Hosea 4
Apostolic Bible Polyglot STU ▾ 
The Charge against Israel
4:1   191
4:1   ακούσατε
4:1   Hear 
3056
λόγον
the word 
2962
κυρίου
of the lord, 
5207
υιοί
O sons 
*
Ισραήλ
of Israel! 
3754
ότι
For 
2920
κρίσις
there is a case 
3588
τω
to the 
2962
κυρίω
lord 
4314
προς
against 
3588
τους
the ones 
2730
κατοικούντας
dwelling 
3588
την
the 
1093
γην
land, 
1360
διότι
because 
3756-1510.2.3
ουκ έστιν
there is no 
225
αλήθεια
truth, 
3761
ουδέ
nor 
1656
έλεος
mercy, 
3761
ουδέ
nor 
1922
επίγνωσις
full knowledge 
2316
θεού
of God 
1909
επί
upon 
3588
της
the 
1093
γης
land. 
4:2   685
4:2   αρά
4:2   Curse, 
2532
και
and 
5579
ψεύδος
lie, 
2532
και
and 
5408
φόνος
murder, 
2532
και
and 
2829
κλοπή
fraud, 
2532
και
and 
3430
μοιχεία
adultery — 
5502.4
κέχυται
it poured 
1909
επί
upon 
3588
της
the 
1093
γης
earth, 
2532
και
and 
129
αίματα
[2blood 
1909
εφ'
3with 
129
αίμασι
4blood 
3403.1
μίσγουσι
1they mingled]. 
4:3   1223
4:3   διά
4:3   On account of 
3778
τούτο
this 
3996
πενθήσει
[3shall mourn 
3588
η
1the 
1093
γη
2land], 
2532
και
and 
4665.2
σμικρυνθήσεται
shall be diminished 
4862
συν
with 
3956
πάσι
all 
3588
τοις
the ones 
2730
κατοικούσιν
dwelling 
1473
αυτήν
it; 
4862
συν
with 
3588
τοις
the 
2342
θηρίοις
wild beasts 
3588
του
of the 
68
αγρού
field, 
2532
και
and 
4862
συν
with 
3588
τοις
the 
4071
πετεινοίς
winged creatures 
3588
του
of the 
3772
ουρανού
heaven; 
2532
και
and 
3588
οι
the 
2486
ιχθύες
fishes 
3588
της
of the 
2281
θαλάσσης
sea 
1587
εκλείψουσιν
shall fail, 
4:4   3704
4:4   όπως
4:4   so that 
3367
μηθείς
no 
3383
μήτε
one 
1340.1
δικάζηται
should adjudicate, 
3383
μήτε
nor 
1651
ελέγχη
[2reprove 
3367
μηθείς
1should any one]; 
3588
ο
  
1161
δε
but 
2992-1473
λαός μου
my people 
5613
ως
are as 
2409
ιερεύς
a priest 
483
αντιλεγόμενος
disputing; 
4:5   2532
4:5   και
4:5   and 
770
ασθενήσει
he shall weaken 
2250
ημέρας
by day, 
2532
και
and 
770
ασθενήσει
[3shall weaken 
2532
και
2also 
4396
προφήτης
1 the prophet] 
3326
μετά
with 
1473
σου
you. 
3571
νυκτί
[3to night 
3666
ωμοίωσα
1I likened 
3588
την
  
3384-1473
μητέρα σου
2your mother]. 
4:6   3666
4:6   ωμοιώθη
4:6   [2are likened 
3588
ο
  
2992-1473
λαός μου
1My people] 
5613
ως
as 
3756
ουκ
ones not 
2192
έχων
having 
1108
γνώσιν
knowledge. 
3754
ότι
For since 
1922
επίγνωσιν
[3full knowledge 
683
απώσω
2thrusted away 
1473
συ
1you], 
683-1473
απώσομαί σε
[2will thrust you away 
2504
καγώ
1even I] 
3588
του
so as to 
3361
μη
not 
2407
ιερατεύειν
officiate as priest 
1473
μοι
to me. 
2532
και
And as 
1950
επελάθου
you forgot 
3551
νόμον
the laws 
2316-1473
θεού σου
of your God, 
1950
επιλήσομαι
I shall forget 
5043-1473
τεκνών σου
your children. 
4:7   2596
4:7   κατά
4:7   According to 
3588
το
  
