Mark 6
Apostolic Bible Polyglot STU ▾ 
Jesus is Questioned in His Fatherland
6:1   2532
6:1   και
6:1   And 
1831
εξήλθεν
he came forth 
1564
εκείθεν
from there, 
2532
και
and 
2064
ήλθεν
went 
1519
εις
into 
3588
την
  
3968-1473
πατρίδα αυτού
his fatherland; 
2532
και
and 
190
ακολουθούσιν
[2followed 
1473
αυτώ
3him 
3588
οι
  
3101-1473
μαθηταί αυτού
1his disciples]. 
6:2   2532
6:2   και
6:2   And 
1096
γενομένου
[2taking place 
4521
σαββάτου
1 the Sabbath], 
756
ήρξατο
he began 
1722
εν
[2in 
3588
τη
3the 
4864
συναγωγή
4synagogue 
1321
διδάσκειν
1to teach]; 
2532
και
and 
4183
πολλοί
many 
191
ακούοντες
hearing 
1605
εξεπλήσσοντο
were overwhelmed, 
3004
λέγοντες
saying, 
4159
πόθεν
From where 
3778
τούτω
did this one 
3778
ταύτα
receive these things? 
2532
και
And, 
5100
τις
What 
3588
η
  
4678
σοφία
wisdom 
3588
η
  
1325
δοθείσα
having been given 
1473
αυτώ
to him, 
3754
ότι
that 
2532
και
even 
1411
δυνάμεις
[2power 
5108
τοιαύται
1such 
1223
διά
4through 
3588
των
  
5495-1473
χειρών αυτού
5his hands 
1096
γίνονται
3takes place]? 
6:3   3756-3778
6:3   ουχ ούτός
6:3   [2this not 
1510.2.3
εστιν
1Is] 
3588
ο
the son of 
5045
τέκτων
the fabricator, 
3588
ο
the 
5207
υιός
son 
*
Μαρίας
of Mary, 
80-1161
αδελφός δε
and brother 
*
Ιακώβου
of James, 
2532
και
and 
*
Ιωσή
Joses, 
2532
και
and 
*
Ιούδα
Judah, 
2532
και
and 
*
Σίμωνος
Simon? 
2532
και
And 
3756-1510.2.6
ουκ εισίν
are not 
3588
αι
  
79-1473
αδελφαί αυτού
his sisters 
5602
ώδε
here 
4314
προς
with 
1473
ημάς
us? 
2532
και
And 
4624
εσκανδαλίζοντο
they were stumbled 
1722
εν
by 
1473
αυτώ
him. 
6:4   3004
6:4   έλεγε
6:4   [3said 
1161
δε
1And 
1473
αυτοίς
4to them 
3588
ο
  
*
Ιησούς
2Jesus] 
3754
ότι
that, 
3756-1510.2.3
ουκ έστι
[2is not 
4396
προφήτης
1A prophet] 
820
άτιμος
without honor 
1508
ει μη
except 
1722
εν
in 
3588
τη
  
3968-1473
πατρίδι αυτού
his fatherland, 
2532
και
and 
1722
εν
among 
3588
τοις
the 
4773
συγγενέσι
relatives, 
2532
και
and 
1722
εν
in 
3588
τη
  
3614-1473
οικία αυτού
his own house. 
6:5   2532
6:5   και
6:5   And 
3756
ουκ
he was not 
1410
ηδύνατο
able 
1563
εκεί
[2there 
3762
ουδεμίαν
3not even one 
1411
δύναμιν
4powerful work 
4160
ποιήσαι
1to do], 
1508
ει μη
except 
3641
ολίγοις
to a few 
732
αρρώστοις
ill ones, 
2007
επιθείς
having placed [3upon 
3588
τας
1the 
5495
χείρας
2hands], 
2323
εθεράπευσε
he cured them. 
6:6   2532
6:6   και
6:6   And 
2296
εθαύμαζε
he marveled 
1223
διά
because of 
3588
την
  
