Luke 24
Apostolic Bible Polyglot STU ▾ 
The Resurrection of Jesus
24:1   3588-1161
24:1   τη δε
24:1   And 
1520
μιά
day one 
3588
των
of the 
4521
σαββάτων
Sabbaths, 
3722
όρθρου
[2dawn 
901
βαθέως
1at deep], 
2064
ήλθον
they came 
1909
επί
unto 
3588
το
the 
3418
μνήμα
tomb, 
5342
φέρουσαι
bringing 
3739
α
[2which 
2090
ητοίμασαν
3they prepared 
759
αρώματα
1aromatics], 
2532
και
and 
5100
τινες
some others 
4862
συν
with 
1473
αυταίς
them. 
24:2   2147-1161
24:2   εύρον δε
24:2   And they found 
3588
τον
the 
3037
λίθον
stone 
617
αποκεκυλισμένον
having been rolled away 
575
από
from 
3588
του
the 
3419
μνημείου
sepluchre. 
24:3   2532
24:3   και
24:3   And 
1525
εισελθούσαι
having entered, 
3756
ουχ
they did not 
2147
εύρον
find 
3588
το
the 
4983
σώμα
body 
3588
του
of the 
2962
κυρίου
Lord 
*
Ιησού
Jesus. 
24:4   2532
24:4   και
24:4   And 
1096
εγένετο
it came to pass 
1722
εν
in 
3588
τω
  
1280-1473
διαπορείσθαι αυτάς
their being perplexed 
4012
περί
on account of 
3778
τούτου
this, 
2532
και
that 
2400
ιδού
behold, 
1417
δύο
two 
435
άνδρες
men 
2186
επέστησαν
stood by 
1473
αύταις
them 
1722
εν
in 
2067
εσθήσεσιν
attire 
797
αστραπτούσαις
flashing lightning. 
24:5   1719
24:5   εμφόβων
24:5   [4thrown into fear 
1161
δε
1And 
1096
γενομένων
3being 
1473
αυτών
2of their], 
2532
και
and 
2827
κλινουσών
leaning 
3588
το
the 
4383
πρόσωπον
face 
1519
εις
unto 
3588
την
the 
1093
γην
ground, 
2036
είπον
they said 
4314
προς
to 
1473
αυτάς
them, 
5100
τι
Why 
2212
ζητείτε
do you seek 
3588
τον
the 
2198
ζώντα
living 
3326
μετά
with 
3588
των
the 
3498
νεκρών
dead? 
24:6   3756-1510.2.3
24:6   ουκ έστιν
24:6   He is not 
5602
ώδε
here, 
235
αλλ'
but 
1453
ηγέρθη
arisen. 
3403
μνήσθητε
Remember! 
5613
ως
as 
2980
ελάλησεν
he spoke 
1473
υμίν
to you 
2089
έτι
still 
1510.6
ων
being 
1722
εν
in 
3588
τη
  
*
Γαλιλαία
Galilee. 
24:7   3004
24:7   λέγων
24:7   Saying 
3754
ότι
that, 
1163
δει
It is necessary 
3588
τον
for the 
5207
υιόν
son 
3588
του
  
444
ανθρώπου
of man 
3860
παραδοθήναι
to be delivered up 
1519
εις
into 
5495
χείρας
the hands 
444
ανθρώπων
[2men 
268
αμαρτωλών
1of sinful], 
2532
και
and 
4717
σταυρωθήναι
to be crucified, 
2532
και
and 
3588
τη
on the 
5154
τρίτη
third 
2250
ημέρα
day 
450
αναστήναι
to rise up. 
24:8   2532
24:8   και
24:8   And 
3403
εμνήσθησαν
they remembered 
3588
των
  
