Job 5
Apostolic Bible Polyglot STU ▾ 
Eliphaz Continues to Speak
5:1   1941-1161
5:1   επικάλεσαι δε
5:1   But call, 
1536
ει τις
if any one 
1473-5219
σοι υπακούσεται
will hearken to you; 
2228
η
or 
1536
ει τινα
if [2any 
32
αγγέλων
4angels 
39
αγίων
3holy 
3708
όψει
1you shall see]. 
5:2   2532-1063
5:2   και γαρ
5:2   For even 
878
άφρονα
[3a fool 
337
αναιρεί
2does away with 
3709
οργή
1anger], 
4105
πεπλανημένον
[4one having wandered 
1161
δε
1and 
2289
θανατοί
3puts to death 
2205
ζήλος
2zeal]. 
5:3   1473-1161
5:3   εγώ δε
5:3   And I 
3708
εώρακα
have seen 
878
άφρονας
fools 
4491
ρίζας
[2root 
906
βάλλοντας
1laying]; 
2532
και
and 
2672
κατηρασάμην
I cursed 
3588
την
  
2143-1473
ευπρέπειαν αυτών
their attractiveness 
3916
παραχρήμα
immediately. 
5:4   4206
5:4   πόρρω
5:4   [4at a distance 
1096
γένοιντο
1May 3be 
3588
οι
  
5207-1473
υιοί αυτών
2their sons] 
575
από
from 
4991
σωτηρίας
safety, 
2532
και
and 
2010.2
επιτριβήσονται
they shall be crushed 
1909
επί
at 
2374
θύραις
the doors 
2276
ησσόνων
of lesser men, 
2532
και
and 
3756-1510.8.3
ουκ έσται
there shall not be 
3588
ο
  
1807
εξαιρούμενος
one rescuing. 
5:5   3739
5:5   α
5:5   [3which 
1063
γαρ
1For 
1565
εκείνοι
2those things] 
2325
εθέρισαν
they harvested, 
3983
πεινών
one hungering 
2068
φάγεται
shall eat; 
1473-1161
αυτοί δε
but they 
4314
προς
[2to 
1774.2
ενόπλων
3ones armed 
142
αρθήσονται
1shall be carried]; 
1610.5
εκσιφωνισθείη
may [3be siphoned off 
1473
αυτών
1their 
3588
η
  
2479
ισχύς
2strength]. 
5:6   3756
5:6   ου
5:6   [4not 
1063
γαρ
1For 
3361
μη
3can 
1831
εξέλθη
5come forth 
1537
εκ
6out of 
3588
της
7the 
1093
γης
8earth 
2873
κόπος
2toil], 
3761
ουδέ
nor 
1537
εξ
[3from 
3735
ορέων
4 the mountains 
307.1
αναβλαστήσει
2sprout up 
4192
πόνος
1 shall misery]. 
5:7   235
5:7   αλλά
5:7   But 
444
άνθρωπος
a man 
1080
γεννάται
is born 
2873
κόπω
to toil, 
3502-1161
νεοσσοί δε
and the young 
105
αετών
eagles 
3588
τα
[2the 
5308
υψηλά
3high places 
4072
πέτονται
1to fly]; 
5:8   3756-3375-1161
5:8   ου μην δε
5:8   [2nevertheless 
235
αλλά
1but] 
1473
εγώ
I 
1189
δεηθήσομαι
shall beseech 
2962
κυρίου
of the lord, 
2962
κύριον
[3 the lord 
1161
δε
1and 
3588
των
4the 
3956-1203
πάντων δεσπότην
5master of all 
1941
επικαλέσομαι
2I shall call upon], 
5:9   3588
5:9   τον
5:9   the 
4160
ποιούντα
one doing 
3173
μεγάλα
great things, 
2532
και
and 
421
ανεξιχνίαστα
untraceable, 
1741
ένδοξά
honorable things 
5037
τε
also, 
2532
και
and 
1808.1
εξαίσια
extraordinary, 
3739
ων
which 
3756-1510.2.3
ουκ έστιν
there is no 
706
αριθμός
number; 
5:10   3588
5:10   τον
5:10   the one 
1325
διδόντα
giving 
5205
υετόν
rain 
1909
επί
upon 
3588
την
the 
1093
γην
earth, 
649
αποστέλλοντα
sending 
5204
ύδωρ
water 
1909
επί
upon 
3588
την
the places 
5259
υπ'
under 
3772
ουρανόν
heaven; 
5:11   3588
5:11   τον
5:11   the one 
4160
ποιούντα
appointing 
5011
ταπεινούς
the humble 
1519
εις
unto 
5311
ύψος
the height, 
2532
και
and 
622
απολωλότας
[2 the ones perishing 
1825
εξεγείροντα
1raising up], 
5:12   1286.1
5:12   διασκεδάζοντα
5:12   effacing 
1012
βουλάς
counsels 
3835
πανούργων
of clever ones, 
2532
και
that 
3766.2
ου μη
in no way 
4160
ποιήσωσιν
should [2perform 
3588
αι
  
