Luke 13
Apostolic Bible Polyglot STU ▾ 
Repent or Perish
13:1   3918
13:1   παρήσαν
13:1   [3were at hand 
1161
δε
1And 
5100
τινες
2certain ones] 
1722
εν
at 
1473-3588
αυτώ τω
the same 
2540
καιρώ
time 
518
απαγγέλλοντες
reporting 
1473
αυτώ
to him 
4012
περί
concerning 
3588
των
the 
*
Γαλιλαίων
Galileans, 
3739
ων
of whom 
3588
το
the 
129
αίμα
blood 
*
Πιλάτος
Pilate 
3396
έμιξε
mixed 
3326
μετά
with 
3588
των
  
2378-1473
θυσιών αυτών
their sacrifices. 
13:2   2532
13:2   και
13:2   And 
611
αποκριθείς
responding 
3588
ο
  
*
Ιησούς
Jesus 
2036
είπεν
said 
1473
αυτοίς
to them, 
1380
δοκείτε
Do you think 
3754
ότι
that 
3588
οι
  
*-3778
Γαλιλαίοι ούτοι
these Galileans 
268
αμαρτωλοί
[2sinners 
3844
παρά
3beyond 
3956
πάντας
4all 
3588
τους
5the 
*
Γαλιλαίους
6Galileans 
1096
εγένοντο
1were], 
3754
ότι
that 
5108
τοιαύτα
[2such things 
3958
πεπόνθασιν
1they suffered]? 
13:3   3780
13:3   ουχί
13:3   No, 
3004
λέγω
I say 
1473
υμίν
to you; 
235
αλλ'
but 
1437
εάν
if 
3361
μη
you should not 
3340
μετανοήτε
repent, 
3956
πάντες
[2all 
5615
ωσαύτως
4likewise 
622
απολείσθε
1you shall 3perish]. 
13:4   2228
13:4   η
13:4   Or 
1565
εκείνοι
those 
3588
οι
  
1176
δέκα
ten 
2532
και
and 
3638
οκτώ
eight 
1909
εφ'
upon 
3739
ους
whom 
4098
έπεσεν
fell 
3588
ο
the 
4444
πύργος
tower 
1722
εν
in 
3588
τω
  
*
Σιλωάμ
Siloam, 
2532
και
and 
615
απέκτεινεν
it killed 
1473
αυτούς
them. 
1380
δοκείτε
Do you think 
3754
ότι
that 
3778
ούτοι
these 
3781
οφειλέται
[2debtors 
1096
εγένοντο
1were] 
3844
παρά
beyond 
3956
πάντας
all 
444
ανθρώπους
men 
3588
τους
  
2730
κατοικούντας
dwelling 
1722
εν
in 
*
Ιερουσαλήμ
Jerusalem? 
13:5   3780
13:5   ουχί
13:5   No, 
3004
λέγω
I say 
1473
υμίν
to you; 
235
αλλ'
but 
1437
εάν
if 
3361
μη
you should not 
3340
μετανοήτε
repent, 
3956
πάντες
[2all 
3668
ομοίως
4in like manner 
622
απολείσθε
1you shall 3perish]. 
The Parable of the Fig-tree
13:6   3004-1161
13:6   έλεγε δε
13:6   And he spoke 
3778
ταύτην
this 
3588
την
  
3850
παραβολήν
parable. 
4808
συκήν
[3a fig-tree 
2192
είχέ
2had 
5100
τις
1A certain one] 
1722
εν
in 
3588
τω
  
290-1473
αμπελώνι αυτού
his vineyard 
5452
πεφυτευμένην
being planted; 
2532
και
and 
2064
ήλθε
he came 
2590
καρπόν
[2fruit 
2212
ζητών
1seeking] 
1722
εν
on 
1473
αυτή
it, 
2532
και
and 
3756-2147
ουχ εύρεν
he found not. 
13:7   2036-1161
13:7   είπε δε
13:7   And he said 
4314
προς
to 
3588
τον
the 
289
αμπελουργόν
vine dresser, 
2400
ιδού
Behold, 
5140
τρία
three 
2094
έτη
years 
2064
έρχομαι
I come 
2212
ζητών
seeking 
2590
καρπόν
fruit 
1722
εν
on 
3588
τη
  
