Proverbs 1
Apostolic Bible Polyglot STU ▾ 
Wisdom
1:1   3942
1:1   παροιμίαι
1:1   The proverbs 
*
Σολομώντος
of Solomon 
5207
υιόυ
son 
*
Δαυίδ
of David 
3739
ος
who 
936
εβασίλευσεν
reigned 
1722
εν
in 
*
Ισραήλ
Israel, 
1:2   1097
1:2   γνώναι
1:2   to know 
4678
σοφίαν
wisdom 
2532
και
and 
3809
παιδείαν
instruction; 
3539
νοήσαί
to comprehend 
5037
τε
also 
3056
λόγους
words 
5428
φρονήσεως
of intelligence; 
1:3   1209
1:3   δέξασθαί
1:3   to receive 
5037
τε
also 
4765.3
στροφάς
the shifting and turning 
3056
λόγων
of words, 
2532
και
and 
3080
λύσεις
loosening 
135
αινιγμάτων
enigmas; 
3539
νοήσαί
to comprehend 
5037
τε
also 
1343
δικαιοσύνην
[2righteousness 
227
αληθή
1true] 
2532
και
and 
2917
κρίμα
[2judgment 
2720
κατευθύνειν
1to straighten out], 
1:4   2443
1:4   ίνα
1:4   that 
1325
δω
he should give 
172
ακάκοις
to the guileless 
3834
πανουργίαν
astuteness, 
3816
παιδί
[3child 
1161
δε
1but 
3501
νέω
2 to the young] 
144
αίσθησίν
perception, 
5037-2532
τε και
and also 
1771
έννοιαν
reflection. 
1:5   3588-1161
1:5   των δε
1:5   But of the ones 
1063
γαρ
for 
191
ακούσας
hearing, 
4680
σοφός
the wise 
4680-1510.8.3
σοφώτερος έσται
will be wiser, 
3588-1161
ο δε
and the 
3540.1
νοήμων
intelligent 
2941
κυβέρνησιν
[2guidance 
2932
κτήσεται
1shall acquire]. 
1:6   3539
1:6   νοήσει
1:6   He shall comprehend 
5037
τε
also 
3850
παραβολήν
a parable 
2532
και
and 
4652
σκοτεινόν
a dark 
3056
λόγον
matter; 
4488.1
ρήσεις
sayings 
5037
τε
also 
4680
σοφών
of the wise, 
2532
και
and 
135
αινίγματα
enigmas. 
1:7   746
1:7   αρχή
1:7   The beginning 
4678
σοφίας
of wisdom 
5401
φόβος
is fear 
2962
κυρίου
of the lord, 
4907
σύνεσις
[3understanding 
1161
δε
1and 
18
αγαθή
2good] 
3956
πάσι
to all 
3588
τοις
the 
4160
ποιούσιν
ones observing 
1473
αυτήν
it. 
2150-1161
ευσέβεια δε
And piety 
1519
εις
to 
2316
θεόν
God 
746
αρχή
is the beginning 
144
αισθήσεως
of perception. 
4678-1161
σοφίαν δε
But wisdom 
2532
και
and 
3809
παιδείαν
instruction 
765
ασεβείς
the impious 
1848
εξουθενήσουσιν
shall treat with contempt. 
1:8   191
1:8   άκουε
1:8   Hear, 
5207
υιέ
O son, 
3551
νόμους
the laws 
3962-1473
πατρός σου
of your father! 
2532
και
and 
3361
μη
you should not 
683
απώση
thrust away 
2330.2
θεσμούς
the rules 
3384-1473
μητρός σου
of your mother; 
1:9   4735
1:9   στέφανον
1:9   [3a crown 
1063
γαρ
1for 
5484
χαρίτων
4of favors 
1209
δέξη
2you shall receive] 
4674
ση
for your 
2884.2
κορυφή
head, 
2532
και
and 
2827.2
κλοιόν
a collar 
5552
χρύσεον
of gold 
4012
περί
around 
4674
σω
your 
5137
τραχήλω
neck. 
1:10   5207
1:10   υιέ
1:10   O son, 
3361
μη
you should not have 
1473-4105
σε πλανήσωσιν
caused [3to wander you 
435
άνδρες
2men 
765
ασεβείς
1impious], 
3366
μηδέ
nor 
1014
βουληθής
should you consent. 
1:11   1437
1:11   εάν
1:11   If 
3870
παρακαλέσωσί
they should comfort 
1473
σε
you, 
3004
λέγοντες
saying, 
2064
ελθέ
Come 
3326
μεθ'
with 
1473
ημών
us, 
2841
κοινώνησον
partake in 
129
αίματος
blood! 
2928-1161
κρύψωμεν δε
for we should hide 
1519
εις
[4in 
1093
γην
5 the ground 
435
άνδρα
2man 
1342
δίκαιον
1 the just 
95
αδίκως
3unjustly], 
1:12   2666-1161
1:12   καταπίωμεν δε
1:12   and we should swallow 
1473
αυτόν
him 
5618
ώσπερ
as 
86
άδης
Hades, 
2198
ζώντα
while living, 
2532
και
and 
142
άρωμεν
lift 
1473
αυτού
his 
3588
την
  
