Matthew 11
Apostolic Bible Polyglot STU ▾ 
John the Baptist Sends Disciples to Jesus
11:1   2532
11:1   και
11:1   And 
1096
εγένετο
it came to pass 
3753
ότε
when 
5055-3588-*
ετέλεσεν ο Ιησούς
Jesus finished 
1299
διατάσσων
setting in order 
3588
τοις
  
1427
δώδεκα
[2twelve 
3101
μαθηταίς
3disciples 
1473
αυτού
1his], 
3327
μετέβη
he crossed over 
1564
εκείθεν
from there 
3588
του
  
1321
διδάσκειν
to teach 
2532
και
and 
2784
κηρύσσειν
to proclaim 
1722
εν
in 
3588
ταις
  
4172-1473
πόλεσιν αυτών
their cities. 
11:2   3588
11:2   ο
11:2     
1161
δε
And 
*
Ιωάννης
John 
191
ακούσας
having heard 
1722
εν
in 
3588
τω
the 
1201
δεσμωτηρίω
jail 
3588
τα
the 
2041
έργα
works 
3588
του
of the 
5547
Χριστού
Christ, 
3992
πέμψας
having sent 
1417
δύο
two 
3588
των
  
3101-1473
μαθητών αυτού
of his disciples, 
11:3   2036
11:3   είπεν
11:3   he said 
1473
αυτώ
to him, 
1473-1510.2.2
συ ει
Are you 
3588
ο
the 
2064
ερχόμενος
coming one, 
2228
η
or 
2087
έτερον
[2another 
4328
προσδοκώμεν
1are we expecting]? 
11:4   2532
11:4   και
11:4   And 
611
αποκριθείς
answering 
3588
ο
  
*
Ιησούς
Jesus 
2036
είπεν
said 
1473
αυτοίς
to them, 
4198
πορευθέντες
Having gone 
518
απαγγείλατε
report 
*
Ιωάννη
to John 
3739
α
what 
191
ακούετε
you hear 
2532
και
and 
991
βλέπετε
see! 
11:5   5185
11:5   τυφλοί
11:5   the blind 
308
αναβλέπουσι
look up, 
2532
και
and 
5560
χωλοί
the lame 
4043
περιπατούσι
walk, 
3015
λεπροί
the lepers 
2511
καθαρίζονται
are cleansed, 
2532
και
and 
2974
κωφοί
deaf-mutes 
191
ακούουσι
hear; 
3498
νεκροί
dead 
1453
εγείρονται
are raised, 
2532
και
and 
4434
πτωχοί
poor 
2097
ευαγγελίζονται
are announced good news. 
11:6   2532
11:6   και
11:6   And 
3107
μακάριός
blessed 
1510.2.3
εστιν
is 
3739
ος
who 
1437
εάν
ever 
3361
μη
should not 
4624
σκανδαλισθή
be offended 
1722
εν
in 
1473
εμοί
me. 
Jesus Speaks Concerning John the Baptist
11:7   3778-1161
11:7   τούτων δε
11:7   And these 
4198
πορευομένων
having gone, 
756-3588-*
ήρξατο ο Ιησούς
Jesus began 
3004
λέγειν
to say 
3588
τοις
to the 
3793
όχλοις
multitudes 
4012
περί
concerning 
*
Ιωάννου
John, 
5100
τι
What 
1831
εξήλθετε
did you come forth 
1519
εις
into 
3588
την
the 
2048
έρημον
wilderness 
2300
θεάσασθαι
to see? 
2563
κάλαμον
a reed 
5259
υπό
[2by 
417
ανέμου
3 the wind 
4531
σαλευόμενον
1being shaken]? 
11:8   235
11:8   αλλά
11:8   But 
5100
τι
what 
1831
εξήλθετε
did you come forth 
1492
ιδείν
to behold? 
444
άνθρωπον
a man 
1722
εν
[2in 
3120
μαλακοίς
3soft 
2440
ιματίοις
4garments 
294
ημφιεσμένον
1being clothed]? 
2400
ιδού
Behold, 
3588
οι
the ones 
3588
τα
  