4128-1473
πλήθος αυτών
their multitude, 
3779
ούτως
so 
264
ήμαρτόν
they sinned 
1473
μοι
against me. 
3588
την
  
1391-1473
δόξαν αυτών
[2their glory 
1519
εις
3for 
819
ατιμίαν
4dishonor 
5087
θήσομαι
1I will appoint]. 
4:8   266
4:8   αμαρτίας
4:8   The sins 
2992-1473
λαού μου
of my people 
2068
φάγονται
they shall eat, 
2532
και
and 
1722
εν
in 
3588
ταις
  
93-1473
αδικίαις αυτών
their iniquities 
2983
λήψονται
shall take 
3588
τας
  
5590-1473
ψυχάς αυτών
their lives. 
4:9   2532
4:9   και
4:9   And 
1510.8.3
έσται
it will be 
2531
καθώς
as 
3588
ο
the 
2992
λαός
people, 
3779
ούτως
so 
2532
και
also 
3588
ο
the 
2409
ιερεύς
priest; 
2532
και
and 
1556
εκδικήσω
I will avenge 
1909
επ'
upon 
1473
αυτόν
him 
3588
τας
  
3598-1473
οδούς αυτού
his ways, 
2532
και
and 
3588
τα
  
1228.3-1473
διαβούλια αυτού
his deliberations 
467
ανταποδώσω
I will recompense 
1473
αυτώ
to him. 
Israel Commits Harlotry
4:10   2532
4:10   και
4:10   And 
2068
φάγονται
they shall eat, 
2532
και
but 
3766.2
ου μη
in no way 
1705
εμπλησθώσιν
should be filled up. 
4203
επόρνευσαν
They committed harlotry, 
2532
και
and 
3766.2
ου μη
in no way 
2720
κατευθυνθώσι
should they be straightend. 
1360
διότι
Because 
3588
τον
[3the 
2962
κύριον
4 lord 
1459
εγκατέλιπον
1they abandoned 
3588
του
  
5442
φυλάξαι
2to watch for]. 
4:11   4202
4:11   πορνείαν
4:11   Harlotry, 
2532
και
and 
3631
οίνον
wine, 
2532
και
and 
3182.1
μέθυσμα
strong drink, 
1209
εδέξατο
took 
2588
καρδία
the heart 
2992-1473
λαού μου
of my people. 
4:12   1722
4:12   εν
4:12   By 
4822.6-1473
συμβόλοις αυτών
their symbols 
1905
επηρώτων
they asked, 
2532
και
and 
1722
εν
by 
4464-1473
ράβδοις αυτών
their rods 
518
απήγγελλον
they reported 
1473
αυτώ
to him. 
4151
πνεύματι
In a spirit 
4202
πορνείας
of harlotry 
4105
επλανήθησαν
they were wandered, 
2532
και
and 
1608
εξεπόρνευσαν
they fornicated 
575
από
from 
3588
του
  
2316-1473
θεού αυτών
their God. 
4:13   1909
4:13   επί
4:13   Upon 
3588
τας
the 
2884.2
κορυφάς
tops 
3588
των
of the 
3735
ορέων
mountains 
2378.1
εθυσίαζον
they were sacrificed, 
2532
και
and 
1909
επί
upon 
3588
τους
the 
1015
βουνούς
hills 
2380
έθυον
they were sacrificed 
5270
υποκάτω
underneath 
1409.2
δρυός
the oak, 
2532
και
and 
3021.2
λεύκης
white poplar, 
2532
και
and 
1186
δένδρου
[2tree 
4951.3
συσκιάζοντος
1 the overshadowing], 
3754
ότι
for 
2570
καλόν
good 
4629.2
σκέπη
protection. 
1223
διά
Because of 
3778
τούτο
this 
1608
εκπορνεύσουσιν
[2shall fornicate 
3588
αι
  
