Luke 5
Apostolic Bible Polyglot STU ▾ 
Jesus at the Lake of Gennesaret
5:1   1096-1161
5:1   εγένετο δε
5:1   And it came to pass 
1722
εν
in 
3588
τω
the time 
3588
τον
the 
3793
όχλον
multitude 
1945
επικείσθαι
pressed upon 
1473
αυτώ
him 
3588
του
  
191
ακούειν
to hear 
3588
τον
the 
3056
λόγον
word 
3588
του
  
2316
θεού
of God, 
2532
και
and 
1473
αυτός
he 
1510.7.3
ην
was 
2476
εστώς
standing 
3844
παρά
by 
3588
την
the 
3041
λίμνην
lake 
*
Γεννησαρέτ
of Gennesaret, 
5:2   2532
5:2   και
5:2   and 
1492
είδε
he saw 
1417
δύο
two 
4143
πλοία
boats 
2476
εστώτα
standing 
3844
παρά
by 
3588
την
the 
3041
λίμνην
lake; 
3588-1161
οι δε
and the 
231
αλιείς
fishermen 
576
αποβάντες
having disembarked 
575
απ'
from 
1473
αυτών
them 
637
απέπλυναν
were washing 
3588
τα
the 
1350
δίκτυα
nets. 
5:3   1684-1161
5:3   εμβάς δε
5:3   And having stepped 
1520-1722
εις εν
into one 
3588
των
of the 
4143
πλοίων
boats, 
3739
ο
which 
1510.7.3
ην
was 
3588
του
  
*
Σίμωνος
Simon's, 
2065
ηρώτησεν
he asked 
1473
αυτόν
him 
575
από
[3from 
3588
της
4the 
1093
γης
5land 
1877
επαναγαγείν
1to turn back 
3641
ολίγον
2a little]. 
2532
και
And 
2523
καθίσας
having sat down 
1321
εδίδασκεν
he taught 
1537
εκ
[3from out of 
3588
του
4the 
4143
πλοίου
5boat 
3588
τους
1the 
3793
όχλους
2multitudes]. 
The Miracle of the Catch
5:4   5613-1161
5:4   ως δε
5:4   And as 
3973
επαύσατο
he ceased 
2980
λαλών
speaking, 
2036
είπε
he said 
4314
προς
to 
3588
τον
  
*
Σίμωνα
Simon, 
1877
επανάγαγε
Turn back 
1519
εις
into 
3588
το
the 
899
βάθος
depth, 
2532
και
and 
5465
χαλάσατε
let down 
3588
τα
  
1350-1473
δίκτυα υμών
your nets 
1519
εις
for 
61
άγραν
a catch! 
5:5   2532
5:5   και
5:5   And 
611
αποκριθείς
responding 
3588
ο
  
*
Σίμων
Simon 
2036
είπεν
said 
1473
αυτώ
to him, 
1988
επιστάτα
Master, 
1223
δι'
through 
3650
όλης
the entire 
3588
της
  
3571
νυκτός
night 
2872
κοπιάσαντες
having tired 
3762
ουδέν
[2nothing 
2983
ελάβομεν
1we took], 
1909-1161
επί δε
but on 
3588
τω
  
4487-1473
ρήματί σου
your word 
5465
χαλάσω
I will let down 
3588
το
the 
1350
δίκτυον
net. 
5:6   2532
5:6   και
5:6   And 
3778
τούτο
this 
4160
ποιήσαντες
having done, 
4788
συνέκλεισαν
they closed up 
4128
πλήθος
a multitude 
2486
ιχθύων
[2fishes 
4183
πολύ
1of great]; 
1284
διερρήγνυτο
[3was being torn 
1161
δε
1and 
3588
το
  
1350-1473
δίκτυον αυτών
2their net]. 
5:7   2532
5:7   και
5:7   And 
2656
κατένευσαν
they nodded 
3588
τοις
to their 
3353
μετόχοις
partners, 
3588
τοις
to the ones 
1722
εν
in 
3588
τω
the 
2087
ετέρω
other 
4143
πλοίω
boat, 
3588
του
  
