Jeremiah 15
Apostolic Bible Polyglot STU ▾ 
The LORD will Avenge
15:1   2532
15:1   και
15:1   And 
2036-2962
είπε κύριος
the lord said 
4314
προς
to 
1473
με
me, 
1437
εάν
If 
2476
στη
[4should stand 
*
Μωυσής
1Moses 
2532
και
2and 
*
Σαμουήλ
3Samuel] 
4253
προ
before 
4383-1473
προσώπου μου
my face 
3756-1510.2.3
ουκ έστιν
[2is not 
3588
η
  
5590-1473
ψυχή μου
1my soul] 
4314
προς
for 
1473
αυτούς
them. 
1821
εξαπόστειλον
Send out 
3588
τον
  
2992-3778
λαόν τούτον
this people 
575
από
from 
4383-1473
προσώπου μου
my face, 
2532
και
and 
1831
εξελθέτωσαν
let them go forth! 
15:2   2532
15:2   και
15:2   And 
1510.8.3
έσται
it will be 
1437
εάν
if 
2036
είπωσι
they should say 
4314
προς
to 
1473
σε
you, 
4226
που
Where 
1831
εξελευσόμεθα
shall we go forth? 
2532
και
then 
2046
ερείς
you shall say 
4314
προς
to 
1473
αυτούς
them, 
3592
τάδε
Thus 
3004
λέγει
says 
2962
κύριος
the lord, 
3745
όσοι
As many as 
1519
εις
for 
2288
θάνατον
death, 
1519
εις
to 
2288
θάνατον
death; 
2532
και
and 
3745
όσοι
as many as 
1519
εις
for 
3162
μάχαιραν
sword, 
1519
εις
to 
3162
μάχαιραν
sword; 
2532
και
and 
3745
όσοι
as many as 
1519
εις
for 
3042
λιμόν
famine, 
1519
εις
to 
3042
λιμόν
famine; 
2532
και
and 
3745
όσοι
as many as 
1519
εις
for 
161
αιχμαλωσίαν
captivity, 
1519
εις
to 
161
αιχμαλωσίαν
captivity. 
15:3   2532
15:3   και
15:3   And 
1556
εκδικήσω
I will avenge 
1909
επ'
against 
1473
αυτούς
them 
5064
τέσσαρα
four 
1491
είδη
forms, 
3004
λέγει
says 
2962
κύριος
the lord; 
3588
την
the 
3162
μάχαιραν
sword 
1519
εις
unto 
4967
σφαγήν
slaughter, 
2532
και
and 
3588
τους
the 
2965
κύνας
dogs 
1519
εις
for 
1287.3
διασπασμόν
tearing in pieces, 
2532
και
and 
3588
τα
the 
2342
θηρία
wild beasts 
3588
της
of the 
1093
γης
earth, 
2532
και
and 
3588
τα
the 
4071
πετεινά
winged creatures 
3588
του
of the 
3772
ουρανού
heaven 
1519
εις
for 
1035
βρώσιν
solid food 
2532
και
and 
1312
διαφθοράν
corruption. 
15:4   2532
15:4   και
15:4   And 
3860-1473
παραδώσω αυτούς
I will deliver them up 
1519
εις
for 
318
ανάγκας
distresses 
3956
πάσαις
to all 
3588
ταις
the 
932
βασιλείαις
kingdoms 
3588
της
of the 
1093
γης
earth, 
1223
διά
because of 
*
Μανασσή
Manasseh 
5207
υιόν
son 
*
Εζεκίου
of Hezekiah 
935
βασιλέως
king 
*
Ιούδα
of Judah, 
4012
περί
for 
3956
πάντων
all 
3739
ων
which 
4160
εποίησεν
he did 
1722
εν
in 
*
Ιερουσαλήμ
Jerusalem. 
15:5   5100
15:5   τις
15:5   Who 
5339
φείσεται
will spare 
1909
επί
over 
1473
σοι
you, 
*
Ιερουσαλήμ
O Jerusalem? 
2532
και
And 
5100
τις
who 
1168
δειλιάσει
will show timidity 
1909
επί
against 
1473
σοι
you? 
2228
η
Or, 
5100
τις
who 
344
ανακάμψει
shall return 
1519
εις
to say, 
1515
ειρήνην
Peace 
1473
σοι
to you? 
15:6   1473
15:6   συ
15:6   You 
654
απεστράφης
turned from 
1473
με
me, 
3004
λέγει
says 
2962
κύριος
the lord; 
3694
οπίσω
[2back 
4198
πορεύση
1you shall go]. 
2532
και
And 
1614
εκτενώ
I will stretch out 
3588
την
  
