ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 6

<< ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 6 >>
Matthew 6 Apostolic Bible Polyglot ©

Charity Done in Secret
           
6:1   4337
6:1   προσέχετε
6:1   Take heed 
3588
την
  
1654-1473
ελεημοσύνην υμών
of your charity! 
3361
μη
to not 
4160
ποιείν
act 
1715
έμπροσθεν
in front of 
3588
των
  
444
ανθρώπων
men 
4314-3588
προς το
so as 
2300
θεαθήναι
to be a spectacle 
1473
αυτοίς
to them, 
1490
ει δε μήγε
otherwise 
3408
μισθόν
[2a wage 
3756-2192
ουκ έχετε
1you have not] 
3844
παρά
from 
3588
τω
  
3962-1473
πατρί υμών
your father, 
3588
τω
the one 
1722
εν
in 
3588
τοις
the 
3772
ουρανοίς
heavens. 
6:2   3752
6:2   όταν
6:2   Whenever 
3767
ουν
then 
4160
ποιής
you should do 
1654
ελεημοσύνην
charity, 
3361
μη
you should not 
4537
σαλπίσης
trump 
1715
έμπροσθέν
before 
1473
σου
you, 
5618
ώσπερ
as 
3588
οι
the 
5273
υποκριταί
hypocrites 
4160
ποιούσιν
do 
1722
εν
in 
3588
ταις
the 
4864
συναγωγαίς
synagogues 
2532
και
and 
1722
εν
in 
3588
ταις
the 
4505
ρύμαις
streets, 
3704
όπως
so that 
1392
δοξασθώσιν
they should be glorified 
5259
υπό
by 
3588
των
  
444
ανθρώπων
men. 
281
αμήν
Amen 
3004
λέγω
I say 
1473
υμίν
to you, 
566
απέχουσι
they receive 
3588
τον
  
3408-1473
μισθόν αυτών
their wage. 
6:3   1473-1161
6:3   σου δε
6:3   But you 
4160
ποιούντος
doing 
1654
ελεημοσύνην
charity, 
3361
μη
let not 
1097
γνώτω
[2know 
3588
η
  
710-1473
αριστερά σου
1your left hand] 
5100
τι
what 
4160
ποιεί
[2does 
3588
η
  
1188-1473
δεξιά σου
1your right]! 
6:4   3704
6:4   όπως
6:4   so that 
1510.3
η
[3might be 
1473
σου
1your 
3588
η
  
1654
ελεημοσύνη
2charity] 
1722
εν
in 
3588
τω
the 
2927
κρυπτώ
secret; 
2532
και
and 
3588
ο
  
3962-1473
πατήρ σου
your father, 
3588
ο
the one 
991
βλέπων
seeing 
1722
εν
in 
3588
τω
the 
2927
κρυπτώ
secret, 
1473
αυτός
he 
591
αποδώσει
will recompense 
1473
σοι
to you 
1722
εν
in 
3588
τω
the 
5318
φανερώ
open. 
Prayer and Fasting
           
6:5   2532
6:5   και
6:5   And 
3752
όταν
whenever 
4336
προσεύχη
you pray, 
3756-1510.8.2
ουκ έση
you should not be 
5618
ώσπερ
as 
3588
οι
the 
5273
υποκριταί
hypocrites; 
3754
ότι
for 
5368
φιλούσιν
they are fond of being 
1722
εν
in 
3588
ταις
the 
4864
συναγωγαίς
synagogues, 
2532
και
and 
1722
εν
in 
3588
ταις
the 
1137
γωνίαις
corners 
3588
των
of the 
4113
πλατειών
squares 
2476
εστώτες
standing 
4336
προσεύχεσθαι
to pray, 
3704
όπως
so that 
302
αν
they should 
5316
φανώσι
appear 
3588
τοις
to the 
444
ανθρώποις
men. 
281
αμήν
Amen, 
3004
λέγω
I say 
1473
υμίν
to you 
3754
ότι
that 
566
απέχουσι
they receive 
3588
τον
  
3408-1473
μισθόν αυτών
their wage. 
6:6   1473-1161
6:6   συ δε
6:6   But you, 
3752
όταν
whenever 
4336
προσεύχη
you should pray, 
1525
είσελθε
enter 
1519
εις
into 
3588
το
  