2064
ελθόντας
to come 
4815
συλλαβέσθαι
seize 
1473
αυτοίς
them; 
2532
και
and 
2064
ήλθον
they came 
2532
και
and 
4130
έπλησαν
filled 
297
αμφότερα
both 
3588
τα
the 
4143
πλοία
boats, 
5620
ώστε
so that 
1036-1473
βυθίζεσθαι αυτά
they were submerged. 
5:8   1492-1161
5:8   ιδών δε
5:8   And beholding, 
*
Σίμων
Simon 
*
Πέτρος
Peter 
4363
προσέπεσε
fell at 
3588
τοις
the 
1119
γόνασι
knees 
3588
του
  
*
Ιησού
of Jesus, 
3004
λέγων
saying, 
1831
έξελθε
Go forth 
575
απ'
from 
1473
εμού
me, 
3754
ότι
for 
435
ανήρ
[2a man 
268
αμαρτωλός
3a sinner 
1510.2.1
ειμι
1I am], 
2962
κύριε
O Lord. 
5:9   2285-1063
5:9   θάμβος γαρ
5:9   For a stupefaction 
4023
περιέσχεν
compassed 
1473
αυτόν
him, 
2532
και
and 
3956
πάντας
all 
3588
τους
the ones 
4862
συν
with 
1473
αυτώ
him, 
1909
επί
over 
3588
τη
the 
61
άγρα
catch 
3588
των
of the 
2486
ιχθύων
fishes 
3739
η
which 
4815
συνέλαβον
they seized; 
5:10   3668-1161
5:10   ομοίως δε
5:10   and likewise 
2532
και
also 
*
Ιάκωβον
James 
2532
και
and 
*
Ιωάννην
John, 
5207
υιούς
the sons 
*
Ζεβεδαίου
of Zebedee, 
3739
οι
the ones who 
1510.7.6
ήσαν
were 
2844
κοινωνοί
partners 
3588
τω
with 
*
Σίμωνι
Simon. 
2532
και
And 
2036
είπε
[2said 
4314
προς
3to 
3588
τον
  
*
Σίμωνα
4Simon 
3588
ο
  
*
Ιησούς
1Jesus], 
3361-5399
μη φοβού
Fear not! 
575
από
from 
3588
του
  
3568
νυν
now on 
444
ανθρώπους
[3men 
1510.8.2
έση
1you will be 
2221
ζωγρών
2taking alive]! 
5:11   2532
5:11   και
5:11   And 
2609
καταγαγόντες
leading 
3588
τα
the 
4143
πλοία
boats 
1909
επί
unto 
3588
την
the 
1093
γην
land, 
863
αφέντες
leaving 
537
άπαντα
all, 
190
ηκολούθησαν
they followed 
1473
αυτώ
him. 
Jesus Heals the Leper
5:12   2532
5:12   και
5:12   And 
1096
εγένετο
it came to pass 
1722
εν
in 
3588
τω
  
1510.1-1473
είναι αυτόν
his being 
1722
εν
in 
1520
μιά
one 
3588
των
of the 
4172
πόλεων
cities, 
2532
και
and 
2400
ιδού
behold — 
435
ανήρ
a man 
4134
πλήρης
full 
3014
λέπρας
of leprosy. 
2532
και
And 
1492
ιδών
seeing 
3588
τον
  
*
Ιησούν
Jesus, 
4098
πεσών
falling 
1909
επί
upon 
4383
πρόσωπον
his face, 
1189
εδεήθη
he beseeched 
1473
αυτού
him, 
3004
λέγων
saying, 
2962
κύριε
O Lord, 
1437
εάν
if 
2309
θέλης
you should want, 
1410
δύνασαί
you are able 
1473-2511
με καθαρίσαι
to cleanse me. 
5:13   2532
5:13   και
5:13   And 
1614
εκτείνας
having stretched out 
3588
την
the 
5495
χείρα
hand, 
680
ήψατο
he touched 
1473
αυτού
him, 
2036
ειπών
saying, 
2309
θέλω
I want, 
2511
καθαρίσθητι
be cleansed! 
2532
και
And 
2112
ευθέως
immediately 
3588
η
the 
3014
λέπρα
leprosy 
565
απήλθεν
went forth 
575
απ'
from 
1473
αυτού
him. 
5:14   2532
5:14   και
5:14   And 
1473
αυτός
he 
3853
παρήγγειλεν
exhorted 
1473
αυτώ
him 
3367
μηδενί
[2no one 
2036
ειπείν
1to tell]; 
235
αλλά
but said, 
565
απελθών
Having gone forth 
1166
δείξον
show 
4572
σεαυτόν
yourself 
3588
τω
to the 
2409
ιερεί
priest, 
2532
και
and 
4374
προσένεγκε
offer 
4012
περί
concerning 
3588
του
  