4487-1473
ρημάτων αυτού
his sayings. 
24:9   2532
24:9   και
24:9   And 
5290
υποστρέψασαι
they returned 
575
από
from 
3588
του
the 
3419
μνημείου
sepulchre, 
518
απήγγειλαν
to report 
3956
πάντα
all 
3778
ταύτα
these things 
3588
τοις
to the 
1733
ένδεκα
eleven, 
2532
και
and 
3956
πάσι
to all 
3588
τοις
the 
3062
λοιποίς
rest. 
24:10   1510.7.6-1161
24:10   ήσαν δε
24:10   And they were 
3588
η
the 
*
Μαγδαληνή
Magdalene — 
*
Μαρία
Mary, 
2532
και
and 
*
Ιωάννη
Joanna, 
2532
και
and 
*
Μαρία
Mary 
*
Ιακώβου
of James, 
2532
και
and 
3588
αι
the 
3062
λοιπαί
rest 
4862
συν
with 
1473
αυταίς
them, 
3739
αι
the ones who 
3004
έλεγον
spoke 
4314
προς
to 
3588
τους
the 
652
αποστόλους
apostles 
3778
ταύτα
these things. 
24:11   2532
24:11   και
24:11   And 
5316
εφάνησαν
[2appeared 
1799
ενώπιον
3before 
1473
αυτών
4them 
5616
ώσει
5as 
3026
λήρος
6nonsense 
3588
τα
  
4487-1473
ρήματα αυτών
1their words], 
2532
και
and 
569
ηπίστουν
they disbelieved 
1473
αυταίς
them. 
24:12   3588
24:12   ο
24:12     
1161
δε
But 
*
Πέτρος
Peter 
450
αναστάς
having risen up, 
5143
έδραμεν
ran 
1909
επί
unto 
3588
το
the 
3419
μνημείον
sepulchre; 
2532
και
and 
3879
παρακύψας
having leaned over, 
991
βλέπει
he sees 
3588
τα
the 
3608
οθόνια
linen bands 
2749
κείμενα
being situated 
3441
μόνα
alone, 
2532
και
and 
565
απήλθε
he went forth 
4314-1438
προς εαυτόν
to his own place 
2296
θαυμάζων
wondering at 
3588
το
the thing 
1096
γεγονός
having taken place. 
Jesus Appears and Ascends into Heaven
24:13   2532
24:13   και
24:13   And 
2400
ιδού
behold, 
1417
δύο
two 
1537
εξ
of 
1473
αυτών
them 
1510.7.6
ήσαν
were 
4198
πορευόμενοι
going 
1722
εν
on 
1473
αυτή
the same 
3588
τη
  
2250
ημέρα
day 
1519
εις
unto 
2968
κώμην
a town 
566
απέχουσαν
at a distance 
4712
σταδίους
[2stadiums 
1835
εξήκοντα
1of sixty] 
575
από
from 
*
Ιερουσαλήμ
Jerusalem — 
3739
η
the 
3686
όνομα
name 
*
Εμμαούς
is Emmaus. 
24:14   2532
24:14   και
24:14   And 
1473
αυτοί
they 
3656
ωμίλουν
were consorting 
4314
προς
with 
240
αλλήλους
one another 
4012
περί
concerning 
3956
πάντων
all 
3588
των
  
4819-3778
συμβεβηκότων τούτων
these things coming to pass. 
24:15   2532
24:15   και
24:15   And 
1096
εγένετο
it happened 
1722
εν
during 
3588
τω
  
3656-1473
ομιλείν αυτούς
their consorting 
2532
και
and 
4802
συζητείν
debating, 
2532
και
that 
1473-3588-*
αυτός ο Ιησούς
Jesus himself 
1448
εγγίσας
having approached, 
4848
συνεπορεύετο
went with 
1473
αυτοίς
them. 
24:16   3588
24:16   οι δε
24:16   And 
3788-1473
οφθαλμοί αυτών
their eyes 
2902
εκρατούντο
were kept 
3588
του
  
