Proverbs 17
Apostolic Bible Polyglot STU ▾ 
Wisdom Keeps One from Trouble
17:1   2908
17:1   κρείσσων
17:1   Better 
5596.1
ψωμός
a morsel 
3326
μεθ'
with 
2237
ηδονής
satisfaction 
1722
εν
in 
1515
ειρήνη
peace, 
2228
η
than 
3624
οίκος
a house 
4134
πλήρης
full 
4183
πολλών
of many 
18
αγαθών
good things, 
2532
και
and 
94
αδίκων
unjust 
2367.3
θυμάτων
things offered for sacrifices 
3326
μετά
with 
3163
μάχης
battles. 
17:2   3610
17:2   οικέτης
17:2   [2servant 
3540.1
νοήμων
1An intelligent] 
2902
κρατήσει
shall prevail over 
1203
δεσποτών
[2masters 
878
αφρόνων
1foolish]; 
1722-1161
εν δε
and among 
80
αδελφοίς
brethren 
1244
διελείται
he shall divide 
3313
μέρη
portions. 
17:3   5618
17:3   ώσπερ
17:3   As 
1381
δοκιμάζεται
[4tried 
1722
εν
5in 
2575
καμίνω
6a furnace 
696
άργυρος
1silver 
2532
και
2and 
5557
χρυσός
3gold]; 
3779
ούτως
so 
1588
εκλεκταί
choice 
2588
καρδίαι
hearts 
3844
παρά
by 
2962
κυρίω
the lord. 
17:4   2556
17:4   κακός
17:4   A bad man 
5219
υπακούει
obeys 
1100
γλώσσης
the tongue 
3892.1
παρανόμων
of lawbreakers; 
94-1161
άδικος δε
and an unjust man 
4337
προσέχει
heeds 
5491
χείλεσι
[2lips 
5571
ψεύδεσιν
1lying]. 
17:5   3588
17:5   ο
17:5   The 
2606
καταγελών
one ridiculing 
4434
πτωχού
the poor 
3947
παροξύνει
provokes 
3588
τον
the one 
4160
ποιήσαντα
making 
1473
αυτόν
him. 
3588-1161
ο δε
And the one 
2020.1
επιχαίρων
rejoicing at 
622
απολλυμένω
one being destroyed 
3756
ουκ
shall not 
121.1
αθωωθήσεται
be acquitted; 
3588-1161
ο δε
but the one 
1986.2
επισπλαγχνιζόμενος
showing compassion 
1653
ελεηθήσεται
shall be shown mercy. 
17:6   4735
17:6   στέφανος
17:6   [3 are the crown 
1088
γερόντων
4of the aged 
5043
τέκνα
1Children's 
5043
τέκνων
2children]; 
2745
καύχημα
[3 are the boasting 
1161
δε
1and 
5043
τέκνων
2children] 
3962-1473
πατέρες αυτών
of their fathers. 
3588
του
[4 is of the 
4103
πιστού
5trustworthy 
3650
όλος
1 The entire 
3588
ο
  
