Job 31
Apostolic Bible Polyglot STU ▾ 
Job's Covenant
31:1   1242
31:1   διαθήκην
31:1   [2a covenant 
5087
εθέμην
1I made] 
3588
τοις
  
3788-1473
οφθαλμοίς μου
with my eyes, 
2532
και
and 
3756
ου
I will not 
4920
συνήσω
take notice 
1909
επί
upon 
3933
παρθένω
a virgin. 
31:2   2532
31:2   και
31:2   And 
5100
τι
what 
3307
εμέρισεν
portion is from 
3588
ο
  
2316
θεός
God 
509
άνωθεν
above, 
2532
και
and 
2817
κληρονομία
[2inheritance 
2425
ικανού
1 what fit] 
1537
εξ
is from 
5310
υψίστων
the highest? 
31:3   3759
31:3   ουαί
31:3   Woe, 
684
απώλεια
destruction 
3588
τω
to the 
94
αδίκω
unjust, 
2532
και
and 
526.1
απαλλοτρίωσις
alienation 
3588
τοις
to the 
4160
ποιούσιν
one committing 
458
ανομίαν
lawlessness. 
31:4   3780-1473
31:4   ουχί αυτός
31:4   Will he not 
3708
όψεται
see 
3598-1473
οδόν μου
my way, 
2532
και
and 
3956
πάντα
[2all 
3588
τα
  
1226.1-1473
διαβήματά μου
3my footsteps 
1821.2
εξαριθμήσει
1count out]? 
31:5   1487-1161
31:5   ει δε
31:5   But if 
1510.7.1
ήμην
I was 
4198
πεπορευμένος
going 
3326
μετά
with 
1070.3
γελοιαστών
jokesters, 
1499.1
ει δε και
or even 
4704
εσπούδακεν
hurrying 
3588
ο
  
4228-1473
πους μου
my foot 
1519
εις
for 
1388
δόλον
treachery; 
31:6   2476-1063
31:6   έσταμαι γαρ
31:6   (for I stand 
1722
εν
in 
2218
ζυγώ
[2yoke balance scale 
1342
δικαίω
1a just], 
1492
ειδε
[4knew 
1161
δε
1and 
3588
ο
2the 
2962
κύριος
3 lord] 
3588
την
  
171.11473
ακακίαν  μου
my innocence); 
31:7   1487
31:7   ει
31:7   if 
1578
εξέκλινεν
[2turned aside 
3588
ο
  
4228-1473
πους μου
1my foot] 
1537
εκ
from out of 
3588
της
the 
3598
οδού
way, 
1499.1
ει δε και
or if even 
3588
τω
  
3788
οφθαλμώ
[3my eye 
1872
επηκολούθησεν
2follows after 
3588
η
  
2588-1473
καρδία μου
1my heart], 
1499.1
ει δε και
and if even 
3588
ταις
  
5495-1473
χερσί μου
my hands 
680
ηψάμην
touched 
1435
δώρων
bribes; 
31:8   4687
31:8   σπείραιμι
31:8   [2may I sow 
686
άρα
1then], 
2532
και
and 
243
άλλοι
others 
2068
φάγοισαν
eat; 
731.1
άρριζος
[3rootless 
1161
δε
1and 
1096
γενοίμην
2may I become] 
1909
επί
upon 
1093
γης
the earth. 
31:9   1487
31:9   ει
31:9   If 
1811
εξηκολούθησεν
[2followed after 
3588
η
  
2588-1473
καρδία μου
1my heart] 
1135
γυναικί
the wife 
435
ανδρός
[2man 
2087
ετέρου
1of another], 
1499
ει και
and if 
1455
εγκάθετος
[2laid in wait 
1096
εγενόμην
1I had] 
1909
επί
at 
2374-1473
θύραις αυτής
her doors; 
31:10   700
31:10   αρέσαι
31:10   [2may 5please 
686
άρα
1then 
2532
και
4even 
3588
η
  