570-1473
απιστίαν αυτών
their unbelief. 
2532
και
And 
4013
περιήγε
he led about 
3588
τας
the 
2968
κώμας
towns 
2945
κύκλω
round about, 
1321
διδάσκων
teaching. 
Jesus Sends the Twelve Two by Two
6:7   2532
6:7   και
6:7   And 
4341
προσκαλείται
he calls on 
3588
τους
the 
1427
δώδεκα
twelve, 
2532
και
and 
756
ήρξατο
begins 
1473-649
αυτούς αποστέλλειν
to send them 
1417.1
δύο δύο
two by two; 
2532
και
and 
1325
εδίδου
he gave 
1473
αυτοίς
to them 
1849
εξουσίαν
authority 
3588
των
of the 
4151
πνευμάτων
[2spirits 
3588
των
  
169
ακαθάρτων
1unclean]. 
6:8   2532
6:8   και
6:8   And 
3853
παρήγγειλεν
he made exhortation 
1473
αυτοίς
to them 
2443
ίνα
that 
3367
μηδέν
[2nothing 
142
αίρωσιν
1they should carry] 
1519
εις
in 
3598
οδόν
the way, 
1508
ει μη
except 
4464
ράβδον
a rod 
3440
μόνον
only — 
3361
μη
no 
4082
πήραν
provision bag, 
3361
μη
no 
740
άρτον
bread, 
3361
μη
no 
1519
εις
[2in 
3588
την
3the 
2223
ζώνην
4belt 
5475
χαλκόν
1brass coin]; 
6:9   235
6:9   αλλ'
6:9   but 
5265
υποδεδεμένους
[2being tied on 
4547
σανδάλια
1sandals]; 
2532
και
and 
3361
μη
not 
1746
ενδύσησθε
putting on 
1417
δύο
two 
5509
χιτώνας
inner garments. 
6:10   2532
6:10   και
6:10   And 
3004
έλεγεν
he said 
1473
αυτοίς
to them, 
3699
όπου
Where 
1437
εάν
ever 
1525
εισέλθητε
you should enter 
1519
εις
into 
3614
οικίαν
a house, 
1563
εκεί
there 
3306
μένετε
abide 
2193
έως
until 
302
αν
whenever 
1831
εξέλθητε
you should come forth 
1564
εκείθεν
from there! 
6:11   2532
6:11   και
6:11   And 
3745
όσοι
as many as 
302
αν
should 
3361
μη
not 
1209
δέξωνται
receive 
1473
υμάς
you, 
3366
μηδέ
nor 
191
ακούσωσιν
should hear 
1473
υμών
you, 
1607
εκπορευόμενοι
in going forth 
1564
εκείθεν
from there, 
1621
εκτινάξατε
you shake off 
3588
τον
the 
5522
χούν
dust 
3588
τον
  
5270
υποκάτω
underneath 
3588
των
  
4228-1473
ποδών υμών
your feet 
1519
εις
for 
3142
μαρτύριον
a testimony 
1473
αυτοίς
to them! 
281
αμήν
Amen 
3004
λέγω
I say 
1473
υμίν
to you, 
414
ανεκτότερον
More endurable 
1510.8.3
έσται
it will be 
*
Σοδόμοις
for Sodom 
2228
η
or 
*
Γομόρροις
Gomorrah 
1722
εν
in 
2250
ημέρα
the day 
2920
κρίσεως
of judgment, 
2228
η
than 
3588
τη
  
4172-1565
πόλει εκείνη
that city. 
6:12   2532
6:12   και
6:12   And 
1831
εξελθόντες
having come forth, 
2784
εκήρυσσον
they proclaimed 
2443
ίνα
that 
3340
μετανοήσωσι
they should repent. 
6:13   2532
6:13   και
6:13   And 
1140
δαιμόνια
[3demons 
4183
πολλά
2many 
1544
εξέβαλλον
1they cast out], 
2532
και
and 
218
ήλειφον
they anointed 
1637
ελαίω
[3with oil 
4183
πολλούς
1many 
732
αρρώστους
2ill ones], 
2532
και
and 
2323
εθεράπευον
they cured. 
Herod Beheads John the Baptist
6:14   2532
6:14   και
6:14   And 
191
ήκουσεν
[3heard 
3588
ο
  
935
βασιλεύς
1king 
*
Ηρώδης
2Herod], 
5318
φανερόν
[4open 
1063
γαρ
1for 
1096
εγένετο
3became 
3588
το
  
