Proverbs 12
Apostolic Bible Polyglot STU ▾ 
The Way of Righteousness Leads to Life
12:1   3588
12:1   ο
12:1   The 
25
αγαπών
one loving 
3809
παιδείαν
instruction 
25
αγαπά
loves 
144
αίσθησιν
perception; 
3588-1161
ο δε
but the 
3404
μισών
one detesting 
1650
ελέγχους
reproofs 
878
άφρων
is a fool. 
12:2   2908
12:2   κρείσσων
12:2   Better 
3588
ο
the one 
2147
ευρών
finding 
5484
χάριν
favor 
3844
παρά
from 
2962
κυρίω
the lord; 
435-1161
ανήρ δε
but a man 
3892.1
παράνομος
who is a lawbreaker 
3902.1
παρασιωπηθήσεται
shall be silenced. 
12:3   3756
12:3   ου
12:3   [2will not 
2734.2
κατορθώσει
3keep straight 
444
άνθρωπος
1A man] 
1537
εξ
by 
459
ανόμου
a lawless deed; 
3588-1161
αι δε
but the 
4491
ρίζαι
roots 
3588
των
of the 
1342
δικαίων
just 
3756
ουκ
shall not 
1808
εξαρθήσονται
be lifted away. 
12:4   1135
12:4   γυνή
12:4   [2wife 
406.1
ανδρεία
1A courageous] 
4735
στέφανος
is a crown 
3588
τω
to 
435-1473
ανδρί αυτής
her husband; 
5618-1161
ώσπερ δε
but as 
1722
εν
[2in 
3586
ξύλω
3wood 
4663
σκώληξ
1 the worm], 
3779
ούτως
so 
435
άνδρα
[4 her husband 
622
απόλλυσι
3destroys 
1135
γυνή
2wife 
2555
κακοποιός
1an evil doing]. 
12:5   3053
12:5   λογισμοί
12:5   The devices 
1342
δικαίων
of the just 
2917
κρίματα
are true judgments; 
2940.1
κυβερνώσι
[3devise 
1161
δε
1but 
765
ασεβείς
2 the impious] 
1388
δόλους
treachery. 
12:6   3056
12:6   λόγοι
12:6   The words 
765
ασεβών
of the impious 
1386
δόλιοι
are deceitful 
1519
εις
for 
129
αίμα
blood; 
4750-1161
στόμα δε
but the mouth 
3717
ορθών
of the upright 
4506
ρύσεται
shall rescue 
1473
αυτούς
them. 
12:7   3739
12:7   ου
12:7   Of which 
1437
εάν
ever time 
4762
στραφή
[3should be over turned 
3588
ο
1the 
765
ασεβής
2impious] 
853
αφανίζεται
he vanishes; 
3624-1161
οίκοι δε
but the houses 
1342
δικαίων
of the just 
3887
παραμενούσι
remain. 
12:8   4750
12:8   στόμα
12:8   The mouth 
4908
συνετού
of the discerning 
1471.1
εγκωμιάζεται
is lauded 
5259
υπό
by 
435
ανδρός
a man; 
3575.1-1161
νωθροκάρδιος δε
but the dull of heart 
3456
μυκτηρίζεται
is sneered at. 
12:9   2908
12:9   κρείσσων
12:9   Better 
435
ανήρ
a man 
1722
εν
with 
819
ατιμία
dishonor 
1398
δουλεύων
serving 
1438
εαυτώ
himself, 
2228
η
than 
5092
τιμήν
[2value 
1438
εαυτώ
3on himself 
4060
περιτιθείς
1one putting], 
2532
και
and 
4326
προσδεόμενος
feeling want 
740
άρτου
of bread. 
12:10   1342
12:10   δίκαιος
12:10   A just one 
3627
οικτείρει
pities 
5590
ψυχάς
the lives 
2934-1473
κτηνών αυτού
of his cattle; 
3588-1161
τα δε
but the 
4698
σπλάγχνα
feelings of compassion 
3588
των
of the 
765
ασεβών
impious 
415
ανελεήμονα
are unmerciful. 
12:11   3588
12:11   ο
12:11   The 
2038
εργαζόμενος
one working 
3588
την
  
