Lamentations 3
Apostolic Bible Polyglot STU ▾ 
Anguish
3:1    
3:1   ΑΛΕΦ
3:1     
1473
εγώ
am 
435
ανήρ
a man, 
3588
ο
one 
991
βλέπων
seeing 
4432
πτωχείαν
poorness 
1722
εν
by 
4464
ράβδω
a rod 
2372-1473
θυμού αυτού
of his rage 
1909
επ'
upon 
1473
εμέ
me. 
3:2   3880
3:2   παρέλαβέ
3:2   He took 
1473
με
me; 
520-1473
απήγαγέ με
he led me away 
1519
εις
into 
4655
σκότος
darkness, 
2532
και
and 
3756
ου
not 
5457
φως
light. 
3:3   4133
3:3   πλην
3:3   Only 
1722
εν
against 
1473
εμοί
me 
1994
επέστρεψε
he turned 
5495-1473
χείρα αυτού
his hand 
3650
όλην
the entire 
3588
την
  
2250
ημέραν
day. 
3:4    
3:4   ΒΗΘ
3:4     
3822
επαλαίωσε
He aged 
4561-1473
σάρκας μου
my flesh 
2532
και
and 
1192-1473
δέρμα μου
my skin; 
3747-1473
οστέα μου
[2my bones 
4937
συνέτριψεν
1he broke]. 
3:5   456
3:5   ανωκοδόμησε
3:5   He built 
2596
κατ'
against 
1473
εμού
me, 
2532
και
and 
2944
εκύκλωσε
he encircled 
2776-1473
κεφαλήν μου
my head, 
2532
και
and 
3449.1
εμόχθησεν
troubled me. 
3:6   1722
3:6   εν
3:6   In 
4652
σκοτεινοίς
dark places 
2523
εκάθισέ
he settled 
1473
με
me 
5613
ως
as 
3498
νεκρούς
dead ones 
165
αιώνος
of the eon. 
3:7    
3:7   ΓΙΜΕΛ
3:7     
456
ανωκοδόμησε
He built 
2596
κατ'
against 
1473
εμού
me, 
2532
και
and 
3756
ουκ
I shall not 
1831
εξελεύσομαι
come forth. 
925
εβάρυνε
He weighed down 
5475-1473
χαλκόν μου
my brass chain. 
3:8   2532
3:8   και
3:8   Yes 
1065
γε
indeed, 
3754
ότι
for though 
2896
κεκράξομαι
I shall cry out 
2532
και
and 
994
βοήσω
yell, 
670.1
απέφραξε
he shut out 
4335-1473
προσευχήν μου
my prayer. 
3:9   456
3:9   ανωκοδόμησεν
3:9   He blocked up 
3598-1473
οδούς μου
my ways; 
1719.2
ενέφραξε
he obstructed 
5147-1473
τρίβους μου
my roads; 
5015
ετάραξεν
he disturbed me. 
3:10    
3:10   ΔΑΛΕΘ
3:10     
715
αρκός
[2a bear 
1748
ενεδρεύουσα
3lying in wait 
1473
αυτός
1He is] 
1473
μοι
for me, 
5613
ως
as 
3023
λέων
a lion 
1722
εν
in 
2930.1
κρυφαίοις
a secret place. 
3:11   2614
3:11   κατεδίωξεν
3:11   He pursued me 
868
αφεστηκότα
after I revolted, 
2532
και
and 
2664-1473
κατέπαυσέ με
caused me to cease. 
5087
έθετό
He established 
1473
με
me 
853
ηφανισμένην
for being obliterated. 
3:12   1780.2
3:12   ενέτεινε
3:12   He stretched tight 
5115-1473
τόξον αυτού
his bow, 
2532
και
and 
4739.3
εστήλωσέ
he set up a stone target 
1473
με
for me 
5613
ως
as 
4649
σκοπόν
the aim 
1519
εις
for 
956
βέλος
the arrow. 
3:13    
3:13   Η
3:13     
1521
εισήγαγε
He brought 
1722
εν
[3into 
3588
τοις
  
3510-1473
νεφροίς μου
4my kidneys 
2447
ιούς
1 the poison 
5329.1-1473
φαρέτρας αυτού
2from his quivers]. 
3:14   1096
3:14   εγενήθην
3:14   I became 
1071
γέλως
laughter 
3956
παντί
to all 
2992-1473
λαώ μου
my people, 
5568-1473
ψαλμός αυτών
their psalm 
3650
όλην
for the entire 
3588
την
  