3686-1473
όνομα αύτου
2his name]. 
2532
και
And 
3004
έλεγεν
he said 
3754
ότι
that, 
*
Ιωάννης
John, 
3588
ο
the one 
907
βαπτίζων
immersing, 
1537
εκ
[2from 
3498
νεκρών
3 the dead 
1453
ηγέρθη
1is arisen], 
2532
και
and 
1223
διά
because of 
3778
τούτο
this 
1754
ενεργούσιν
[3operate 
3588
αι
1the 
1411
δυνάμεις
2 works of power] 
1722
εν
in 
1473
αυτώ
him. 
6:15   243
6:15   άλλοι
6:15   Others 
3004
έλεγον
said 
3754
ότι
that, 
*-1510.2.3
Ηλίας εστίν
He is Elijah. 
243-1161
άλλοι δε
And others 
3004
έλεγον
said 
3754
ότι
that, 
4396-1510.2.3
προφήτης εστίν
He is a prophet, 
2228
η
or 
5613
ως
as 
1520
εις
one 
3588
των
of the 
4396
προφητών
prophets. 
6:16   191-1161
6:16   ακούσας δε
6:16   And having heard, 
3588
ο
  
*
Ηρώδης
Herod 
2036
είπεν
said 
3754
ότι
that, 
3739
ον
[2whom 
1473
εγώ
3I 
607
απεκεφάλισα
4beheaded 
*
Ιωάννην
1John], 
3778
ούτός
this 
1510.2.3
εστιν
is 
1473
αυτός
he; 
1453
ηγέρθη
he was arisen 
1537
εκ
from 
3498
νεκρών
the dead. 
6:17   1473-1063
6:17   αυτός γαρ
6:17   For he, 
3588
ο
  
*
Ηρώδης
Herod, 
649
αποστείλας
having sent, 
2902
εκράτησε
seized 
3588
τον
  
*
Ιωάννην
John, 
2532
και
and 
1210
έδησεν
bound 
1473
αυτόν
him 
1722
εν
in 
3588
τη
the 
5438
φυλακή
prison 
1223
διά
on account of 
*
Ηρωδιάδα
Herodias 
3588
την
the 
1135
γυναίκα
wife 
*
Φιλίππου
of Philip 
3588
του
  
80-1473
αδελφού αυτού
his brother; 
3754
ότι
for 
1473-1060
αυτήν εγάμησεν
he married her. 
6:18   3004
6:18   έλεγε
6:18   [3said 
1063
γαρ
1For 
*
Ιωάννης
2John] 
3588
τω
  
*
Ηρώδη
to Herod 
3754
ότι
that, 
3756-1832
ουκ έξεστί
It is not allowed 
1473
σοι
to you 
2192
έχειν
to have 
3588
την
the 
1135
γυναίκα
wife 
3588
του
  
80-1473
αδελφού σου
of your brother. 
6:19   3588
6:19   η
6:19     
1161
δε
But 
*
Ηρωδιάς
Herodias 
1758
ενείχεν
held it against 
1473
αυτώ
him, 
2532
και
and 
2309
ήθελεν
wanted 
1473-615
αυτόν αποκτείναι
to kill him; 
2532
και
and 
3756-1410
ουκ ηδύνατο
was not able. 
6:20   3588
6:20   ο
6:20     
1063
γαρ
For 
*
Ηρώδης
Herod 
5399
εφοβείτο
feared 
3588
τον
  
*
Ιωάννην
John, 
1492
ειδώς
knowing 
1473
αυτόν
him 
435
άνδρα
[4man 
1342
δίκαιον
1 as a righteous 
2532
και
2and 
39
άγιον
3holy], 
2532
και
and 
4933
συνετήρει
he preserved 
1473
αυτόν
him. 
2532
και
And 
191
ακούσας
having heard 
1473
αυτού
of him, 
4183
πολλά
[2many things 
4160
εποίει
1he did], 
2532
και
and 
2234
ηδέως
with pleasure 
1473-191
αυτού ήκουε
heard him. 
6:21   2532
6:21   και
6:21   And 
1096
γενομένης
[3having become 
2250
ημέρας
2day 
2121
ευκαίρου
1an opportune], 
3753
ότε
when 
*
Ηρώδης
Herod 
3588
τοις
  