2512-1473
καθαρισμού σου
your cleansing 
2531
καθώς
as 
4367-*
προσέταξε Μωσής
Moses assigned 
1519
εις
for 
3142
μαρτύριον
a testimony 
1473
αυτοίς
to them! 
5:15   1330
5:15   διήρχετο
5:15   [4went through 
1161
δε
1And 
3123
μάλλον
5more 
3588
ο
2the 
3056
λόγος
3word] 
4012
περί
concerning 
1473
αυτού
him. 
2532
και
And 
4905
συνήρχοντο
[3gathered together 
3793
όχλοι
2multitudes 
4183
πολλοί
1many] 
191
ακούειν
to hear, 
2532
και
and 
2323
θεραπεύεσθαι
to be cured 
5259
υπ'
by 
1473
αυτού
him 
575
από
of 
3588
των
  
769-1473
ασθενειών αυτών
their sicknesses. 
5:16   1473
5:16   αυτός
5:16   And 
1161
δε
he 
1510.7.3
ην
was 
5298
υποχωρών
retreating 
1722
εν
in 
3588
ταις
the 
2048
ερήμοις
wildernesses, 
2532
και
and 
4336
προσευχόμενος
praying. 
5:17   2532
5:17   και
5:17   And 
1096
εγένετο
it came to pass 
1722
εν
on 
1520
μιά
one 
3588
των
of the 
2250
ημερών
days, 
2532
και
and 
1473
αυτός
he 
1510.7.3
ην
was 
1321
διδάσκων
teaching, 
2532
και
and 
1510.7.6
ήσαν
there were 
2521
καθήμενοι
sitting down 
*
Φαρισαίοι
Pharisees 
2532
και
and 
3547
νομοδιδάσκαλοι
teachers of the law, 
3739
οι
the ones who 
1510.7.6
ήσαν
were 
2064
εληλυθότες
coming 
1537
εκ
from out of 
3956
πάσης
every 
2968
κώμης
town 
3588
της
  
*
Γαλιλαίας
of Galilee, 
2532
και
and 
*
Ιουδαίας
Judea, 
2532
και
and 
*
Ιερουσαλήμ
Jerusalem. 
2532
και
And 
1411
δύναμις
power 
2962
κυρίου
of the Lord 
1510.7.3
ην
was there 
1519
εις
for 
3588
το
  
2390-1473
ιάσθαι αυτούς
them to be healed. 
5:18   2532
5:18   και
5:18   And 
2400
ιδού
behold, 
435
άνδρες
men 
5342
φέροντες
were bringing 
1909
επί
upon 
2825
κλίνης
a bed 
444
άνθρωπον
a man 
3739
ος
who 
1510.7.3
ην
was 
3886
παραλελυμένος
disabled, 
2532
και
and 
2212
εζήτουν
they sought 
1473-1533
αυτόν εισενεγκείν
to carry him in, 
2532
και
and 
5087
θείναι
to put him 
1799
ενώπιον
in front of 
1473
αυτού
him. 
5:19   2532
5:19   και
5:19   And 
3361
μη
not 
2147
ευρόντες
having found 
1223
διά
by 
4169
ποίας
what means 
1533-1473
εισενέγκωσιν αυτόν
they should carry him in 
1223
διά
through 
3588
τον
the 
3793
όχλον
multitude, 
305
αναβάντες
having ascending 
1909
επί
upon 
3588
το
the 
1430
δώμα
roof, 
1223
διά
[3through 
3588
των
4the 
2766
κεράμων
5ceramic tiles 
2524
καθήκαν
1they lowered 
1473
αυτόν
2him] 
4862
συν
with 
3588
τω
the 
2826
κλινιδίω
cot 
1519
εις
into 
3588
το
the 
3319
μέσον
midst 
1715
έμπροσθεν
before 
3588
του
  
