Job 24
Apostolic Bible Polyglot STU ▾ 
Job Questions the Actions of the Impious
24:1   1302-1161
24:1   διατί δε
24:1   And why did 
2962
κύριον
[4 by the lord 
3756
ουκ
2not 
2990
έλαθον
3escape notice 
5610
ώραι
1 the seasons]? 
24:2   765-1161
24:2   ασεβείς δε
24:2   And the impious 
3725
όριον
[2 the border 
5233
υπερέβησαν
1passed over], 
4168
ποίμνιον
[2a flock 
4862
συν
3with 
4166
ποιμένι
4shepherd 
726
αρπάσαντες
1seizing]. 
24:3   5268
24:3   υποζύγιον
24:3   [2a beast of burden 
1161
δε
1And] 
3737
ορφανών
of orphans 
520
απήγαγον
they took away, 
2532
και
and 
1016
βουν
oxen 
5503
χήρας
of widows 
1757.2
ηνεχύρασαν
for security. 
24:4   1578
24:4   εξέκλιναν
24:4   They turned aside 
102
αδυνάτους
the disabled 
1537
εξ
from 
3598
οδού
[2way 
1342
δικαίας
1 the just]; 
3661
ομοθυμαδόν
with one accord 
2928
εκρύβησαν
[3was hidden 
4239
πραείς
1 the gentle 
1093
γης
2of the earth]. 
24:5   576-1161
24:5   απέβησαν δε
24:5   And they resulted 
5618
ώσπερ
as if 
3688
όνοι
donkeys 
1722
εν
in 
68
αγρώ
the field 
5228
υπέρ
[2for 
1473
εμού
3me 
1831
εξελθόντες
1going forth] 
3588
την
on 
1438
εαυτών
their own 
4234
πράξιν
action; 
2237.1
ηδύνθη
[5is delicious 
1473
αυτών
1their 
740
άρτος
2bread 
1519
εις
3for 
3501
νεωτέρους
4 the young]. 
24:6   68
24:6   αγρόν
24:6   [2a field 
4253
προ
5before 
5610
ώρας
6 its season 
3756
ουκ
3not 
1473-1510.6
αυτών όντα
4being their own 
2325
εθέρισαν
1They harvested]; 
102-1161
αδύνατοι δε
and the disabled 
290
αμπελώνας
[2 the vineyards 
765
ασεβών
3of the impious 
284.1
αμισθί
4without pay 
2532
και
5and 
777
ασιτοί
6without eating 
2038
ειργάσαντο
1worked]. 
24:7   1131
24:7   γυμνούς
24:7   [3naked 
4183
πολλούς
2many 
2838.1
εκοίμισαν
1They rested] 
427
άνευ
without 
2440
ιματίων
clothes; 
292.1
αμφίασιν
[3clothing 
1161
δε
1and 
5590-1473
ψυχής αυτών
4 necessary for their life 
851
αφείλαντο
2they removed]. 
24:8   575
24:8   από
24:8   From 
5568.6
ψεκάδων
the mists 
3735
ορέων
of the mountains 
5199.2
υγραίνονται
they are wetted; 
3844
παρά
from 
3588
το
  
3361-2192
μη έχειν
[2not holding 
1473
αυτοίς
3to them 
4629.2
σκέπην
1protection] 
4073
πέτραν
[2 with rock 
4016
περιεβάλοντο
1they covered themselves]. 
24:9   726
24:9   ήρπασαν
24:9   They seized 
3737
ορφανόν
the orphan 
575
από
from 
3149
μαστού
the breast, 
1601
εκπεπτωκότα
[3the one falling off 
1161
δε
1and 
5013
εταπείνωσαν
2they humbled]. 
24:10   1131-1161
24:10   γυμνούς δε
24:10   And of naked ones 
2838.1
εκοίμισαν
they rested 
95
αδίκως
wrongfully, 
3983-1161
πεινώντων δε
and of ones hungering 
3588
τον
[2the 
5596.1
ψωμόν
3morsel 
851
αφείλαντο
1they removed]. 
24:11   1722
24:11   εν
24:11   In 
4728
στενοίς
narrows 
95
αδίκως
they wrongly 
1748
ενήδρευσαν
lie in wait; 
3598-1161
οδόν δε
and the way 
1342
δικαίαν
of the just 
3756-1492
ουκ ήδεισαν
they knew not. 
24:12   3739
24:12   οι
24:12   The ones 
1537
εκ
from 
4172
πόλεως
the city 
2532
και
and 
3624
οίκων
[2houses 
2398
ιδίων
1 the ones of their own] 
1544
εξεβάλοντο
they cast out; 
5590-1161
ψυχή δε
and the soul 
3516
νηπίων
of the infants 
4727
εστέναξε
moaned 
3173
μέγα
greatly. 
24:13   1473
24:13   αυτός
24:13   [3did he 
1161
δε
1But 
1302
διατί
2why 
3778
τούτων
5these 
1984
επισκοπήν
4in overseeing] 
3756
ου
not 
4160
πεποίηται
act 
1909
επί
[2upon 
1093
γης
3 the earth 
1510.6-1473
όντων αυτών
1in their being]? 
2532
και
and 
3756
ουκ
they did not 
1921
επέγνωσαν
recognize, 
3598-1161
οδόν δε
and the way 
1343
δικαιοσύνης
of righteousness 
3756-1492
ουκ ήδεισαν
they knew not, 
3761
ουδέ
nor 
824.2-1473
ατραπούς αυτών
[2by their short-cuts 
4198
επορεύθησαν
1were gone]. 
24:14   1097-1161
24:14   γνους δε
24:14   But knowing 
1473
αυτών
their 
3588
τα
  
