Proverbs 15
Apostolic Bible Polyglot STU ▾ 
15:1   3709
15:1   οργή
15:1   Anger 
622
απόλλυσι
destroys 
2532
και
even 
5429
φρονίμους
the intelligent; 
612-1161
απόκρισις δε
but the answer 
5283.2
υποπίπτουσα
of a penitent man 
654
αποστρέφει
returns 
2372
θυμόν
rage; 
3056
λόγος
[3word 
1161
δε
1but 
3077.1
λυπηρός
2a distressing] 
1453
εγείρει
raises up 
3709
οργάς
angers. 
15:2   1100
15:2   γλώσσα
15:2   The tongue 
4680
σοφών
of the wise 
2570
καλά
[2of good 
1987
επίσταται
1has knowledge]; 
4750-1161
στόμα δε
but the mouth 
878
αφρόνων
of fools 
312
αναγγέλλει
announces 
2556
κακά
evils. 
15:3   1722
15:3   εν
15:3   In 
3956
παντί
every 
5117
τόπω
place 
3788
οφθαλμοί
the eyes 
2962
κυρίου
of the lord 
4648
σκοπεύουσι
watch 
2556
κακούς
[2bad 
5037
τε
1both] 
2532
και
and 
18
αγαθούς
good. 
15:4   2392
15:4   ίασις
15:4   The healing 
1100
γλώσσης
tongue 
1186
δένδρον
is a tree 
2222
ζωής
of life, 
3588-1161
ο δε
and the 
4933
συντηρών
one preserving 
1473
αυτήν
it 
4130
πλησθήσεται
shall be filled 
4151
πνεύματος
of spirit. 
15:5   878
15:5   άφρων
15:5   A fool 
3456
μυκτηρίζει
sneers at 
3809
παιδείαν
the instruction 
3962
πατρός
of his father; 
3588-1161
ο δε
but the 
5442
φυλάσσων
one keeping 
1785
εντολάς
his commandments 
3835
πανουργότερος
is more astute. 
1722
εν
In 
4121
πλεοναζούση
superabundant 
1343
δικαιοσύνη
righteousness 
2479
ισχύς
[2strength 
4183
πολλή
1is abundant]; 
3588-1161
οι δε
but the 
765
ασεβείς
impious 
3649.2
ολόρριζοι
entirely rooted 
1537
εκ
from 
1093
γης
the earth 
622
απολούνται
shall be destroyed. 
15:6   3624
15:6   οίκοις
15:6   In the houses 
1342
δικαίων
of the just 
2479
ισχύς
[2strength 
4183
πολλή
1is much]; 
2590-1161
καρποί δε
but the fruits 
765
ασεβών
of the impious 
3643.4
ολούνται
shall be destroyed. 
15:7   5491
15:7   χείλη
15:7   The lips 
4680
σοφών
of the wise 
1210
δέδεται
are bound 
144
αισθήσει
by good sense; 
2588-1161
καρδίαι δε
but the hearts 
878
αφρόνων
of fools 
3756
ουκ
are not 
804
ασφαλείς
safe. 
15:8   2378
15:8   θυσίαι
15:8   The sacrifices 
765
ασεβών
of the impious 
946
βδέλυγμα
are an abomination 
2962
κυρίω
to the lord; 
2171-1161
ευχαί δε
but the vows 
2720
κατευθυνόντων
of the ones going straight 
1184
δεκταί
are accepted 
3844
παρ'
by 
1473
αυτώ
him. 
15:9   946
15:9   βδέλυγμα
15:9   [3 are an abomination 
2962
κυρίω
4 to the lord 
3598
οδοί
1 The ways 
765
ασεβούς
2of the impious]; 
1377
διώκοντας
[2 the ones pursuing 
1343
δικαιοσύνην
3righteousness 
25
αγαπά
1he loves]. 
15:10   3809
15:10   παιδεία
15:10   The instruction 
172
ακάκου
of the guileless 
1107
γνωρίζεται
is made known 
5259
υπό
by 
3588
των
the 
3935
παριόντων
ones passing by; 
3588-1161
οι δε
but the ones 
3404
μισούντες
detesting 
1650
ελέγχους
reproofs 
5053
τελευτώσιν
come to an end 
151.1
αισχρώς
disgracefully. 
15:11   86
15:11   άδης
15:11   Hades 
2532
και
and 
684
απώλεια
destruction 
5318
φανερά
are made apparent 
3844
παρά
by 
2962
κυρίω
the lord; 
4459
πως
how 
3780
ουχί
not 
2532
και
also 
3588
αι
the 
2588
καρδίαι
hearts 
3588
των
of 
444
ανθρώπων
men? 
15:12   3756
15:12   ουκ
15:12   [2shall not 
25
αγαπήσει
3love 
521
απαίδευτος
1 The uninstructed] 
3588
τους
the ones 
1651
ελέγχοντας
reproving 
1473
αυτόν
him; 
3326-1161
μετά δε
and with 
4680
σοφών
the wise 
3756
ουχ
he shall not 
3656
ομιλήσει
consort. 
15:13   2588
15:13   καρδίας
15:13   With the heart 
2165
ευφραινομένης
being glad 
4383
πρόσωπον
the face 
2281.1
θάλλει
flourishes; 
1722
εν
[3in 
1161
δε
1but 
3077
λύπαις
4distresses 
1510.6
ούσης
2being] 
4658.1
σκυθρωπάζει
it looks downcast. 
15:14   2588
15:14   καρδία
15:14   [2heart 
3717
ορθή
1An upright] 
2212
ζητεί
seeks 
144
αίσθησιν
perception; 
4750
στόμα δε
but the mouth 
521
απαιδεύτων
of the uninstructed 
1097
γνώσεται
shall know 
2556
κακά
evils. 
15:15   3956
15:15   πάντα
15:15   All 
3588
τον
the 
5550
χρόνον
time 
3588
οι
the 
3788
οφθαλμοί
eyes 
3588
των
  
