ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ 12

<< ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ 12 >>
Mark 12 Apostolic Bible Polyglot ©

The Parable of the Grower
           
12:1   2532
12:1   και
12:1   And 
756
ήρξατο
he began 
1473
αυτοίς
[2to them 
1722
εν
3in 
3850
παραβολαίς
4parables 
3004
λέγειν
1to speak]. 
290
αμπελώνα
[3a vineyard 
5452
εφύτευσεν
2planted 
444
άνθρωπος
1A man], 
2532
και
and 
4060
περιέθηκε
placed around it 
5418
φραγμόν
a barrier, 
2532
και
and 
3736
ώρυξεν
dug 
5276
υπολήνιον
a wine-vat, 
2532
και
and 
3618
ωκοδόμησε
built 
4444
πύργον
a tower, 
2532
και
and 
1554-1473
εξέδοτο αυτόν
handed it over 
1092
γεωργοίς
to growers, 
2532
και
and 
589
απεδήμησεν
traveled abroad. 
12:2   2532
12:2   και
12:2   And 
649
απέστειλε
he sent 
4314
προς
to 
3588
τους
the 
1092
γεωργούς
growers 
3588
τω
[2at the 
2540
καιρώ
3season 
1401
δούλον
1a servant], 
2443
ίνα
that 
3844
παρά
[2from 
3588
των
3the 
1092
γεωργών
4growers 
2983
λάβη
1he should receive] 
575
από
from 
3588
του
the 
2590
καρπού
fruit 
3588
του
of the 
290
αμπελώνος
vineyard. 
12:3   3588-1161
12:3   οι δε
12:3   But they 
2983
λαβόντες
having taken, 
1473-1194
αυτόν έδειραν
flayed him, 
2532
και
and 
649
απέστειλαν
sent him away 
2756
κενόν
empty. 
12:4   2532
12:4   και
12:4   And 
3825
πάλιν
again 
649
απέστειλε
he sent 
4314
προς
to 
1473
αυτούς
them 
243
άλλον
another 
1401
δούλον
servant, 
2548
κακείνον
And that one 
3036
λιθοβολήσαντες
having stoned, 
2775
εκεφαλαίωσαν
they smote on the head, 
2532
και
and 
649
απέστειλαν
sent away 
821
ητιμωμένον
being disgraced. 
12:5   2532
12:5   και
12:5   And 
3825
πάλιν
again 
243
άλλον
another 
649
απέστειλεν
he sent. 
2548
κακείνον
And that one 
615
απέκτειναν
they killed, 
2532
και
and 
4183
πολλούς
many 
243
άλλους
others; 
3588-3303
τους μεν
some 
1194
δέροντες
flaying, 
3588
τους
  
1161
δε
and some 
615
αποκτείνοντες
killing. 
12:6   2089
12:6   έτι
12:6   Still 
3767
ούν
then 
1520
ένα
[2one 
5207
υιόν
3son 
2192
έχων
1having], 
27-1473
αγαπητόν αυτού
his beloved, 
649
απέστειλε
he sent 
2532-1473
και αυτόν
him also 
4314
προς
to 
1473
αυτούς
them 
2078
έσχατον
last, 
3004
λέγων
saying 
3754
ότι
that, 
1788
εντραπήσονται
They will show respect for 
3588
τον
  
5207-1473
υιόν μου
my son. 
12:7   1565-1161
12:7   εκείνοι δε
12:7   But those 
3588
οι
  
1092
γεωργοί
growers 
2036
είπον
said 
4314
προς
to 
1438
εαυτούς
themselves 
3754
ότι
that, 
3778
ούτός
This 
1510.2.3
εστιν
is 
3588
ο
the 
2818
κληρονόμος
heir; 
1205
δεύτε
come, 
615
αποκτείνωμεν
we should kill 
1473
αυτόν
him, 
2532
και
and 
1473-1510.8.3
ημών έσται
[3will be ours 
3588
η
1the 
2817
κληρονομία
2inheritance]. 
12:8   2532
12:8   και
12:8   And 
2983
λαβόντες
taking 
1473
αυτόν
him, 
615
απέκτειναν
they killed him, 
2532
και
and 
1544
εξέβαλον
cast him 
1854
έξω
outside 
3588
του
the 
290
αμπελώνος
vineyard. 
12:9   5100
12:9   τι
12:9   What 
3767
ούν
then 
4160
ποιήσει
shall he do — 
3588
ο
the 
2962
κύριος
master 
3588
του
of the 
290
αμπελώνος
vineyard? 
2064
ελεύσεται
He will come 
2532
και
and 
622
απολέσει
destroy 
3588
τους
the 
1092
γεωργούς
growers, 
2532
και
and 
1325
δώσει
he will give 
3588
τον
the 
290
αμπελώνα
vineyard 
243
άλλοις
to others. 
12:10   3761
12:10   ουδέ
12:10   Nor 
3588
την
  
