ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 1

<< ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 1 >>
Matthew 1 Apostolic Bible Polyglot ©

The Genealogy of Jesus Christ
           
1:1   976
1:1   βίβλος
1:1   The book 
1078
γενέσεως
of the genealogy 
*
Ιησού
of Jesus 
5547
Χριστού
Christ, 
5207
υιού
son 
*
Δαβίδ
of David, 
5207
υιού
son 
*
Αβραάμ
of Abraham. 
1:2   *
1:2   Αβραάμ
1:2   Abraham 
1080
εγέννησε
engendered 
3588
τον
  
*
Ισαάκ
Isaac, 
*-1161
Ισαάκ δε
and Isaac 
1080
εγέννησε
engendered 
3588
τον
  
*
Ιακώβ
Jacob, 
*-1161
Ιακώβ δε
and Jacob 
1080
εγέννησε
engendered 
3588
τον
  
*
Ιούδαν
Judah 
2532
και
and 
3588
τους
  
80-1473
αδελφούς αυτού
his brothers, 
1:3   *-1161
1:3   Ιούδας δε
1:3   and Judah 
1080
εγέννησε
engendered 
3588
τον
  
*
Φαρές
Perez 
2532
και
and 
3588
τον
  
*
Ζαρά
Zara 
1537
εκ
from 
3588
της
  
*
Θάμαρ
Tamar, 
*-1161
Φαρές δε
and Perez 
1080
εγέννησε
engendered 
3588
τον
  
*
Εσρώμ
Esrom, 
*-1161
Εσρώμ δε
and Esrom 
1080
εγέννησε
engendered 
3588
τον
  
*
Αράμ
Aram, 
1:4   *-1161
1:4   Αράμ δε
1:4   and Aram 
1080
εγέννησε
engendered 
3588
τον
  
*
Αμιναδάβ
Aminadab, 
*-1161
Αμιναδάβ δε
and Aminadab 
1080
εγέννησε
engendered 
3588
τον
  
*
Ναασσών
Naasson, 
*-1161
Ναασσών δε
and Naasson 
1080
εγέννησε
engendered 
3588
τον
  
*
Σαλμών
Salmon, 
1:5   *-1161
1:5   Σαλμών δε
1:5   and Salmon 
1080
εγέννησε
engendered 
3588
τον
  
*
Βοόζ
Boaz 
1537
εκ
from 
3588
της
  
*
Ραχάβ
Rahab, 
*-1161
Βοόζ δε
and Boaz 
1080
εγέννησε
engendered 
3588
τον
  
*
Ωβήδ
Obed 
1537
εκ
from 
3588
της
  
*
Ρούθ
Ruth, 
*-1161
Ωβήδ δε
and Obed 
1080
εγέννησε
engendered 
3588
τον
  
*
Ιεσσαί
Jesse, 
1:6   *-1161
1:6   Ιεσσαί δε
1:6   and Jesse 
1080
εγέννησε
engendered 
3588
τον
  
*
Δαβίδ
David 
3588
τον
the 
935
βασιλέα
king, 
*-1161
Δαβίδ δε
and David 
3588
ο
the 
935
βασιλεύς
king 
1080
εγέννησε
engendered 
3588
τον
  
*
Σολομώντα
Solomon 
1537
εκ
from 
3588
της
the wife 
3588
του
  
*
Ουρίου
of Uriah. 
1:7   *-1161
1:7   Σολομών δε
1:7   And Solomon 
1080
εγέννησε
engendered 
3588
τον
  
*
Ροβοάμ
Rehoboam, 
*-1161
Ροβοάμ δε
and Rehoboam 
1080
εγέννησε
engendered 
3588
τον
  
*
Αβία
Abia, 
*-1161
Αβιά δε
and Abia 
1080
εγέννησε
engendered 
3588
τον
  
*
Ασά
Asa, 
1:8   *-1161
1:8   Ασά δε
1:8   and Asa 
1080
εγέννησε
engendered 
3588
τον
  
*
Ιωσαφάτ
Jehoshaphat, 
*-1161
Ιωσαφάτ δε
and Jehoshaphat 
1080
εγέννησε
engendered 
3588
τον
  
*
Ιωράμ
Joram, 
*-1161
Ιωράμ δε
and Joram 
1080
εγέννησε
engendered 
3588
τον
  
*
Οζίαν
Uzziah, 
1:9   *-1161
1:9   Οζίας δε
1:9   and Uzziah 
1080
εγέννησε
engendered 
3588
τον
  
*
Ιωάθαμ
Jotham, 
*-1161
Ιωάθαμ δε
and Jotham 
1080
εγέννησε
engendered 
3588
τον
  
*
΄ Αχαζ
Ahaz, 
* -1161
΄ Αχαζ δε
and Ahaz 
1080
εγέννησε
engendered 
3588
τον
  
*
Εζεκίαν
Hezekiah, 
1:10   *-1161
1:10   Εζεκίας δε
1:10   and Hezekiah 
1080
εγέννησε
engendered 
3588
τον
  
