; 
3588
ο
the 
680
απτόμενος
one touching 
3588
των
the 
3735
ορέων
mountains 
2532
και
and 
2585.2
καπνίζονται
they smoke. 
104:33   103
104:33   άσω
104:33   I shall sing 
3588
τω
to the 
2962
κυρίω
lord 
1722
εν
in 
3588
τη
  
2222-1473
ζωή μου
my life. 
5567
ψαλώ
I shall strum 
3588
τω
to 
2316-1473
θεώ μου
my God 
2193
έως
while 
5224
υπάρχω
I exist. 
104:34   2237.1
104:34   ηδυνθείη
104:34   Let [2be delicious 
1473
αυτώ
3to him 
3588
η
  
1259.2-1473
διαλογή μου
1my versification], 
1473-1161
εγώ δε
and I 
2165
ευφρανθήσομαι
shall be glad 
1909
επί
in 
3588
τω
the 
2962
κυρίω
lord. 
104:35   1587
104:35   εκλείποιεν
104:35   [2failed 
268
αμαρτωλοί
1Sinners] 
575
από
from 
3588
της
the 
1093
γης
earth, 
2532
και
and 
459
άνομοι
lawless ones 
5620
ώστε
so as for 
3361
μη
[2to not 
5224
υπάρχειν
3exist 
1473
αυτούς
1them]. 
2127
ευλόγει
Bless 
3588
η
  
5590-1473
ψυχή μου
[3O my soul 
3588
τον
1the 
2962
κύριον
2 lord]! 

Copyright 1996 by Charles Van der Pool. Download PDFs or purchase the printed edition at ApostolicBible.com.

Psalm 103
Top of Page
Top of Page