1124-3778
γραφήν ταύτην
[2this scripture 
314
ανέγνωτε
1did you read], 
3037
λίθον
The stone 
3739
ον
which 
593
απεδοκίμασαν
[3rejected 
3588
οι
1the ones 
3618
οικοδομούντες
2building], 
3778
ούτος
this 
1096
εγενήθη
is become 
1519
εις
for 
2776
κεφαλήν
head 
1137
γωνίας
of the corner. 
12:11   3844
12:11   παρά
12:11   By 
2962
κυρίου
the Lord 
1096-3778
εγένετο αύτη
this happened, 
2532
και
and 
1510.2.3
έστι
it is 
2298
θαυμαστή
wonderful 
1722
εν
in 
3788-1473
οφθαλμοίς ημών
our eyes. 
12:12   2532
12:12   και
12:12   And 
2212
εζήτουν
they sought 
1473-2902
αυτόν κρατήσαι
to seize him, 
2532
και
and 
5399
εφοβήθησαν
they feared 
3588
τον
the 
3793
όχλον
multitude; 
1097-1063
έγνωσαν γαρ
for they knew 
3754
ότι
that 
4314
προς
[4against 
1473
αυτούς
5them 
3588
την
2the 
3850
παραβολήν
3parable 
2036
είπε
1he spoke]. 
2532
και
And 
863
αφέντες
leaving 
1473
αυτόν
him 
565
απήλθον
they went forth. 
The Pharisees Test Jesus
           
12:13   2532
12:13   και
12:13   And 
649
αποστέλλουσι
they sent 
4314
προς
to 
1473
αυτόν
him 
5100
τινας
some 
3588
των
of the 
*
Φαρισαίων
Pharisees 
2532
και
and 
3588
των
of the 
*
Ηρωδιανών
Herodians, 
2443
ίνα
that 
1473-64
αυτόν αγρεύσωσι
they should catch him 
3056
λόγω
in a matter. 
12:14   3588-1161
12:14   οι δε
12:14   And they 
2064
ελθόντες
having come, 
3004
λέγουσιν
say 
1473
αυτώ
to him, 
1320
διδάσκαλε
Teacher, 
1492
οίδαμεν
we know 
3754
ότι
that 
227-1510.2.2
αληθής ει
you are true, 
2532
και
and 
3756
ου
there is no 
3199
μέλει
care 
1473
σοι
to you 
4012
περί
concerning 
3762
ουδενός
anyone; 
3756
ου
[3not 
1063
γαρ
1for 
991
βλέπεις
2you see] 
1519
εις
to 
4383
πρόσωπον
the person 
444
ανθρώπων
of men, 
235
αλλ'
but 
1909
επ'
in 
225
αληθείας
truth 
3588
την
the 
3598
οδόν
way 
3588
του
  
2316
θεού
of God 
1321
διδάσκεις
you teach. 
1832
έξεστι
Is it allowed 
2778
κήνσον
[2tribute 
*
Καίσαρι
3to Caesar 
1325
δούναι
1to give], 
2228
η
or 
3756
ου
not? 
12:15   1325
12:15   δώμεν
12:15   Should we give, 
2228
η
or 
3361
μη
should we not 
1325
δώμεν
give? 
3588-1161
ο δε
And he, 
1492
ειδώς
knowing 
1473
αυτών
their 
3588
την
  
5272
υπόκρισιν
hypocrisy, 
2036
είπεν
said 
1473
αυτοίς
to them, 
5100
τι
Why 
1473-3985
με πειράζετε
do you test me? 
5342
φέρετέ
Bring 
1473
μοι
to me 
1220
δηνάριον
a denarius, 
2443
ίνα
that 
1492
ίδω
I should see it! 
12:16   3588-1161
12:16   οι δε
12:16   And they 
5342
ήνεγκαν
brought it. 
2532
και
And 
3004
λέγει
he says 
1473
αυτοίς
to them, 
5100
τίνος
Whose 
3588
η
  