3361
μη
to not 
1921
επιγνώναι
recognize 
1473
αυτόν
him. 
24:17   2036-1161
24:17   είπε δε
24:17   And he said 
4314
προς
to 
1473
αυτούς
them, 
5100
τίνες
What 
3588
οι
  
3056
λόγοι
words 
3778
ούτοι
are these 
3739
ους
which 
474
αντιβάλλετε
you argue 
4314
προς
with 
240
αλλήλους
one another 
4043
περιπατούντες
while walking, 
2532
και
and 
1510.2.5
εστε
are 
4659
σκυθρωποί
looking downcast? 
24:18   611-1161
24:18   αποκριθείς δε
24:18   And answering 
3588
ο
the 
1520
εις
one 
3739
ω
whose 
3686
όνομα
name 
*
Κλεοπάς
was Cleopas, 
2036
είπεν
said 
4314
προς
to 
1473
αυτόν
him, 
1473
συ
You 
3441
μόνος
alone 
3939
παροικείς
sojourn 
*
Ιερουσαλήμ
in Jerusalem, 
2532
και
and 
3756
ουκ
you do not 
1097
έγνως
know 
3588
τα
the things 
1096
γενόμενα
taking place 
1722
εν
in 
1473
αυτή
it 
1722
εν
in 
3588
ταις
  
2250-3778
ημέραις ταύταις
these days? 
24:19   2532
24:19   και
24:19   And 
2036
είπεν
he said 
1473
αυτοίς
to them, 
4169
ποία
What kind? 
3588-1161
οι δε
And 
2036
είπον
they said 
1473
αυτώ
to him, 
3588
τα
The things 
4012
περί
concerning 
*
Ιησού
Jesus 
3588
του
the 
*
Ναζωραίου
Nazarene, 
3739
ος
who 
1096
εγένετο
was 
435
ανήρ
a man, 
4396
προφήτης
a prophet, 
1415
δυνατός
mighty 
1722
εν
in 
2041
έργω
work 
2532
και
and 
3056
λόγω
word 
1726
εναντίον
before 
3588
του
  
2316
θεού
God 
2532
και
and 
3956
παντός
all 
3588
του
the 
2992
λαού
people. 
24:20   3704-5037
24:20   όπως τε
24:20   And how that 
3860-1473
παρέδωκαν αυτόν
[5delivered him up 
3588
οι
1the 
749
αρχιερείς
2chief priests 
2532
και
3and 
3588
οι
  
758-1473
άρχοντες ημών
4our rulers] 
1519
εις
unto 
2917
κρίμα
the judgment 
2288
θανάτου
of death, 
2532
και
and 
4717
εσταύρωσαν
they crucified 
1473
αυτόν
him. 
24:21   1473-1161
24:21   ημείς δε
24:21   But we 
1679
ηλπίζομεν
were hoping 
3754
ότι
that 
1473
αυτός
he 
1510.2.3
εστιν
is 
3588
ο
the one 
3195
μέλλων
about 
3084
λυτρούσθαι
to ransom 
3588
τον
  
*
Ισραήλ
Israel. 
235
αλλά
But 
1065
γε
indeed 
4862
συν
with 
3956
πάσι
all 
3778
τούτοις
these things, 
5154-3778
τρίτην ταύτην
[3this third 
2250
ημέραν
4day 
71
άγει
2leads in 
4594
σήμερον
1today], 
575
αφ'
from 
3739
ου
which time 
3778
ταύτα
these things 
1096
εγένετο
took place. 
24:22   235
24:22   αλλά
24:22   But 
2532
και
also 
1135-5100
γυναίκές τινες
certain women 
1537
εξ
from 
1473
ημών
us 
1839
εξέστησαν
amazed 
1473
ημάς
us, 
1096
γενόμεναι
happening 
3721
όρθριαι
at daybreak 
1909
επί
unto 
3588
το
the 
3419
μνημείον
sepulchre; 
24:23   2532
24:23   και
24:23   and 
3361
μη
not 
2147
ευρούσαι
having found 
3588
το
  