2041
έργα
works 
3860
παρέδωκεν
he delivered 
1473
αυτούς
them 
1519
εις
unto 
4655
σκότος
darkness; 
2532
και
and 
3571
νυκτός
night 
1510.8.3
έσται
will be 
5613
ως
as 
2812
κλέπτης
a thief. 
24:15   2532
24:15   και
24:15   And 
3788
οφθαλμός
the eye 
3432
μοιχού
of the adulterer 
5442
εφύλαξε
watched 
4655
σκότος
for the darkness, 
3004
λέγων
saying, 
3756
ου
[2will not 
4306-1473
προνοήσει με
3think of me beforehand 
3788
οφθαλμός
1 The eye]; 
2532
και
and 
612.1
αποκρυβήν
[2a concealment 
4383
προσώπου
3 for his face 
5087
έθετο
1he put]. 
24:16   1358
24:16   διώρυξεν
24:16   [3he dug through 
1722
εν
1In 
4655
σκότει
2darkness] 
3614
οικίας
houses; 
2250
ημέρας
by day 
4972
εσφράγισαν
they seal up 
1438
εαυτούς
themselves. 
3756
ουκ
they do not 
1921
επέγνωσαν
know 
5457
φως
the light. 
24:17   3754
24:17   ότι
24:17   For 
3661
ομοθυμαδόν
with one accord 
1473
αυτοίς
to them 
4404
τοπρωϊ
in the morning 
4639
σκιά
is the shadow 
2288
θανάτου
of death; 
3754
ότι
for 
1921
επιγνώσεται
each shall realize 
5016
ταραχάς
the disturbances 
4639
σκιάς
of the shadow 
2288
θανάτου
of death. 
24:18   1645-1510.2.3
24:18   ελαφρός εστιν
24:18   He is light 
1909
επί
upon 
4383
πρόσωπον
the face 
5204
ύδατος
of the water; 
2672
καταραθείη
may [2be cursed 
3588
η
  
3310-1473
μερίς αυτών
1their portion] 
1909
επί
upon 
1093
γης
the earth; 
398
αναφανείη
[2may 4appear 
1161
δε
1and 
3588
τα
  
5452.1-1473
φυτά αυτών
3their plants 
24:19   1909
24:19   επί
24:19   6upon 
1093
γης
7 the earth 
3584
ξηρά
5dry]; 
43.1-1063
αγκαλίδα γαρ
for armfuls 
3737
ορφανών
of orphans 
726
ήρπασαν
they seized by force. 
24:20   1534
24:20   ειτ'
24:20   So then 
363
ανεμνήσθη
[3is called to mind 
1473
αυτού
1his 
3588
η
  
266
αμαρτία
2sin], 
5618-1161
ώσπερ δε
and as 
3658.1
ομίχλη
fog 
1408.1
δρόσου
of dew 
852
αφανής
[2vanishes 
1096
εγένετο
1he]; 
591-1161
αποδοθείη δε
and may it be recompensed 
1473
αυτώ
to him 
3739
α
what 
4238
έπραξε
he acted; 
4937
συντριβείη
[2may 5be destroyed 
1161
δε
1and 
3956
πας
3every 
94
άδικος
4unjust one] 
2470
ίσα
equally 
3586
ξύλω
[2wood 
446.3
ανιάτω
1as incurable rotten]. 
24:21   4723-1063
24:21   στείραν γαρ
24:21   For the sterile woman 
3756
ουκ
[2not 
2095
ευ
4well 
4160
εποίησε
1he did 3do], 
2532
και
and 
1134.2
γύναιον
on the helpless woman 
3756
ουκ
he did not 
1653
ηλέησε
show mercy. 
24:22   2372-1161
24:22   θυμώ δε
24:22   And in rage 
2690
κατέστρεψεν
he overturned 
102
αδυνάτους
the disabled; 
450
αναστάς
[2in rising up 
5105
τοιγαρούν
1accordingly], 
3766.2
ου μη
in no way 
4100
πιστεύση
shall he trust 
2596
κατά
in 
3588
της
  
1438
εαυτού
his own 
2222
ζωής
life. 
24:23   3119.1
24:23   μαλακισθείς
24:23   In being infirm, 
3361-1679
μη ελπιζέτω
let him not hope 
5197.2
υγιασθήναι
to be healed! 
235
αλλά
but 
4098
πεσείται
he shall fall 
3554
νόσω
in disease. 
24:24   4183
24:24   πολλούς
24:24   [4many 
1063
γαρ
1For 
2559
εκάκωσε
3afflicted 
3588
το
  
5313-1473
ύψωμα αυτού
2his arrogance]; 
3133-1161
εμαράνθη δε
but he withered 
5618
ώσπερ
as 
3434.1
μολόχη
a mallow plant 
1722
εν
in 
2738
καύματι
sweltering heat, 
2228
η
and 
5618
ώσπερ
as 
4719
στάχυς
an ear of corn 
575
από
[2from 
2562
καλάμης
3 the stubble 
844
αυτόματος
4by itself 
634
αποπεσών
1falling off]. 
24:25   1490
24:25   ει δε μη
24:25   But if not, 
5100
τις
who 
1510.2.3
εστίν
is 
3588
ο
the one 
5346
φάμενος
saying 
5571
ψευδή
[3falsely 
1473
με
1for me 
3004
λέγειν
2to speak], 
2532
και
and 
5087
θήσει
he renders 
1519
εις
[2as 
3762
ουθέν
3nothing 
3588
τα
  
4487-1473
ρήματά μου
1my words]? 

Copyright 1996 by Charles Van der Pool. Download PDFs or purchase the printed edition at ApostolicBible.com.

Job 23
Top of Page
Top of Page