5495-1473
χείρά μου
my hand, 
2532
και
and 
1311
διαφθερώ
I shall utterly destroy 
1473
σε
you; 
2532
και
and 
3765
ουκέτι
no longer 
447
ανήσω
shall I spare 
1473
αυτούς
them. 
15:7   2532
15:7   και
15:7   And 
1289
διασπερώ
I will scatter 
1473
αυτούς
them 
1722
εν
in 
1290
διασπορά
a dispersion 
1722
εν
in 
4439
πύλαις
the gates 
2992-1473
λαού μου
of my people. 
815.1
ητεκνώθησαν
They were made childless; 
622
απώλεσαν
they destroyed 
3588
τον
  
2992-1473
λαόν μου
my people 
1223
διά
because of 
3588
τας
  
2549-1473
κακίας αυτών
their evils. 
15:8   4129
15:8   επληθύνθησαν
15:8   [2were multiplied 
3588
αι
  
5503-1473
χήραι αυτών
1Their widows] 
5228
υπέρ
above 
3588
την
the 
285
άμμον
sand 
3588
της
of the 
2281
θαλάσσης
sea; 
1863
επήγαγον
I brought 
1909
επί
[2against 
3384
μητέρα
3 the mother 
3495
νεανίσκους
1young men], 
5004
ταλαιπωρίαν
misery 
1722
εν
in 
3314
μεσημβρία
midday. 
1977
επέρριψα
I cast 
1909
επ'
upon 
1473
αυτήν
her 
1810
εξαίφνης
sudden 
5156
τρόμον
trembling 
2532
και
and 
4710
σπουδήν
anxiety. 
15:9   2758
15:9   εκενώθη
15:9   [4was emptied 
3588
η
1The one 
5088
τίκτουσα
2giving birth to 
2033
επτά
3seven]. 
600.1
απεκάκησεν
[2suffered misfortune 
3588
η
  
5590-1473
ψυχή αυτής
1Her soul]; 
1931
επέδυ
[2set 
3588
ο
  
2246-1473
ήλιος αυτή
1her sun] 
2089
έτι
even 
3322
μεσούσης
in the middle 
3588
της
of the 
2250
ημέρας
day. 
2617
κατησχύνθη
She was disgraced 
2532
και
and 
3679
ωνειδίσθη
berated. 
3588
τους
Of the ones 
2645
καταλοίπους
remaining 
1473
αυτών
of them 
1519
εις
[2to 
3162
μάχαιραν
3 the sword 
1325
δώσω
1I will give] 
1726
εναντίον
before 
3588
των
  
2190-1473
εχθρών αυτών
their enemies, 
5346
φησί
says 
2962
κύριος
the lord. 
Jeremiah's Woe
15:10   3629.3
15:10   οίμοι
15:10   Woe, 
3384
μήτερ
O mother, 
5613-5100
ως τίνα
as how 
1473-5088
με έτεκες
you bore me 
435
άνδρα
a man 
1340.1
δικαζόμενον
adjudicating 
2532
και
and 
1252
διακρινόμενον
litigating 
1722
εν
in 
3956
πάση
all 
3588
τη
the 
1093
γη
earth. 
3756-5623
ουκ ωφέλησα
I derived no benefit, 
3777
ούτε
nor 
5623
ωφέλησέ
did [2benefit 
1473
με
3me 
3762
ουδείς
1anyone]. 
3588
η
  