3420
μνήμην
remembrance 
1537
εκ
from 
1093
γης
the earth, 
1:13   3588
1:13   την
1:13   the 
2934.3
κτήσιν
[2property 
1473
αυτού
3of his 
3588
την
  
4185
πολυτελή
1very costly] 
2638
καταλαβώμεθα
we should overtake, 
4130-1161
πλήσωμεν δε
and we should fill 
3624
οίκους
[2houses 
2251
ημετέρους
1our] 
4661
σκύλων
of spoils. 
1:14   3588
1:14   τον
1:14     
1161
δε
and 
4674
σον
[2your 
2819
κλήρον
3lot 
906
βάλε
1throw] 
1722
εν
in 
1473
ημίν
with us, 
2532
και
and 
3139.1
μαρσίππιον
[3money bag 
1520
εν
2one 
1096
γενηθήτω
1let there become] 
1473
ημίν
for us. 
1:15   3361-4198
1:15   μη πορευθής
1:15   You should not go 
3598
οδούς
in the ways 
3326
μετ'
with 
1473
αυτών
them. 
1578
έκκλινον
Turn aside 
3588
τον
  
4228-1473
πόδα σου
your foot 
1537
εκ
from 
3588
των
  
5147-1473
τρίβων αυτών
their paths! 
1:16   3588
1:16   οι
1:16     
1063
γαρ
For 
4228-1473
πόδες αυτών
their feet 
1519
εις
[2to 
2549
κακίαν
3evil 
5143
τρέχουσι
1run], 
2532
και
and 
5031-1510.2.6
ταχινοί εισι
are quick 
3588
του
  
1632
εκχέαι
to pour out 
129
αίμα
blood. 
1:17   3756
1:17   ου
1:17   [3 are not 
1063
γαρ
1For 
95
αδίκως
5wrongfully 
1614
εκτείνονται
4stretched out 
1350
δίκτυα
2nets] 
4420.2
πτερωτοίς
for feathered birds. 
1:18   1473-1063
1:18   αυτοί γαρ
1:18   For they, 
3588
οι
the ones 
5408
φόνου
[2in murder 
3348
μετέχοντες
1partaking], 
2343
θησαυρίζουσιν
treasure up 
1438
εαυτοίς
for themselves 
2556
κακά
evils. 
1:19   3778
1:19   αύται
1:19   These 
3588
αι
[2the 
3598
οδοί
3ways 
1510.2.6
εισι
1are] 
3956
πάντων
of all 
3588
των
the ones 
4931
συντελούντων
completing 
3588
τα
the 
459
άνομα
lawless things. 
3588-1063
τη γαρ
For by 
763
ασεβεία
impiety 
3588
την
  
1438
εαυτών
[2their own 
5590
ψυχήν
3life 
851
αφαιρούνται
1they remove]. 
1:20   4678
1:20   σοφία
1:20   Wisdom 
1722
εν
[2in 
1841
εξόδοις
3 the streets 
5214
υμνείται
1sings praise]; 
1722-1161
εν δε
and in 
4113
πλατείαις
the squares 
3954
παρρησίαν
in open places 
71
άγει
she celebrates. 
1:21   1909
1:21   επ'
1:21   [3upon 
206.1
άκρων
4 the tops 
1161
δε
1And 
5038
τειχέων
5of the walls 
2784
κηρύσσεται
2she proclaims]; 
1909-1161
επί δε
and at 
4439
πύλαις
the gates 
4172
πόλεως
of the city 
2293
θαρρούσα
courageously 
3004
λέγει
says, 
1:22   3745-302
1:22   όσον αν
1:22   As much 
5550
χρόνον
time 
172
άκακοι
as the guileless 
2192
έχωνται
have 
3588
της
of the 
1343
δικαιοσύνης
righteousness, 
3756
ουκ
they shall not 
153
αισχυνθήσονται
be ashamed; 
3588-1161
οι δε
but the 
878
άφρονες
fools 
3588
της
  
5196
ύβρεως
[3insolence 
1510.6
όντες
1being 
1938
επιθυμηταί
2ones who crave], 
765
ασεβείς
[2impious 
1096
γενόμενοι
1having become], 
3404
εμίσησαν
detest 
144
αίσθησιν
good sense, 
1:23   2532
1:23   και
1:23   and 
5253.1
υπεύθυνοι
[2accountable 
1096
εγένοντο
1become] 
1650
ελέγχοις
for reproofs. 
2400
ιδού
Behold, 
4290.2
προήσομαι
I will let go 
1473
υμίν
to you 
1699
εμής
my 
4157
πνοής
breath's 
4488.1
ρήσιν
saying, 
1321-1161
διδάξω δε
and I will teach 
1473
υμάς
you 
3588
τον
  