1135-1473
γυνή μου
3my wife] 
2087
ετέρω
another; 
3588
τα
  
1161
δε
and 
3516-1473
νήπιά μου
[2my infants 
5013
ταπεινωθείη
1may 3be humbled]. 
31:11   2372-1063
31:11   θυμός γαρ
31:11   For the rage 
3709
οργής
of anger 
183
ακατάσχετος
is unrestrained 
3588
το
in the 
3392
μιάναι
defiling 
435
ανδρός
of a man's 
1135
γυναίκα
wife. 
31:12   4442
31:12   πυρ
31:12   [3a fire 
1063
γαρ
1For 
1510.2.3
εστι
2it is] 
2545
καιόμενον
burning 
1909
επί
upon 
3956
πάντων
all 
3588
των
the 
3313
μερών
parts; 
3761-302
ουδ' αν
and whomever 
1904
επέλθοι
it may come upon 
1537
εκ
[2from 
4491
ριζών
3 the roots 
622
απώλεσεν
1it destroyed]. 
31:13   1499.1
31:13   ει δε και
31:13   And if even 
5336.3
εφαύλισα
I treated as worthless 
2917
κρίμα
the equity due 
2324-1473
θεράποντός μου
my male attendant 
2228
η
or 
2321.1
θεραπαίνης
female attendant, 
2919-1473
κρινομένων αυτών
in their pleading 
4314
προς
with 
1473
με
me, 
31:14   5100-1063
31:14   τι γαρ
31:14   what then 
4160
ποιήσω
shall I do 
1437
εάν
if 
2083.1
έτασίν
[4chastisement 
1473
μου
5for me 
4160
ποιήσηται
3shall appoint 
3588
ο
1the 
2962
κύριος
2 lord]? 
1437-1161
εάν δε
and if 
2532
και
also 
1984
επισκοπήν
he should visit, 
5100
τίνα
what 
612
απόκρισιν
answer 
4160
ποιήσομαι
shall I make? 
31:15   4220
31:15   πότερον
31:15   Were they 
3756
ουκ
not 
5613-2532
ως και
even as 
1473
εγώ
I, 
1096
εγενόμην
born 
1722
εν
in 
1064
γαστρί
a womb? 
2532
και
and 
1565
εκείνοι
these 
1096
γεγόνασι
were born, 
1096-1161
γεγόναμεν δε
and we were born 
1722
εν
in 
3588
τη
the 
1473
αυτή
same 
2836
κοιλία
belly. 
31:16   102-1161
31:16   αδύνατοι δε
31:16   But the disabled 
5532-3739
χρείαν ην
[2whatever need 
4218
ποτε
4at some time or other 
2192
είχον
3they had 
3756-665.4
ουκ απέτυχον
1missed not]; 
5503
χήρας
[5of the widow 
1161
δε
1and 
3588
τον
3the 
3788
οφθαλμόν
4eye 
3756-1619.1
ουκ εξέτηξα
2I wasted not]. 
31:17   1499.1
31:17   ει δε και
31:17   And even if 
3588
τον
  
5596.1-1473
ψωμόν μου
[2my morsel 
2068
έφαγον
1I ate] 
3441
μόνος
alone, 
2532
και
and 
3780
ουχί
[4not 
3737
ορφανώ
5with an orphan 
3330
μετέδωκα
1I shared 
1537
εξ
2of 
1473
αυτού
3it], 
31:18   3754
31:18   ότι
31:18   (for 
1537
εκ
from 
3503-1473
νεότητός μου
my youth 
1625
εξέτρεφον
I nourished them 
5613
ως
as 
3962
πατήρ
a father, 
2532
και
and 
1537
εκ
from 
1064
γαστρός
the womb 
3384-1473
μητρός μου
of my mother 
3594
ωδήγησα
I guided); 
31:19   1499.1
31:19   ει δε και
31:19   and even if 
5237
υπερείδον
I overlooked 
1131
γυμνόν
the naked 
622
απολλύμενον
perishing, 
2532
και
and 
3756-294
ουκ ημφίασα
clothed him not; 
31:20   102-1161
31:20   αδύνατοι δε
31:20   and the disabled, 
1508
ει μη
unless 
2127
ευλόγησαν
they blessed 
1473
με
me, 
575-1161
από δε
and of 
2891.1
κουράς
the shearing wool 
286-1473
αμνών μου
of my lambs 
2328
εθερμάνθησαν
[2 were not heated 
3588
οι
  
5606-1473
ώμοι αυτών
1their shoulders]; 
31:21   1487
31:21   ει
31:21   and if 
1869
επήρα
I lifted up 
3737
ορφανώ
[2against an orphan 
5495
χείρα
1a hand], 
3982
πεποιθώς
(relying 
3754
ότι
that 
4183
πολλή
much 
1473
μοι
[3to me 
996
βοήθεια
1help 
4019.2
περίεστιν
2remained]); 
31:22   868
31:22   αποσταίη
31:22   [2may 4separate 
686
άρα
1then 
3588
ο
  
