Job 19
Apostolic Bible Polyglot STU ▾ 
Job Questions The LORD
19:1   5274-1161
19:1   υπολαβών δε
19:1   And undertaking, 
*
Ιωβ
Job 
3004
λέγει
says, 
19:2   2193-5100
19:2   έως τίνος
19:2   For how long 
1464.1
έγκοπον
[3weary 
4160
ποιήσετε
1will you make 
3588
την
  
5590-1473
ψυχήν μου
2my soul], 
2532
και
and 
2507
καθαιρείτέ
demolish 
1473
με
me 
3056
λόγοις
with words? 
1097
γνώτε
Know 
3440
μόνον
only! 
3754
ότι
that 
3588
ο
  
2962
κύριος
the lord 
4160
εποίησέ
did 
1473-3779
με ούτως
thus with me. 
19:3   2635
19:3   καταλαλείτέ
19:3   You speak ill 
1473
μου
of me; 
3756
ουκ
not 
153
αισχυνόμενοί
being ashamed 
1473
με
by me, 
1945
επίκεισθέ
you press upon 
1473
μοι
me. 
19:4   3483
19:4   ναι
19:4   Yes 
1211
δη
indeed, 
1909
επ'
in 
225
αληθείας
truth 
1473
εγώ
I 
4105
επλανήθην
was misled, 
3844
παρ'
[4in 
1473
εμοί
5me 
1161
δε
1and 
835
αυλίζεται
3lodges 
4108
πλάνος
2delusion], 
2980
λαλήσαι
to speak 
4487
ρήμα
a word 
3739
α
which 
3756-1163
ουκ έδει
must not be said; 
3588
τα
  
1161
δε
but 
4487-1473
ρήματά μου
my words 
4105
πλανάται
mislead, 
2532
και
and 
3756
ουκ
are not 
1909
επί
in 
2540
καιρού
time. 
19:5   1436-1161
19:5   έα δε
19:5   But alas, 
3754
ότι
for 
1909
επ'
[2against 
1473
εμοί
3me 
3170
μεγαλύνεσθε
1you magnify yourselves], 
1724.2-1161
ενάλλεσθε δε
and you assail 
1473
μοι
me 
3681
ονείδει
in scorn. 
19:6   1097
19:6   γνώτε
19:6   Know 
3767
ουν
then! 
3754
ότι
that 
3588
ο
the 
2962
κύριος
lord 
1510.2.3
εστιν
is 
3588
ο
the one 
5015
ταράξας
disturbing; 
3794
οχύρωμα
[3fortress 
1161
δε
1and 
1473
αυτού
2his 
1909
επ'
5against 
1473
εμέ
6me 
5312
ύψωσεν
4he raised up high]. 
19:7   2400
19:7   ιδού
19:7   Behold, 
1070
γελώ
I laugh 
3681
ονείδει
at scorn, 
2532
και
and 
3756-2980
ου λαλήσω
I shall not speak; 
2896
κεκράξομαι
I shall have cried out, 
2532
και
and 
3759.1
ουδαμού
not at all 
2917
κρίμα
is there judgment. 
19:8   2945
19:8   κύκλω
19:8   [2round about 
4039.1
περιωκοδόμημαι
1I have been enclosed], 
2532
και
and 
3766.2
ου μη
in no way 
1224
διαβώ
shall I pass over; 
1909
επί
[3upon 
4383-1473
πρόσωπου μου
4my face 
4655
σκότος
2darkness 
5087
έθετο
1he put]. 
19:9   3588-1161
19:9   την δε
19:9   And the 
1391
δόξαν
glory 
1473
μου
of mine 
575
απ'
[2from 
1473
εμού
3me 
1562
εξέδυσεν
1he took off], 
851-1161
αφείλε δε
and removed 
4735
στέφανον
the crown 
575
από
from 
2776-1473
κεφαλής μου
my head. 
19:10   1288-1473
19:10   διέσπασέ με
19:10   He pulled me apart 
2945
κύκλω
round about, 
2532
και
and 
3634.2
ωχόμην
I am set out; 
1581-1161
εξέκοψε δε
and he cut down 
5618
ώσπερ
[2as if 
1186
δένδρον
3a tree 
3588
την
  