1504
εικών
image 
3778
αύτη
is this 
2532
και
and 
3588
η
the 
1923
επιγραφή
inscription? 
3588-1161
οι δε
And they 
2036
είπον
said 
1473
αυτώ
to him, 
*
Καίσαρος
Caesar. 
12:17   2532
12:17   και
12:17   And 
611
αποκριθείς
answering 
3588
ο
  
*
Ιησούς
Jesus 
2036
είπεν
said 
1473
αυτοίς
to them, 
591
απόδοτε
Render 
3588
τα
the things 
*
Καίσαρος
of Caesar 
*
Καίσαρι
to Caesar, 
2532
και
and 
3588
τα
the things 
3588
του
  
2316
θεού
of God 
3588
τω
  
2316
θεώ
to God. 
2532
και
And 
2296
εθαύμασαν
they marveled 
1909
επ'
at 
1473
αυτώ
him. 
Jesus Questioned About the Resurrection
           
12:18   2532
12:18   και
12:18   And 
2064-*
έρχονται Σαδδουκαίοι
Sadducees came 
4314
προς
to 
1473
αυτόν
him, 
3748
οίτινες
the ones who 
3004
λέγουσιν
say 
386
ανάστασιν
a resurrection 
3361
μη
not 
1510.1
είναι
to be. 
2532
και
And 
1905
επηρώτησαν
they asked 
1473
αυτόν
him, 
3004
λέγοντες
saying, 
12:19   1320
12:19   διδάσκαλε
12:19   Teacher, 
*
Μωσής
Moses 
1125
έγραψεν
wrote 
1473
ημίν
to us 
3754
ότι
that 
1437
εάν
if 
5100
τινος
any 
80
αδελφός
brother 
599
αποθάνη
should die, 
2532
και
and 
2641
καταλίπη
should leave behind 
1135
γυναίκα
a wife, 
2532
και
and 
5043
τέκνα
[2children 
3361-863
μη αφή
1she should not leave], 
2443
ίνα
that 
2983
λάβη
[2should take 
3588
ο
  
80-1473
αδελφός αυτού
1his brother] 
3588
την
  
1135-1473
γυναίκα αυτού
his wife, 
2532
και
and 
1817
εξαναστήση
should raise up 
4690
σπέρμα
seed 
3588
τω
to 
80-1473
αδελφώ αυτού
his brother. 
12:20   2033
12:20   επτά
12:20   [2seven 
80
αδελφοί
3brothers 
1510.7.6
ήσαν
1There were]. 
2532
και
And 
3588
ο
the 
4413
πρώτος
first 
2983
έλαβε
took 
1135
γυναίκα
a wife, 
2532
και
and 
599
αποθνήσκων
dying 
3756-863
ουκ αφήκε
he left no 
4690
σπέρμα
seed. 
12:21   2532
12:21   και
12:21   And 
3588
ο
the 
1208
δεύτερος
second 
2983
έλαβεν
took 
1473
αυτήν
her, 
2532
και
and 
599
απέθανε
he died, 
2532
και
and 
3761
ουδέ
not even 
1473
αυτός
he 
863
αφήκε
left 
4690
σπέρμα
seed. 
2532
και
And 
3588
ο
the 
5154
τρίτος
third 
5615
ωσαύτως
likewise. 
12:22   2532
12:22   και
12:22   And 
2983
έλαβον
[3took 
1473
αυτήν
4her 
3588
οι
1the 
2033
επτά
2seven], 
2532
και
and 
3756-863
ουκ αφήκαν
left no 
4690
σπέρμα
seed. 
2078
εσχάτη
Last 
3956
πάντων
of all 
599
απέθανε
[3died 
2532
και
4also 
3588
η
1the 
1135
γυνή
2wife]. 
12:23   1722
12:23   εν
12:23   In 
3588-3767
τη ουν
then the 
386
αναστάσει
resurrection, 
3752
όταν
whenever 
450
αναστώσι
they shall arise, 
5100
τίνος
which 
1473
αυτών
of them 
1510.8.3
έσται
shall she be 
1135
γυνή
wife, 
3588-1063
οι γαρ
for the 
2033
επτά
seven 
2192
έσχον
had 
1473
αυτήν
her 
1135
γυναίκα
for a wife? 
12:24   2532
12:24   και
12:24   And 
611
αποκριθείς
answering 
3588
ο
  
*
Ιησούς
Jesus 
2036
είπεν
said 
1473
αυτοίς
to them, 
3756
ου
[4not 
1223
διά
1On account of 
3778
τούτο
2this 
4105
πλανάσθε
3do you] err, 
3361
μη
not 
1492
ειδότες
knowing 
3588
τας
the 
1124
γραφάς
scriptures 
3366
μηδέ
nor 
3588
την
the 
1411
δύναμιν
power 
3588
του
  