1077-1473
γενεσίοις αυτού
[3for his birthday 
1173
δείπνον
2a supper 
4160
εποίει
1made] 
3588
τοις
to 
3175-1473
μεγιστάσιν αυτού
his great men, 
2532
και
and 
3588
τοις
to the 
5506
χιλιάρχοις
commanders of thousands, 
2532
και
and 
3588
τοις
to the 
4413
πρώτοις
first ones 
3588
της
  
*
Γαλιλαίας
of Galilee; 
6:22   2532
6:22   και
6:22   and 
1525
εισελθούσης
[2having entered 
3588
της
  
2364-1473
θυγατρός αυτής
1her daughter], 
3588
της
the one 
*
Ηρωδιάδος
of Herodias, 
2532
και
and 
3738
ορχησαμένης
dancing, 
2532
και
and 
700
αρεσάσης
pleasing 
3588
τω
  
*
Ηρώδη
Herod, 
2532
και
and 
3588
τοις
the ones 
4873
συνανακειμένοις
reclining together with him, 
2036
είπεν
[3said 
3588
ο
1the 
935
βασιλεύς
2king] 
3588
τω
to the 
2877
κορασίω
young woman, 
154
αίτησόν
Ask 
1473
με
me 
3739
ο
what 
1437
εάν
ever 
2309
θέλης
you should want, 
2532
και
and 
1325
δώσω
I will give it 
1473
σοι
to you! 
6:23   2532
6:23   και
6:23   And 
3660
ώμοσεν
he swore by an oath 
1473
αυτή
to her 
3754
ότι
that, 
3739
ο
What 
1437
εάν
ever 
1473
με
[2me 
154
αιτήσης
1you should ask], 
1325
δώσω
I will give 
1473
σοι
to you, 
2193
έως
unto 
2255
ημίσους
half 
3588
της
  
932-1473
βασιλείας μου
of my kingdom. 
6:24   3588-1161
6:24   η δε
6:24   And she 
1831
εξελθούσα
having gone forth 
2036
είπε
said 
3588
τη
  
3384-1473
μητρί αυτής
to her mother, 
5100
τι
What 
154
αιτήσομαι
shall I ask? 
3588-1161
η δε
And she 
2036
είπε
said, 
3588
την
The 
2776
κεφαλήν
head 
*
Ιωάννου
of John 
3588
του
the 
910
βαπτιστού
baptist. 
6:25   2532
6:25   και
6:25   And 
1525
εισελθούσα
having entered 
2112
ευθέως
immediately 
3326
μετά
with 
4710
σπουδής
haste 
4314
προς
to 
3588
τον
the 
935
βασιλέα
king, 
154
ητήσατο
she asked 
3004
λέγουσα
saying, 
2309
θέλω
I want 
2443
ίνα
that 
1473-1325
μοι δως
you give to me 
1824
εξαυτής
immediately 
1909
επί
upon 
4094
πίνακι
a platter 
3588
την
the 
2776
κεφαλήν
head 
*
Ιωάννου
of John 
3588
του
the 
910
βαπτιστού
baptist. 
6:26   2532
6:26   και
6:26   And 
4036
περίλυπος
[4dejected 
1096
γενόμενος
3being 
3588
ο
1the 
935
βασιλεύς
2king] 
1223
διά
because 
3588
τους
of the 
3727
όρκους
oaths, 
2532
και
and 
3588
τους
of the ones 
4873
συνανακειμένους
reclining together with him, 
3756
ουκ
did not 
2309
ηθέλησεν
want 
1473-114
αυτήν αθετήσαι
to disregard her. 
6:27   2532
6:27   και
6:27   And 
2112
ευθέως
[3immediately 
649
αποστείλας
4having sent 
3588
ο
1the 
935
βασιλεύς
2king] 
4688
σπεκουλάτωρα
a guard, 
2004
επέταξεν
gave orders 
5342
ενεχθήναι
[2to be brought 
3588
την
  