1680-1473
ελπίδα μου
1my hope]. 
19:11   1171
19:11   δεινώς
19:11   [4awfully 
1161
δε
1And 
1473
μοι
3me 
3709
οργή
5in anger 
5530
εχρήσατο
2he treated], 
2233-1161
ηγήσατο δε
and he led 
1473
με
me 
5618
ώσπερ
as if 
2190
εχθρόν
an enemy. 
19:12   3661-1161
19:12   ομοθυμαδόν δε
19:12   And with one accord 
2064
ήλθον
[2came 
3588
τα
  
3986.2-1473
πειρατήρια αυτού
1his marauders] 
1909
επ'
against 
1473
εμοί
me; 
3588
τοις
in 
3598-1473
οδοίς μου
my ways 
2944
εκύκλωσάν
[2encircled 
1473
με
3me 
1455
εγκάθετοι
1ones lying in wait]. 
19:13   575-1473
19:13   απ' εμού
19:13   [4me 
80
αδελφοί
2brothers 
1473
μου
1My 
868
απέστησαν
3left]; 
1097
έγνωσαν
they know 
245
αλλοτρίους
strangers 
2228
η
rather than 
1473
εμέ
me; 
5384
φίλοι
[3friends 
1161
δε
1and 
1473
μου
2my 
415
ανελεήμονες
5unmerciful 
1096
γεγόνασιν
4have become]. 
19:14   3756
19:14   ου
19:14   [5not to know 
4364
προσεποιήσαντό
4pretend 
1473
με
6me 
3588
οι
1The ones 
1451
εγγύτατοί
2near 
1473
μου
3me], 
2532
και
and 
3588
οι
the ones 
1492
ειδότες
knowing 
1473
μου
my 
3588
το
  
3686
όνομα
name 
1950
επελάθοντό
forgot 
1473
μου
me. 
19:15   1069
19:15   γείτονες
19:15   As for the neighbors 
3614
οικίας
of the house, 
2321.1
θεράπαιναι
[3female attendants 
5037
τε
1and also 
1473
μου
2my], 
241-1510.7.1
αλλογενής ήμην
I was foreign 
1726
εναντίον
before 
1473
αυτών
them. 
19:16   2324
19:16   θεράποντά
19:16   [2attendant 
1473-2564
μου εκάλεσα
1I called my], 
2532
και
and 
3756-5219
ουχ υπήκουσε
he obeyed not; 
4750
στόμα
[3mouth 
1161
δε
1and 
1473
μου
2my] 
1189
εδέετο
beseeched him. 
19:17   2532
19:17   και
19:17   And 
2427.2
ικέτευον
I entreated 
3588
την
  
1135-1473
γυναίκά μου
my wife; 
4341-1161
προσεκαλούμην δε
and I called — 
2850.1
κολακεύων
flattering 
5207
υιούς
the sons 
3825.2-1473
παλλακίδων μου
of my concubines. 
19:18   3588-1161
19:18   οι δε
19:18   But they 
1519
εις
[2into 
3588
τον
3the 
165
αιώνά
4eon 
1473-638.1
με απεποιήσαντο
1undid me]; 
3752
όταν
whenever 
450
αναστώ
I rise up, 
2596
κατ'
[2against 
1473
εμού
3me 
2980
λαλούσιν
1they speak]. 
19:19   948
19:19   εβδελύξαντό
19:19   [4abhorred 
1473
με
5me 
3588
οι
1The ones 
1492
ειδότες
2knowing 
1473
με
3me]; 
3739
ους
whom 
1211
δη
indeed 
25
ηγαπήκειν
I had loved, 
1881
επανέστησάν
rose up against 
1473
μοι
me. 
19:20   1722
19:20   εν
19:20   [3in 
1192-1473
δέρματί μου
4my skin 
4595
εσάπησαν
2festers 
3588
αι
  
4561-1473
σάρκες μου
1My flesh]; 
3588
τα
  
1161
δε
and the things 
3747-1473
οστά μου
of my bones 
1722
εν
[2in 
3599
οδούσιν
3teeth 
2192
έχεται
1are held]. 
19:21   1653
19:21   ελεήσατέ
19:21   Show mercy 
1473
με
on me, 
1653
ελεήσατέ
show mercy 
1473
με
on me, 
5599
ω
O 
5384
φίλοι
friends! 
5495
χειρ
[3 the hand 
1063
γαρ
1for 
2962
κυρίου
4 of the lord 
3588
η
  