2316
θεού
of God? 
12:25   3752-1063
12:25   όταν γαρ
12:25   For whenever 
1537
εκ
[2from 
3498
νεκρών
3 the dead 
450
αναστώσιν
1they rise up], 
3777
ούτε
neither 
1060
γαμούσιν
they marry 
3777
ούτε
nor 
1061
γαμίσκονται
are given in marriage; 
235
αλλ'
but 
1510.2.6
εισίν
are 
5613
ως
as 
32
άγγελοι
angels, 
3588
οι
the ones 
1722
εν
in 
3588
τοις
the 
3772
ουρανοίς
heavens. 
12:26   4012-1161
12:26   περί δε
12:26   But concerning 
3588
των
the 
3498
νεκρών
dead, 
3754
ότι
that 
1453
εγείρονται
they arise; 
3756
ουκ
did you not 
314
ανέγνωτε
read 
1722
εν
in 
3588
τη
the 
976
βίβλω
book 
*
Μωσέως
of Moses 
1909
επί
about 
3588
της
the 
942
βάτου
bush, 
5613
ως
as 
2036
είπεν
[2spoke 
1473
αυτώ
3to him 
3588
ο
  
2316
θεός
1God], 
3004
λέγων
saying, 
1473
εγώ
am 
3588
ο
the 
2316
θεός
God 
*
Αβραάμ
of Abraham, 
2532
και
and 
3588
ο
the 
2316
θεός
God 
*
Ισαάκ
of Isaac, 
2532
και
and 
3588
ο
the 
2316
θεός
God 
*
Ιακώβ
of Jacob. 
12:27   3756-1510.2.3
12:27   ουκ έστιν
12:27   He is not 
3588
ο
the 
2316
θεός
God 
3498
νεκρών
of the dead, 
235
αλλά
but 
2316
θεός
the God 
2198
ζώντων
of living. 
1473
υμείς
You 
3767
ούν
then 
4183
πολύ
greatly 
4105
πλανάσθε
erred. 
The Foremost Commandment
           
12:28   2532
12:28   και
12:28   And 
4334
προσελθών
[4having come forward 
1520
εις
1one 
3588
των
2of the 
1122
γραμματέων
3scribes], 
191
ακούσας
having heard 
1473
αυτών
them 
4802
συζητούντων
debating, 
1492
ειδώς
knowing 
3754
ότι
that 
2573
καλώς
[2well 
1473
αυτοίς
3to them 
611
απεκρίθη
1he answered], 
1905
επηρώτησεν
asked 
1473
αυτόν
him, 
4169
ποία
Which 
1510.2.3
εστί
is 
4413
πρώτη
foremost 
3956
πασών
[2of all 
1785
εντολή
1commandment]? 
12:29   3588
12:29   ο
12:29     
1161
δε
And 
*
Ιησούς
Jesus 
611
απεκρίθη
answered 
1473
αυτώ
to him 
3754
ότι
that, 
4413
πρώτη
Foremost 
3956
πασών
of all 
3588
των
of the 
1785
εντολών
commandments, 
191
άκουε
Hear, 
*
Ισραήλ
O Israel! 
2962
κύριος
The Lord 
3588
ο
  
2316-1473
θεός ημών
our God 
2962
κύριος
[3Lord 
1520
εις
2one 
1510.2.3
εστί
1is]. 
12:30   2532
12:30   και
12:30   And 
25
αγαπήσεις
You shall love 
2962
κύριον
the Lord 
3588
τον
  
2316-1473
θεόν σου
your God 
1537
εξ
from 
3650
όλης
all 
3588
της
  
2588-1473
καρδίας σου
your heart, 
2532
και
and 
1537
εξ
from 
3650
όλης
all 
3588
της
  
5590-1473
ψυχής σου
your soul, 
2532
και
and 
1537
εξ
from 
3650
όλης
all 
3588
της
  
1271-1473
διανοίας σου
your thought, 
2532
και
and 
1537
εξ
from 
3650
όλης
all 
3588
της
  
2479-1473
ισχύος σου
your strength. 
3778
αύτη
This is 
4413
πρώτη
the foremost 
1785
εντολή
commandment. 
12:31   2532
12:31   και
12:31   And 
1208
δευτέρα
the second 
3664
ομοία
is likened 
3778
αύτη
to this, 
25
αγαπήσεις
You shall love 
3588
τον
  