*
Μανασσή
Manasseh, 
*-1161
Μανασσής δε
and Manasseh 
1080
εγέννησε
engendered 
3588
τον
  
*
Αμών
Amon, 
*-1161
Αμών δε
and Amon 
1080
εγέννησε
engendered 
3588
τον
  
*
Ιωσίαν
Josiah, 
1:11   *-1161
1:11   Ιωσίας δε
1:11   and Josiah 
1080
εγέννησε
engendered 
3588
τον
  
*
Ιεχονίαν
Jechoniah 
2532
και
and 
3588
τους
  
80-1473
αδελφούς αυτού
his brethren 
1909
επί
unto 
3588
της
the 
3350
μετοικεσίας
displacement 
*
Βαβυλώνος
in Babylon. 
1:12   3326-1161
1:12   μετά δε
1:12   And after 
3588
την
the 
3350
μετοικεσίαν
displacement 
*
Βαβυλώνος
of Babylon, 
*
Ιεχονίας
Jechoniah 
1080
εγέννησε
engendered 
3588
τον
  
*
Σαλαθιήλ
Salathiel, 
*-1161
Σαλαθιήλ δε
and Salathiel 
1080
εγέννησε
engendered 
3588
τον
  
*
Ζοροβάβελ
Zerubbabel, 
1:13   *-1161
1:13   Ζοροβάβελ δε
1:13   and Zerubbabel 
1080
εγέννησε
engendered 
3588
τον
  
*
Αβιούδ
Abiud, 
*-1161
Αβιούδ δε
and Abiud 
1080
εγέννησε
engendered 
3588
τον
  
*
Ελιακείμ
Eliakim, 
*-1161
Ελιακείμ δε
and Eliakim 
1080
εγέννησε
engendered 
3588
τον
  
*
Αζώρ
Azor, 
1:14   *-1161
1:14   Αζώρ δε
1:14   and Azor 
1080
εγέννησε
engendered 
3588
τον
  
*
Σαδώκ
Zadok, 
*-1161
Σαδώκ δε
and Zadok 
1080
εγέννησε
engendered 
3588
τον
  
*
Αχείμ
Achim, 
*-1161
Αχείμ δε
and Achim 
1080
εγέννησε
engendered 
3588
τον
  
*
Ελιούδ
Eliud, 
1:15   *-1161
1:15   Ελιούδ δε
1:15   and Eliud 
1080
εγέννησε
engendered 
3588
τον
  
*
Ελεάζαρ
Eleazar, 
*-1161
Ελεάζαρ δε
and Eleazar 
1080
εγέννησε
engendered 
3588
τον
  
*
Ματθάν
Matthan, 
*-1161
Ματθάν δε
and Matthan 
1080
εγέννησε
engendered 
3588
τον
  
*
Ιακώβ
Jacob, 
1:16   *-1161
1:16   Ιακώβ δε
1:16   and Jacob 
1080
εγέννησε
engendered 
3588
τον
  
*
Ιωσήφ
Joseph 
3588
τον
the 
435
άνδρα
husband 
*
Μαρίας
of Mary 
1537
εξ
from out 
3739
ης
of whom 
1080
εγεννήθη
was born 
*
Ιησούς
Jesus, 
3004
λεγόμενος
being called 
5547
Χριστός
Christ. 
1:17   3956
1:17   πάσαι
1:17   All 
3767
ουν
then 
3588
αι
the 
1074
γενεαί
generations 
575
από
from 
*
Αβραάμ
Abraham 
2193
έως
unto 
*
Δαβίδ
David — 
1074
γενεαί
[2generations 
1180
δεκατέσσαρες
1fourteen]; 
2532
και
and 
575
από
from 
*
Δαβίδ
David 
2193
έως
unto 
3588
της
the 
3350
μετοικεσίας
displacement 
*
Βαβυλώνος
of Babylon — 
1074
γενεαί
[2generations 
1180
δεκατέσσαρες
1fourteen]; 
2532
και
and 
575
από
from 
3588
της
the 
3350
μετοικεσίας
displacement 
*
Βαβυλώνος
of Babylon 
2193
έως
unto 
3588
του
the 
5547
Χριστού
Christ — 
1074
γενεαί
[2generations 
1180
δεκατέσσαρες
1fourteen]. 
The Nativity of Jesus Christ
           
1:18   3588-1161
1:18   του δε
1:18   And the 
*
Ιησού
[2of Jesus 
5547
Χριστού
3Christ 
3588
η
  
1083
γέννησις
1nativity] 
3779-1510.7.3
ούτως ην
was thus. 
3423
μνηστευθείσης
[4being espoused 
1063
γαρ
1For 
3588
της
  
3384-1473
μητρός αυτού
2his mother 
*
Μαρίας
3Mary] 
3588
τω
to 
*
Ιωσήφ
Joseph, 
4250
πριν
before 
3588
η
  
