Jude 1
Apostolic Bible Polyglot STU ▾ 
Contend for the Faith
1:1   *
1:1   Ιούδας
1:1   Jude, 
*
Ιησού
[2of Jesus 
5547
χριστού
3Christ 
1401
δούλος
1bondman], 
80-1161
αδελφός δε
and brother 
*
Ιακώβου
of James, 
3588
τοις
to the ones 
1722
εν
[2in 
2316
θεώ
3God 
3962
πατρί
4 the father 
37
ηγιασμένοις
1having been sanctified], 
2532
και
and 
*
Ιησού
of Jesus 
5547
χριστώ
Christ 
5083
τετηρημένοις
being kept — 
2822
κλητοίς
called ones. 
1:2   1656
1:2   έλεος
1:2   Mercy 
1473
υμίν
to you, 
2532
και
and 
1515
ειρήνη
[2peace 
2532
και
3and 
26
αγάπη
4love 
4129
πληθυνθείη
1may] be multiplied. 
1:3   27
1:3   αγαπητοί
1:3   Beloved, 
3956
πάσαν
[2all 
4710
σπουδήν
3diligence 
4160
ποιούμενος
1having] 
1125
γράφειν
to write 
1473
υμίν
to you 
4012
περί
concerning 
3588
της
the 
2839
κοινής
common 
4991
σωτηρίας
deliverance, 
318
ανάγκην
[2necessity 
2192
έσχον
1I had] 
1125
γράψαι
to write 
1473
υμίν
to you, 
3870
παρακαλών
exhorting you 
1864
επαγωνίζεσθαι
to contend earnestly 
3588
τη
in the 
530
άπαξ
[2once 
3860
παραδοθείση
3delivered up 
3588
τοις
4to the 
39
αγίοις
5holy ones 
4102
πίστει
1belief]. 
Beware of Evil Men
1:4   3921-1063
1:4   παρεισέδυσαν γαρ
1:4   For crept in 
5100
τινες
certain 
444
άνθρωποι
men, 
3588
οι
the ones 
3819
πάλαι
earlier 
4270
προγεγραμμένοι
being written about beforehand 
1519
εις
in 
3778
τούτο
this 
3588
το
  
2917
κρίμα
judgment — 
765
ασεβείς
impious, 
3588
την
[2the 
3588
του
  
2316-1473
θεού ημών
4of our God 
5484
χάριν
3favor 
3346
μετατιθέντες
1transposing] 
1519
εις
into 
766
ασέλγειαν
lewdness, 
2532
και
and 
3588
τον
[2the 
3441
μόνον
3only 
1203
δεσπότην
4master 
2316
θεόν
1God] 
2532
και
and 
2962-1473
κύριον ημών
our Lord 
*
Ιησούν
Jesus 
5547
χριστόν
Christ 
720
αρνούμενοι
denying. 
1:5   5279
1:5   υπομνήσαι
1:5   [3to remind 
1161
δε
1And 
1473
υμάς
4you 
1014
βούλομαι
2I want], 
1492
ειδότας
[3knowing 
1473
υμάς
1you 
530
άπαξ
2once] 
3778
τούτο
this, 
3754
ότι
that 
3588
ο
the 
2962
κύριος
Lord 
2992
λαόν
[2people 
1537
εκ
3from out of 
1093
γης
4 the land 
*
Αιγύπτου
5of Egypt 
4982
σώσας
1having delivered], 
3588
το
the 
1208
δεύτερον
second 
3588
τους
of the ones 
3361
μη
not 
4100
πιστεύσαντας
believing 
622
απώλεσεν
he destroyed. 
1:6   32-5037
1:6   αγγέλους τε
1:6   Also angels 
3588
τους
  