5495-1473
χείρες αυτών
1their hands] 
227
αληθές
true; 
5:13   3588
5:13   ο
5:13   the one 
2638
καταλαμβάνων
overtaking 
4680
σοφούς
the wise 
1722
εν
with 
3588
τη
the 
5428
φρονήσει
intellect; 
1012-1161
βουλήν δε
and the counsel 
4181.6
πολυπλόκων
of the crafty ones 
1839
εξέστησεν
he amazes. 
5:14   2250
5:14   ημέρας
5:14   By day 
4876
συναντήσεται
[2shall meet 
1473
αυτοίς
3them 
4655
σκότος
1darkness], 
3588
το
  
1161
δε
and 
3314.1
μεσημβρινόν
at midday 
5584
ψηλαφήσαισαν
may they grope 
2470
ίσα
equally 
3571
νυκτί
as at night. 
5:15   622-1161
5:15   απόλοιντο δε
5:15   And may they perish 
1722
εν
in 
4171
πολέμω
war; 
102-1161
αδύνατος δε
and may the powerless 
1831
εξέλθοι
come forth 
1537
εκ
from out of 
5495
χειρός
the hand 
1413
δυνάστου
of the mighty one. 
5:16   1510.4-1161
5:16   είη δε
5:16   And may there be 
4434
πτωχώ
[2to the poor 
1680
ελπίς
1hope]; 
94
αδίκου
[4of the unjust 
1161
δε
1but 
4750
στόμα
3 the mouth 
1719.2
εμφραχθείη
2may] be obstructed. 
5:17   3107-1161
5:17   μακάριος δε
5:17   And blessed 
444
άνθρωπος
is the man 
3739
ον
whom 
1651
ήλεγξεν
[3reproved 
3588
ο
1the 
2962
κύριος
2 lord], 
3560.1
νουθέτημα
[4 the admonition 
1161
δε
1and 
3841
παντοκράτορος
5of the almighty 
3361
μη
2does not 
527.4
απαναίνου
3refuse]. 
5:18   1473-1063
5:18   αυτός γαρ
5:18   For he 
217.1
αλγείν
[2one to ache 
4160
ποιεί
1causes], 
2532
και
and 
3825
πάλιν
again 
600
αποκαθίστησιν
he restores; 
3817
έπαισε
he smites, 
2532
και
and 
3588
αι
  