5009-1473
ταμείον σου
your inner chamber, 
2532
και
and 
2808
κλείσας
having locked 
3588
την
  
2374-1473
θύραν σου
your door, 
4336
πρόσευξαι
pray 
3588
τω
to 
3962-1473
πατρί σου
your father, 
3588
τω
to the one 
1722
εν
in 
3588
τω
the 
2927
κρυπτώ
secret place; 
2532
και
and 
3588
ο
  
3962-1473
πατήρ σου
your father, 
3588
ο
the one 
991
βλέπων
seeing 
1722
εν
in 
3588
τω
the 
2927
κρυπτώ
secret place 
591
αποδώσει
shall recompense 
1473
σοι
to you 
1722
εν
in 
3588
τω
the 
5318
φανερώ
open! 
6:7   4336-1161
6:7   προσευχόμενοι δε
6:7   And praying, 
3361
μη
do not 
945
βαττολογήσητε
repeat over and over 
5618
ώσπερ
as 
3588
οι
the 
1482
εθνικοί
heathen; 
1380-1063
δοκούσι γαρ
for they think 
3754
ότι
that 
1722
εν
by 
3588
τη
the 
4180
πολυλογία
many words 
1473
αυτών
of theirs 
1522
εισακουσθήσονται
they shall be listened to. 
6:8   3361
6:8   μη
6:8   You should not 
3767
ουν
then 
3666
ομοιωθήτε
be like 
1473
αυτοίς
them; 
1492
οίδε
[3knows 
1063
γαρ
1for 
3588
ο
  
3962-1473
πατήρ υμών
2your father] 
3739
ων
of what 
5532
χρείαν
[2need 
2192
έχετε
1you have] 
4253
προ
before 
3588
του
  
1473
υμάς
you 
154
αιτήσαι
ask 
1473
αυτόν
him. 
6:9   3779
6:9   ούτως
6:9   So 
3767
ουν
then 
4336-1473
προσεύχεσθε υμείς
you pray! 
3962-1473
πάτερ ημών
Our father, 
3588
ο
the one 
1722
εν
in 
3588
τοις
the 
3772
ουρανοίς
heavens, 
37
αγιασθήτω
sanctify 
3588
το
  
3686-1473
όνομά σου
your name! 
6:10   2064
6:10   ελθέτω
6:10   Let [2come 
3588
η
  
932-1473
βασιλεία σου
1your kingdom]! 
1096
γενηθήτω
Let [2come to pass 
3588
το
  
2307-1473
θέλημά σου
1your will] 
5613
ως
as 
1722
εν
in 
3772
ουρανώ
heaven 
2532
και
also 
1909
επί
upon 
3588
της
the 
1093
γης
earth! 
6:11   3588
6:11   τον
6:11     
740-1473
άρτον ημών
Our bread, 
3588
τον
the 
1967
επιούσιον
sufficient, 
1325
δος
give 
1473
ημίν
to us 
4594
σήμερον
today! 
6:12   2532
6:12   και
6:12   And 
863
άφες
forgive 
1473
ημίν
us 
3588
τα
  
3783-1473
οφειλήματα ημών
our debts! 
5613
ως
as 
2532
και
also 
1473
ημείς
we 
863
αφίεμεν
forgive 
3588
τοις
  
3781-1473
οφειλέταις ημών
our debtors. 
6:13   2532
6:13   και
6:13   And 
3361
μη
do not 
1533
εσενέγκης
insert 
1473
ημάς
us 
1519
εις
for 
3986
πειρασμόν
a test, 
235
αλλά
but 
4506
ρύσαι
rescue 
1473
ημάς
us 
575
από
from 
3588
του
the 
4190
πονηρού
wicked one! 
3754
ότι
For 
1473
σου
of you 
1510.2.3
εστιν
is 
3588
η
the 
932
βασιλεία
kingdom, 
2532
και
and 
3588
η
the 
1411
δύναμις
power, 
2532
και
and 
3588
η
the 
1391
δόξα
glory, 
1519
εις
into 
3588
τους
the 
165
αιώνας
eons, 
281
αμήν
amen. 
6:14   1437-1063
6:14   εάν γαρ
6:14   For if 
863
αφήτε
you should forgive 
3588
τοις
  