*
Ιησού
Jesus. 
Jesus Forgives Sins
5:20   2532
5:20   και
5:20   And 
1492
ιδών
beholding 
3588
την
  
4102-1473
πίστιν αυτών
their belief, 
2036
είπεν
he said 
1473
αυτώ
to him, 
444
άνθρωπε
O man, 
863
αφέωνταί
[2are forgiven 
1473
σοι
3you 
3588
αι
  
266-1473
αμαρτίαι σου
1your sins]. 
5:21   2532
5:21   και
5:21   And 
756
ήρξαντο
[6began 
1260
διαλογίζεσθαι
7to reason 
3588
οι
1the 
1122
γραμματείς
2scribes 
2532
και
3and 
3588
οι
4the 
*
Φαρισαίοι
5Pharisees], 
3004
λέγοντες
saying, 
5100
τις
Who 
1510.2.3
εστιν
is 
3778
ούτος
this 
3739
ος
who 
2980
λαλεί
speaks 
988
βλασφημίας
blasphemy? 
5100
τις
Who 
1410
δύναται
is able 
863
αφιέναι
to forgive 
266
αμαρτίας
sins, 
1508
ει μη
except 
3441-3588-2316
μόνος ο θεος
God alone? 
5:22   1921
5:22   επιγνούς
5:22   [3recognizing 
1161
δε
1And 
3588
ο
  
*
Ιησούς
2Jesus] 
3588
τους
  
1261-1473
διαλογισμούς αυτών
their thoughts, 
611
αποκριθείς
responding 
2036
είπε
said 
4314
προς
to 
1473
αυτούς
them, 
5100
τι
Why 
1260
διαλογίζεσθε
do you reason 
1722
εν
in 
3588
ταις
  
2588-1473
καρδίαις υμών
your hearts? 
5:23   5100
5:23   τι
5:23   What 
1510.2.3
εστιν
is 
2123
ευκοπώτερον
easier 
2036
ειπείν
to say? 
863
αφέωνταί
[2are forgiven 
1473
σοι
3to you 
3588
αι
  
266-1473
αμαρτίαι σου
1Your sins]; 
2228
η
or 
2036
ειπείν
to say, 
1453
έγειραι
Arise 
2532
και
and 
4043
περιπάτει
walk! 
5:24   2443-1161
5:24   ίνα δε
5:24   But that 
1492
ειδήτε
you should know 
3754
ότι
that 
1849
εξουσίαν
[5authority 
2192
έχει
4has 
3588
ο
1the 
5207
υιός
2son 
3588
του
  
444
ανθρώπου
3of man] 
1909
επί
upon 
3588
της
the 
1093
γης
earth 
863
αφιέναι
to forgive 
266
αμαρτίας
sins, 
2036
είπε
he said 
3588
τω
to the 
3886
παραλελυμένω
disabled man, 
1473
σοι
To you 
3004
λέγω
I say, 
1453
έγειραι
Arise, 
2532
και
and 
142
άρας
take 
3588
το
  
2826-1473
κλινίδιόν σου
your cot, 
4198
πορεύου
go 
1519
εις
unto 
3588
τον
  
3624-1473
οίκόν σου
your house! 
5:25   2532
5:25   και
5:25   And 
3916
παραχρήμα
immediately, 
450
αναστάς
having risen 
1799
ενώπιον
before 
1473
αυτών
them, 
142
άρας
and having lifted 
1909
εφ'
that upon 
3739
ω
which 
2621
κατέκειτο
he reclined, 
565
απήλθεν
he went forth 
1519
εις
unto 
3588
τον
  