5606-1473
ώμός μου
3my shoulder] 
575
από
from 
3588
της
the 
2807
κλειδός
collar-bone, 
3588
ο
  
1161
δε
and 
1023-1473
βραχίων μου
[2my arm 
575
από
4from 
3588
του
5the 
45.1
αγκώνος
6elbow 
4937
συντριβείη
1may 3be broken]. 
31:23   5401-1063
31:23   φόβος γαρ
31:23   For the fear 
2962
κυρίου
of the lord 
4912
συνέσχε
constrained 
1473
με
me; 
575
από
from 
3588
του
  
3024.1-1473
λήμματος αυτού
his concern 
3756
ουχ
I shall not 
5297
υποίσω
endure. 
31:24   1487
31:24   ει
31:24   If 
5021
έταξα
I ordered up 
5553
χρυσίον
gold 
1519
εις
for 
2479-1473
ισχύν μου
my strength; 
1499.1
ει δε και
and if even 
3037
λίθω
[3stone 
4185
πολυτελεί
2very costly 
3982
επεποίθησα
1I relied upon]; 
31:25   1499.1
31:25   ει δε και
31:25   and even if 
2165
ευφράνθην
[2gladness 
4183
πολλού
1great] 
4149
πλούτου
in riches 
1473-1096
μοι γενομένου
was coming to me; 
1487-1161
ει δε
and if 
2532
και
also 
1909
επ'
[3upon 
382
αναριθμήτοις
4innumerable things 
5087
εθέμην
1I put 
5495
χείρά μου
2my hand]; 
31:26   2228
31:26   η
31:26   (or 
3756
ουχ
do we not 
3708
ορώμεν
see 
2246
ήλιον
[3sun 
3588
τον
1the 
2017
επιφαύσκοντα
2shining] 
1587
εκλείποντα
subsiding, 
4582-1161
σελήνην δε
and the moon 
5352.1
φθίνουσαν
waning? 
3756
ου
[3no power 
1063
γαρ
1For 
1909
επ'
4to 
1473
αυτοίς
5them 
1510.2.3
εστι
2there is]). 
31:27   2532
31:27   και
31:27   And 
1487
ει
if 
538
ηπατήθη
[2was deceived 
2977
λάθρα
3in private 
3588
η
  
2588-1473
καρδία μου
1my heart]; 
1487-1161
ει δε
and if 
5495
χείρά
[3hand 
1473-2007
μου επιθείς
2placing my 
1909
επί
4upon 
4750-1473
στόματι μου
5my mouth 
5368
εφίλησα
1I was fond of]; 
31:28   2532
31:28   και
31:28   then let 
3778
τούτό
this be 
1473-686
μοι άρα
[2so to me 
458
ανομία
5lawlessness 
3588
η
3 as the 
3173
μεγίστη
4greatest 
3049
λογισθείη
1imputed]; 
3754
ότι
for 
5574
εψευσάμην
I lied 
1725
έναντι
before 
2962
κυρίου
the lord 
3588
του
of the 
5310
υψίστου
highest. 
31:29   1499.1
31:29   ει δε και
31:29   And even if 
2020.2
επιχαρής
[2gratified 
1096
εγενόμην
1I became] 
4430
πτώματι
at the calamitous downfall 
2190-1473
εχθρών μου
of my enemies; 
2532
και
and 
2036
είπεν
said 
3588
η
in 
2588-1473
καρδία μου
my heart, 
2103.1
εύγε
Well done! 
31:30   191
31:30   ακούσαι
31:30   Let [3hear 
686
άρα
1then 
3588
το
  
3775-1473
ους μου
2my ear] 
3588
την
  
2671-1473
κατάραν μου
my curse, 
2362.1-1161
θρυλληθείην δε
and may I then be a common topic 
686
άρα
  
5259
υπό
by 
2992-1473
λαού μου
my people 
2559
κακούμενος
for my inflicting evil. 
31:31   1499.1
31:31   ει δε και
31:31   And if even 
4178
πολλάκις
often 
2036
είπον
[2said 
3588
αι
  
2321.1-1473
θεράπαιναί μου
1my female attendants], 
5100-302
τις αν
Who ever 
1325
δώη
might give 
1473
ημίν
to us 
3588
των
  