4139-1473
πλησίον σου
your neighbor 
5613
ως
as 
4572
σεαυτόν
yourself. 
3173
μείζων
Greater than 
3778
τούτων
these 
243
άλλη
[3other 
1785
εντολή
4commandment 
3756
ουκ
2no 
1510.2.3
έστι
1is]. 
12:32   2532
12:32   και
12:32   And 
2036
είπεν
[3said 
1473
αυτώ
4to him 
3588
ο
1the 
1122
γραμματεύς
2scribe], 
2573
καλώς
Well 
1320
διδάσκαλε
teacher, 
1909
επ'
in 
225
αληθείας
truth 
2036
είπας
you spoke, 
3754
ότι
that 
1520-1510.2.3
εις εστι
there is one 
2316
θεός
God, 
2532
και
and 
3756-1510.2.3
ουκ έστιν
there is no 
243
άλλος
other 
4133
πλην
besides 
1473
αυτού
him. 
12:33   2532
12:33   και
12:33   And 
3588
το
  
25
αγαπάν
to love 
1473
αυτόν
him 
1537
εξ
from 
3650
όλης
the entire 
3588
της
  
2588
καρδίας
heart, 
2532
και
and 
1537
εξ
from 
3650
όλης
the entire 
3588
της
  
4907
συνέσεως
understanding, 
2532
και
and 
1537
εξ
from 
3650
όλης
the entire 
3588
της
  
5590
ψυχής
soul, 
2532
και
and 
1537
εξ
of 
3650
όλης
the entire 
3588
της
  
2479
ισχύος
strength, 
2532
και
and 
3588
το
  
25
αγαπάν
to love 
3588
τον
the 
4139
πλησίον
neighbor 
5613
ως
as 
1438
εαυτόν
himself, 
4183-1510.2.3
πλείόν εστι
is more than 
3956
πάντων
all 
3588
των
the 
3646
ολοκαυτωμάτων
whole burnt-offerings 
2532
και
and 
3588
των
the 
2378
θυσίων
sacrifice offerings. 
12:34   2532
12:34   και
12:34   And 
3588
ο
  
*
Ιησούς
Jesus 
1492
ιδών
beholding 
1473
αυτόν
him, 
3754
ότι
that 
3562
νουνεχώς
prudently 
611
απεκρίθη
he answered, 
2036
είπεν
he said 
1473
αυτώ
to him, 
3756
ου
[2not 
3112
μακράν
3far 
1510.2.2
ει
1You are] 
575
από
from 
3588
της
the 
932
βασιλείας
kingdom 
3588
του
  
2316
θεού
of God. 
2532
και
And 
3762
ουδείς
no one 
3765
ουκέτι
any longer 
5111
ετόλμα
dared 
1473-1905
αυτόν επερωτήσαι
to question him. 
12:35   2532
12:35   και
12:35   And 
611
αποκριθείς
responding 
3588
ο
  
*
Ιησούς
Jesus 
3004
έλεγε
said 
1321
διδάσκων
teaching 
1722
εν
in 
3588
τω
the 
2413
ιερώ
temple, 
4459
πως
How 
3004
λέγουσιν
say 
3588
οι
the 
1122
γραμματείς
scribes 
3754
ότι
that 
3588
ο
the 
5547
Χριστός
Christ 
5207-1510.2.3
υιός εστι
is son 
*
Δαβίδ
of David? 
12:36   1473
12:36   αυτός
12:36   [3himself 
1063
γαρ
1For 
*
Δαβίδ
2David] 
2036
είπεν
said 
1722
εν
by 
4151
πνεύματι
[2spirit 
39
αγίω
1holy], 
2036
είπεν
[3said 
3588
ο
1The 
2962
κύριος
2Lord ] 
3588
τω
to 
2962-1473
κυρίω μου
my Lord, 
2521
κάθου
Sit down 
1537
εκ
at 
1188-1473
δεξιών μου
my right! 
2193
έως
until 
302
αν
whenever 
5087
θω
I should make 
3588
τους
  