2250
ημέραν
day. 
3:15   5526
3:15   εχόρτασέ
3:15   He filled 
1473
με
me 
4088
πικρίας
with bitterness; 
3184
εμέθυσέ
he intoxicated 
1473
με
me 
5521
χολής
with bile, 
3:16    
3:16   ΟΥΑΥ
3:16     
2316
και
and 
1544
εξέβαλε
he knocked out 
5586
ψηφω
[2by a small stone 
3599-1473
οδόντας μου
1my teeth]; 
5595-1473
εψώμισέ με
he fed me 
4700
σποδόν
ashes, 
3:17   2532
3:17   και
3:17   and 
683
απώσατο
he thrust away 
1537
εξ
[2from 
1515
ειρήνης
3peace 
5590-1473
ψυχήν μου
1my soul]. 
1950
επελαθόμην
I forgot 
18
αγαθά
good things. 
3:18   2532
3:18   και
3:18   And 
2036
είπα
I said, 
622
απώλετο
[2perished 
3588
το
  
3534-1473
νίκός μου
1My victory], 
2532
και
and 
3588
η
  
1680-1473
ελπίς μου
my hope 
575
από
from 
2962
κυρίου
the lord. 
3:19    
3:19   ΖΑΙΝ
3:19     
3403
εμνησθην
I remembered 
575
από
because of 
4432-1473
πτωχείας μου
my poorness, 
2532
και
and 
1537
εκ
of 
1375-1473
διωγμού μου
my persecution, 
4088-1473
πικρίας μου
of my bitterness, 
2532
και
and 
5521-1473
χολής μου
of my bile. 
3:20   3403
3:20   μνησθήσομαι
3:20   I shall be remembered, 
2532
και
and 
2614.1
καταδολεσχήσει
[2shall converse 
1909
επ'
3with 
1473
εμέ
4me 
3588
η
  
5590-1473
ψυχή μου
1my soul]. 
Waiting upon The LORD
3:21   3778
3:21   ταύτην
3:21   This 
5021
τάξω
I will arrange 
1519
εις
into 
3588
την
  
2588-1473
καρδίαν μου
my heart; 
1223
διά
on account of 
3778
τούτο
this 
5278
υπομένω
I will wait. 
3:22    
3:22   ΗΘ
3:22     
3588
 τα
The 
1656
ελεή
mercies 
3588
του
of the 
2962
κυρίου
lord, 
3754
ότι
for 
3756-5048
ουκ ετελειώθησαν
they finished not, 
3754
ότι
for 
3756-1587
ουκ εξίλιπον
[2failed not 
3588
αι
  
1654-1473
ελεημοσύναι αυτού
1his charities]. 
3:23   3588
3:23   τα
3:23   The ones 
2537
καινά
new 
1722
εν
in 
3588
τω
the 
4405
πρωϊ
morning; 
4183
πολλή
great 
3588
η
  
4102-1473
πίστις σου
is your trust. 
3:24   3588-3310-1473
3:24   το μέρος μου
3:24   [2 is my portion 
2962
κύριος
1 The lord], 
2036
είπεν
said 
3588
η
  
5590-1473
ψυχή μου
my soul, 
1223
διά
on account of 
3778
τούτο
this 
5278
υπομενώ
I will wait for 
1473
αυτόν
him. 
3:25    
3:25   ΤΗΘ
3:25     
18-2962
αγαθός κύριος
The lord is good 
3588
τοις
to the ones 
5278
υπομένουσιν
waiting on 
1473
αυτόν
him, 
5590
ψυχή
the soul 
3739
η
which 
2212
ζητήσει
shall seek 
1473
αυτόν
him. 
3:26   18
3:26   αγαθόν
3:26   It is good, 
2532
και
and 
5278
υπομενεί
he shall wait 
2532
και
and 
2270
ησυχάσει
shall be still 
1519
εις
for 
3588
το
the 
4992
σωτήριον
deliverance 
2962
κυρίου
of the lord. 
3:27   18
3:27   αγαθόν
3:27   It is good 
435
ανδρί
for a man 
3752
όταν
whenever 
142
άρη
he should lift 
2218
ζυγόν
a yoke 
1537
εκ
from 
3503-1473
νεότητι αυτού
his youth. 
3:28    
3:28   ΙΩΘ
3:28     
2521
καθήσεται
He will sit down 
2596-3441
κατά μόνας
alone, 
2532
και
and 
4623
σιωπήσεται
will keep silent, 
3754
ότι
for 
142
ήρεν
he lifted it 
1909
εφ'
upon 
1438
εαυτώ
himself. 
3:29   5087
3:29   θήσει
3:29   He shall put 
1722
εν
[2in 
2868
κονιορτώ
3dust 
3588
το
  