4905-1473
συνελθείν αυτούς
their coming together, 
2147
ευρέθη
was found 
1722
εν
[2in 
1064
γαστρί
3 the womb 
2192
έχουσα
1having one] 
1537
εκ
of 
4151
πνεύματος
[2spirit 
39
αγίου
1holy]. 
1:19   *-1161
1:19   Ιωσήφ δε
1:19   And Joseph 
3588
ο
  
435-1473
ανήρ αυτής
her husband, 
1342-1510.6
δίκαιος ων
being righteous, 
2532
και
and 
3361
μη
not 
2309
θέλων
wanting 
1473-3856
αυτήν παραδειγματίσαι
to make her an example, 
1014
εβουλήθη
willed 
2977
λάθρα
in private 
630
απολύσαι
to dismiss 
1473
αυτήν
her. 
1:20   3778
1:20   ταύτα
1:20   [4these things 
1161
δε
1And 
1473
αυτού
2of his 
1760
ενθυμηθέντος
3pondering], 
2400
ιδού
behold, 
32
άγγελος
an angel 
2962
κυρίου
of the Lord 
2596
κατ'
by 
3677
όναρ
dream 
5316
εφάνη
appeared 
1473
αυτώ
to him, 
3004
λέγων
saying, 
*
Ιωσήφ
Joseph 
5207
υιός
son 
*
Δαβίδ
of David, 
3361-5399
μη φοβηθής
you should not fear 
3880
παραλαβείν
to take to yourself 
*
Μαριάμ
Mary 
3588
την
  
1135-1473
γυναίκά σου
your wife; 
3588-1063
το γαρ
for the one 
1722
εν
in 
1473
αυτή
her 
1080
γεννηθέν
[2engendered 
1537
εκ
3of 
4151
πνεύματός
5spirit 
1510.2.3
εστιν
1is 
39
αγίου
4holy]. 
1:21   5088-1161
1:21   τέξεται δε
1:21   And she shall bear 
5207
υίον
a son, 
2532
και
and 
2564
καλέσεις
you shall call 
3588
το
  
3686-1473
όνομα αυτού
his name 
*
Ιησούν
Jesus, 
1473-1473
αυτός γαρ
for he 
4982
σώσει
shall deliver 
3588
τον
  
2992-1473
λαόν αυτού
his people 
575
από
from 
3588
των
  
266-1473
αμαρτιών αυτών
their sins. 
1:22   3778-1161
1:22   τούτο δε
1:22   And this 
3650
όλον
completely 
1096
γέγονεν
happened 
2443
ίνα
that 
4137
πληρωθή
should be fulfilled 
3588
το
the thing 
4483
ρηθέν
having been spoken 
5259
υπό
by 
3588
του
the 
2962
κυρίου
Lord 
1223
διά
through 
3588
του
the 
4396
προφήτου
prophet, 
3004
λέγοντος
saying, 
1:23   2400
1:23   ιδού
1:23   Behold, 
3588
η
the 
3933
παρθένος
virgin 
1722
εν
[2in 
1064
γαστρί
3 the womb 
2192
έξει
1has one], 
2532
και
and 
5088
τέξεται
she shall birth 
5207
υιόν
a son, 
2532
και
and 
2564
καλέσουσι
they shall call 
3588
το
  
3686-1473
όνομα αυτού
his name 
*
Εμμανουήλ
Emmanuel; 
3739
ο
which 
1510.2.3
εστι
is 
3177
μεθερμηνευόμενον
being translated, 
3326
μεθ'
[2with 
1473
ημών
3us 
3588
ο
  
2316
θεός
1God]. 
1:24   1326
1:24   διεγερθείς
1:24   [3having been awakened 
1161
δε
1And 
3588
ο
  
*
Ιωσήφ
2Joseph] 
575
από
from 
3588
του
the 
5258
ύπνου
sleep 
4160
εποίησεν
did 
5613
ως
as 
4367
προσέταξεν
[4assigned 
1473
αυτώ
5to him 
3588
ο
1the 
32
άγγελος
2angel 
2962
κυρίου
3 of the Lord], 
2532
και
and 
3880
παρέλαβε
he took to himself 
3588
την
  
1135
γυναίκα αυτού
his wife. 
1:25   2532
1:25   και
1:25   And 
3756
ουκ
[3not 
1097
εγίνωσκεν
1he knew 
1473
αυτήν
2her] 
2193
έως
until 
3739
ου
of which time 
5088
έτεκεν
she bore 
3588
τον
  
5207
υιόν
[3son 
1473
αυτής
1her 
3588
τον
  
4416
πρωτότοκον
2first-born]. 
2532
και
And 
2564
εκάλεσε
he called 
3588
το
  
3686-1473
όνομα αυτού
his name 
*
Ιησούν
Jesus. 

<< Matthew 1 >>

Copyright 1996 by Charles Van der Pool. Download PDFs or purchase the printed edition at ApostolicBible.com.