2889
κόσμος
2world 
3588
των
  
5536
χρημάτων
3of things]; 
3588-1161
του δε
but for the 
571
απίστου
unbelieving 
3761
ουδέ
not 
3588.2
οβολός
an obolus. 
17:7   3756
17:7   ουχ
17:7   [3shall not 
718
αρμόσει
4suit 
878
άφρονι
5a fool 
5491
χείλη
2lips 
4103
πιστά
1Trustworthy], 
3761
ουδέ
nor 
1342
δικαίω
[3to the just 
5491
χείλη
2lips 
5571
ψευδή
1lying]. 
17:8   3408
17:8   μισθός
17:8   [5wage 
5484
χαρίτων
4 is a favorable 
3809
παιδεία
1Instruction 
3588
τοις
2to the 
5530
χρωμένοις
3ones employing it]; 
3739-1161
ου δ'
and where 
302
αν
ever 
1994
επιστρέψη
it shall turn, 
2137
ευοδωθήσεται
the way shall be prosperous. 
17:9   3739
17:9   ος
17:9   The one who 
2928
κρύπτει
hides 
92
αδικήματα
offences 
2212
ζητεί
seeks 
5373
φιλίαν
friendship; 
3739-1161
ος δε
but the one who 
3404
μισεί
detests 
2928
κρύπτειν
hiding it 
1339
διϊστησι
sets apart 
5384
φίλους
friends 
2532
και
and 
3609
οικείους
family members. 
17:10   4937
17:10   συντρίβει
17:10   [2breaks down 
547
απειλή
1Intimidation] 
2588
καρδίαν
the heart 
5429
φρονίμου
of the intelligent; 
878-1161
άφρων δε
but a fool 
3146
μαστιγωθείς
being whipped 
3756
ουκ
does not 
143
αισθάνεται
perceive. 
17:11   485
17:11   αντιλογίας
17:11   Disputes 
1453
εγείρει
arise 
3956
πας
with every 
2556
κακός
evil man; 
3588-1161
ο δε
but the 
2962
κύριος
lord 
32
άγγελον
[3angel 
415
ανελεήμονα
2an unmerciful 
1599
εκπέμψει
1shall send forth] 
1473
αυτώ
against him. 
17:12   1706
17:12   εμπεσείται
17:12   [2shall fall unto 
3308
μέριμνα
1Anxiety 
435
ανδρί
4man 
3540.1
νοήμονι
3an intelligent]; 
3588-1161
οι δε
but the 
878
άφρονες
fools 
1260
διαλογιούνται
shall argue 
2556
κακά
evil things. 
17:13   3739
17:13   ος
17:13   The one who 
591
αποδίδωσι
repays 
2556
κακά
evil things 
473
αντί
for 
18
αγαθών
good things, 
3756
ου
[2shall not 
2795
κινηθήσεται
3be moved 
2556
κακά
1evil things] 
1537
εκ
from out of 
3588
του
  
3624-1473
οίκου αυτού
his house. 
17:14   1849
17:14   εξουσίαν
17:14   [4authority 
1325
δίδωσι
3shall give 
3056
λόγοις
5to words 
746
αρχή
1 The sovereignty 
1343
δικαιοσύνης
2of righteousness]; 
4285
προηγείται
[5lead 
1161
δε
1but 
3588
της
  
1729.1
ενδείας
6to lack 
4714
στάσις
2faction 
2532
και
3and 
3163
μάχη
4fighting]. 
17:15   3739
17:15   ος
17:15   The one who 
1342
δίκαιον
[4 as just 
2919
κρίνει
1judges 
3588
τον
2the 
94
άδικον
3unjust], 
94
άδικον
[4 as unjust 
1161
δε
1or 
3588
τον
2the 
1342
δίκαιον
3just], 
169
ακάθαρτος
is unclean 
2532
και
and 
947
βδελυκτός
abominable 
3844
παρά
before 
2316
θεώ
God. 
17:16   2444
17:16   ινατί
17:16   Why did 
5224
υπήρξε
[2exist 
5536
χρήματα
1riches] 
878
άφρονι
to the fool? 
2932
κτήσασθαι
[5to acquire 
1063
γαρ
1for 
4678
σοφίαν
6wisdom 
174.1
ακάρδιος
2 the heartless 
3756
ου
3will not 
1410
δυνήσεται
4be able]. 
3739
ος
The one who 
5308
υψηλόν
[4high 
4160
ποιεί
1makes 
3588
τον
  
1438
εαυτού
2his own 
3624
οίκον
3house] 
2212
ζητεί
seeks 
4936.1
συντριβήν
destruction; 
3588-1161
ο δε
and the one 
4645.3
σκολιάζων
being crooked 
3588
του
  
3129
μαθείν
to learn 
1706
εμπεσείται
shall fall 
1519
εις
into 
2556
κακά
evils. 
17:17   1519
17:17   εις
17:17   For 
3956
πάντα
all 
2540
καιρόν
time 
3588
ο
[2the 
5384
φίλος
3friend 
5224
υπαρχέτω
1let] exist 
1473
σοι
to you! 
80
αδελφοί
[2 the brethren 
1722
εν
5in 
318
ανάγκαις
6distresses 
5539
χρήσιμοι
4profitable 
1510.5
έστωσαν
1let 3be]! 
3778-1063
τούτου γαρ
for this 
5484
χάριν
favor 
1080
γεννώνται
they were born. 
17:18   435
17:18   ανήρ
17:18   [2man 
878
άφρων
1A foolish] 
1948.1
επικροτεί
claps 
2532
και
and 
2020.1
επιχαίρει
rejoices over 
1438
εαυτώ
himself, 
5613
ως
as 
2532
και
also 
3588
ο
the one 
1449.1
εγγυώμενος
guaranteeing a loan 
1449.2
εγγύη
by surety 
3588
τον
  