4750-1473
στόμα αυτού
1his mouth]; 
1487
ει
if 
4218
ποτε
perhaps 
3588
η
  
1680
ελπίς
there is hope. 
3:30   1325
3:30   δώσει
3:30   He will give 
3588
τω
[2to the one 
3817
παίοντι
3hitting 
1473
αυτόν
4him 
4600
σιαγόνα
1 his cheek]. 
5526
χορτασθήσεται
He will be filled 
3680
ονειδισμών
of scornings. 
3:31    
3:31   ΧΑΦ
3:31     
3754
ότι
For 
3756
ουκ
not 
1519
εις
into 
3588
τον
the 
165
αιώνα
eon 
683-2962
απώσεται κύριος
shall the lord thrust away. 
3:32   3754
3:32   ότι
3:32   For 
3588
ο
the one 
5013
ταπεινώσας
he humbled 
3627
οικτειρήσει
he shall pity, 
2596
κατά
according to 
3588
το
the 
4128
πλήθος
multitude 
3588
του
  
1656-1473
ελέους αυτού
of his mercy. 
3:33   3756-611
3:33   ουκ απεκρίθη
3:33   He was not answered 
575
από
from 
2588-1473
καρδίας αυτού
his heart, 
2532
και
and 
5013
εταπείνωσεν
he humbled 
5207
υιούς
sons 
435
ανδρός
of man, 
3:34    
3:34   ΛΑΜΕΔ
3:34     
3588
του
  
5013
ταπεινώσαι
to humble 
5259
υπό
under 
3588
τους
  
4228-1473
πόδας αυτού
his feet 
3956
πάντας
all 
1198
δεσμίους
the prisoners 
1093
γης
of the earth, 
3:35   3588
3:35   του
3:35     
1578
εκκλίναι
to turn aside 
2920
κρίσιν
a judgment 
435
ανδρός
of a man 
2713
κατέναντι
over against 
4383
προσώπου
the face 
5310
υψίστου
of the highest, 
3:36   2613
3:36   καταδικάσαι
3:36   to condemn 
444
άνθρωπον
mankind 
1722
εν
in 
3588
τω
  
2919
κρίνεσθαι
judging 
1473
αυτόν
him, 
2962
κύριος
the lord 
3756
ουκ
did not 
2036
είπε
say it. 
3:37    
3:37   ΜΗΝ
3:37     
5100
τις
Who 
3779
ούτως
thus 
2036
είπε
spoke, 
2532
και
and 
1096
εγενήθη
it came to pass, 
2962
κυριός
but the lord 
3756
ουκ
did not 
1781
ενετείλατο
give charge? 
3:38   1537
3:38   εκ
3:38   From out of 
4750
στόματος
the mouth 
5310
υψίστου
of the highest 
3756-1831
ουκ εξελεύσεται
shall not come forth 
2556
κακά
bad 
2532
και
and 
3588
το
  
18
αγαθόν
good? 
3:39   5100
3:39   τι
3:39   Why does 
1111
γογγύσει
[3grumble 
444
άνθρωπος
2man 
2198
ζων
1a living]; 
435
ανήρ
a man 
4012
περί
concerning 
3588
της
  
266-1473
αμαρτίας αυτού
his sin? 
3:40    
3:40   ΝΟΥΝ
3:40     
1830
εξηρευνήθη
[2was searched out 
3588
η
  