4983-1473
σώμα αυτού
his body, 
2064
ήλθον
they came 
3004
λέγουσαι
saying 
2532
και
also 
3701
οπτασίαν
[2an apparition 
32
αγγέλων
3of angels 
3708
εωρακέναι
1to have seen], 
3739
οι
ones who 
3004
λέγουσιν
say 
1473
αυτόν
him 
2198
ζην
to be living. 
24:24   2532
24:24   και
24:24   And 
565
απήλθόν
[5went forth 
5100
τινες
1some 
3588
των
2of the ones 
4862
συν
3with 
1473
ημίν
4us] 
1909
επί
unto 
3588
το
the 
3419
μνημείον
sepulchre, 
2532
και
and 
2147
εύρον
found 
3779
ούτως
it so 
2531
καθώς
as 
2532
και
also 
3588
αι
the 
1135
γυναίκες
women 
2036
είπον
said; 
1473-1161
αυτόν δε
but him 
3756
ουκ
they did not 
1492
είδον
see. 
24:25   2532
24:25   και
24:25   And 
1473
αυτός
he 
2036
είπεν
said 
4314
προς
to 
1473
αυτούς
them, 
5599
ω
O 
453
ανόητοι
unthinking ones 
2532
και
and 
1021
βραδείς
slow 
3588
τη
  
2588
καρδία
in heart 
3588
του
  
4100
πιστεύειν
to trust 
1909
επί
upon 
3956
πάσιν
all 
3739
οις
which 
2980
ελάλησαν
[3spoke 
3588
οι
1the 
4396
προφήται
2prophets]. 
24:26   3780
24:26   ουχί
24:26   Is it not 
3778
ταύτα
[5these things 
1163
έδει
1necessary 
3958
παθείν
4to suffer 
3588
τον
2the 
5547
Χριστόν
3Christ], 
2532
και
and 
1525
εισελθείν
to enter 
1519
εις
into 
3588
την
  
1391-1473
δόξαν αυτού
his glory? 
24:27   2532
24:27   και
24:27   And 
756
αρξάμενος
beginning 
575
από
from 
*
Μωσέως
Moses, 
2532
και
and 
575
από
from 
3956
πάντων
all 
3588
των
of the 
4396
προφητών
prophets, 
1329
διηρμήνευεν
he interpreted 
1473
αυτοίς
to them 
1722
εν
in 
3956
πάσαις
all 
3588
ταις
the 
1124
γραφαίς
scriptures 
3588
τα
the things 
4012
περί
concerning 
1438
εαυτού
himself. 
24:28   2532
24:28   και
24:28   And 
1448
ήγγισαν
they approached 
1519
εις
unto 
3588
την
the 
2968
κώμην
town 
3739
ου
where 
4198
επορεύοντο
they were going. 
2532
και
And 
1473
αυτός
he 
4364
προσεποιείτο
pretended 
4206
πορρωτέρω
[2farther 
4198
πορεύεσθαι
1to be going]. 
24:29   2532
24:29   και
24:29   And 
3849
παρεβιάσαντο
they pressured 
1473
αυτόν
him, 
3004
λέγοντες
saying, 
3306
μείνον
Stay 
3326
μεθ'
with 
1473
ημών
us, 
3754
ότι
for 
4314
προς
[2towards 
2073
εσπέραν
3evening 
1510.2.3
εστί
1it is], 
2532
και
and 
2827
κέκλικεν
[3has declined 
3588
η
1the 
2250
ημέρα
2day]. 
2532
και
And 
1525
εισήλθε
he entered 
3588
του
  
3306
μείναι
to stay 
4862
συν
with 
1473
αυτοίς
them. 
24:30   2532
24:30   και
24:30   And 
1096
εγένετο
it came to pass 
1722
εν
in 
3588
τω
  