3624-1473
οίκον αυτού
his house 
1392
δοξάζων
glorifying 
3588
τον
  
2316
θεόν
God. 
5:26   2532
5:26   και
5:26   And 
1611
έκστασις
astonishment 
2983
έλαβεν
took 
537
άπαντας
all, 
2532
και
and 
1392
εδόξαζον
they glorified 
3588
τον
  
2316
θεόν
God, 
2532
και
and 
4130
επλήσθησαν
were filled 
5401
φόβου
of fear, 
3004
λέγοντες
saying 
3754
ότι
that, 
1492
είδομεν
We beheld 
3861
παράδοξα
an incredible thing 
4594
σήμερον
today. 
Levi the Tax Collector
5:27   2532
5:27   και
5:27   And 
3326
μετά
after 
3778
ταύτα
these things 
1831
εξήλθε
he went forth, 
2532
και
and 
2300
εθεάσατο
he saw 
5057
τελώνην
a tax collector, 
3686
ονόματι
by name 
*
Λευϊν
Levi, 
2521
καθήμενον
sitting down 
1909
επί
at 
3588
το
the 
5058
τελώνιον
tax collector's station. 
2532
και
And 
2036
είπεν
he said 
1473
αυτώ
to him, 
190
ακολούθει
Follow 
1473
μοι
me! 
5:28   2532
5:28   και
5:28   And 
2641
καταλιπών
leaving behind 
537
άπαντα
all, 
450
άναστας
having risen, 
190
ηκολούθησεν
he followed 
1473
αυτώ
him. 
5:29   2532
5:29   και
5:29   And 
4160
εποίησε
[2made 
1403
δοχήν
4banquet 
3173
μεγάλην
3a great 
*
Λευϊς
1Levi] 
1473
αυτώ
for him 
1722
εν
in 
3588
τη
  
3614-1473
οικία αυτού
his house. 
2532
και
And 
1510.7.3
ην
was there 
3793
όχλος
[2multitude 
5057
τελωνών
3of tax collectors 
4183
πολύς
1a great], 
2532
και
and 
243
άλλων
others 
3739
οι
who 
1510.7.6
ήσαν
were 
3326
μετ'
with 
1473
αυτών
them 
2621
κατακείμενοι
reclining. 
5:30   2532
5:30   και
5:30   And 
1111
εγόγγυζον
[5grumbled 
3588
οι
  
1122-1473
γραμματείς αυτών
1their scribes 
2532
και
2and 
3588
οι
3the 
*
Φαρισαίοι
4Pharisees] 
4314
προς
against 
3588
τους
  
3101-1473
μαθητάς αυτού
his disciples, 
3004
λέγοντες
saying, 
1302
διατί
Why 
3326
μετά
with 
3588
των
the 
5057
τελωνών
tax collectors 
2532
και
and 
268
αμαρτωλών
sinners 
2068
εσθίετε
does he eat 
2532
και
and 
4095
πίνετε
drink? 
5:31   2532
5:31   και
5:31   And 
611
αποκριθείς
answering 
3588
ο
  