1438
εαυτού
for his own 
5384
φίλον
friend. 
17:19   5361.1
17:19   φιλαμαρτήμων
17:19   The one fond of sinning 
5463
χαίρει
rejoices in 
3163
μάχαις
fights; 
17:20   3588-1161
17:20   ο δε
17:20   and the 
4641.1
σκληροκάρδιος
hard-hearted one 
3756
ου
does not 
4876
συναντά
meet with 
18
αγαθοίς
good things. 
435
ανήρ
A man 
2129.2
ευμετάβολος
with a changeable 
1100
γλώσση
tongue 
1706
εμπεσείται
will fall 
1519
εις
into 
2556
κακά
evils; 
17:21   2588-1161
17:21   καρδία δε
17:21   and the heart 
878
άφρονος
of a fool 
3601
οδύνη
is grief 
3588
τω
to 
2932-1473
κεκτημένω αυτήν
its possessor. 
3756
ουκ
[2is not 
2165
ευφραίνεται
3glad 
3962
πατήρ
1A father] 
1909
εφ'
over 
5207
υιώ
[2son 
521
απαιδεύτω
1an uninstructed]; 
5207
υιός
[3son 
1161
δε
1but 
5429
φρόνιμος
2an intelligent] 
2165
ευφραίνει
gladdens 
3384-1473
μητέρα αυτού
his mother. 
17:22   2588
17:22   καρδία
17:22   A heart 
2165
ευφραινομένη
being glad 
2107.2
ευεκτείν
[2to be in good health 
4160
ποιεί
1makes]; 
435
ανδρός
[3man 
1161
δε
1but 
3077.1
λυπηρού
2a distressed] 
3583
ξηραίνεται
dries 
3588
τα
the 
3747
οστά
bones. 
17:23   2983
17:23   λαμβάνοντος
17:23   One receiving 
1435
δώρα
gifts 
1722
εν
in 
2859
κόλποις
enfolded arms 
95
αδίκως
unjustly 
3756-2720.1
ου κατευοδούνται
does not greatly prosper 
3588
αι
in the 
3598
οδοί
ways; 
765-1161
ασεβής δε
and an impious man 
1578
εκκλίνει
turns aside 
3598
οδούς
the ways 
1343
δικαιοσύνης
of righteousness. 
17:24   4383
17:24   πρόσωπον
17:24   The countenance 
4908
συνετόν
[3 is discerning 
435
ανδρός
2man 
4680
σοφού
1of a wise]; 
3588-1161
οι δε
but the 
3788
οφθαλμοί
eyes 
3588
του
of the 
878
άφρονος
fool 
1909
επ'
are unto 
206.1
άκρα
the uttermost parts 
1093
γης
of the earth. 
17:25   3709
17:25   οργή
17:25   [3 is anger 
3962
πατρί
4to a father 
5207
υιός
2son 
878
άφρων
1A foolish], 
2532
και
and 
3601
οδύνη
grief 
3588
τη
to the 
5088
τεκούση
one birthing 
1473
αυτού
him. 
17:26   2210
17:26   ζημιούν
17:26   To penalize 
435
άνδρα
[2man 
1342
δίκαιον
1a just] 
3756
ου
is not 
2570
καλόν
good; 
3761
ουδέ
nor 
3741
όσιον
is it sacred 
1916.2
επιβούλευειν
to plot against 
1413
δυνάσταις
[2monarchs 
1342
δικαίοις
1just]. 
17:27   3739
17:27   ος
17:27   The one 
5339
φείδεται
sparing 
4487
ρήμα
[3word 
4290.2
προέσθαι
1to let go 
4642
σκληρόν
2a hard] 
1921.2
επιγνώμων
is an arbitrator; 
3115.1-1161
μακρόθυμος δε
and a lenient 
435
ανήρ
man 
5429
φρόνιμος
is intelligent. 
17:28   453
17:28   ανοήτω
17:28   To an unthinking man 
1905
επερωτήσαντι
asking, 
4678
σοφία
wisdom 
3049
λογισθήσεται
shall be imputed; 
1769
ενεόν
[3dumb man 
1161
δε
1and 
5100
τις
2any 
1438
εαυτόν
5for himself 
4160
ποιήσας
4doing] 
1380
δόξει
shall seem 
5429-1510.1
φρόνιμος είναι
to be intelligent. 

Copyright 1996 by Charles Van der Pool. Download PDFs or purchase the printed edition at ApostolicBible.com.

Proverbs 16
Top of Page
Top of Page