2556
κακών
of evil ones 
4327
προσδέχονται
favorably receive 
2556
κακά
evil things; 
3588-1161
οι δε
but the 
18
αγαθοί
good 
2270
ησυχάζουσι
[2tranquil 
1275
διαπαντός
1 are always]. 
15:16   2908
15:16   κρείσσον
15:16   Better 
3397
μικρά
a small 
3310
μερίς
portion 
3326
μετά
with 
5401
φόβου
the fear 
2962
κυρίου
of the lord; 
2228
η
than 
2344
θησαυροί
[2treasures 
3173
μεγάλοι
1great] 
3326
μετά
with 
869.1
αφοβίας
fearlessness. 
15:17   2908
15:17   κρείσσων
15:17   Better 
3579.2
ξενισμός
hospitality 
3001
λαχάνων
of vegetables 
4314
προς
with 
5373
φιλίαν
friendship 
2532
και
and 
5484
χάριν
favor, 
2228
η
than 
3864.3
παράθεσις
a fete 
3448
μόσχων
of calves 
3326
μετά
with 
2189
έχθρας
hatred. 
15:18   435
15:18   ανήρ
15:18   A man 
2373.1
θυμώδης
inclined to rage 
3903
παρασκευάζει
makes preparations 
3163
μάχας
for battle; 
3115.1-1161
μακρόθυμος δε
but a lenient man 
2532
και
[2even 
3588
την
3the 
3195
μέλλουσαν
4one about to go to battle 
2670.2
καταπραύνει
1soothes]. 
3115.1
μακρόθυμος
The lenient 
435
ανήρ
man 
2677.2
κατασβέσει
shall extinguish 
2920
κρίσεις
litigations; 
3588-1161
ο δε
but the 
765
ασεβής
impious 
1453
εγείρει
raises them 
3123
μάλλον
rather. 
15:19   3598
15:19   οδοί
15:19   The ways 
104.2
αεργών
of the idle 
4766
εστρωμέναι
make a bed 
173
ακάνθαις
in thorn-bushes; 
3588-1161
αι δε
but the 
3588
των
ways of the 
406.2
ανδρείων
vigorous 
5147.1
τετριμμέναι
are very busy. 
15:20   5207
15:20   υιός
15:20   [2son 
4680
σοφός
1A wise] 
2165
ευφραίνει
gladdens 
3962
πατέρα
a father; 
5207
υιός
[3son 
1161
δε
1but 
878
άφρων
2a foolish] 
3456
μυκτηρίζει
sneers at 
3384-1473
μητέρα αυτού
his mother. 
15:21   453
15:21   ανοήτου
15:21   [2of an unthinking man 
5147
τρίβοι
1 The roads] 
1729
ενδεείς
are lacking 
5424
φρενών
of sense; 
435
ανήρ
[3man 
1161
δε
1but 
5429
φρόνιμος
2an intelligent 
2720
κατευθύνων
5in a straightened way 
4198
πορεύεται
4goes]. 
15:22   5250.1
15:22   υπερτίθενται
15:22   [5procrastinate 
3053
λογισμούς
6by devices 
3588
οι
1 The ones 
3361
μη
2not 
5091
τιμώντες
3honoring 
4892
συνέδρια
4 the sanhedrins]; 
1722-1161
εν δε
but in 
2588
καρδίαις
the hearts 
1011
βουλευομένων
of ones counseling 
3306
μένει
abides 
1012
βουλή
counsel; 
15:23   3766.2
15:23   ου μη
15:23   for in no way 
5219
υπακούση
shall [2obey 
3588
ο
  
2556
κακός
1an evil man] 
1473
αυτή
it; 
3762.1
ουδε μη
nor 
2036
είπη
shall he say 
2539.1
καίριόν
[2timely 
5100
τι
1anything], 
2532
και
even for 
2570
καλόν
[3good 
3588
τω
1the 
2839
κοινώ
2common]. 
15:24   3598
15:24   οδοί
15:24   [3 are ways 
2222
ζωής
4of life 
1270
διανοήματα
1 The thoughts 
4908
συνετού
2of the discerning]; 
2443
ίνα
that 
1578
εκκλίνας
turning aside 
1537
εκ
from 
3588
του
  