2776-1473
κεφαλήν αυτού
1for his head]. 
3588-1161
ο δε
And 
565
απελθών
having gone forth 
607
απεκεφάλισεν
he beheaded 
1473
αυτόν
him 
1722
εν
in 
3588
τη
the 
5438
φυλακή
prison. 
6:28   2532
6:28   και
6:28   And 
5342
ήνεγκε
he brought 
3588
την
  
2776-1473
κεφαλήν αυτού
his head 
1909
επί
upon 
4094
πίνακι
a platter, 
2532
και
and 
1325
έδωκεν
he gave 
1473
αυτήν
it 
3588
τω
to the 
2877
κορασίω
young woman. 
2532
και
And 
3588
το
the 
2877
κοράσιον
young woman 
1325
έδωκεν
gave 
1473
αυτήν
it 
3588
τη
  
3384-1473
μητρί αυτής
to her mother. 
6:29   2532
6:29   και
6:29   And 
191
ακούσαντες
having heard, 
3588
οι
  
3101-1473
μαθηταί αυτού
his disciples 
2064
ήλθον
came 
2532
και
and 
142
ήραν
lifted 
3588
το
  
4430-1473
πτώμα αυτού
his corpse, 
2532
και
and 
5087
έθηκαν
put 
1473
αυτό
it 
1722
εν
in 
3588
τω
the 
3419
μνημείω
tomb. 
6:30   2532
6:30   και
6:30   And 
4863
συνάγονται
[3gathered together 
3588
οι
1the 
652
απόστολοι
2apostles] 
4314
προς
to 
3588
τον
  
*
Ιησούν
Jesus, 
2532
και
and 
518
απήγγειλαν
they reported 
1473
αυτώ
to him 
3956
πάντα
all, 
2532
και
even 
3745
όσα
as much as 
4160
εποίησαν
they did, 
2532
και
and 
3745
όσα
as much as 
1321
εδίδαξαν
they taught. 
6:31   2532
6:31   και
6:31   And 
2036
είπεν
he said 
1473
αυτοίς
to them, 
1205-1473
δεύτε υμείς
You come 
1473
αυτοί
by yourselves 
2596
κατ'
in 
2398
ιδίαν
private 
1519
εις
unto 
2048
έρημον
a desolate 
5117
τόπον
place, 
2532
και
and 
373
αναπαύεσθε
rest 
3641
ολίγον
a little! 
1510.7.6
ήσαν
[7were 
1063
γαρ
1For 
3588
οι
2the ones 
2064
ερχόμενοι
3coming 
2532
και
4and 
3588
οι
5the ones 
5217
υπάγοντες
6going] 
4183
πολλοί
many; 
2532
και
and 
3761
ουδέ
not even 
2068
φαγείν
[2to eat 
2119
ηυκαίρουν
1did they have an opportune time]. 
6:32   2532
6:32   και
6:32   And 
565
απήλθεν
he went forth 
1519
εις
unto 
2048
έρημον
a desolate 
5117
τόπον
place 
3588
τω
in the 
4143
πλοίω
boat 
2596
κατ'
in 
2398
ιδίαν
private. 
6:33   2532
6:33   και
6:33   And 
1492
είδον
they beheld 
1473
αυτούς
them 
5217
υπάγοντας
going away, 
2532
και
and 
1921
επέγνωσαν
[2recognized 
1473
αυτόν
3him 
4183
πολλοί
1many], 
2532
και
and 
3979
πεζή
[3on foot 
575
από
4from 
3956
πασών
5all 
3588
των
6the 
4172
πόλεων
7cities 
4936
συνέδραμον
1they ran together 
1563
εκεί
2there], 
2532
και
and 
4281-1473
προήλθον αυτούς
they went forth, 
2532
και
and 
4905
συνήλθον
came together 
4314
προς
to 
1473
αυτόν
him. 
6:34   2532
6:34   και
6:34   And 
1831
εξελθών
having come forth, 
1492
είδεν
[2beheld 
3588
ο
  