1438
εαυτού
his own 
1093
γην
ground 
1705
εμπλησθήσεται
shall be filled up 
740
άρτων
with bread loaves; 
3588-1161
οι δε
but the ones 
1377
διώκοντες
pursuing 
3152
μάταια
vain things 
1729
ενδεείς
are lacking 
5424
φρενών
of sense. 
3739
ος
The one who 
1510.2.3
εστιν
is 
2238.1
ηδύς
pleasure-bent 
1722
εν
in 
3631
οίνων
wine drinking 
1303.7
διατριβαίς
pastimes, 
1722
εν
[3in 
3588
τοις
  
1438
εαυτού
4his own 
3794
οχυρώμασι
5fortresses 
2641
καταλείψει
1shall leave behind 
819
ατιμίαν
2dishonor]. 
12:12   1939
12:12   επιθυμίαι
12:12   The desires 
765
ασεβών
of the impious 
2556
κακαί
are evil things; 
3588-1161
αι δε
but the 
4491
ρίζαι
roots 
3588
των
of the 
2152
ευσεβών
pious 
1722
εν
are in 
3794
οχυρώμασι
fortresses. 
12:13   1223
12:13   διά
12:13   Through 
266
αμαρτίαν
the sin 
5491
χειλέων
of the lips 
1706
εμπίπτει
[2falls 
1519
εις
3into 
3803
παγίδας
4snares 
268
αμαρτωλός
1a sinner]; 
1628
εκφεύγει
[3flees 
1161
δε
1but 
1537
εξ
4from 
1473
αυτών
5them 
1342
δίκαιος
2 the just]. 
12:14   575
12:14   από
12:14   From 
2590
καρπών
fruits 
4750
στόματος
of the mouth 
5590
ψυχή
a soul 
435
ανδρός
of a man 
4130
πλησθήσεται
shall be filled 
18
αγαθών
of good things; 
468-1161
ανταπόδομα δε
and a recompense 
5491-1473
χειλέων αυτού
of his lips 
591
αποδοθήσεται
shall be rendered 
1473
αυτώ
to him. 
12:15   3598
12:15   οδοί
12:15   The ways 
878
αφρόνων
of fools 
3717
ορθαί
are straight 
1799-1473
ενώπιον αυτών
before them; 
1522
εισακούει
[3listens to 
1161
δε
1but 
4823.1
συμβουλίας
4advice 
4680
σοφός
2 the wise]. 
12:16   878
12:16   άφρων
12:16   A fool 
831.2
αυθήμερον
daily 
1804
εξαγγέλλει
publishes 
3709-1473
οργήν αυτού
his anger; 
2928
κρύπτει
[3hides 
1161
δε
1but 
3588
την
  
