Matthew 14
Apostolic Bible Polyglot STU ▾ 
John the Baptist is Beheaded
14:1   1722
14:1   εν
14:1   In 
1565
εκείνω
that 
3588
τω
  
2540
καιρώ
time 
191
ήκουσεν
[4heard 
*
Ηρώδης
1Herod 
3588
ο
2the 
5076
τετράρχης
3tetrarch] 
3588
την
the 
189
ακοήν
report 
*
Ιησού
of Jesus. 
14:2   2532
14:2   και
14:2   And 
2036
είπε
he said 
3588
τοις
to 
3816-1473
παισίν αυτού
his servants, 
3778
ούτός
This 
1510.2.3
εστιν
is 
*
Ιωάννης
John 
3588
ο
the 
910
βαπτιστής
Baptist; 
1473
αυτός
he 
1453
ηγέρθη
is risen 
575
από
from 
3588
των
the 
3498
νεκρών
dead; 
2532
και
and 
1223
διά
because of 
3778
τούτο
this 
3588
αι
the 
1411
δυνάμεις
works of power 
1754
ενεργούσιν
are exerted 
1722
εν
in 
1473
αυτώ
him. 
14:3   3588
14:3   ο
14:3     
1063
γαρ
For 
*
Ηρώδης
Herod 
2902
κρατήσας
having held 
3588
τον
  
*
Ιωάννην
John, 
1210
έδησεν
bound 
1473
αυτόν
him 
2532
και
and 
5087
έθετο
put him 
1722
εν
in 
5438
φυλακή
prison, 
1223
διά
on account of 
*
Ηρωδιάδα
Herodias 
3588
την
the 
1135
γυναίκα
wife 
*
Φιλίππου
of Philip 
3588
του
  
80-1473
αδελφού αυτού
his brother. 
14:4   3004
14:4   έλεγε
14:4   [3said 
1063
γαρ
1For 
1473
αυτώ
4to him 
3588
ο
  
*
Ιωάννης
2John], 
3756-1832
ουκ έξεστί
It is not allowed 
1473
σοι
to you 
2192
έχειν
to have 
1473
αυτήν
her. 
14:5   2532
14:5   και
14:5   And 
2309
θέλων
wanting 
1473-615
αυτόν αποκτείναι
to kill him, 
5399
εφοβήθη
he feared 
3588
τον
the 
3793
όχλον
multitude, 
3754
ότι
for 
5613
ως
[3as 
4396
προφήτην
4a prophet 
1473
αυτόν
2him 
2192
είχον
1they held]. 
14:6   1077-1161
14:6   γενεσίων δε
14:6   And a birthday 
71
αγομένων
being celebrated 
3588
του
  
*
Ηρώδου
of Herod, 
3738
ωρχήσατο
[4danced 
3588
η
1the 
2364
θυγάτηρ
2daughter 
3588
της
  
*
Ηρωδιάδος
3of Herodias] 
1722
εν
in 
3588
τω
the 
3319
μέσω
midst, 
2532
και
and 
700
ήρεσε
she pleased 
3588
τω
  
*
Ηρώδη
Herod. 
14:7   3606
14:7   όθεν
14:7   Whereupon 
3326
μεθ'
with 
3727
όρκου
an oath 
3670
ωμολόγησεν
he acknowledged 
1473-1325
αυτή δούναι
to give to her 
3739
ο
what 
1437
εάν
ever 
154
αιτήσηται
she asked. 
14:8   3588-1161
14:8   η δε
14:8   And she, 
4264
προβιβασθείσα
being forced 
5259
υπό
by 
3588
της
  
3384-1473
μητρός αυτής
her mother — 
1325
δος
Give 
1473
μοι
to me, 
5346
φησίν
she says, 
5602
ώδε
here 
1909
επί
upon 
4094
πίνακι
a platter 
3588
την
the 
2776
κεφαλήν
head 
*
Ιωάννου
of John 
3588
του
the 
910
βαπτιστού
Baptist! 
14:9   2532
14:9   και
14:9   And 
3076
ελυπήθη
[3fretted 
3588
ο
1the 
935
βασιλεύς
2king], 
1223-1161
διά δε
but on account of 
3588
τους
the 
3727
όρκους
oaths, 
2532
και
and 
3588
τους
the ones 
4873
συνανακειμένους
reclining together with him, 
2753
εκέλευσεν
he bid 
1325
δοθήναι
it to be given. 
14:10   2532
14:10   και
14:10   And 
3992
πέμψας
having sent forth, 
607
απεκεφάλισε
he beheaded 
3588
τον
  
*
Ιωάννην
John 
1722
εν
in 
3588
τη
the 
5438
φυλακή
prison. 
14:11   2532
14:11   και
14:11   And 
3588
η
  