2625-1473
κατακλιθήναι αυτόν
his lying down to eat 
3326
μετ'
with 
1473
αυτών
them, 
2983
λαβών
having taken 
3588
τον
the 
740
άρτον
bread, 
2127
ευλόγησε
he blessed, 
2532
και
and 
2806
κλάσας
having broken 
1929
επεδίδου
gave it over 
1473
αυτοίς
to them. 
24:31   1473-1161
24:31   αυτών δε
24:31   And their 
1272
διηνοίχθησαν
[2were opened wide 
3588
οι
  
3788
οφθαλμοί
1eyes], 
2532
και
and 
1921
επέγνωσαν
they recognized 
1473
αυτόν
him. 
2532
και
And 
1473
αυτός
he 
855
άφαντος
[2invisible 
1096
εγένετο
1became] 
575
απ'
to 
1473
αυτών
them. 
24:32   2532
24:32   και
24:32   And 
2036
είπον
they said 
4314
προς
to 
240
αλλήλους
one another, 
3780
ουχί
[2not 
3588
η
  
2588-1473
καρδία ημών
3our heart 
2545
καιομένη
4burning 
1510.7.3
ην
1Was] 
1722
εν
in 
1473
ημίν
us 
5613
ως
as 
2980
ελάλει
he was speaking 
1473
ημίν
to us 
1722
εν
in 
3588
τη
the 
3598
οδώ
way, 
2532
και
and 
5613
ως
as 
1272
διήνοιγεν
he opened wide 
1473
ημίν
to us 
3588
τας
the 
1124
γραφάς
scriptures? 
24:33   2532
24:33   και
24:33   And 
450
αναστάντες
rising up 
1473
αυτή
the same 
3588
τη
  
5610
ώρα
hour, 
5290
υπέστρεψαν
they returned 
1519
εις
into 
*
Ιερουσαλήμ
Jerusalem, 
2532
και
and 
2147
εύρον
they found 
4867
συνηθροισμένους
[3being gathered together 
3588
τους
1the 
1733
ένδεκα
2eleven], 
2532
και
and 
3588
τους
the ones 
4862
συν
with 
1473
αυτοίς
them, 
24:34   3004
24:34   λέγοντας
24:34   saying 
3754
ότι
that, 
1453
ηγέρθη
[3is risen 
3588
ο
1The 
2962
κύριος
2Lord] 
3689
όντως
really, 
2532
και
and 
3708
ώφθη
he appeared 
*
Σίμωνι
to Simon. 
24:35   2532
24:35   και
24:35   And 
1473
αυτοί
they 
1834
εξηγούντο
described 
3588
τα
the things 
1722
εν
in 
3588
τη
the 
3598
οδώ
way, 
2532
και
and 
5613
ως
how 
1097
εγνώσθη
he was made known 
1473
αυτοίς
to them 
1722
εν
in 
3588
τη
the 
2800
κλάσει
breaking 
3588
του
of the 
740
άρτου
bread. 
24:36   3778
24:36   ταύτα
24:36   [4these things 
1161
δε
1And 
1473
αυτών
2of their 
2980
λαλούντων
3speaking], 
1473-3588-*
αυτός ο Ιησούς
Jesus himself 
2476
έστη
stood 
1722
εν
in 
3319
μέσω
the midst 
1473
αυτών
of them, 
2532
και
and 
3004
λέγει
says 
1473
αυτοίς
to them, 
1515
ειρήνη
Peace 
1473
υμίν
to you. 
24:37   4422-1161
24:37   πτοηθέντες δε
24:37   And being terrified, 
2532
και
and 
1719
έμφοβοι
[2thrown into fear 
1096
γενόμενοι
1becoming], 
1380
εδόκουν
they thought 
4151
πνεύμα
[2a spirit 
2334
θεωρείν
1they viewed]. 
24:38   2532
24:38   και
24:38   And 
2036
είπεν
he said 
1473
αυτοίς
to them, 
5100
τι
Why 
5015-1510.2.5
τεταραγμένοι εστέ
are you disturbed? 
2532
και
and 
1302
διατι
why 
1261
διαλογισμοί
do thoughts 
305
αναβαίνουσιν
ascend 
1722
εν
into 
3588
ταις
  