444
ανθρώποις
men 
3588
τα
  
3900-1473
παραπτώματα αυτών
their transgressions, 
863-2532
αφήσει και
[4shall also forgive 
1473
υμίν
5you 
3588
ο
  
3962
πατήρ
3father 
1473
υμών
1your 
3588
ο
  
3770
ουράνιος
2heavenly]. 
6:15   1437-1161
6:15   εάν δε
6:15   But if 
3361
μη
you should not 
863
αφήτε
forgive 
3588
τοις
  
444
ανθρώποις
men 
3588
τα
  
3900-1473
παραπτώματα αυτών
their transgressions, 
3761
ουδέ
not even 
3588
ο
  
3962
πατήρ
[4father 
1473
υμών
2your 
3588
ο
  
3770
ουράνιος
3heavenly 
863
αφήσει
1shall] forgive 
3588
τα
  
3900-1473
παραπτώματα υμών
your transgressions. 
6:16   3752-1161
6:16   όταν δε
6:16   And whenever 
3522
νηστεύσητε
you should fast, 
3361-1096
μη γίνεσθε
be not 
5618
ώσπερ
as 
3588
οι
the 
5273
υποκριταί
hypocrites, 
4659
σκυθρωποί
looking downcast! 
853-1063
αφανίζουσι γαρ
for they obliterate 
3588
τα
  
4383-1473
πρόσωπα αυτών
their faces, 
3704
όπως
so as 
5316
φανώσι
to appear 
3588
τοις
  
444
ανθρώποις
to men 
3522
νηστεύοντες
as fasting. 
281
αμήν
Amen 
3004
λέγω
I say 
1473
υμίν
to you, 
3754
ότι
that 
566
απέχουσι
they receive 
3588
τον
  
3408-1473
μισθόν αυτών
their wage. 
6:17   1473-1161
6:17   συ δε
6:17   But you, 
3522
νηστεύων
fasting, 
218
άλειψαί
anoint 
1473
σου
your 
3588
την
  
2776
κεφαλήν
head, 
2532
και
and 
3588
το
  
4383-1473
πρόσωπόν σου
[2your face 
3538
νίψαι
1wash]! 
6:18   3704
6:18   όπως
6:18   so that 
3361
μη
you should not 
5316
φανής
appear 
3588
τοις
to 
444
ανθρώποις
men 
3522
νηστεύων
as fasting, 
235
αλλά
but 
3588
τω
to 
3962-1473
πατρί σου
your father, 
3588
τω
to the one 
1722
εν
in 
3588
τω
the 
2927
κρυπτώ
secret. 
2532
και
And 
3588
ο
  
3962-1473
πατήρ σου
your father, 
3588
ο
the one 
991
βλέπων
seeing 
1722
εν
in 
3588
τω
the 
2927
κρυπτώ
secret, 
591
αποδώσει
shall recompense 
1473
σοι
to you 
1722
εν
in 
3588
τω
the 
5318
φανερώ
open. 
Treasures in Heaven
           
6:19   3361-2343
6:19   μη θησαυρίζετε
6:19   Treasure not 
1473
υμίν
to yourself 
2344
θησαυρούς
treasures 
1909
επί
upon 
3588
της
the 
1093
γης
earth! 
3699
όπου
where 
4597
σης
moth 
2532
και
and 
1035
βρώσις
rust 
853
αφανίζει
obliterate, 
2532
και
and 
3699
όπου
where 
2812
κλέπται
thieves 
1358
διορύσσουσι
dig through 
2532
και
and 
2813
κλέπτουσι
steal. 
6:20   2343-1161
6:20   θησαυρίζετε δε
6:20   But treasure up 
1473
υμίν
to yourself 
2344
θησαυρούς
treasures 
1722
εν
in 
3772
ουρανώ
heaven! 
3699
όπου
where 
3777
ούτε
neither 
4597
σης
moth 
3777
ούτε
nor 
1035
βρώσις
rust 
853
αφανίζει
obliterate, 
2532
και
and 
3699
όπου
where 
2812
κλέπται
thieves 
3756
ου
do not 
1358
διορύσσουσιν
dig through 
3761
ουδέ
nor 
2813
κλέπτουσιν
steal. 
6:21   3699-1063
6:21   όπου γαρ
6:21   For where 
1510.2.3
εστιν
[2is 
3588
ο
  