2776
κεφαλή αυτού
his head 
5342
ηνέχθη
was brought 
1909
επί
upon 
4094
πίνακι
a platter, 
2532
και
and 
1325
εδόθη
was given 
3588
τω
to the 
2877
κορασίω
young woman. 
2532
και
And 
5342
ήνεγκε
she brought it 
3588
τη
to 
3384-1473
μητρί αυτής
her mother. 
14:12   2532
14:12   και
14:12   And 
4334
προσελθόντες
[2having come 
3588
οι
  
3101-1473
μαθηταί αυτού
1his disciples] 
142
ήραν
carried 
3588
το
the 
4983
σώμα
body, 
2532
και
and 
2290
έθαψαν
buried 
1473
αυτό
it. 
2532
και
And 
2064
ελθόντες
having come, 
518
απήγγειλαν
they reported 
3588
τω
to 
*
Ιησού
Jesus. 
Jesus Feeds the Five Thousand
14:13   2532
14:13   και
14:13   And 
191
ακούσας
[2having heard 
3588
ο
  
*
Ιησούς
1Jesus] 
402
ανεχώρησεν
withdrew 
1564
εκείθεν
from there 
1722
εν
in 
4143
πλοίω
a boat 
1519
εις
unto 
2048
έρημον
a desolate 
5117
τόπον
place 
2596-2398
κατ' ιδίαν
in private. 
2532
και
And 
191
ακούσαντες
having heard, 
3588
οι
the 
3793
όχλοι
multitudes 
190
ηκολούθησαν
followed 
1473
αυτώ
him 
3979
πεζή
on foot 
575
από
from 
3588
των
the 
4172
πόλεων
cities. 
14:14   2532
14:14   και
14:14   And 
1831
εξελθών
having come forth, 
3588
ο
  
*
Ιησούς
Jesus 
1492
είδε
beheld 
4183
πολύν
a great 
3793
όχλον
multitude, 
2532
και
and 
4697
εσπλαγχνίσθη
he was moved with compassion 
1909
επ'
over 
1473
αυτοίς
them, 
2532
και
and 
2323
εθεράπευσε
he cured 
3588
τους
  
732-1473
αρρώστους αυτών
their ill ones. 
14:15   3798-1161
14:15   οψίας δε
14:15   And evening 
1096
γενομένης
having become, 
4334
προσήλθον
there came forward 
1473
αυτώ
to him 
3588
οι
  
3101-1473
μαθηταί αυτού
his disciples, 
3004
λέγοντες
saying, 
2048-1510.2.3
έρημός εστιν
[3is desolate 
3588
ο
1The 
5117
τόπος
2place], 
2532
και
and 
3588
η
the 
5610
ώρα
hour 
2235
ήδη
already 
3928
παρήλθεν
went by; 
630
απόλυσον
dismiss 
3588
τους
the 
3793
όχλους
multitudes, 
2443
ίνα
that 
565
απελθόντες
having gone forth 
1519
εις
into 
3588
τας
the 
2968
κώμας
towns 
59
αγοράσωσιν
they should buy 
1438-1033
εαυτοίς βρώματα
foods for themselves! 
14:16   3588
14:16   ο
14:16     
1161
δε
But 
*
Ιησούς
Jesus 
2036
είπεν
said 
1473
αυτοίς
to them, 
3756
ου
No 
5532
χρείαν
need 
2192
έχουσιν
do they have 
565
απελθείν
to go forth, 
1325
δότε
you give 
1473
αυτοίς
to them 
1473
υμείς
yourselves 
2068
φαγείν
something to eat! 
14:17   3588-1161
14:17   οι δε
14:17   And they 
3004
λέγουσιν
say 
1473
αυτώ
to him, 
3756
ουκ
We do not 
2192
έχομεν
have anything 
5602
ώδε
here 
1508
ει μη
except for 
4002
πέντε
five 
740
άρτους
bread loaves 
2532
και
and 
1417
δύο
two 
2486
ιχθύας
fishes. 
14:18   3588-1161
14:18   ο δε
14:18   And he 
2036
είπε
said, 
5342
φέρετέ
Bring 
1473-1473
μοι αυτούς
them to me 
5602
ώδε
here! 
14:19   2532
14:19   και
14:19   And 
2753
κελεύσας
having bid 
3588
τους
the 
3793
όχλους
multitudes 
347
ανακλιθήναι
to lie down 
1909
επί
upon 
3588
τους
the 
5528
χόρτους
grass, 
2532
και
and 
2983
λαβών
having taken 
3588
τους
the 
4002
πέντε
five 
740
άρτους
bread loaves, 
2532
και
and 
3588
τους
the 
1417
δύο
two 
2486
ιχθύας
fishes, 
308
αναβλέψας
having looked up 
1519
εις
into 
3588
τον
the 
3772
ουρανόν
heaven, 
2127
ευλόγησε
he blessed. 
2532
και
And 
2806
κλάσας
having broken, 
1325
έδωκε
he gave 
3588
τοις
to the 
3101
μαθηταίς
disciples 
3588
τους
the 
740
άρτους
bread loaves, 
3588-1161
ο δε
and the 
3101
μαθηταί
disciples 
3588
τοις
to the 
3793
όχλοις
multitudes. 
14:20   2532
14:20   και
14:20   And 
2068-3956
έφαγον πάντες
all ate 
2532
και
and 
5526
εχορτάσθησαν
were filled. 
2532
και
And 
142
ήραν
they lifted 
3588
το
the 
4052
περισσεύον
abounding 
3588
των
  