3361
μη
not 
5083
τηρήσαντας
keeping 
3588-1473
την εαυτών
their own 
746
αρχήν
sovereignty, 
235
αλλά
but 
620
απολιπόντας
leaving 
3588-2398
το ίδιον
their own 
3613
οικητήριον
dwelling-place, 
1519
εις
[6for 
2920
κρίσιν
9judgment 
3173
μεγάλης
8of great 
2250
ημέρας
7a day 
1199
δεσμοίς
3bonds 
126
αϊδίοις
2in everlasting 
5259
υπό
4under 
2217
ζόφον
5 the infernal region 
5083
τετήρηκεν
1he keeps]. 
1:7   5613
1:7   ως
1:7   As 
*
Σόδομα
Sodom 
2532
και
and 
*
Γόμορρα
Gomorrah, 
2532
και
and 
3588
αι
the 
4012
περί
[2around 
1473
αυτάς
3them 
4172
πόλεις
1cities] 
3588
τον
  
3664
όμοιον
likened 
3778
τούτοις
to these 
5158
τρόπον
in manner 
1608
εκπορνεύσασαι
given themselves to fornication, 
2532
και
and 
565
απελθούσαι
having gone 
3694
οπίσω
after 
4561
σαρκός
[2flesh 
2087
ετέρας
1other], 
4295
πρόκεινται
are situated 
1164
δείγμα
as an example, 
4442
πυρός
[4fire 
166
αιωνίου
3of eternal 
1349
δίκην
2punishment 
5254
υπέχουσαι
1undergoing]. 
1:8   3668
1:8   ομοίως
1:8   In like manner 
3305
μέντοι
however 
2532
και
also 
3778
ούτοι
these 
1797
ενυπνιαζόμενοι
dreaming ones, 
4561
σάρκα
[3 the flesh 
3303
μεν
1indeed 
3392
μιαίνουσι
2defile], 
2963
κυριότητα
[3lordships 
1161
δε
1and 
114
αθετούσι
2annul], 
1391
δόξας
[3glorious things 
1161
δε
1and 
987
βλασφημούσιν
2blaspheme]. 
1:9   3588
1:9   ο
1:9     
1161
δε
And 
*
Μιχαήλ
Michael 
3588
ο
the 
743
αρχάγγελος
archangel, 
3753
ότε
when 
3588
τω
[2the 
1228
διαβόλω
3devil 
1252
διακρινόμενος
1litigating against], 
1256
διελέγετο
reasoned 
4012
περί
concerning 
3588
του
  
*
Μωσέως
Moses's 
4983
σώματος
body, 
3756
ουκ
did not 
5111
ετόλμησε
dare 
2920
κρίσιν
[3case 
2018
επενεγκείν
1to bear 
988
βλασφημίας
2a blasphemous], 
235
αλλ'
but 
2036
είπεν
said, 
2008
επιτιμήσαι
May [2reproach 
1473
σοι
3you 
2962
κύριος
1 the Lord]. 
1:10   3778-1161
1:10   ούτοι δε
1:10   But these 
3745-3303
όσα μεν
indeed as many things as 
3756-1492
ουκ οίδασι
they know not of, 
987
βλασφημούσιν
they blaspheme; 
3745-1161
όσα δε
and as many things as 
5447
φυσικώς
[2physically 
5613
ως
4as 
3588
τα
  
249
άλογα
5illogical 
2226
ζώα
6living creatures 
1987
επίστανται
1they 3have knowledge of], 
1722
εν
in 
3778
τούτοις
these things 
5351
φθείρονται
they corrupt themselves. 
1:11   3759
1:11   ουαί
1:11   Woe 
1473
αυτοίς
to them, 
3754
ότι
for 
3588
τη
in the 
3598
οδώ
way 
3588
του
  
*
Καϊν
of Cain 
4198
επορεύθησαν
they went, 
2532
και
and 
3588
τη
in the 
4106
πλάνη
delusion 
3588
του
  
*
Βαλαάμ
of Balaam 
3408
μισθού
for a wage 
1632
εξεχύθησαν
they shed, 
2532
και
and 
3588
τη
in the 
485
αντιλογία
dispute 
3588
του
  
*
Κορέ
of Core 
622
απώλοντο
perished. 
1:12   3588
1:12   ούτοί
1:12   These 
1510.2.6
εισιν
are 
1722
εν
in 
3588
ταις
  