*
Ιησούς
Jesus 
2036
είπε
said 
4314
προς
to 
1473
αυτούς
them, 
3756
ου
No 
5532
χρείαν
need 
2192
έχουσιν
[3have 
3588
οι
1 do the ones 
5198
υγιαίνοντες
2being in health] 
2395
ιατρού
of a physician, 
235
αλλ'
but 
3588
οι
the ones 
2560
κακώς
[2illnesses 
2192
έχοντες
1having]. 
5:32   3756-2064
5:32   ουκ ελήλυθα
5:32   I have not come 
2564
καλέσαι
to call 
1342
δικαίους
righteous ones 
235
αλλά
but 
268
αμαρτωλούς
sinners 
1519
εις
unto 
3341
μετάνοιαν
repentance. 
Jesus Questioned About Fasting
5:33   3588-1161
5:33   οι δε
5:33   And they 
2036
είπον
said 
4314
προς
to 
1473
αυτόν
him, 
1302
διατί
Why 
3588
οι
do the 
3101
μαθηταί
disciples 
*
Ιωάννου
of John 
3522
νηστεύουσι
fast 
4437
πυκνά
frequently, 
2532
και
and 
1162
δεήσεις
[2supplications 
4160
ποιούνται
1make], 
3668-2532
ομοίως και
and in like manner 
3588
οι
the ones 
3588
των
of the 
*
Φαρισαίων
Pharisees, 
3588-1161
οι δε
but the ones 
4674
σοι
to you 
2068
εσθίουσι
eat 
2532
και
and 
4095
πίνουσιν
drink? 
5:34   3588-1161
5:34   ο δε
5:34   And he 
2036
είπε
said 
4314
προς
to 
1473
αυτούς
them, 
3361-1410
μη δύνασθε
Are you able 
3588
τους
[2the 
5207
υιούς
3sons 
3588
του
4of the 
3567
νυμφώνος
5bridal chamber 
1722-3739
εν ω
7when 
3588
ο
8the 
3566
νυμφίος
9groom 
3326
μετ'
11with 
1473
αυτών
12them 
1510.2.3
εστι
10is 
4160
ποιήσαι
1to make 
3522
νηστεύειν
6fast]? 
5:35   2064-1161
5:35   ελεύσονται δε
5:35   But there will come 
2250
ημέραι
days, 
2532-3752
και όταν
that whenever 
522
απαρθή
[3departs 
575
απ'
4from 
1473
αυτών
5them 
3588
ο
1the 
3566
νυμφίος
2groom], 
5119
τότε
then 
3522
νηστεύσουσιν
they shall fast 
1722
εν
in 
1565
εκείναις
those 
3588
ταις
  
2250
ημέραις
days. 
5:36   3004-1161
5:36   έλεγε δε
5:36   And he spoke 
2532
και
also 
3850
παραβολήν
a parable 
4314
προς
to 
1473
αυτούς
them 
3754
ότι
that, 
3762
ουδείς
No one 
1915
επίβλημα
[2a piece of cloth 
2440
ιματίου
4coat 
2537
καινού
3of a new 
1911
επιβάλλει
1puts] 
1909
επί
upon 
2440
ιμάτιον
[2cloak 
3820
παλαιόν
1an old]; 
1490
ει δε μήγε
otherwise 
2532
και
also 
3588
το
the 
2537
καινόν
new 
4977
σχίζει
splits, 
2532
και
and 
3588
τω
the 
3820
παλαιώ
old cloak 
3756
ου
does not 
4856
συμφωνεί
join in harmony with 
3588
το
the one 
575
από
of 
3588
του
the 
2537
καινού
new. 
5:37   2532
5:37   και
5:37   And 
3762
ουδείς
no one 
906
βάλλει
casts 
3631
οίνον
[2wine 
3501
νέον
1new] 
1519
εις
into 
779
ασκούς
[2leather wine bags 
3820
παλαιούς
1old]; 
1490
ει δε μήγε
otherwise 
4486
ρήξει
[4shall tear 
3588
ο
1the 
3501
νέος
2new 
3631
οίνος
3wine] 
3588
τους
the 
779
ασκούς
leather wine bags, 
2532
και
and 
1473
αυτός
it 
1632
εκχυθήσεται
will be poured out, 
2532
και
and 
3588
οι
the 
779
ασκοί
leather wine bags 
622
απολούνται
will be destroyed. 
5:38   235
5:38   αλλά
5:38   But 
3631
οίνον
[2wine 
3501
νέον
1new 
1519
εις
4into 
779
ασκούς
6leather wine bags 
2537
καινούς
5new 
992
βλητέον
3is put], 
2532
και
and 
297
αμφότεροι
both 
4933
συντηρούνται
are preserved together. 
5:39   2532
5:39   και
5:39   And 
3762
ουδείς
no one 
4095
πιών
having drunk 
3820
παλαιόν
old wine 
2112
ευθέως
immediately 
2309
θέλει
wants 
3501
νέον
new; 
3004-1063
λέγει γαρ
for he says 
3588
ο
the 
3820
παλαιός
old 
5543-1510.2.3
χρηστότερός εστιν
is better. 

Copyright 1996 by Charles Van der Pool. Download PDFs or purchase the printed edition at ApostolicBible.com.

Luke 4
Top of Page
Top of Page