*
Ιησούς
1Jesus] 
4183
πολύν
a great 
3793
όχλον
multitude, 
2532
και
and 
4697
εσπλαγχνίσθη
he was moved with compassion 
1909
επ'
over 
1473
αυτοίς
them, 
3754
ότι
for 
1510.7.6
ήσαν
they were 
5613
ως
as 
4263
πρόβατα
sheep 
3361
μη
not 
2192
έχοντα
having 
4166
ποιμένα
a shepherd. 
2532
και
And 
756
ήρξατο
he began 
1321
διδάσκειν
to teach 
1473
αυτούς
them 
4183
πολλά
many things. 
Jesus Feeds the Five Thousand
6:35   2532
6:35   και
6:35   And 
2235
ήδη
already 
5610
ώρας
the hour 
4183
πολλής
[2great 
1096
γενομένης
1having been], 
4334
προσελθόντες
[2having come forward 
1473
αυτώ
3to him 
3588
οι
  
3101-1473
μαθηταί αυτού
1his disciples], 
3004
λέγουσιν
say 
3754
ότι
that, 
2048-1510.2.3
έρημός εστιν
It is a desolate 
3588
ο
  
5117
τόπος
place, 
2532
και
and 
2235
ήδη
already 
5610
ώρα
[2hour 
4183
πολλή
1 it is a great]. 
6:36   630
6:36   απόλυσον
6:36   Dismiss 
1473
αυτούς
them! 
2443
ίνα
that 
565
απελθόντες
having gone forth 
1519
εις
into 
3588
τους
the 
2945
κύκλω
[2round about 
68
αγρούς
1fields], 
2532
και
and 
2968
κώμας
towns, 
59
αγοράσωσιν
they should buy 
1438
εαυτοίς
to themselves 
740
άρτους
bread loaves; 
5100
τι
[3anything 
1063
γαρ
1for 
2068
φάγωσιν
4they shall eat 
3756-2192
ουκ έχουσαν
2they do not have]. 
6:37   3588-1161
6:37   ο δε
6:37   And he 
611
αποκριθείς
answering 
2036
είπεν
said 
1473
αυτοίς
to them, 
1325
δότε
You give 
1473
αυτοίς
to them 
1473
υμείς
yourselves 
2068
φαγείν
something to eat! 
2532
και
And 
3004
λέγουσιν
they say 
1473
αυτώ
to him, 
565
απελθόντες
Having gone forth 
59
αγοράσωμεν
should we buy 
1250
διακοσίων
two hundred 
1220
δηναρίων
denarii 
740
άρτους
of bread loaves, 
2532
και
and 
1325
δώμεν
should we give 
1473
αυτοίς
to them 
2068
φαγείν
to eat? 
6:38   3588-1161
6:38   ο δε
6:38   And he 
3004
λέγει
says 
1473
αυτοίς
to them, 
4214
πόσους
How many 
740
άρτους
bread loaves 
2192
έχετε
do you have? 
5217
υπάγετε
Go 
2532
και
and 
1492
ίδετε
see! 
2532
και
And 
1097
γνόντες
having known, 
3004
λέγουσι
they say, 
4002
πέντε
Five 
2532
και
and 
1417
δύο
two 
2486
ιχθύας
fishes. 
6:39   2532
6:39   και
6:39   And 
2004
επέταξεν
he gave orders 
1473
αυτοίς
to them 
347-3956
ανακλίναι πάντας
to lie all down, 
4849
συμπόσια
parties 
4849
συμπόσια
by parties, 
1909
επί
upon 
3588
τω
the 
5515
χλωρώ
green 
5528
χόρτω
grass. 
6:40   2532
6:40   και
6:40   And 
377
ανέπεσον
they reclined, 
4237
πρασιαί
plot 
4237
πρασιαί
by plot, 
303
ανά
by 
1540
εκατόν
hundreds, 
2532
και
and 
303
ανά
by 
4004
πεντήκοντα
fifties. 
6:41   2532
6:41   και
6:41   And 
2983
λαβών
having taken 
3588
τους
the 
4002
πέντε
five 
740
άρτους
bread loaves 
2532
και
and 
3588
τους
the 
1417
δύο
two 
2486
ιχθύας
fishes, 
308
αναβλέψας
having looked up 
1519
εις
into 
3588
τον
the 
3772
ουρανόν
heaven, 
2127
ευλόγησε
he blessed. 
2532
και
And 
2622
κατέκλασεν
he broke off in pieces 
3588
τους
of the 
740
άρτους
bread loaves, 
2532
και
and 
1325
εδίδου
he gave 
3588
τοις
to 
3101-1473
μαθηταίς αυτού
his disciples, 
2443
ίνα
that 
3908
παραθώσιν
they should place near 
1473
αυτοίς
to them; 
2532
και
and 
3588
τους
the 
1417
δύο
two 
2486
ιχθύας
fishes 
3307
εμέρισε
he portioned 
3956
πάσι
to all. 
6:42   2532
6:42   και
6:42   And 
2068-3956
έφαγον πάντες
all ate, 
2532
και
and 
5526
εχορτάσθησαν
were filled. 
6:43   2532
6:43   και
6:43   And 
142
ήραν
they took up 
2801
κλασμάτων
[4of pieces 
1427
δώδεκα
1twelve 
2894
κοφίνους
2hampers 
4134
πλήρεις
3full], 
2532
και
and 
575
από
of 
3588
των
the 
2486
ιχθύων
fishes. 
6:44   2532
6:44   και
6:44   And 
1510.7.6
ήσαν
[5were 
3588
οι
1the ones 
2068
φαγόντες
2having eaten 
3588
τους
3of the 
740
άρτους
4bread loaves] 
5616
ωσεί
about 
4000
πεντακισχίλιοι
five thousand 
435
άνδρες
men. 
Jesus Walks on the Sea
6:45   2532
6:45   και
6:45   And 
2112
ευθέως
immediately 
315
ηνάγκασε
he compelled 
3588
τους
  