3120
μαλακά
[2soft garments 
5409
φορούντες
1wearing 
1722
εν
4in 
3588
τοις
5the 
3624
οίκοις
6houses 
3588
των
7of the 
933
βασιλείων
8palaces 
1510.2.6
εισίν
3are]. 
11:9   235
11:9   αλλά
11:9   But 
5100
τι
what 
1831
εξήλθετε
did you come forth 
1492
ιδείν
to behold? 
4396
προφήτην
A prophet? 
3483
ναι
Yes, 
3004
λέγω
I say 
1473
υμίν
to you, 
2532
και
and 
4053
περισσότερον
more extra 
4396
προφήτου
of a prophet. 
11:10   3778-1063
11:10   ούτος γαρ
11:10   For this 
1510.2.3
εστι
it is 
4012
περί
concerning 
3739
ου
of whom 
1125
γέγραπται
it has been written, 
2400
ιδού
Behold, 
1473
εγώ
I 
649
αποστέλλω
send 
3588
τον
  
32-1473
άγγελόν μου
my messenger 
4253
προ
before 
4383-1473
προσώπου σου
your face, 
3739
ος
who 
2680
κατασκευάσει
shall carefully prepare 
3588
την
  
3598-1473
οδόν σου
your way 
1715-1473
έμπροσθέν σου
before you. 
11:11   281
11:11   αμήν
11:11   Amen 
3004
λέγω
I say 
1473
υμίν
to you, 
3756
ουκ
There has not 
1453
εγήγερται
been arisen 
1722
εν
among 
1084
γεννητοίς
ones born 
1135
γυναικών
of women 
3173
μείζων
greater than 
*
Ιωάννου
John 
3588
του
the 
910
βαπτιστού
Baptist; 
3588-1161
ο δε
but the 
3397
μικρότερος
lesser 
1722
εν
in 
3588
τη
the 
932
βασιλεία
kingdom 
3588
των
of the 
3772
ουρανών
heavens 
3173
μείζων
[2greater than 
1473
αυτού
3he 
1510.2.3
εστιν
1is]. 
11:12   575-1161
11:12   από δε
11:12   And from 
3588
των
the 
2250
ημερών
days 
*
Ιωάννου
of John 
3588
του
the 
910
βαπτιστού
Baptist 
2193
έως
until 
737
άρτι
just now 
3588
η
the 
932
βασιλεία
kingdom 
3588
των
of the 
3772
ουρανών
heavens 
971
βιάζεται
is forced, 
2532
και
and 
973
βιασταί
[2by assailants 
726-1473
αρπάζουσιν αυτήν
1is snatched]. 
11:13   3956-1063
11:13   πάντες γαρ
11:13   For all 
3588
οι
the 
4396
προφήται
prophets 
2532
και
and 
3588
ο
the 
3551
νόμος
law 
2193
έως
[2until 
*
Ιωάννου
3John 
4395
προεφήτευσαν
1prophesied]. 
11:14   2532
11:14   και
11:14   And 
1487
ει
if 
2309
θέλετε
you want 
1209
δέξασθαι
to receive, 
1473
αυτός
he 
1510.2.3
εστιν
is 
*
Ηλίας
Elijah, 
3588
ο
the one 
3195
μέλλων
being about 
2064
έρχεσθαι
to come. 
11:15   3588
11:15   ο
11:15   The one 
2192
έχων
having 
3775
ώτα
ears 
191
ακούειν
to hear, 
191
ακουέτω
let him hear! 
11:16   5100-1161
11:16   τίνι δε
11:16   But what 
3666
ομοιώσω
shall I liken 
3588
την
  
1074-3778
γενεάν ταύτην
this generation? 
3664-1510.2.3
ομοία εστί
It is likened 
3813
παιδίοις
to boys 
1722
εν
in 
58
αγορά
a market 
2521
καθημένοις
sitting down 
2532
και
and 
4377
προσφωνούσι
calling out to 
3588
τοις
  