680
αψαμένη
5touching 
1473
μου
6me 
1510.2.3
εστί
2it is]. 
19:22   1302-1161
19:22   διατί δε
19:22   And why 
1473-1377
με διώκετε
do you pursue me 
5618
ώσπερ
as 
2532
και
also 
3588
ο
the 
2962
κύριος
lord, 
575
από
[4with 
1161
δε
1and 
4561-1473
σαρκών μου
5my flesh 
3756
ουκ
2you are not 
1705
εμπίπλασθε
3filled up]? 
19:23   5100-1063-302
19:23   τις γαρ αν
19:23   For what that 
1325
δοίη
[2might be given 
1125
γραφήναι
3to be written 
3588
τα
  
4487-1473
ρήματά μου
1my words], 
5087-1161
τεθήναι δε
and to put 
1473
αυτά
them 
1722
εν
in 
975
βιβλίω
a scroll 
1519
εις
for 
3588
τον
the 
165
αιώνα
eon; 
19:24   1722
19:24   εν
19:24   written with 
1123.1
γραφείω
a stylus 
4603
σιδηρώ
of iron 
2532
και
and 
3432.1
μολίβδω
on lead, 
2228
η
or 
1722
εν
[2on 
4073
πέτραις
3a rock 
1448.2
εγγλυφήναι
1being engraved]. 
19:25   1492-1063
19:25   οίδα γαρ
19:25   For I know 
3754
ότι
that 
104.1
αένναος
[6everlasting 
1510.2.3
εστιν
5is 
3588
ο
1the one 
1590
εκλύειν
3to enfeeble 
1473
με
4me 
3195
μέλλων
2being about] 
1909
επί
upon 
1093
γης
the earth, 
19:26   450
19:26   αναστήσαι
19:26   to raise up 
3588
το
  
1192-1473
δέρμα μου
my skin 
3588
το
  
369.1
αναντλούν
being fatigued 
3778
ταύτα
by these things. 
3844-1063
παρά γαρ
For by 
2962
κυρίου
the lord 
3778
ταύτά
these things 
1473-4931
μοι συνετελέσθη
was exhausted on me, 
19:27   3739
19:27   α
19:27   which 
1473
εγώ
I 
1683
εμαυτώ
myself 
4902.2
συνεπίσταμαι
am conscious of, 
3739
α
which 
3788-1473
οφθαλμός μου
my eye 
3708
εώρακε
has seen, 
2532
και
and 
3756
ουκ
not 
243
άλλος
another; 
3956-1161
πάντα δε
but all 
1473
μοι
[2on me 
4931
συντετέλεσται
1has been exhausted] 
1722
εν
in 
2859
κόλπω
my bosom. 
19:28   1499.1
19:28   ει δε και
19:28   But if even 
2046
ερείτε
you shall say, 
5100
τι
What 
2046
ερούμεν
shall we say 
1726
εναντίον
before 
1473
αυτού
him, 
2532
και
and 
4491
ρίζαν
[2 the root 
3056
λόγου
3of the matter 
2147
ευρήσομεν
1so find] 
1722
εν
in 
1473
αυτώ
him? 
19:29   2125
19:29   ευλαβήθητε
19:29   Venerate 
2532
και
even 
1473
υμείς
to yourselves 
575
από
from 
1942
επικαλύμματος
a covering! 
2372-1063
θυμός γαρ
For rage 
1909
επί
[2upon 
459
ανόμους
3 the lawless ones 
1904
επελεύσεται
1shall come], 
2532
και
and 
5119
τότε
then 
1097
γνώσονται
they shall know 
4226
που
where 
1510.2.3
εστιν
[3is 
1473
αυτών
1their 
3588
η
  
5208
ύλη
2material]. 

Copyright 1996 by Charles Van der Pool. Download PDFs or purchase the printed edition at ApostolicBible.com.

Job 18
Top of Page
Top of Page