4808-3778
συκή ταύτη
this fig-tree, 
2532
και
and 
3756-2147
ουχ ευρίσκω
I found not. 
1581-1473
έκκοψον αυτήν
Cut it down! 
2444
ινατί
Why 
2532
και
even 
3588
την
[2the 
1093
γην
3land 
2673
καταργεί
1render] useless? 
13:8   3588-1161
13:8   ο δε
13:8   But he 
611
αποκριθείς
answering 
3004
λέγει
says 
1473
αυτώ
to him, 
2962
κύριε
O master, 
863
άφες
leave 
1473
αυτήν
it 
2532
και
even 
3778
τούτο
this 
3588
το
  
2094
έτος
year, 
2193
έως
until 
3748
ότου
whenever 
4626
σκάψω
I shall dig 
4012
περί
around 
1473
αυτήν
it, 
2532
και
and 
906
βάλω
throw 
2874
κοπρία
manure; 
13:9   2579
13:9   καν
13:9   and if 
3303
μεν
then 
4160
ποιήση
it should produce 
2590
καρπόν
fruit, good, 
1490
ει δε μήγε
but if not 
1519
εις
[2for 
3588
το
3the 
3195
μέλλον
4about to be 
1581-1473
εκκόψεις αυτήν
1you can cut it down] . 
Jesus Heals the Feeble Woman
13:10   1510.7.3-1161
13:10   ην δε
13:10   And he was 
1321
διδάσκων
teaching 
1722
εν
in 
1520
μιά
one 
3588
των
of the 
4864
συναγωγών
synagogues 
1722
εν
in 
3588
τοις
the 
4521
σάββασι
Sabbath days. 
13:11   2532
13:11   και
13:11   And 
2400
ιδού
behold, 
1135-1510.7.3
γυνή ην
there was a woman 
4151
πνεύμα
[2a spirit 
2192
έχουσα
1having] 
769
ασθενείας
of feebleness 
2094
έτη
[4years 
1176
δέκα
1ten 
2532
και
2and 
3638
οκτώ
3eight], 
2532
και
and 
1510.7.3
ην
was 
4794
συγκύπτουσα
stooped down, 
2532
και
and 
3361
μη
not 
1410
δυναμένη
able 
352
ανακύψαι
to raise her head 
1519-3588-3838
εις το παντελές
totally. 
13:12   1492-1161
13:12   ιδών δε
13:12   And seeing 
1473
αυτήν
her, 
3588
ο
  
*
Ιησούς
Jesus 
4377
προσεφώνησε
called out, 
2532
και
and 
2036
είπεν
said 
1473
αυτή
to her, 
1135
γύναι
O woman, 
630
απολέλυσαι
you have been loosened 
3588
της
  
769-1473
ασθενείας σου
of your feebleness. 
13:13   2532
13:13   και
13:13   And 
2007
έπεθηκεν
he placed [2upon 
1473
αυτή
3her 
3588
τας
  
5495
χείρας
1hands]; 
2532
και
and 
3916
παραχρήμα
immediately 
461
ανωρθώθη
she was erected, 
2532
και
and 
1392
εδόξαζε
she glorified 
3588
τον
  
2316
θεόν
God. 
13:14   611-1161
13:14   αποκριθείς δε
13:14   But responding 
3588
ο
the 
752
αρχισυνάγωγος
chief of the synagogue 
23
αγανακτών
being indignant 
3754
ότι
that 
3588
τω
[3on the 
4521
σαββάτω
4Sabbath 
2323
εθεράπευσεν
2cured 
3588
ο
  
*
Ιησούς
1Jesus], 
3004
έλεγεν
said 
3588
τω
to the 
3793
όχλω
multitude, 
1803
εξ
Six 
2250
ημέραι
days 
1510.2.6
εισίν
there are 
1722
εν
in 
3739
αις
which 
1163
δει
it behooves 
2038
εργάζεσθαι
to work, 
1722
εν
during 
3778
ταύταις
these 
3767
ούν
then 
2064
ερχόμενοι
in coming 
2323
θεραπεύεσθε
you be cured, 
2532
και
and 
3361
μη
not 
3588
τη
in the 
2250
ημέρα
day 
3588
του
of the 
4521
σαββάτου
Sabbath! 
13:15   611
13:15   απεκρίθη
13:15   And [3responded 
3767
ούν
4then 
1473
αυτώ
5to him 
3588
ο
1the 
2962
κύριος
2Lord], 
2532
και
and 
2036
είπεν
said, 
5273
υποκριταί
Hypocrite, 
1538
έκαστος
each 
1473
υμών
of you 
3588
τω
in the 
4521
σαββάτω
Sabbath, 
3756
ου
does he not 
3089
λύει
untie 
3588
τον
  