4561-1473
σαρκών αυτού
his flesh 
1705
εμπλησθήναι
to satisfy? 
3029
λίαν
exceedingly 
1473
μου
of my 
5543-1510.6
χρηστού οντος
being gracious. 
31:32   1854
31:32   έξω
31:32   [4outside 
1161
δε
1for 
3756-835
ουκ ηυλίζετο
3lodged not 
3581
ξένος
2 the stranger], 
3588
η
  
1161
δε
and 
2374-1473
θύρα μου
my door 
3956
παντί
[2to all 
2064
ελθόντι
3that came 
455
ανέωκτο
1was open]. 
31:33   1499.1
31:33   ει δε και
31:33   And if even 
264
αμαρτών
of sins, 
190.7
ακουσίως
unintentionally 
2928
έκρυψα
I hid 
3588
την
  
266-1473
αμαρτίαν μου
my sin, 
31:34   3756-1063
31:34   ου γαρ
31:34   (for I was not 
1303.4
διετράπην
diverted 
4181.2
πολυοχιλίαν
[2multitude 
4128
πλήθους
1by a great] 
3588
του
  
3361
μη
to not 
1805.1
εξαγορεύσαι
openly declare 
1799
ενώπιον
before 
1473
αυτών
them); 
1499.1
ει δε και
and if even 
1439
είασα
I allowed 
102
αδύνατον
a disabled man 
1831
εξελθείν
to go forth 
3588
την
from 
2374-1473
θύραν μου
my door 
2859
κόλπω
[2bosom 
2756
κενώ
1with an empty], 
31:35   5100
31:35   τις
31:35   (oh that 
1325
δώη
there might be given 
191
ακούοντά
one to hear 
1473
μου
me), 
5495
χείρα
[4of the hand 
1161
δε
1but 
2962
κυρίου
5 of the lord 
1508
ει μη
2unless 
1165.1
εδεδοίκειν
3I was in awe]; 
4774.1-1161
συγγραφήν δε
and as to a writ 
3739
ην
which 
2192
είχον
I had 
2596
κατά
against 
5100
τινος
anyone, 
31:36   1909
31:36   επ'
31:36   [3upon 
5606-302
ώμοις αν
4even my shoulders 
4060
περιθέμενος
1putting it on 
4735
στέφανον
2a crown] 
314
ανεγίνωσκον
I read it. 
31:37   2532
31:37   και
31:37   And 
1508
ει μη
unless 
4486
ρήξας
tearing 
1473
αυτήν
it 
591
απέδωκα
I gave it back 
3762
ουθέν
[2nothing 
2983
λαβών
1having received] 
3844
παρά
from 
5533
χρεωφειλέτου
a debtor. 
31:38   1487
31:38   ει
31:38   If 
1909
επ'
[5against 
1473
εμοί
6me 
4218
ποτέ
1perhaps 
3588
η
2the 
1093
γη
3earth 
4727
εστέναξεν
4moaned], 
1499.1
ει δε και
and even if 
3588
οι
  
831.4-1473
αύλακες αυτής
her furrows 
2799
έκλαυσαν
wept 
3661
ομοθυμαδόν
with one accord; 
31:39   1499.1
31:39   ει δε και
31:39   and even if 
3588
την
  
2479-1473
ισχύν αυτής
of its strength 
2068
έφαγον
I ate 
3441
μόνος
alone 
427
άνευ
without 
5092
τιμής
value ; 
1499.1
ει δε και
and if even 
5590
ψυχήν
[2 of the life 
2962
κυρίου
3of the master 
3588
της
4of the 
1093
γης
5land 
1583.1
εκλαβών
1in taking anything] 
3076
ελύπησα
I fretted him; 
31:40   473
31:40   αντί
31:40   instead 
4447.1
πυρού
of wheat 
686
άρα
then 
1831
εξέλθοι
may there come forth 
1473
μοι
to me 
2833.4
κνίδη
nettles; 
473-1161
αντί δε
and instead 
2915
κριθής
of barley 
942
βάτος
a bush. 
2532
και
And 
3973-*
επαύσατο Ιωβ
Job ceased 
4487
ρήμασιν
words. 

Copyright 1996 by Charles Van der Pool. Download PDFs or purchase the printed edition at ApostolicBible.com.

Job 30
Top of Page
Top of Page