2588-1473
καρδίαις υμών
your hearts? 
24:39   1492
24:39   ίδετε
24:39   Behold 
3588
τας
  
5495-1473
χείράς μου
my hands 
2532
και
and 
3588
τους
  
4228-1473
πόδας μου
my feet, 
3754
ότι
that 
1473
αυτός
[3he 
1473
εγώ
1I 
1510.2.1
ειμι
2am]! 
5584
ψηλαφήσατέ
Handle 
1473
με
me 
2532
και
and 
1492
ίδετε
see! 
3754
ότι
for 
4151
πνεύμα
a spirit 
4561
σάρκα
[3flesh 
2532
και
4and 
3747
οστέα
5bones 
3756
ουκ
1does not 
2192
έχει
2have], 
2531
καθώς
as 
1473-2334
εμέ θεωρείτε
you view me 
2192
έχοντα
having. 
24:40   2532
24:40   και
24:40   And 
3778
τούτο
this 
2036
ειπών
having said, 
1925
επέδειξεν
he displayed 
1473
αυτοίς
to them 
3588
τας
his 
5495
χείρας
hands 
2532
και
and 
3588
τους
his 
4228
πόδας
feet. 
24:41   2089-1161
24:41   έτι δε
24:41   And yet 
569-1473
απιστούντων αυτών
of their disbelieving 
575
από
from 
3588
της
the 
5479
χαράς
joy, 
2532
και
and 
2296
θαυμαζόντων
marveling, 
2036
είπεν
he said 
1473
αυτοίς
to them, 
2192
έχετέ
Have you 
5100
τι
anything 
1034
βρώσιμον
eatable 
1759
ενθάδε
here? 
24:42   3588-1161
24:42   οι δε
24:42   And 
1929
επέδωκαν
they gave over 
1473
αυτώ
to him 
2486
ιχθύος
[3fish 
3702
οπτού
2of a roasted 
3313
μέρος
1part], 
2532
και
and 
575
από
some from 
3193
μελισσίου
a bee's 
2781
κηρίου
honeycomb. 
24:43   2532
24:43   και
24:43   And 
2983
λαβών
having taken 
1799
ενώπιον
before 
1473
αυτών
them, 
2068
έφαγεν
he ate. 
24:44   2036-1161
24:44   είπε δε
24:44   And he said 
1473
αυτοίς
to them, 
3778
ούτοι
These are 
3588
οι
the 
3056
λόγοι
words 
3739
ους
which 
2980
ελάλησα
I spoke 
4314
προς
to 
1473
υμάς
you 
2089
έτι
while still 
1510.6
ων
being 
4862
συν
with 
1473
υμίν
you, 
3754
ότι
that 
1163
δει
it is necessary 
4137
πληρωθήναι
to fulfill 
3956
πάντα
all 
3588
τα
the things 
1125
γεγραμμένα
being written 
1722
εν
in 
3588
τω
the 
3551
νόμω
law 
*
Μωσέως
of Moses, 
2532
και
and 
4396
προφήταις
the prophets, 
2532
και
and 
5568
ψαλμοίς
the Psalms, 
4012
περί
concerning 
1473
εμού
me. 
24:45   5119
24:45   τότε
24:45   Then 
1272
διήνοιξεν
he opened wide 
1473
αυτών
their 
3588
τον
  