1699
εμόν
by my 
3056
λόγον
word. 
1:24   1894
1:24   επειδή
1:24   Since 
2564
εκάλουν
I called, 
2532
και
and 
3756
ουχ
you did not 
5219
υπηκούσατε
obey; 
2532
και
and 
1614
εξέτεινον
I stretched out 
3056
λόγους
words, 
2532
και
and 
3756
ου
you did not 
4337
προσείχετε
take heed; 
1:25   235
1:25   αλλά
1:25   but 
207.2
ακύρους
[4void 
4160
εποιείτε
1you made 
1699
εμάς
2my 
1012
βουλάς
3counsels], 
3588
τοις
  
1161
δε
and 
1699
εμοίς
[3to my 
1650
ελέγχοις
4reproofs 
3756
ου
1you did not 
4337
προσείχετε
2give heed]; 
1:26   5105
1:26   τοιγαρούν
1:26   accordingly 
2504
καγώ
I also 
3588
τη
  
5212
υμετέρα
[2your 
684
απωλεία
3destruction 
1919.1
επιγελάσομαι
1laugh at]; 
2707.4-1161
καταχαρούμαι δε
and I will rejoice 
2259
ηνίκα
when 
302
αν
ever 
2064
έρχηται
[2comes 
1473
υμίν
3to you 
3639
όλεθρος
1ruin]. 
1:27   2532
1:27   και
1:27   And 
5613
ως
when 
302
αν
ever 
864
αφίκηται
[2should arrive 
1473
υμίν
3unto you 
869
άφνω
4suddenly 
2351
θόρυβος
1a tumult], 
3588-1161
η δε
and the 
2692
καταστροφή
undoing of yourself 
3668
ομοίως
like 
2616.6
καταιγίδι
a blast 
3918
παρή
is at hand; 
2228
η
or 
3752
όταν
whenever 
2064
έρχηται
[4should come upon 
1473
υμίν
5you 
2347
θλίψις
1affliction 
2532
και
2and 
4171.3
πολιορκία
3assault]; 
1:28   1510.8.3-1063
1:28   έσται γαρ
1:28   that it will be 
3752
όταν
whenever 
1941
επικαλέσησθέ
you should call upon 
1473
με
me, 
1473-1161
εγώ δε
even I 
3756
ουκ
shall not 
1522
εισακούσομαι
listen to 
1473
υμών
you. 
2212
ζητήσουσί
[2shall seek 
1473
με
3me 
2556
κακοί
1Evil men], 
2532
και
and 
3756
ουχ
will not 
2147
ευρήσουσιν
find me; 
1:29   3404-1063
1:29   εμίσησαν γαρ
1:29   for they detested 
4678
σοφίαν
wisdom, 
3588-1161
τον δε
and the 
5401
φόβον
fear 
2962
κυρίου
of the lord 
3756-4255
ου προείλαντο
they did not prefer; 
1:30   3761
1:30   ουδέ
1:30   nor 
2309
ήθελον
wanted 
1699
εμαίς
[2to my 
4337
προσέχειν
1to take heed] 
1012
βουλαίς
counsels; 
3456-1161
εμυκτήριζον δε
but they sneered at 
1699
εμούς
my 
1650
ελέγχους
reproofs. 
1:31   5105
1:31   τοιγαρούν
1:31   Accordingly 
2068
έδονται
they shall eat 
3588
της
  
1438
εαυτών
[3of their own 
3598
οδού
4way 
3588
τους
1the 
2590
καρπούς
2fruits], 
2532
και
and 
3588
της
  
1438
εαυτών
[2with their own 
763
ασεβείας
3impiety 
4130
πλησθήσονται
1shall be filled]. 
1:32   446.21063
1:32   ανθ' ων γαρ
1:32   For because 
91
ηδίκουν
they wronged 
3516
νηπίους
the simple ones, 
5407
φονευθήσονται
they shall be slaughtered, 
2532
και
and 
1833.1
εξετασμός
an inquisition 
765
ασεβείς
[2 the impious 
3643.4
ολεί
1shall destroy]. 
1:33   3588-1161
1:33   ο δε
1:33   But the one 
1473-191
εμού ακούων
hearing me 
2681
κατασκηνώσει
shall encamp 
1909
επ'
with 
1680
ελπίδι
hope, 
2532
και
and 
2270
ησυχάσει
shall be tranquil 
870
αφόβως
without fear 
575
από
from 
3956
παντός
all 
2556
κακού
evil. 

Copyright 1996 by Charles Van der Pool. Download PDFs or purchase the printed edition at ApostolicBible.com.

Psalm 150
Top of Page
Top of Page