1016-1473
βουν αυτού
his ox 
2228
η
or 
3588
τον
  
3688
όνον
donkey 
575
από
from 
3588
της
the 
5336
φάτνης
stable, 
2532
και
and 
520
απαγαγών
having taking it away 
4222
ποτίζει
waters it? 
13:16   3778-1161
13:16   ταύτην δε
13:16   And this one, 
2364
θυγατέρα
[2a daughter 
*
Αβραάμ
3of Abraham 
1510.6
ούσαν
1being], 
3739
ην
whom 
1210
έδησεν
[2bound 
3588
ο
  
4567
σατανάς
1Satan], 
2400
ιδού
behold, 
1176
δέκα
ten 
2532
και
and 
3638
οκτώ
eight 
2094
έτη
years, 
3756-1163
ουκ έδει
must she not 
3089
λυθήναι
be untied 
575
από
from 
3588
του
  
1199-3778
δεσμού τούτου
this bond 
3588
τη
on the 
2250
ημέρα
day 
3588
του
of the 
4521
σαββάτου
Sabbath? 
13:17   2532
13:17   και
13:17   And 
3778
ταύτα
[3these things 
3004
λέγοντας
2saying 
1473
αυτού
1of his], 
2617
κατησχύνοντο
[5were put to shame 
3956
πάντες
1all 
3588
οι
2the ones 
480
αντικείμενοι
3being adverse 
1473
αυτώ
4to him]. 
2532
και
And 
3956
πας
all 
3588
ο
the 
3793
όχλος
multitude 
5463
έχαιρεν
rejoiced 
1909
επί
over 
3956
πάσι
all 
3588
τοις
the 
1741
ενδόξοις
noble things, 
3588
τοις
the ones 
1096
γινομένοις
being done 
5259
υπ'
by 
1473
αυτού
him. 
The Parable of the Mustard Seed
13:18   3004-1161
13:18   έλεγε δε
13:18   And he said, 
5100
τίνι
To what 
3664
ομοία
[5likened 
1510.2.3
εστίν
1is 
3588
η
2the 
932
βασιλεία
3kingdom 
3588
του
  
2316
θεού
4of God]? 
2532
και
and 
5100
τίνι
to what 
3666
ομοιώσω
shall I liken 
1473
αυτήν
it? 
13:19   3664-1510.2.3
13:19   ομοία εστί
13:19   It is likened 
2848
κόκκω
to a kernel 
4615
σινάπεως
of mustard, 
3739
ον
which 
2983
λαβών
[2having taken 
444
άνθρωπος
1a man] 
906
έβαλεν
threw 
1519
εις
into 
2779-1438
κήπον εαυτού
his own garden; 
2532
και
and 
837
ηύξησε
it grew 
2532
και
and 
1096
εγένετο
became 
1519
εις
into 
1186
δένδρον
[2tree 
3173
μέγα
1a great], 
2532
και
and 
3588
τα
the 
4071
πετεινά
birds 
3588
του
of the 
3772
ουρανού
heaven 
2681
κατεσκήνωσεν
encamped 
1722
εν
in 
3588
τοις
the 
2798
κλάδοις
branches 
1473
αυτού
of it. 
13:20   2532
13:20   και
13:20   And 
3825
πάλιν
again 
2036
είπε
he said, 
5100
τίνι
To what 
3666
ομοιώσω
shall I liken 
3588
την
the 
932
βασιλείαν
kingdom 
3588
του
  
2316
θεού
of God? 
13:21   3664-1510.2.3
13:21   ομοία εστί
13:21   It is likened 
2219
ζύμη
to leaven, 
3739
ην
which 
2983
λαβούσα
having taken, 
1135
γυνή
a woman 
2928
έκρυψεν
hid 
1519
εις
in 
224
αλεύρου
[3of flour 
4568
σάτα
2seahs 
5140
τρία
1three], 
2193
έως
until 
3739
ου
of which time 
2220
εζυμώθη
[2was leavened 
3650
όλον
1all]. 
13:22   2532
13:22   και
13:22   And 
1279
διεπορεύετο
he traveled 
2596
κατά
by 
4172
πόλεις
cities 
2532
και
and 
2968
κώμας
towns, 
1321
διδάσκων
teaching, 
2532
και
and 
4197
πορείαν
[2a coursing 
4160
ποιούμενος
1making] 
1519
εις
unto 
*
Ιερουσαλήμ
Jerusalem. 
Enter by the Narrow Gate
13:23   2036-1161
13:23   είπε δε
13:23   And said 
5100
τις
a certain one 
1473
αυτώ
to him, 
2962
κύριε
O Lord, 
1487
ει
are there 
3641
ολίγοι
few 
3588
οι
  