86
άδου
Hades 
4982
σωθή
he should be delivered. 
15:25   3624
15:25   οίκους
15:25   [3 the houses 
5197
υβριστών
4of the arrogant 
2686.2
κατασπά
2tears down 
2962
κύριος
1 The lord]; 
4741-1161
εστήρισε δε
and he supports 
3725
όριον
the boundary 
5503
χήρας
of the widow. 
15:26   946
15:26   βδέλυγμα
15:26   [3 is an abomination 
2962
κυρίω
4 to the lord 
3053
λογισμός
1 The devise 
94
άδικος
2of the unjust]; 
53
αγνών
[3 of the pure 
1161
δε
1but 
4488.1
ρήσεις
2 the sayings] 
4586
σεμναί
are serious. 
15:27   1841.4
15:27   εξόλλυσιν
15:27   [3totally ruins 
1438
εαυτόν
4himself 
3588
ο
1The 
1434.2
δωρολήπτης
2one receiving bribes]; 
3588-1161
ο δε
but the 
3404
μισών
one detesting 
1435
δώρων
[2of bribes 
3028
λήψεις
1 the receipts] 
4982
σώζεται
is delivered. 
1654
ελεημοσύναις
Charity 
2532
και
and 
4102
πίστεσιν
trust 
599.6
αποκαθαίρονται
clear away 
266
αμαρτίαι
sins; 
3588-1161
τω δε
and the 
5401
φόβω
fear 
2962
κυρίου
of the lord 
1578
εκκλίνει
turns aside 
3956
πας
every one 
575
από
from 
2556
κακού
evil. 
15:28   2588
15:28   καρδίαι
15:28   The hearts 
1342
δικαίων
of the just 
3191
μελετώσι
meditate 
4102
πίστεις
trust; 
4750-1161
στόμα δε
but the mouth 
765
ασεβών
of the impious 
611
αποκρίνεται
answers 
2556
κακά
evil things. 
1184
δεκταί
[4 are acceptable 
3844
παρά
5with 
2962
κυρίω
6 the lord 
3598
οδοί
1 The ways 
435
ανδρών
3men 
1342
δικαίων
2of just]; 
1223-1161
διά δε
and through 
1473
αυτών
them 
2532
και
even 
3588
οι
  
2190
εχθροί
enemies 
5384
φίλοι
[2friends 
1096
γίνονται
1become]. 
15:29   3112
15:29   μακράν
15:29   [2 is far 
566
απέχει
3at a distance 
3588
ο
  
2316
θεός
1God] 
575
από
from 
765
ασεβών
the impious; 
2171-1161
ευχαίς δε
but vows 
1342
δικαίων
of just ones 
1873
επακούει
he heeds. 
2908
κρείσσων
Better 
3641
ολίγη
are few 
3028
λήψις
receipts 
3326
μετά
with 
1343
δικαιοσύνης
righteousness, 
2228
η
than 
4183
πολλά
abundant 
1081
γεννήματα
produce 
3326
μετά
with 
93
αδικίας
injustice. 
15:30   2334
15:30   θεωρών
15:30   [2viewing 
3788
οφθαλμός
1 The eye] 
2570
καλά
good 
2165
ευφραίνει
gladdens 
2588
καρδίαν
the heart; 
5345
φήμη
[3reputation 
1161
δε
1and 
18
αγαθή
2a good] 
4084.1
πιαίνει
fattens 
3747
οστά
the bones. 
15:31   3588
15:31   ο
15:31   The one 
1521
εισάκουων
hearing 
1650
ελέγχους
reproofs 
2222
ζωής
of life 
1722
εν
[2in 
3319
μεσω
3 the midst 
4680
σοφών
4of the wise 
835
αυλισθησέται
1shall lodge]. 
15:32   3739
15:32   ος
15:32   The one who 
683
απωθείται
thrusts away 
3809
παιδείαν
instruction 
3404
μισεί
detests 
1438
εαυτόν
himself; 
3588-1161
ο δε
but the one 
5083
τηρών
giving heed to 
1650
ελέγχους
reproofs 
25
αγαπά
loves 
5590-1473
ψυχήν αυτού
his life. 
15:33   5401
15:33   φόβος
15:33   The fear 
2962
κυρίου
of the lord 
3809
παιδεία
is instruction 
2532
και
and 
4678
σοφία
wisdom; 
2532
και
and 
746
αρχή
the sum 
1391
δόξης
of glory 
611
αποκριθήσεται
shall be the response 
1473
αυτή
for it. 
4313
προπορεύεται
[3go before 
1161
δε
1But 
5011
ταπεινοίς
2 the humble] 
1391
δόξα
glory; 

Copyright 1996 by Charles Van der Pool. Download PDFs or purchase the printed edition at ApostolicBible.com.

Proverbs 14
Top of Page
Top of Page