3563
νούν
mind 
3588
του
  
4920
συνιέναι
to perceive 
3588
τας
the 
1124
γραφάς
scriptures. 
24:46   2532
24:46   και
24:46   And 
2036
είπεν
he said 
1473
αυτοίς
to them 
3754
ότι
that, 
3779
ούτω
Thus 
1125
γέγραπται
it has been written, 
2532
και
and 
3779
ούτως
thus 
1163
έδει
it is necessary for 
3958
παθείν
[3to suffer 
3588
τον
1the 
5547
Χριστόν
2Christ], 
2532
και
and 
450
αναστήναι
to be raised up 
1537
εκ
from 
3498
νεκρών
the dead 
3588
τη
in the 
5154
τρίτη
third 
2250
ημέρα
day; 
24:47   2532
24:47   και
24:47   and 
2784
κηρυχθήναι
[5to be proclaimed 
1909
επί
6in 
3588
τω
  
3686-1473
ονόματι αυτού
7his name 
3341
μετάνοιαν
1repentance 
2532
και
2and 
859
άφεσιν
3release 
266
αμαρτιών
4of sins] 
1519
εις
unto 
3956
πάντα
all 
3588
τα
the 
1484
έθνη
nations, 
756
αρξάμενον
beginning 
575
από
from 
*
Ιερουσαλήμ
Jerusalem. 
24:48   1473-1161
24:48   υμείς δε
24:48   And you 
1510.2.5
εστε
are 
3144
μάρτυρες
witnesses 
3778
τούτων
of these things. 
24:49   2532
24:49   και
24:49   And 
2400
ιδού
behold, 
1473
εγώ
I 
649
αποστέλλω
send 
3588
την
the 
1860
επαγγελίαν
promise 
3588
του
  
3962-1473
πατρός μου
of my father 
1909
εφ'
unto 
1473
υμάς
you. 
1473-1161
υμείς δε
But you 
2523
καθίσατε
stay 
1722
εν
in 
3588
τη
the 
4172
πόλει
city 
*
Ιερουσαλήμ
of Jerusalem! 
2193
έως
until 
3739
ου
of which time 
1746
ενδύσησθε
you shall be clothed with 
1411
δύναμιν
power 
1537
εξ
of 
5311
ύψους
the height. 
24:50   1806-1161
24:50   εξήγαγε δε
24:50   And he led 
1473
αυτούς
them 
1854
έξω
outside 
2193
έως
as far as 
1519
εις
unto 
*
Βηθανίαν
Bethany. 
2532
και
And 
1869
επάρας
having lifted up 
3588
τας
  
5495-1473
χείρας αυτού
his hands, 
2127
ευλόγησεν
he blessed 
1473
αυτούς
them. 
24:51   2532
24:51   και
24:51   And 
1096
εγένετο
it came to pass 
1722
εν
in 
3588
τω
  
2127-1473
ευλογείν αυτόν
his blessing 
1473
αυτούς
them, 
1339
διέστη
he was parted 
575
απ'
from 
1473
αυτών
them, 
2532
και
and 
399
ανεφέρετο
was borne 
1519
εις
into 
3588
τον
the 
3772
ουρανόν
heaven. 
24:52   2532
24:52   και
24:52   And 
1473
αυτοί
they 
4352
προσκυνήσαντες
having done obeisance to 
1473
αυτόν
him, 
5290
υπέστρεψαν
returned 
1519
εις
unto 
*
Ιερουσαλήμ
Jerusalem 
3326
μετά
with 
5479
χαράς
[2joy 
3173
μεγάλης
1great]. 
24:53   2532
24:53   και
24:53   And 
1510.7.6
ήσαν
they were 
1275
διαπαντος
always 
1722
εν
in 
3588
τω
the 
2413
ιερω
temple, 
134
αινούντες
praising 
2532
και
and 
2127
ευλογούντες
blessing 
3588
τον
  
2316
θεόν
God. 
281
αμήν
Amen. 

Copyright 1996 by Charles Van der Pool. Download PDFs or purchase the printed edition at ApostolicBible.com.

Luke 23
Top of Page
Top of Page