4982
σωζόμενοι
being delivered? 
3588
ο
  
1161
δε
And 
2036
είπε
he said 
4314
προς
to 
1473
αυτούς
them, 
13:24   75
13:24   αγωνίζεσθε
13:24   Struggle 
1525
εισελθείν
to enter 
1223
διά
through 
3588
την
the 
4728
στενής
narrow 
4439
πύλης
gate, 
3754
ότι
for 
4183
πολλοί
many, 
3004
λέγω
I say 
1473
υμίν
to you, 
2212
ζητήσουσιν
will seek 
1525
εισελθείν
to enter, 
2532
και
and 
3756
ουκ
will not 
2480
ισχύσουσιν
be able. 
13:25   575
13:25   αφ'
13:25   From 
3739
ου
of which 
302
αν
ever time 
1453
εγερθή
[3should arise 
3588
ο
1the 
3617
οικοδεσπότης
2master of the house], 
2532
και
and 
608
αποκλείση
should lock 
3588
την
the 
2374
θύραν
door, 
2532
και
and 
756
άρξησθε
you should begin 
1854
έξω
outside 
2476
εστάναι
to stand 
2532
και
and 
2925
κρούειν
to knock 
3588
την
on the 
2374
θύραν
door, 
3004
λέγοντες
saying, 
2962
κύριε
O lord, 
2962
κύριε
O lord, 
455
άνοιξον
open 
1473
ημίν
to us! 
2532
και
And 
611
αποκριθείς
answering 
2046
ερεί
he shall say 
1473
υμίν
to you, 
3756-1492
ουκ οίδα
I do not know 
1473
υμάς
you, 
4159
πόθεν
or from what place 
1510.2.5
εστέ
you are from. 
13:26   5119
13:26   τότε
13:26   Then 
756
άρξεσθε
you will begin 
3004
λέγειν
to say, 
2068
εφάγομεν
We ate 
1799-1473
ενώπιόν σου
in your presence, 
2532
και
and 
4095
επίομεν
we drank, 
2532
και
and 
1722
εν
in 
3588
ταις
  
4113-1473
πλατείαις ημών
our squares 
1321
εδίδαξας
you taught. 
13:27   2532
13:27   και
13:27   And 
2046
ερεί
he shall say, 
3004
λέγω
I say 
1473
υμίν
to you, 
3756
ουκ
I do not 
1492
οίδα
know 
1473
υμάς
you, 
4159
πόθεν
from what place 
1510.2.5
εστέ
you are; 
868
απόστητε
depart 
575
απ'
from 
1473
εμού
me 
3956
πάντες
all 
3588
οι
  
2040
εργάται
workers 
3588
της
  
93
αδικίας
of iniquity! 
13:28   1563
13:28   εκεί
13:28   There 
1510.8.3
έσται
will be 
3588
ο
the 
2805
κλαυθμός
weeping 
2532
και
and 
3588
ο
the 
1030
βρυγμός
gnashing 
3588
των
  
3599
οδόντων
of teeth, 
3752
όταν
whenever 
3708
όψησθε
you should see 
*
Αβραάμ
Abraham, 
2532
και
and 
*
Ισαάκ
Isaac, 
2532
και
and 
*
Ιακώβ
Jacob, 
2532
και
and 
3956
πάντας
all 
3588
τους
the 
4396
προφήτας
prophets 
1722
εν
in 
3588
τη
the 
932
βασιλεία
kingdom 
3588
του
  
2316
θεού
of God, 
1473-1161
υμάς δε
but you 
1544
εκβαλλομένους
being cast forth 
1854
έξω
outside. 
13:29   2532
13:29   και
13:29   And 
2240
ήξουσιν
they shall come 
575
από
from 
395
ανατολών
east 
2532
και
and 
1424
δυσμών
west, 
2532
και
and 
1005
βορρά
north 
2532
και
and 
3558
νότου
south, 
2532
και
and 
347
ανακλιθήσονται
shall lie down 
1722
εν
in 
3588
τη
the 
932
βασιλεία
kingdom 
3588
του
  