2083-1473
εταίροις αυτών
their companions. 
11:17   2532
11:17   και
11:17   And 
3004
λέγουσιν
they say, 
832
ηυλήσαμεν
We piped 
1473
υμίν
for you, 
2532
και
and 
3756
ουκ
you did not 
3738
ωρχήσασθε
dance; 
2354
εθρηνήσαμεν
we wailed 
1473
υμίν
for you, 
2532
και
and 
3756
ουκ
you did not 
2875
εκόψασθε
beat your chest. 
11:18   2064
11:18   ήλθεν
11:18   [3came 
1063
γαρ
1For 
*
Ιωάννης
2John] 
3383
μήτε
neither 
2068
εσθίων
eating 
3383
μήτε
nor 
4095
πίνων
drinking, 
2532
και
and 
3004
λέγουσι
they say, 
1140
δαιμόνιον
[2a demon 
2192
έχει
1He has]. 
11:19   2064
11:19   ήλθεν
11:19   [4came 
3588
ο
1The 
5207
υιός
2son 
3588
του
  
444
ανθρώπου
3of man] 
2068
εσθίων
eating 
2532
και
and 
4095
πίνων
drinking, 
2532
και
and 
3004
λέγουσιν
they say, 
2400
ιδού
Behold, 
444
άνθρωπος
the man 
5314
φάγος
is a glutton 
2532
και
and 
3630
οινοπότης
a winebibber, 
5057
τελωνών
[2of tax collectors 
5384
φίλος
1a friend] 
2532
και
and 
268
αμαρτωλών
sinners. 
2532
και
And 
1344
εδικαιώθη
[2was justified 
3588
η
  
4678
σοφία
1wisdom] 
575
από
by 
3588
των
  
5043-1473
τέκνων αυτής
her children. 
Woe to the Unrepentant Cities
11:20   5119
11:20   τότε
11:20   Then 
756
ήρξατο
he began 
3679
ονειδίζειν
to berate 
3588
τας
the 
4172
πόλεις
cities 
1722
εν
in 
3739
αις
which 
1096
εγένοντο
took place 
3588
αι
the 
4183
πλείσται
most 
1411-1473
δυνάμεις αυτού
of his works of power, 
3754
ότι
for 
3756
ου
they did not 
3340
μετενόησαν
repent. 
11:21   3759
11:21   ουαί
11:21   Woe 
1473
σοι
to you, 
*
Χοραζίν
Chorazin, 
3759
ουαί
woe 
1473
σοι
to you, 
*
Βηθσαϊδά
Bethsaida, 
3754
ότι
For 
1487
ει
if 
1722
εν
in 
*
Τύρω
Tyre 
2532
και
and 
*
Σιδώνι
Sidon 
1096
εγένοντο
took place 
3588
αι
the 
1411
δυνάμεις
works of powers 
3588
αι
  
1096
γενόμεναι
having taken place 
1722
εν
in 
1473
υμίν
you, 
3819
πάλαι
earlier 
302
αν
indeed 
1722
εν
in 
4526
σάκκω
sackcloth 
2532
και
and 
4700
σποδώ
ashes 
3340
μετενόησαν
they would have repented. 
11:22   4133
11:22   πλήν
11:22   Only 
3004
λέγω
I say 
1473
υμίν
to you, 
*
Τύρω
[2to Tyre 
2532
και
3and 
*
Σιδώνι
4Sidon 
414-1510.8.3
ανεκτότερον έσται
1It will be more endurable] 
1722
εν
in 
2250
ημέρα
the day 
2920
κρίσεως
of judgment 
2228
η
than 
1473
υμίν
to you. 
11:23   2532
11:23   και
11:23   And 
1473
συ
you, 
*
Καπερναούμ
Capernaum, 
3588
η
the place 
2193
έως
[2unto 
3588
του
3the 
3772
ουρανού
4heaven 
5312
υψωθείσα
1raised up high], 
2193
έως
unto 
86
άδου
Hades 
2601
καταβιβασθήση
you shall be brought down; 
3754
ότι
for 
1487
ει
if 
1722
εν
in 
*
Σοδόμοις
Sodom 
1096
εγένοντο
took place 
3588
αι
the 
1411
δυνάμεις
works of power, 
3588
αι
the ones 
1096
γενόμεναι
taking place 
1722
εν
in 
1473
σοι
you, 
3306-302
έμειναν αν
they would have remained 
3360
μέχρι
until 
3588
της
  