26-1473
αγάπαις υμών
your love feasts 
4694
σπιλάδες
as hidden reefs, 
4910
συνευωχούμενοι
feasting together 
1473
υμίν
among you, 
870
αφόβως
fearlessly 
1438-4165
εαυτούς ποιμαίνοντες
tending themselves; 
3507
νεφέλαι
[2clouds 
504
άνυδροι
1waterless 
5259
υπό
4by 
417
ανέμων
5winds 
3911
παραφερόμεναι
3being carried about]; 
1186
δένδρα
[3trees 
5352
φθινοπώρινα
2autumnal 
175
άκαρπα
1unfruitful] 
1364
δις
twice 
599
αποθανόντα
having died, 
1610
εκριζωθέντα
being rooted out; 
1:13   2949
1:13   κύματα
1:13   [2waves 
66
άγρια
1wild] 
2281
θαλάσσης
of the sea 
1890
επαφρίζοντα
foaming up 
3588-1438
τας εαυτών
their own 
152
αισχύνας
shame; 
792
αστέρες
[2stars 
4107
πλανήται
1wandering], 
3739
οις
ones to whom 
3588
ο
the 
2217
ζόφος
infernal region 
3588
του
  
4655
σκότους
of darkness 
1519
εις
[2into 
3588
τον
3the 
165
αιώνα
4eon 
5083
τετήρηται
1 is being kept]. 
1:14   4395
1:14   προεφήτευσε
1:14   [7prophesied 
1161
δε
1And 
2532
και
2also 
3778
τούτοις
8to these 
1442
έβδομος
4 the seventh 
575
από
5from 
*
Αδάμ
6Adam 
*
Ενώχ
3Enoch], 
3004
λέγων
saying, 
2400
ιδού
Behold, 
2064-2962
ήλθε κύριος
the Lord came 
1722
εν
with 
39
αγίαις
[2holy 
3461
μυριάσιν
3myriads 
1473
αυτού
1his], 
1:15   4160
1:15   ποιήσαι
1:15   executing 
2920
κρίσιν
judgment 
2596
κατά
against 
3956
πάντων
all, 
2532
και
and 
1651
ελέγξαι
to reprove 
3956
πάντας
all 
3588
τους
the 
765
ασεβείς
impious 
1473
αυτών
of them 
4012
περί
concerning 
3956
πάντων
all 
3588
των
the 
2041
έργων
works 
763-1473
ασεβείας αυτών
of their impiety 
3739
ων
which 
764
ησέβησαν
they were impious; 
2532
και
and 
4012
περί
concerning 
3956
πάντων
all 
3588
των
of the 
4642
σκληρών
hard things 
3739
ων
which 
2980
ελάλησαν
[3spoke 
2596
κατ'
4against 
1473
αυτού
5him 
268
αμαρτωλοί
2sinners 
765
ασεβείς
1impious]. 
1:16   3778
1:16   ούτοί
1:16   These 
1510.2.6
εισι
are 
1113
γογγυσταί
grumblers 
3202
μεμψίμοιροι
being discontented, 
2596
κατά
[2according to 
3588
τας
  
1939-1473
επιθυμίας αυτών
3their desires 
4198
πορευόμενοι
1going]; 
2532
και
and 
3588
το
  
4750-1473
στόμα αυτών
their mouth 
2980
λαλεί
speaks 
5246
υπέρογκα
pompous things, 
2296
θαυμάζοντες
admiring 
4383
πρόσωπα
a person 
5622
ωφελείας
for the benefit 
5484
χάριν
of favor. 
Regarding the End Time
1:17   1473-1161
1:17   υμείς δε
1:17   But you 
27
αγαπητοί
beloved, 
3403
μνήσθητε
remember 
3588
των
the 
4487
ρημάτων
sayings! 
3588
των
the ones 
4280
προειρημένων
being described beforehand 
5259
υπό
by 
3588
των
the 
652
αποστόλων
apostles 
3588
του
  