2479-1473
ισχύς μου
My strength 
1587
εξέλιπεν
failed 
1722
εν
among 
3588
τοις
the ones 
2672
καταρωμένοις
cursing 
1473
με
me. 
15:11   1096
15:11   γένοιτο
15:11   May it be, 
2962
κύριε
lord 
1203
δέσποτα
master, 
2720-1473
κατευθυνόντων αυτών
of their prospering 
1722
εν
in 
2540
καιρώ
a time 
2347-1473
θλίψεως αυτών
of their affliction 
1519
εις
for 
18
αγαθά
good 
4314
προς
against 
3588
τον
the 
2190
εχθρόν
enemy. 
15:12   1487
15:12   ει
15:12   Shall 
1097
γνωσθήσεται
it be known 
4604
σίδηρος
that iron 
2532
και
and 
4018
περιβόλαιον
a wrap-around garment 
5470
χαλκούν
of brass 
3588
η
  
2479-1473
ισχύς σου
is your strength, no. 
15:13   2532
15:13   και
15:13   And 
3588
τους
  
2344-1473
θησαυρούς σου
of your treasures 
1325
δώσω
I will give 
465
αντάλλαγμα
an equivalent, 
1223
διά
on account of 
3956
πάσας
all 
3588
τας
  
266-1473
αμαρτίας σου
your sins, 
2532
και
and 
1722
εν
in 
3956
πάσι
all 
3588
τοις
  
3725-1473
ορίοις σου
your borders. 
15:14   2615-1473
15:14   καταδουλώσω σε
15:14   I will reduce you to slavery 
2945
κύκλω
round about 
3588
τοις
  
2190-1473
εχθροίς σου
your enemies, 
1722
εν
in 
3588
τη
the 
1093
γη
land 
3739
η
which 
3756-1492
ουκ ήδεις
you knew not. 
3754
ότι
For 
4442
πυρ
a fire 
1572
εκκέκαυται
has been kindled 
1537
εκ
because of 
3588
του
  
2372-1473
θυμού μου
my rage; 
1909
εφ'
[2against 
1473
υμάς
3you 
2545
καυθήσεται
1it shall be kindled]. 
15:15   2962
15:15   κύριε
15:15   lord, 
3403
μνήσθητί
remember 
1473
μου
me, 
2532
και
and 
1980
επίσκεψαί
visit 
1473
με
me, 
2532
και
and 
121.1
αθώωσόν
acquit 
1473
με
me 
575
από
from 
3588
των
the ones 
2614
καταδιωκόντων
pursuing 
1473
με
me — 
3361
μη
not 
1519
εις
for 
3115
μακροθυμίαν
leniency! 
1097
γνώθι
Know 
5613
ως
how 
2983
έλαβον
I took 
4012
περί
[2on account of 
1473
σου
3you 
3680
ονειδισμόν
1scorning]! 
15:16   5259
15:16   υπό
15:16   even by 
3588
των
the ones 
114
αθετούντων
disregarding 
3588
τους
  
3056-1473
λόγους σου
your words. 
4931-1473
συντέλεσον αυτούς
Finish them off entirely! 
2532
και
and 
1510.8.3
έσται
[2will be 
3588
ο
  
3056-1473
λόγος σου
1your word] 
1473
εμοί
to me 
1519
εις
for 
2167
ευφροσύνην
gladness 
2532
και
and 
5479
χαράν
the joy 
2588-1473
καρδίας μου
of my heart. 
3754
ότι
For 
1941
επικέκληται
[2has been called 
3588
το
  