1438
εαυτού
4his own 
819
ατιμίαν
5dishonor 
3835
πανούργος
2one astute]. 
12:17   1925
12:17   επιδεικνυμένην
12:17   [3by displaying 
4102
πίστιν
4trust 
518
απαγγέλλει
2reports 
1342
δίκαιος
1 The just man]; 
3588-1161
ο δε
but the 
3144
μάρτυς
witness 
3588
των
of the 
94
αδίκων
unjust 
1386
δόλιος
is deceitful. 
12:18   1510.2.6
12:18   εισίν
12:18   There are 
3588
οι
the ones 
3004
λέγοντες
speaking — 
5103.1
τιτρώσκουσιν
they pierce 
5613
ως
as 
3162
μάχαιρα
a sword; 
1100-1161
γλώσσαι δε
but the tongues 
4680
σοφών
of the wise 
2390
ιώνται
heal. 
12:19   5491
12:19   χείλη
12:19   [2lips 
228
αληθινά
1True] 
2734.2
κατορθοί
straighten 
3141
μαρτυρίαν
testimony; 
3144
μάρτυς
[3witness 
1161
δε
1but 
5036
ταχύς
2a quick 
1100
γλώσσαν
6tongue 
2192
έχει
4has 
94
άδικον
5an unjust]. 
12:20   1388
12:20   δόλος
12:20   Treachery 
1722
εν
is in 
2588
καρδία
the heart 
5044.1
τεκταινομένου
of the one contriving 
2556
κακά
evils; 
3588-1161
οι δε
but the ones 
1014
βουλόμενοι
wanting 
1515
ειρήνην
peace 
2165
ευφρανθήσονται
shall be glad. 
12:21   3756-700
12:21   ουκ αρέσει
12:21   [3shall not please 
3588
τω
4the 
1342
δικαίω
5just 
3762
ουδέν
1Anything 
94
άδικον
2unjust]; 
3588-1161
οι δε
but the 
765
ασεβείς
impious 
4130
πλησθήσονται
shall be filled 
2556
κακών
with bad things. 
12:22   946
12:22   βδέλυγμα
12:22   [3 are an abomination 
2962
κυρίω
4 to the lord 
5491
χείλη
2lips 
5571
ψευδή
1Lying]; 
3588-1161
ο δε
but the 
4160
ποιών
one dealing 
4102
πίστεις
in trust 
1184
δεκτός
is accepted 
3844
παρ'
by 
1473
αυτώ
him. 
12:23   435
12:23   ανήρ
12:23   [2man 
4908
συνετός
1A discerning] 
2362
θρόνος
is a throne 
144
αισθήσεως
of perception; 
2588-1161
καρδία δε
but the heart 
878
αφρόνων
of fools 
4876
συναντήσεται
shall meet with 
685
αραίς
curses. 
12:24   5495
12:24   χειρ
12:24   The hand 
1588
εκλεκτών
of chosen men 
2902
κρατήσει
shall prevail 
2170.2
ευχερώς
easily; 
1386-1161
δόλιοι δε
but the deceitful 
1510.8.6
έσονται
will be 
1519
εις
for 
4307.2
προνομήν
plunder. 
12:25   5398
12:25   φοβερός
12:25   A fearful 
3056
λόγος
word 
2588
καρδίαν
[2 the heart 
5015
ταράσσει
1disturbs] 
435
ανδρός
of a man; 
31
αγγελία
[3message 
1161
δε
1but 
18
αγαθή
2a good] 
2165
ευφραίνει
gladdens 
1473
αυτόν
him. 
12:26   1921.2
12:26   επιγνώμων
12:26   [4arbitrator 
1342
δίκαιος
3a just 
1438
εαυτού
5of himself 
5384
φίλος
1A friend 
1510.8.3
έσται
2will be]; 
2641161
 αμαρτάνοντας δε
but the ones sinning 
2614
καταδιώξεται
pursue 
2556
κακά
evil things, 
3588-1161
η δε
and the 
3598
οδός
way 
3588
των
of the 
765
ασεβών
impious 
4105
πλανήσει
misleads 
1473
αυτούς
them. 
12:27   3756
12:27   ουκ
12:27   [2shall not 
2013
επιτεύξεται
3succeed in 
1386
δόλιος
1A deceitful man] 
2339
θήρας
hunting; 
2933
κτήμα
[5possession 
1161
δε
1but 
5093
τίμιον
4 is an esteemed 
435
ανήρ
3man 
2513
καθαρός
2a pure]. 
12:28   1722
12:28   εν
12:28   In 
3598
οδοίς
the ways 
1343
δικαιοσύνης
of righteousness 
2222
ζωή
is life; 
3598-1161
οδοί δε
but the ways 
3422.3
μνησικάκων
of the resentful 
1519
εις
are unto 
2288
θάνατον
death. 

Copyright 1996 by Charles Van der Pool. Download PDFs or purchase the printed edition at ApostolicBible.com.

Proverbs 11
Top of Page
Top of Page