2344-1473
θησαυρός υμών
1your treasure], 
1563
εκεί
there 
1510.8.3
έσται
will be 
2532
και
also 
3588
η
  
2588-1473
καρδία υμών
your heart. 
6:22   3588
6:22   ο
6:22   The 
3088
λύχνος
lamp 
3588
του
of the 
4983
σώματός
body 
1510.2.3
εστιν
is 
3588
ο
the 
3788
οφθαλμός
eye. 
1437
εάν
If 
3767
ουν
then 
3588
ο
  
3788-1473
οφθαλμός σου
your eye 
573-1510.3
απλούς η
should be sincere, 
3650
όλον
[2entire 
3588
το
  
4983
σώμά
3body 
1473
σου
1your 
5460
φωτεινόν
5giving light 
1510.8.3
έσται
4will be]. 
6:23   1437-1161
6:23   εάν δε
6:23   But if 
3588
ο
  
3788-1473
οφθαλμός σου
your eye 
4190-1510.3
πονηρός η
should be evil, 
3650
όλον
[2entire 
3588
το
  
4983
σώμά
3body 
1473
σου
1your] 
4652-1510.8.3
σκοτεινόν έσται
will be dark. 
1487
ει
If 
3767
ουν
then 
3588
το
the 
5457
φως
light, 
3588
το
the one 
1722
εν
in 
1473
σοι
you, 
4655-1510.2.3
σκότος εστί
is darkness, 
3588
το
[2the 
4655
σκότος
3darkness 
4214
πόσον
1how great]? 
6:24   3762
6:24   ουδείς
6:24   No one 
1410
δύναται
is able 
1417
δυσί
[2two 
2962
κυρίοις
3masters 
1398
δουλεύειν
1to serve]; 
2228-1063
η γαρ
for 
3588
τον
the 
1520
ένα
one 
3404
μισήσει
he will detest, 
2532
και
and 
3588
τον
the 
2087
έτερον
other 
25
αγαπήσει
love; 
2228
η
or 
1520
ενός
the one 
472
ανθέξεται
he will hold to, 
2532
και
and 
3588
του
the 
2087
ετέρου
other 
2706
καταφρονήσει
he will disdain; 
3756-1410
ου δύνασθε
you are not able 
2316-1398
θεώ δουλεύειν
to serve God 
2532
και
and 
3126
μαμμωνά
mammon. 
Be Not Anxious
           
6:25   1223
6:25   διά
6:25   On account of 
3778
τούτο
this 
3004
λέγω
I say 
1473
υμίν
to you, 
3361
μη
Be not 
3309
μεριμνάτε
anxious 
3588
τη
  
5590-1473
ψυχή υμών
for your life! 
5100
τι
what 
2068
φάγητε
you should eat, 
2532
και
and 
5100
τι
what 
4095
πίητε
you should drink; 
3366
μηδέ
nor 
3588
τω
to 
4983-1473
σώματι υμών
your body, 
5100
τι
what 
1746
ενδύσησθε
you should put on. 
3780
ουχί
[2not 
3588
η
  
5590
ψυχή
3life 
4183
πλείόν
4more 
1510.2.3
εστι
1Is] 
3588
της
than 
5160
τροφής
nourishment, 
2532
και
and 
3588
το
the 
4983
σώμα
body 
3588
του
more than 
1742
ενδύματος
a garment? 
6:26   1689
6:26   εμβλέψατε
6:26   Look 
1519
εις
at 
3588
τα
the 
4071
πετεινά
birds 
3588
του
of the 
3772
ουρανού
heaven! 
3754
ότι
for 
3756
ου
they do not 
4687
σπείρουσιν
sow, 
3761
ουδέ
nor 
2325
θερίζουσιν
do they harvest, 
3761
ουδέ
nor 
4863
συνάγουσιν
do they gather together 
1519
εις
into 
596
αποθήκας
storehouses; 
2532
και
and 
3588
ο
  
3962
πατήρ
[3father 
1473
υμών
1your 
3588
ο
  
3770
ουράνιος
2heavenly] 
5142
τρέφει
maintains 
1473
αυτά
them. 
3756-1473
ουχ υμείς
Are you therefore 
3123
μάλλον
rather 
1308
διαφέρετε
different 
1473
αυτών
than them? 
6:27   5100-1161
6:27   τις δε
6:27   And who 
1537
εξ
of 
1473
υμών
you 
3309
μεριμνών
being anxious 
1410
δύναται
is able 
4369
προσθείναι
to add 
1909
επί
unto 
3588
την
  