2962-1473
κυρίου ημών
of our Lord 
*
Ιησού
Jesus 
5547
χριστού
Christ. 
1:18   3754
1:18   ότι
1:18   For 
3004
έλεγον
they said 
1473
υμίν
to you, 
3754
ότι
that 
1722
εν
in 
2078
εσχάτω
the end 
5550
χρόνω
of time 
1510.8.6
έσονται
there will be 
1703
εμπαίκται
mockers 
2596
κατά
[2according to 
3588-1438
τας εαυτών
3their own 
1939
επιθυμίας
4desires 
4198
πορευομενοι
1going] 
3588
των
of the 
763
ασεβειών
impious deeds. 
1:19   1473
1:19   ούτοί
1:19   These 
1510.2.6
εισιν
are 
3588
οι
the ones 
592
αποδιορίζοντες
separating bounds, 
5591
ψυχικοί
physical, 
4151
πνεύμα
[3spirit 
3361
μη
1not 
2192
έχοντες
2having]. 
1:20   1473-1161
1:20   υμείς δε
1:20   But you, 
27
αγαπητοί
beloved, 
3588
τη
[3 in 
39-1473
αγιωτάτη υμών
4your most holy 
4102
πίστει
5belief 
2026
εποικοδομούντες
1building up 
1438
εαυτούς
2yourselves], 
1722
εν
[2in 
4151
πνεύματι
4spirit 
39
αγίω
3holy 
4336
προσευχόμενοι
1praying]. 
1:21   1438
1:21   εαυτούς
1:21   [2yourselves 
1722
εν
3in 
26
αγάπη
4love 
2316
θεού
5of God 
5083
τηρήσατε
1keep]! 
4327
προσδεχόμενοι
waiting for 
3588
το
the 
1656
έλεος
mercy 
3588
του
  
2962-1473
κυρίου ημών
of our Lord 
*
Ιησού
Jesus 
5547
χριστού
Christ, 
1519
εις
unto 
2222
ζωήν
life 
166
αιώνιον
eternal. 
1:22   2532
1:22   και
1:22   And 
3739-3303
ους μεν
indeed on some 
1653
ελεείτε
show mercy, 
1252
διακρινόμενοι
scrutinizing! 
1:23   3739-1161
1:23   ους δε
1:23   And some 
1722
εν
with 
5401
φοβω
fear, 
4982
σώζετε
deliver 
1537
εκ
from 
3588
του
the 
4442
πυρός
fire 
726
αρπάζοντες
by seizing! 
3404
μισούντες
Detesting 
2532
και
even 
3588
τον
the 
575
από
[3by 
3588
της
4the 
4561
σαρκός
5flesh 
4696
εσπιλωμένον
2being stained 
5509
χιτώνα
1inner garment]. 
1:24   3588-1161
1:24   τω δε
1:24   But to him 
1410
δυναμένω
being able 
5442
φυλάξαι
to keep 
1473
αυτούς
them 
679
απταίστους
steady, 
2532
και
and 
2476
στήσαι
to stand them 
2714
κατενώπιον
in front 
3588
της
  
1391-1473
δόξης αυτού
of his glory 
299
αμώμους
unblemished 
1722
εν
in 
20
αγαλλιάσει
exultation, 
1:25   3441
1:25   μόνω
1:25   to the only 
4680
σοφώ
wise 
2316
θεώ
God, 
4990-1473
σωτήρι ημών
our deliverer, 
1391
δόξα
be glory 
2532
και
and 
3172
μεγαλωσύνη
greatness, 
2904
κράτος
might 
2532
και
and 
1849
εξουσία
authority, 
2532
και
even 
3568
νυν
now 
2532
και
and 
1519
εις
into 
3956
πάντας
all 
3588
τους
the 
165
αιώνας
eons. 
281
αμήν
Amen. 

Copyright 1996 by Charles Van der Pool. Download PDFs or purchase the printed edition at ApostolicBible.com.

3 John 1
Top of Page
Top of Page