5495-1473
χείρες αυτού
his hands 
2390
ιάσαντο
heal. 
5:19   1810.1
5:19   εξάκις
5:19   Six times 
1537
εξ
[2from out of 
318-1473
αναγκών σε
3your distresses 
1807
εξελείται
1he rescues you], 
1722-1161
εν δε
and in 
3588
τω
the 
1442
εβδόμω
seventh time 
3766.2
ου μη
in no way 
680
άψηταί
will he touch 
1473
σου
you 
2556
κακόν
for bad. 
5:20   1722
5:20   εν
5:20   In 
3042
λιμώ
famine, 
4506
ρύσεταί
he will rescue 
1473
σε
you 
1537
εκ
from 
2288
θανάτου
death, 
1722
εν
[2in 
4171
πολέμω
3war 
1161
δε
1and 
1537
εκ
6from out of 
5495
χειρός
7 the hand 
4604
σιδήρου
8of iron 
3089
λύσει
4he will untie 
1473
σε
5you]. 
5:21   575
5:21   από
5:21   [2from 
3148
μάστιγος
3 the whip 
1100
γλώσσης
4of the tongue 
1473-2928
σε κρύψει
1He shall hide you], 
2532
και
and 
3766.2
ου μη
in no way 
5399
φοβηθήση
shall you be fearful 
575
από
from 
2556
κακών
[2evils 
2064
ερχομένων
1 the coming]. 
5:22   94
5:22   αδίκων
5:22   The unjust 
2532
και
and 
459
ανόμων
lawless 
2606
καταγελάση
you shall ridicule, 
575-1161
από δε
and from 
2342
θηρίων
[2beasts 
66
αγρίων
1wild] 
3766.2
ου μη
in no way 
5399
φοβηθήση
shall you be fearful; 
5:23   2338.2-1063
5:23   θήρες γαρ
5:23   for the beasts 
66
άγριοι
of the wild 
1514
ειρηνεύσουσί
shall make peace 
1473
σοι
with you. 
5:24   1534
5:24   είτα
5:24   Then 
1097
γνώση
you shall know 
3754
ότι
that 
1514
ειρηνεύσει
[3shall be at peace 
1473
σου
1your 
3588
ο
  
3624
οίκος
2house]; 
2532
και
and 
1980
επισκέψει
he shall visit 
5611.1-1473
ωραίοτητά σου
your beauty, 
2532
και
and 
3766.2
ου μη
in no way 
264
αμαρτήση
should it have sinned. 
5:25   1097-1161
5:25   γνώση δε
5:25   And you shall know 
3754
ότι
that 
4183
πολύ
[2 shall be many 
3588
το
  
4690-1473
σπέρμα σου
1your seed], 
3588-1161
τα δε
and 
1549-1473
έκγονά σου
your progeny 
1510.8.3
έσται
will be 
5618
ώσπερ
as 
3588
το
the 
3825.3
παμβότανον
abundant herbage 
3588
του
of the 
68
αγρού
field. 
5:26   2064-1161
5:26   ελεύση δε
5:26   And you shall come 
1722
εν
unto 
5028
τάφω
the grave 
5618
ώσπερ
as 
4621
σίτος
grain 
5611.3
ώριμος
in season, 
2596
κατά
according to 
2540
καιρόν
the time 
2325
θεριζόμενος
of harvesting; 
2228
η
or 
5618
ώσπερ
as 
2338.1
θιμωνία
a heap 
257
άλωνος
of the threshing-floor 
2596
καθ'
according to 
5610
ώραν
the hour 
4792
συγκομισθείσα
of its being collected. 
5:27   2400
5:27   ιδού
5:27   Behold, 
3778
ταύτα
these things 
3779
ούτως
thus 
1840.1
εξιχνιάσαμεν
we tracked out, 
3778
ταύτα
these things 
1510.2.3
εστιν
are 
3739
α
what 
191
ακηκόαμεν
we have heard; 
1473-1161
συ δε
but you, 
1097
γνώθι
know 
4572
σεαυτώ
in yourself 
15364238
ει τι έπραξας
if you acted in anything! 

Copyright 1996 by Charles Van der Pool. Download PDFs or purchase the printed edition at ApostolicBible.com.

Job 4
Top of Page
Top of Page