2190-1473
εχθρούς σου
your enemies 
5286
υποπόδιον
a footstool 
3588
των
  
4228-1473
ποδών σου
for your feet. 
12:37   1473
12:37   αυτός
12:37   [3himself 
3767
ούν
2then 
*
Δαβίδ
1David] 
3004
λέγει
calls 
1473
αυτόν
him 
2962
κύριον
Lord. 
2532
και
Then 
4159
πόθεν
from where 
5207-1473
υιός αυτού
[2his son 
1510.2.3
εστι
1is he]? 
2532
και
And 
3588
ο
the 
4183
πολύς
great 
3793
όχλος
multitude 
191
ήκουεν
heard 
1473
αυτού
him 
2234
ηδέως
with pleasure. 
12:38   2532
12:38   και
12:38   And 
3004
έλεγεν
he said 
1473
αυτοίς
to them 
1722
εν
in 
3588
τη
  
1322-1473
διδαχή αυτού
his teaching, 
991
βλέπετε
Take heed 
575
από
of 
3588
των
the 
1122
γραμματέων
scribes, 
3588
των
of the ones 
2309
θελόντων
wanting 
1722
εν
[2in 
4749
στολαίς
3robes 
4043
περιπατείν
1to walk], 
2532
και
and 
783
ασπασμούς
greetings 
1722
εν
in 
3588
ταις
the 
58
αγοραίς
markets, 
12:39   2532
12:39   και
12:39   and 
4410
πρωτοκαθεδρίας
first seats 
1722
εν
in 
3588
ταις
the 
4864
συναγωγαίς
synagogues, 
2532
και
and 
4411
πρωτοκλισίας
first place 
1722
εν
at 
3588
τοις
the 
1173
δείπνοις
suppers, 
12:40   3588
12:40   οι
12:40   the ones 
2719
κατεσθίοντες
devouring 
3588
τας
the 
3614
οικίας
houses 
3588
των
of the 
5503
χηρών
widows, 
2532
και
and 
4392
προφάσει
making an excuse 
3117
μακρά
[2long 
4336
προσευχόμενοι
1for praying] — 
3778
ούτοι
these 
2983
λήψονται
shall receive 
4053
περισσότερον
more extra 
2917
κρίμα
judgment! 
The Widow's Offering
           
12:41   2532
12:41   και
12:41   And 
2523-3588-*
καθίσας ο Ιησούς
Jesus having sat down 
2713
κατέναντι
over against 
3588
του
the 
1049
γαζοφυλακίου
treasury, 
2334
εθεώρει
viewed 
4459
πως
how 
3588
ο
the 
3793
όχλος
multitude 
906
βάλλει
cast 
5475
χαλκόν
money 
1519
εις
into 
3588
το
the 
1049
γαζοφυλάκιον
treasury. 
2532
και
And 
4183
πολλοί
many 
4145
πλούσιοι
rich 
906
έβαλλον
cast 
4183
πολλά
much. 
12:42   2532
12:42   και
12:42   And 
2064
ελθούσα
having come, 
1520
μία
one 
5503
χήρα
[2widow 
4434
πτωχή
1poor] 
906
έβαλε
threw 
3016
λεπτά
[2leptas 
1417
δύο
1two], 
3739
ο
which 
1510.2.3
εστι
is 
2835
κοδράντης
a quadrans. 
12:43   2532
12:43   και
12:43   And 
4341
προσκαλεσάμενος
having called 
3588
τους
  
3101-1473
μαθητάς αυτού
his disciples, 
3004
λέγει
he says 
1473
αυτοίς
to them, 
281
αμήν
Amen 
3004
λέγω
I say 
1473
υμίν
to you 
3754
ότι
that 
3588
η
  
5503
χήρα
[3widow 
3778
αύτη
1this 
3588
η
  
4434
πτωχή
2poor 
4183
πλείον
5more 
3956
πάντων
6than all 
906
βέβληκε
4cast] 
3588
των
of the ones 
906
βαλόντων
casting 
1519
εις
into 
3588
το
the 
1049
γαζοφυλάκιον
treasury; 
12:44   3956-1063
12:44   πάντες γαρ
12:44   for all 
1537
εκ
from out of 
3588
του
  
4052-1473
περισσεύοντος αυτοίς
their abundance 
906
έβαλον
cast; 
3778-1161
αύτη δε
but this woman 
1537
εκ
from 
3588
της
  
5304-1473
υστερήσεως αυτής
her deficiency 
3956
πάντα
[2all 
3745
όσα
3as much as 
2192
είχεν
4she had 
906
έβαλεν
1cast], 
3650
όλον
[2entire 
3588
τον
  
979
βίον
3livelihood 
1473
αυτής
1her]. 

<< Mark 12 >>

Copyright 1996 by Charles Van der Pool. Download PDFs or purchase the printed edition at ApostolicBible.com.