3686-1473
όνομά σου
1your name] 
1909
επ'
upon 
1473
εμοί
me, 
2962
κύριε
lord 
3841
παντοκράτωρ
almighty. 
15:17   3756-2523
15:17   ουκ εκάθισα
15:17   I sat not 
1722
εν
in 
4892-1473
συνεδρίω αυτών
their sanhedrin 
3815
παιζόντων
playing about, 
235
αλλ'
but 
2125
ευλαβούμην
I was cautious 
575
από
from 
4383
προσώπου
in front 
5495-1473
χειρός σου
of your hand. 
2596-3441
κατα μόνας
Alone 
2521
εκαθήμην
I sat, 
3754
ότι
for 
4088
πικρίας
[2with bitterness 
1705
ενεπλήσθην
1I was filled]. 
15:18   2444
15:18   ινατί
15:18   Why do 
3588
οι
the ones 
3076
λυπούντές
grieving 
1473
με
me 
2729
κατισχύουσί
prevail over 
1473
μου
me? 
3588
η
  
4127-1473
πληγή μου
My wound 
4731
στερεά
is substantial, 
4159
πόθεν
from where 
2390
ιαθήσομαι
shall I be healed? 
1096
γινομένη
In becoming, 
1096
εγενήθη
it became 
1473
μοι
to me 
5613
ως
as 
5204
ύδωρ
[2water 
5571
ψευδές
1false], 
3756
ουκ
not 
2192
έχον
having 
4102
πίστιν
trust. 
15:19   1223
15:19   διά
15:19   Because of 
3778
τούτο
this, 
3592
τάδε
thus 
3004
λέγει
says 
2962
κύριος
the lord, 
1437
εάν
If 
1994
επιστρέψης
you should return, 
2532
και
and 
600
αποκαταστήσω
I should restore 
1473
σε
you, 
4253
προ
[2before 
4383-1473
προσώπου μου
3my face 
2476
στήση
1you shall stand]. 
2532
και
And 
1437
εάν
if 
1806
εξαγάγης
you should lead out 
5093
τίμιον
the esteemed 
575
από
from 
370
αναξίου
the unworthy, 
5613
ως
[2as 
4750-1473
στόμα μου
3my mouth 
1510.8.2
έση
1you will be]. 
2532
και
And 
390-1473
αναστρέψουσιν αυτοι
they shall return 
4314
προς
to 
1473
σε
you; 
2532
και
and 
1473
συ
you 
3756
ουκ
shall not 
390
αναστρέψεις
return 
4314
προς
to 
1473
αυτούς
them. 
15:20   2532
15:20   και
15:20   And 
1325
δώσω
I will appoint 
1473
σε
you 
3588
τω
to 
2992-3778
λαώ τούτω
this people 
5613
ως
as 
5038
τείχος
[2wall 
3793.1
οχυρόν
1a fortified] 
5470
χαλκούν
of brass. 
2532
και
And 
4170
πολεμήσουσι
they shall wage war 
4314
προς
against 
1473
σε
you, 
2532
και
but 
3766.2
ου μη
in no way 
1410
δύνωνται
shall they be able to prevail 
4314
προς
against 
1473
σε
you; 
1360
διότι
because 
3326
μετά
[2with 
1473
σου
3you 
1510.2.1
ειμι
1I am] 
3588
του
  
4982
σώζειν
to deliver 
1473
σε
you, 
2532
και
and 
1807
εξαιρείσθαί
to rescue 
1473
σε
you, 
3004
λέγει
says 
2962
κύριος
the lord. 
15:21   2532
15:21   και
15:21   And 
4982
σώσω
I will deliver 
1473
σε
you 
1537
εκ
from 
5495
χειρός
the hand 
4190
πονηρών
of the wicked ones, 
2532
και
and 
3084
λυτρώσομαι
I will ransom 
1473
σε
you 
1537
εκ
from 
5495
χειρός
the hand 
3061
λοιμών
of pestilent ones. 

Copyright 1996 by Charles Van der Pool. Download PDFs or purchase the printed edition at ApostolicBible.com.

Jeremiah 14
Top of Page
Top of Page