3101-1473
μαθητάς αυτού
his disciples 
1684
εμβήναι
to step 
1519
εις
into 
3588
το
the 
4143
πλοίον
boat, 
2532
και
and 
4254
προάγειν
to lead 
1519
εις
to 
3588
το
the 
4008
πέραν
other side 
4314
προς
to 
*
Βηθσαϊδά
Bethsaida, 
2193
έως
until 
1473
αυτός
he 
630
απολύση
should dismiss 
3588
τον
the 
3793
όχλον
multitude. 
6:46   2532
6:46   και
6:46   And 
657
αποταξάμενος
having dismissed 
1473
αυτοίς
them, 
565
απήλθεν
he went forth 
1519
εις
into 
3588
το
the 
3735
όρος
mountain 
4336
προσεύξασθαι
to pray. 
6:47   2532
6:47   και
6:47   And 
3798
οψίας
[2evening 
1096
γενομένης
1having become], 
1510.7.3
ην
[3was 
3588
το
1the 
4143
πλοίον
2boat] 
1722
εν
in 
3319
μέσω
the middle 
3588
της
of the 
2281
θαλάσσης
sea, 
2532
και
and 
1473
αυτός
he 
3441
μόνος
was alone 
1909
επί
upon 
3588
της
the 
1093
γης
land. 
6:48   2532
6:48   και
6:48   And 
1492
είδεν
he beheld 
1473
αυτούς
them 
928
βασανιζομένους
being tormented 
1722
εν
in 
3588
τω
the 
1643
ελαύνειν
rowing; 
1510.7.3
ην
[4was 
1063
γαρ
1for 
3588
ο
2the 
417
άνεμος
3wind] 
1727
εναντίος
opposite 
1473
αυτοίς
them. 
2532
και
And 
4012
περί
around 
5067
τετάρτην
the fourth 
5438
φυλακήν
watch 
3588
της
of the 
3571
νυκτός
night 
2064
έρχεται
he comes 
4314
προς
to 
1473
αυτούς
them, 
4043
περιπατών
walking 
1909
επί
upon 
3588
της
the 
2281
θαλάσσης
sea, 
2532
και
and 
2309
ήθελε
he wanted 
3928
παρελθείν
to go by 
1473
αυτούς
them. 
6:49   3588-1161
6:49   οι δε
6:49   And they 
1492
ιδόντες
beholding 
1473
αυτόν
him 
4043
περιπατούντα
walking 
1909
επί
upon 
3588
της
the 
2281
θαλάσσης
sea, 
1380
έδοξαν
thought 
5326-1510.1
φάντασμα είναι
it to be a phantom, 
2532
και
and 
349
ανέκραξαν
they shouted aloud. 
6:50   3956-1063
6:50   πάντες γαρ
6:50   For all 
1473-1492
αυτόν είδον
beheld him, 
2532
και
and 
5015
εταράχθησαν
were disturbed. 
2532
και
And 
2112
ευθέως
immediately 
2980
ελάλησε
he spoke 
3326
μετ'
with 
1473
αυτών
them, 
2532
και
and 
3004
λέγει
he says 
1473
αυτοίς
to them, 
2293
θαρσείτε
Take courage, 
1473
εγώ
I 
1510.2.1
ειμι
am he, 
3361
μη
do not 
5399
φοβείσθε
fear! 
6:51   2532
6:51   και
6:51   And 
305
ανέβη
he ascended 
4314
προς
to 
1473
αυτούς
them 
1519
εις
into 
3588
το
the 
4143
πλοίον
boat; 
2532
και
and 
2869
εκόπασεν
[3abated 
3588
ο
1the 
417
άνεμος
2wind]. 
2532
και
And 
3029
λίαν
exceedingly 
1537
εκ
beyond 
4053
περισσού
extra 
1722
εν
[4among 
1438
εαυτοίς
5themselves 
1839
εξίσταντο
1they were amazed 
2532
και
2and 
2296
εθαύμαζον
3marveled]. 
6:52   3756-1063
6:52   ου γαρ
6:52   For they did not 
4920
συνήκαν
perceive 
1909
επί
concerning 
3588
τοις
the 
740
άρτοις
bread loaves; 
1510.7.3
ην
[3was 
1063
γαρ
1for 
3588
η
  