2801
κλασμάτων
pieces — 
1427
δώδεκα
twelve 
2894
κοφίνους
hampers 
4134
πλήρεις
full. 
14:21   3588-1161
14:21   οι δε
14:21   And the ones 
2068
εσθίοντες
having eaten 
1510.7.6
ήσαν
were 
435
άνδρες
[3men 
5616
ωσεί
1about 
4000
πεντακισχίλιοι
2five thousand], 
5565
χωρίς
apart from 
1135
γυναικών
women 
2532
και
and 
3813
παιδίων
children. 
14:22   2532
14:22   και
14:22   And 
2112
ευθέως
immediately 
315
ηνάγκασεν
[2compelled 
3588
ο
  
*
Ιησούς
1Jesus] 
3588
τους
  
3101-1473
μαθητάς αυτού
his disciples 
1684
εμβήναι
to step 
1519
εις
into 
3588
το
the 
4143
πλοίον
boat, 
2532
και
and 
4254
προάγειν
to lead before 
1473
αυτόν
him 
1519
εις
unto 
3588
το
the 
4008
πέραν
other side, 
2193
εώς
until 
3739
ου
of which 
630
απολύση
he should dismiss 
3588
τους
the 
3793
όχλους
multitudes. 
14:23   2532
14:23   και
14:23   And 
630
απολύσας
having dismissed 
3588
τους
the 
3793
όχλους
multitudes, 
305
ανέβη
he ascended 
1519
εις
into 
3588
το
the 
3735
όρος
mountain 
2596
κατ'
in 
2398
ιδίαν
private 
4336
προσεύξασθαι
to pray. 
3798-1161
οψίας δε
And evening 
1096
γενομένης
being come, 
3441
μόνος
[3alone 
1510.7.3
ην
1he was 
1563
εκεί
2there]. 
14:24   3588-1161
14:24   το δε
14:24   And the 
4143
πλοίον
boat 
2235
ήδη
[2already 
3319
μέσον
3in the midst 
3588
της
4of the 
2281
θαλάσσης
5sea 
1510.7.3
ην
1was], 
928
βασανιζόμενον
being tormented 
5259
υπό
by 
3588
των
the 
2949
κυμάτων
waves; 
1510.7.3
ην
[4was 
1063
γαρ
1for 
1727
εναντίος
5adverse 
3588
ο
2the 
417
άνεμος
3wind]. 
14:25   5067-1161
14:25   τετάρτη δε
14:25   And the fourth 
5438
φυλακή
watch 
3588
της
of the 
3571
νυκτός
night 
565
απήλθε
[2went forth 
4314
προς
3to 
1473
αυτούς
4them 
3588
ο
  
*
Ιησούς
1Jesus] 
4043
περιπατών
walking 
1909
επί
upon 
3588
της
the 
2281
θαλάσσης
sea. 
14:26   2532
14:26   και
14:26   And 
1492
ιδόντες
[3seeing 
1473
αυτόν
4him 
3588
οι
1the 
3101
μαθηταί
2disciples 
1909
επί
6upon 
3588
την
7the 
2281
θάλασσαν
8sea 
4043
περιπατούντα
5walking] 
5015
εταράχθησαν
were disturbed, 
3004
λέγοντες
saying 
3754
ότι
that, 
5326-1510.2.3
φάντασμά εστι
It is a phantom! 
2532
και
And 
575
από
from 
3588
του
the 
5401
φόβου
fear 
2896
έκραξαν
they cried out. 
14:27   2112-1161
14:27   ευθέως δε
14:27   And immediately 
2980
ελάλησεν
[2spoke 
1473
αυτοίς
3to them 
3588
ο
  