3598-1473
οδός ημών
1Our way] 
2532
και
and 
2082.1
ητάσθη
examined, 
2532
και
and 
1994
επιστρέψωμεν
we should turn 
2193
έως
unto 
2962
κυρίου
the lord. 
3:41   353
3:41   αναλάβωμεν
3:41   We should lift up 
2588-1473
καρδίας ημών
our hearts 
1909
επί
with 
5495-1473
χειρών ημών
our hands 
4314
προς
to 
5308
υψηλόν
the height 
1722
εν
in 
3772
ουρανώ
heaven. 
3:42   264
3:42   ημαρτήσαμεν
3:42   We sinned, 
764
ησεβήσαμεν
we were impious, 
2532
και
and 
3756-2433
ουχ ιλάσθης
you atoned not. 
3:43    
3:43   ΣΑΜΕΧ
3:43     
1979.2
επεσκέπασας
You enveloped 
1722
εν
in 
2372
θυμώ
rage, 
2532
και
and 
592.1
απεδίωξας
banished 
1473
ημάς
us. 
615
απέκτεινας
You killed 
2532
και
and 
3756-5339
ουκ εφείσω
spared not. 
3:44   1979.2
3:44   επεσκέπασας
3:44   You enveloped 
3507
νεφέλην
[2with a cloud 
4572
σεαυτώ
1yourself] 
1752
ένεκεν
because of 
4335
προσευχής
prayer 
2576-1473
καμμύσαι με
to close my eyelids. 
3:45   2532
3:45   και
3:45   And 
683
απωσθήναι
to be thrust away 
5087
έθηκας
you put 
1473
ημάς
us 
1722
εν
in 
3319
μέσω
the midst 
3588
των
of the 
2992
λαών
peoples. 
3:46    
3:46   ΑΙΝ
3:46     
1272
διήνοιξαν
[3opened wide 
1909
εφ'
5against 
1473
ημάς
6us 
4750-1473
στόμα αυτών
4their mouth 
3956
πάντες
1All 
3588
οι
  
2190-1473
εχθροί ημών
2our enemies]. 
3:47   5401
3:47   φόβος
3:47   Fear 
2532
και
and 
2285
θάμβος
stupefaction 
1096
εγενήθη
was 
1473
ημίν
to us; 
1884.2
έπαρσις
haughtiness 
2532
και
and 
4936.1
συντριβή
destruction. 
3:48   859
3:48   αφέσεις
3:48   [3releases 
5204
υδάτων
4of waters 
2609
κατάξει
2shall lead down 
3588
ο
  
3788-1473
οφθαλμός μου
1My eye] 
1909
επί
upon 
3588
το
the 
4938
σύντριμμα
destruction 
3588
της
of the 
2364
θυγατρός
daughter 
3588
του
  
2992-1473
λαού μου
of my people. 
3:49    
3:49   ΦΗ
3:49     
3588
ο
  
3788-1473
οφθαλμός μου
My eye 
2666
κατεπόθη
was swallowed down 
2532
και
and 
3756
ου
I shall not 
4601
σιγήσομαι
be quiet, 
3588
του
  
3361-1510.1
μη είναι
to not be 
1594.1
έκνηψιν
sober, 
3:50   2193
3:50   έως
3:50   until 
3739
ου
of which time 
1253.1
διακύψη
[2should look through 
2532
και
3and 
1492
είδη
4should behold 
2962
κύριος
1 the lord] 
1537
εξ
from out of 
3772
ουρανού
heaven. 
3:51   3588
3:51   ο
3:51     
3788-1473
οφθαλμός μου
My eye 
2018.2
επιφυλλιεί
shall glean 
1909
επί
upon 
3588
την
  
5590-1473
ψυχήν μου
my soul 
3844
παρά
because of 
3956
πάσας
all 
2364
θυγατέρας
the daughters 
4172
πόλεως
of the city. 
3:52    
3:52   ΣΑΔΗ
3:52     
2340
θηρεύοντες
In hunting 
2340
εθήρευσάν
[2hunted 
1473
με
3me 
5613
ως
4as 
4765
στρουθίον
5a sparrow 
3588
οι
  
2190-1473
εχθροί μου
1my enemies] 
1431
δωρεάν
freely. 
3:53   2289
3:53   εθανάτωσαν
3:53   They put to death 
1722
εν
[2in 
2978.1
λάκκω
3 the pit 
2222-1473
ζωήν μου
1my life], 
2532
και
and 
2007
επέθηκαν
they placed 
3037
λίθον
a stone 
1909
επ'
upon 
1473
εμοί
me. 
3:54   5252.2
3:54   υπερεχύθη
3:54   [2overflowed 
5204
ύδωρ
1Water] 
1909
επί
upon 
3588
την
  