2316
θεού
of God. 
13:30   2532
13:30   και
13:30   And 
2400
ιδού
behold, 
1510.2.6
εισίν
there are 
2078
έσχατοι
last 
3739
οι
who 
1510.8.6
έσονται
will be 
4413
πρώτοι
first, 
2532
και
and 
1510.2.6
εισί
there are 
4413
πρώτοι
first 
3739
οι
who 
1510.8.6
έσονται
will be 
2078
έσχατοι
last. 
13:31   1722
13:31   εν
13:31   On 
1473-3588
αυτή τη
the same 
2250
ημέρα
day 
4334
προσήλθόν
came forward 
5100
τινες
certain 
*
Φαρισαίοι
Pharisees, 
3004
λέγοντες
saying 
1473
αυτώ
to him, 
1831
έξελθε
Come forth, 
2532
και
and 
4198
πορεύου
go 
1782
εντεύθεν
from here! 
3754
ότι
for 
*
Ηρώδης
Herod 
2309
θέλει
wants 
1473-615
σε αποκτείναι
to kill you. 
13:32   2532
13:32   και
13:32   And 
2036
είπεν
he said 
1473
αυτοίς
to them, 
4198
πορευθέντες
Having gone, 
2036
είπατε
you tell 
3588
τη
to the 
258
αλώπεκι
fox 
3778
ταύτη
this, 
2400
ιδού
Behold, 
1544
εκβάλλω
I cast out 
1140
δαιμόνια
demons, 
2532
και
and 
2392
ιάσεις
[2works of healing 
2005
επιτελώ
1I complete] 
4594
σήμερον
today 
2532
και
and 
839
αύριον
tomorrow, 
2532
και
and 
3588
τη
the 
5154
τρίτη
third day 
5048
τελειούμαι
I am perfected. 
13:33   4133
13:33   πλήν
13:33   Furthermore, 
1163
δει
it is necessary 
1473
με
for me 
4594
σήμερον
today, 
2532
και
and 
839
αύριον
tomorrow, 
2532
και
and 
3588
τη
the 
2192
εχομένη
next 
4198
πορεύεσθαι
to go; 
3754
ότι
for 
3756
ουκ
it is not 
1735
ενδέχεται
permitted 
4396
προφήτην
a prophet 
622
απολέσθαι
to perish 
1854
έξω
outside 
*
Ιερουσαλήμ
Jerusalem. 
Jesus Laments Over Jerusalem
13:34   *
13:34   Ιερουσαλήμ
13:34   Jerusalem, 
*
Ιερουσαλήμ
Jerusalem, 
3588
η
the one 
615
αποκτενούσα
killing 
3588
τους
the 
4396
προφήτας
prophets, 
2532
και
and 
3036
λιθοβολούσα
stoning 
3588
τους
the ones 
649
απεσταλμένους
being sent 
4314
προς
to 
1473
αυτήν
her. 
4212
ποσάκις
How often 
2309
ηθέλησα
I wanted 
1996
επισυνάξαι
to assemble 
3588
τα
  
5043-1473
τέκνα σου
your children 
3739
ον
in the 
5158
τρόπον
manner 
3733
όρνις
a hen gathers 
3588
την
  
1438
εαυτής
her own 
3555
νοσσιάν
nest 
5259
υπό
under 
3588
τας
her 
4420
πτέρυγας
wings, 
2532
και
and 
3756-2309
ουκ ηθελήσατε
you wanted it not. 
13:35   2400
13:35   ιδού
13:35   Behold, 
863
αφίεται
[2is left 
1473
υμίν
3to you 
3588
ο
  
3624-1473
οίκος υμών
1your house] 
2048
έρημος
desolate. 
3004-1161
λέγω δε
And I say 
1473
υμίν
to you 
3754
ότι
that, 
3766.2
ου μη
In no way 
1473-1492
με ίδητε
shall you behold me, 
2193
έως
until 
302
αν
whenever 
2240
ήξη
it should come 
3753
ότε
when 
2036
είπητε
you should say, 
2127
ευλογημένος
Being blessed 
3588
ο
is the one 
2064
ερχόμενος
coming 
1722
εν
in 
3686
ονόματι
the name 
2962
κυρίου
of the Lord. 

Copyright 1996 by Charles Van der Pool. Download PDFs or purchase the printed edition at ApostolicBible.com.

Luke 12
Top of Page
Top of Page