*
Ιησούς
1Jesus], 
3004
λέγων
saying, 
2293
θαρσείτε
Courage! 
1473
εγώ
I 
1510.2.1
ειμι
am he, 
3361
μη
do not 
5399
φοβείσθε
be fearful! 
Peter Walks upon the Water
14:28   611-1161
14:28   αποκριθείς δε
14:28   And responding 
1473
αυτώ
to him, 
3588
ο
  
*
Πέτρος
Peter 
2036
είπε
said, 
2962
κύριε
O Lord, 
1487
ει
if 
1473-1510.2.2
συ ει
you are he, 
2753
κέλευσόν
bid 
1473
με
me 
4314
προς
to 
1473-2064
σε ελθείν
come to you 
1909
επί
upon 
3588
τα
the 
5204
ύδατα
waters! 
14:29   3588-1161
14:29   ο δε
14:29   And he 
2036
είπεν
said, 
2064
ελθέ
Come! 
2532
και
And 
2597
καταβάς
[2descending 
575
από
3from 
3588
του
4the 
4143
πλοίου
5boat 
3588
ο
  
*
Πέτρος
1Peter] 
4043
περιεπάτησεν
walked 
1909
επί
upon 
3588
τα
the 
5204
ύδατα
waters 
2064
ελθείν
to go 
4314
προς
to 
3588
τον
  
*
Ιησούν
Jesus. 
14:30   991-1161
14:30   βλέπων δε
14:30   But seeing 
3588
τον
the 
417
άνεμον
[2wind 
2478
ισχυρόν
1strong], 
5399
εφοβήθη
he feared. 
2532
και
And 
756
αρξάμενος
beginning 
2670
καταποντίζεσθαι
to sink, 
2896
έκραξε
he cried out, 
3004
λέγων
saying, 
2962
κύριε
O Lord, 
4982
σώσόν
save 
1473
με
me! 
14:31   2112-1161
14:31   ευθέως δε
14:31   And immediately 
3588
ο
  
*
Ιησούς
Jesus 
1614
εκτείνας
having stretched out 
3588
την
the 
5495
χείρα
hand 
1949
επελάβετο
took hold of 
1473
αυτού
him, 
2532
και
and 
3004
λέγει
says 
1473
αυτώ
to him, 
3640
ολιγόπιστε
O one of little belief, 
1519
εις
for 
5100
τι
why 
1365
εδίστασας
did you hesitate? 
14:32   2532
14:32   και
14:32   And 
1684-1473
εμβάντων αυτών
of their stepping 
1519
εις
into 
3588
το
the 
4143
πλοίον
boat, 
2869
εκόπασεν
[3abated 
3588
ο
1the 
417
άνεμος
2wind]. 
14:33   3588-1161
14:33   οι δε
14:33   And the ones 
1722
εν
in 
3588
τω
the 
4143
πλοίω
boat 
2064
ελθόντες
having come 
4352
προσεκύνησαν
did obeisance to 
1473
αυτώ
him, 
3004
λέγοντες
saying, 
230
αληθώς
Truly 
2316
θεού
[3of God 
5207
υιός
2son 
1510.2.2
ει
1you are]. 
14:34   2532
14:34   και
14:34   And 
1276
διαπεράσαντες
having passed through, 
2064
ήλθον
they came 
1519
εις
unto 
3588
την
the 
1093
γην
land 
*
Γεννησαρέτ
of Gennesaret. 
14:35   2532
14:35   και
14:35   And 
1921
επιγνόντες
having recognized 
1473
αυτόν
him, 
3588
οι
the 
435
άνδρες
men 
3588
του
  
5117-1565
τόπου εκείνου
of that place 
649
απέστειλαν
sent 
1519
εις
into 
3650
όλην
all 
3588
την
  
4066
περίχωρον
[2round about place 
1565
εκείνην
1that], 
2532
και
and 
4374
προσήνεγκαν
they brought 
1473
αυτώ
to him 
3956
πάντας
all 
3588
τους
the ones 
2560
κακώς
[2illnesses 
2192
έχοντας
1having]. 
14:36   2532
14:36   και
14:36   And 
3870
παρεκάλουν
they enjoined 
1473
αυτόν
him 
2443
ίνα
that 
3440
μόνον
only 
680
άψωνται
they might touch 
3588
του
the 
2899
κρασπέδου
decorative hem 
3588
του
  
2440-1473
ιματίου αυτού
of his cloak. 
2532
και
And 
3745
όσοι
as many as 
680
ήψαντο
touched 
1295
διεσώθησαν
were delivered. 

Copyright 1996 by Charles Van der Pool. Download PDFs or purchase the printed edition at ApostolicBible.com.

Matthew 13
Top of Page
Top of Page