2588-1473
καρδία αυτών
2their heart] 
4456
πεπωρωμένη
calloused. 
Jesus Heals at Gennesaret
6:53   2532
6:53   και
6:53   And 
1276
διαπεράσαντες
having passed through, 
2064
ήλθον
they came 
1909
επί
unto 
3588
την
the 
1093
γην
land 
*
Γενησαρέτ
of Gennesaret, 
2532
και
and 
4358
προσωριμίσθησαν
were moored. 
6:54   2532
6:54   και
6:54   And 
1831-1473
εξελθόντων αυτών
on their coming forth 
1537
εκ
from out of 
3588
του
the 
4143
πλοίου
boat, 
2112
ευθέως
immediately 
1921
επιγνόντες
having recognized 
1473
αυτόν
him, 
6:55   4063
6:55   περιδραμόντες
6:55   [2running 
3650
όλην
1all] 
3588
την
  
4066
περίχωρον
round about 
1565
εκείνην
that place, 
756
ήρξαντο
they began 
1909
επί
[2upon 
3588
τοις
3the 
2895
κραββάτοις
4litters 
3588
τους
5the ones 
2560
κακώς
7illnesses 
2192
έχοντας
6having 
4064
περιφέρειν
1to carry round about], 
3699
όπου
where 
191
ήκουον
they were hearing 
3754
ότι
that, 
1563-1510.2.3
εκεί εστι
He is there. 
6:56   2532
6:56   και
6:56   And 
3699
όπου
where 
302
αν
ever 
1531
εισεπορεύετο
he entered 
1519
εις
into 
2968
κώμας
towns 
2228
η
or 
4172
πόλεις
cities 
2228
η
or 
68
αγρούς
fields, 
1722
εν
[4in 
3588
ταις
5the 
58
αγοραίς
6markets 
5087
ετίθουν
1they put 
3588
τους
2the ones 
770
ασθενούντας
3being invalid]; 
2532
και
and 
3870
παρεκάλουν
they appealed to 
1473
αυτόν
him 
2443
ίνα
that 
2579
καν
if only 
3588
του
[2the 
2899
κρασπέδου
3decorative hem 
3588
του
  
2440-1473
ιματίου αυτού
4of his cloak 
680
άψωνται
1they could just touch]; 
2532
και
and 
3745-302
όσοι αν
as many as 
680
ήπτοντο
touched 
1473
αυτού
him 
4982
εσώζοντο
were delivered. 

Copyright 1996 by Charles Van der Pool. Download PDFs or purchase the printed edition at ApostolicBible.com.

Mark 5
Top of Page
Top of Page