4594
σήμερον
today. 
11:24   4133
11:24   πλήν
11:24   Only 
3004
λέγω
I say 
1473
υμίν
to you 
3754
ότι
that 
1093
γη
[2 to the land 
*
Σοδόμων
3of Sodom 
414-1510.8.3
ανεκτότερον έσται
1It will be more endurable] 
1722
εν
in 
2250
ημέρα
day 
2920
κρίσεως
of judgment, 
2228
η
than 
1473
σοι
to you. 
The Son Reveals the Father
11:25   1722
11:25   εν
11:25   In 
1565
εκείνω
that 
3588
τω
  
2540
καιρώ
time 
611-3588-*
αποκριθείς ο Ιησούς
Jesus responding 
2036
είπεν
said, 
1843
εξομολούγούμαι
I make acknowledgment 
1473
σοι
to you, 
3962
πάτερ
father, 
2962
κύριε
O Lord 
3588
του
of the 
3772
ουρανού
heaven 
2532
και
and 
3588
της
the 
1093
γης
earth, 
3754
ότι
that 
613
απέκρυψας
you concealed 
3778
τάυτα
these things 
575
από
from 
4680
σοφών
the wise 
2532
και
and 
4908
συνετών
discerning, 
2532
και
and 
601
απεκάλυψας
uncovered 
1473
αυτά
them 
3516
νηπίοις
to simple ones. 
11:26   3483
11:26   ναι
11:26   Yes, 
3588
ο
O 
3962
πατήρ
father, 
3754
ότι
for 
3779
ούτως
so 
1096
εγένετο
it was 
2107
ευδοκία
benevolent 
1715
έμπροσθέν
before 
1473
σου
you. 
11:27   3956
11:27   πάντα
11:27   All things 
1473
μοι
to me 
3860
παρεδόθη
were delivered up 
5259
υπό
by 
3588
του
  
3962-1473
πατρός μου
my father. 
2532
και
And 
3762
ουδείς
no one 
1921
επιγινώσκει
recognizes 
3588
τον
the 
5207
υιόν
son, 
1508
ει μη
were it not for 
3588
ο
the 
3962
πατήρ
father. 
3761
ουδέ
Not even 
3588
τον
[3the 
3962
πατέρα
4father 
5100
τις
1any 
1921
επιγινώσκει
2recognizes], 
1508
ει μη
were it not for 
3588
ο
the 
5207
υιός
son, 
2532
και
and 
3739
ω
to whom 
1437
εάν
ever 
1014
βούληται
[3should will 
3588
ο
1the 
5207
υιός
2son] 
601
αποκαλύψαι
to reveal. 
11:28   1205
11:28   δεύτε
11:28   Come 
4314
προς
to 
1473
με
me 
3956
πάντες
all 
3588
οι
  
2872
κοπιώντες
ones tiring 
2532
και
and 
5412
πεφορτισμένοι
being loaded down, 
2504
καγώ
and I 
373-1473
αναπαύσω υμάς
will cause you rest! 
11:29   142
11:29   άρατε
11:29   Lift 
3588
τον
  
2218-1473
ζυγόν μου
my yoke 
1909
εφ'
upon 
1473
υμάς
you, 
2532
και
and 
3129
μάθετε
learn 
575
απ'
from 
1473
εμού
me! 
3754
ότι
for 
4235-1510.2.1
πράός ειμι
I am gentle 
2532
και
and 
5011
ταπεινός
humble 
3588
τη
in the 
2588
καρδία
heart, 
2532
και
and 
2147
ευρήσετε
you shall find 
372
ανάπαυσιν
rest 
3588
ταις
  
5590-1473
ψυχαίς υμών
for your souls. 
11:30   3588
11:30   ο
11:30     
1063
γαρ
For 
2218-1473
ζυγός μου
my yoke 
5543
χρηστός
is gracious, 
2532
και
and 
3588
το
  
5413-1473
φορτίον μου
my load 
1645-1510.2.3
ελαφρόν εστιν
is light. 

Copyright 1996 by Charles Van der Pool. Download PDFs or purchase the printed edition at ApostolicBible.com.

Matthew 10
Top of Page
Top of Page