2244-1473
ηλικίαν αυτού
his stature 
4083
πήχυν
[2cubit 
1520
ένα
1one]? 
6:28   2532
6:28   και
6:28   And 
4012
περί
concerning 
1742
ενδύματος
a garment, 
5100
τι
why 
3309
μεριμνάτε
are you anxious? 
2648
καταμάθετε
Study 
3588
τα
the 
2918
κρίνα
lilies 
3588
του
of the 
68
αγρού
field! 
4459
πως
how 
837
αυξάνει
they grow; 
3756
ου
they do not 
2872
κοπιά
tire 
3761
ουδέ
nor 
3514
νήθει
spin. 
6:29   3004-1161
6:29   λέγω δε
6:29   And I say 
1473
υμίν
to you 
3754
ότι
that 
3761
ουδέ
not even 
*
Σολομών
Solomon 
1722
εν
in 
3956
πάση
all 
3588
τη
  
1391-1473
δόξη αυτού
his glory 
4016
περιεβάλετο
was clothed 
5613
ως
as 
1520
εν
one 
3778
τούτων
of these. 
6:30   1487-1161
6:30   ει δε
6:30   But if 
3588
τον
the 
5528
χόρτον
grass 
3588
του
of the 
68
αγρού
field 
4594
σήμερον
today 
1510.6
όντα
is being, 
2532
και
and 
839
αύριον
tomorrow 
1519
εις
[2into 
2823
κλίβανον
3an oven 
906
βαλλόμενον
1 is being thrown], 
3588
ο
and 
2316
θεός
God 
3779
ούτως
so 
294
αμφιέννυσιν
clothes them, 
3756
ου
will he not 
4183
πολλώ
much 
3123
μάλλον
rather 
1473
υμάς
you, 
3640
ολιγόπιστοι
O ones of little belief? 
6:31   3361
6:31   μη
6:31   Do not 
3767
ουν
then 
3309
μεριμνήσητε
be anxious! 
3004
λέγοντες
saying, 
5100
τι
What 
2068
φάγωμεν
shall we eat, 
2228
η
or 
5100
τι
what 
4095
πίωμεν
shall we drink, 
2228
η
or 
5100
τι
what 
4016
περιβαλώμεθα
should be worn? 
6:32   3956-1063
6:32   πάντα γαρ
6:32   For all 
3778
ταύτα
these things 
3588
τα
the 
1484
έθνη
nations 
1934
επιζητεί
seek anxiously. 
1492
οίδε
[5knows 
1063
γαρ
1For 
3588
ο
  
3962
πατήρ
4father 
1473
υμών
2your 
3588
ο
  
3770
ουράνιος
3heavenly] 
3754
ότι
that 
5535
χρήζετε
you need 
3778
τούτων
these things 
537
απάντων
all together. 
6:33   2212-1161
6:33   ζητείτε δε
6:33   But seek 
4412
πρώτον
first 
3588
την
the 
932
βασιλείαν
kingdom 
3588
του
  
2316
θεού
of God 
2532
και
and 
3588
την
  
1343-1473
δικαιοσύνην αυτού
his righteousness! 
2532
και
and 
3778-3956
ταύτα πάντα
all these things 
4369
προστεθήσεται
will be added 
1473
υμίν
to you. 
6:34   3361
6:34   μη
6:34   You should not 
3767
ουν
then 
3309
μεριμνήσητε
be anxious 
1519
εις
for 
3588
την
  
839
αύριον
tomorrow; 
3588
η
  
1063
γαρ
for 
839
αύριον
tomorrow 
3309
μεριμνήσει
shall be anxious for 
3588
τα
the things 
1438
εαυτής
of itself. 
713
αρκετόν
Sufficient 
3588
τη
to the 
2250
ημέρα
day 
3588
η
is the 
2549
κακία
evil 
1473
αυτής
of it. 

<< Matthew 6 >>

Copyright 1996 by Charles Van der Pool. Download PDFs or purchase the printed edition at ApostolicBible.com.