2776-1473
κεφαλήν μου
my head. 
2036
είπα
I said, 
683
απώσμαι
I am thrust away. 
3:55    
3:55   ΚΩΦ
3:55     
1941
επεκαλεσάμην
I called upon 
3588
το
  
3686-1473
όνομά σου
your name, 
2962
κύριε
lord, 
1537
εκ
from out of 
2978.1
λάκκου
[2pit 
2737
κατωτάτου
1 the lowermost]. 
3:56   5456-1473
3:56   φωνής μου
3:56   My voice 
191
ήκουσας
you heard; 
3361
μη
you should not 
2928
κρύψης
hide 
3588
τα
  
3775-1473
ωτά σου
your ears 
1519
εις
to 
3588
την
  
1162
δέησίν μου
my supplication. 
3:57   1519
3:57   εις
3:57   [2for 
3588
την
  
996-1473
βοήθείαν μου
3my help 
1448
ήγγισας
1You approached] 
1722
εν
in 
2250
ημέρα
the day 
3739
η
in which 
1941
επεκαλεσάμην
I called upon 
1473
σε
you. 
2036
είπάς
You said 
1473
μοι
to me, 
3361
μη
Do not 
5399
φόβου
fear! 
3:58    
3:58   ΡΗΣ
3:58     
1340.1
εδίκασας
You adjudicated, 
2962
κύριε
lord, 
3588
τας
the 
1349
δίκας
punishments 
3588
της
  
5590-1473
ψυχής μου
of my soul. 
3084
ελυτρώσω
You ransomed 
3588
την
  
2222-1473
ζωήν μου
my life. 
3:59   1492
3:59   είδες
3:59   You saw, 
2962
κύριε
lord, 
3588
τας
  
5016-1473
ταραχάς μου
my disturbances. 
2919
έκρινας
You judged 
3588
την
  
2920-1473
κρίσιν μου
my case. 
3:60   1492
3:60   είδες
3:60   You beheld 
3956
πάσαν
all 
3588
την
  
1557-1473
εκδίκησιν αυτών
their vengeance, 
2532
και
and 
3956
πάντας
all 
3588
τους
  
1261-1473
διαλογισμούς αυτών
their devices 
1909
επ'
against 
1473
εμοί
me. 
3:61    
3:61   ΣΙΝ
3:61     
191
ήκουσας
You heard 
3588
τον
  
3680-1473
ονειδισμόν αυτών
their scorning, 
3956
πάντας
all 
3588
τους
  
1261-1473
διαλογισμούς αυτών
their devices 
2596
κατ'
against 
1473
εμού
me; 
3:62   5491
3:62   χείλη
3:62   the lips 
1881
επανισταμένων
of ones rising up against 
1473
μοι
me, 
2532
και
and 
3191.1-1473
μελέτας αυτών
their meditations 
2596
κατ'
against 
1473
εμού
me 
3650
όλην
the entire 
3588
την
  
2250
ημέραν
day; 
3:63   2515-1473
3:63   καθέδραν αυτών
3:63   their sitting down, 
2532
και
and 
386-1473
ανάστασιν αυτών
their rising up. 
1914
επίβλεψον
Look 
1909
επί
upon 
3788-1473
οφθαλμους αυτών
their eyes! 
3:64    
3:64   ΤΑΥ
3:64     
467
ανταποδώσεις
You shall recompense 
1473
αυτοίς
to them 
468
ανταπόδομα
a recompense, 
2962
κύριε
lord, 
2596
κατά
according to 
3588
τα
the 
2041
έργα
works 
3588
των
  
5495
χειρών αυτών
of their hands. 
3:65   591
3:65   αποδώσεις
3:65   You shall recompense 
1473
αυτοίς
to them, 
5231.4
υπερασπισμόν
while shielding 
2588-1473
καρδίας μου
[2of my heart 
3449
μόχθον
1 the trouble]. 
3:66   1473
3:66   συ
3:66   You 
1473-2614
αυτούς καταδιώξεις
shall pursue them 
1722
εν
in 
3709
οργή
anger, 
2532
και
and 
1814.4
εξαναλώσεις
shall completely consume 
1473
αυτούς
them 
5270.1
υποκάτωθεν
beneath 
3588
του
the 
3772
ουρανού
heaven, 
2962
κύριε
lord. 

Copyright 1996 by Charles Van der Pool. Download PDFs or purchase the printed edition at ApostolicBible.com.

Lamentations 2
Top of Page
Top of Page