2364-1473
θυγατέρες υμών
1your daughters], 
2532
και
and 
3588
αι
  
3565-1473
νύμφαι υμών
your brides 
3431
μοιχεύσουσι
shall commit adultery. 
4:14   2532
4:14   και
4:14   And 
3766.2
ου μη
in no way 
1980
επισκέψωμαι
shall I pay a visit 
1909
επί
unto 
3588
τας
  
2364-1473
θυγατέρας υμών
your daughters 
3752
όταν
whenever 
4203
πορνεύσωσι
they should commit harlotry, 
2532
και
nor 
1909
επί
unto 
3588
τας
  
3565-1473
νύμφας υμών
your daughters-in-law 
3752
όταν
whenever 
3431
μοιχεύσωσιν
they should commit adultery. 
3754
ότι
For 
1473
αυτοί
they themselves 
3326
μετά
[2with 
3588
των
3the 
4204
πορνών
4harlots 
4853.1
συνεφύροντο
1blended together], 
2532
και
and 
3326
μετά
[2with 
3588
των
3the ones 
5055
τετελεσμένων
4initiating rites 
2380
έθυον
1were sacrificed]. 
2532
και
And 
3588
ο
the 
2992
λαός
people 
3756
ου
not 
4920
συνιών
perceiving 
4844.3
συνεπλέκετο
closely joined 
3326
μετά
with 
4204
πόρνης
the harlot. 
4:15   1473-1161
4:15   συ δε
4:15   But you, 
*
Ισραήλ
O Israel, 
3361-50
μη αγνόει
be not ignorant! 
2532
και
And 
*
Ιούδα
Judah, 
3361-1531
μη εισπορεύεσθε
enter not 
1519
εις
into 
*
Γάλγαλα
Gilgal, 
2532
και
and 
3361-305
μη αναβαίνετε
ascend not 
1519
εις
unto 
3588
τον
the 
3624
οίκον
house 
*
Ων
of On, 
2532
και
and 
3361-3660
μη ομνύετε
swear not an oath, saying, 
2198
ζη
[2lives 
2962
κύριος
1The lord]! 
4:16   3754
4:16   ότι
4:16   For 
5613
ως
[2as 
1151
δάμαλις
3a heifer 
3943.1
παροιστρώσα
4being in heat 
3943.1-*
παροίστρησεν Ισραήλ
1Israel was heated]. 
3568
νυν
Now 
3500.1
νεμήσει
[2will feed 
1473
αυτούς
3them 
2962
κύριος
1 the lord] 
5613
ως
as 
286
αμνόν
a lamb 
1722
εν
in 
2149
ευρυχώρω
a broad space. 
4:17   3353
4:17   μέτοχος
4:17   [2was a partner 
1497
ειδώλων
3of idols 
*
Εφραϊμ
1Ephraim], 
5087
έθηκεν
he made 
1473-4625
αυτώ σκάνδαλα
obstacles to himself. 
4:18   140
4:18   ηρέτισε
4:18   He took up 
*
Χαναναίους
with Canaanites, 
4203
πορνεύοντες
ones committing harlotry. 
1608
εξεπόρνευσαν
They fornicated 
2532
και
and 
25
ηγάπησαν
loved 
819
ατιμίαν
dishonor 
1537
εκ
of 
5432.1-1473
φρυάγματος αυτών
their neighing. 
4:19   4963
4:19   συστροφή
4:19   [2a tumultuous 
4151
πνεύματος
3wind 
1473-1510.2.2
συ ει
1You are] 
1722
εν
in 
4420-1473
πτέρυξιν αυτής
her wings, 
2532
και
and 
2617
καταισχυνθήσονται
they shall be disgraced 
1537
εκ
because of 
3588
των
  
2379-1473
θυσιαστηρίων αυτών
their altars. 

Copyright 1996 by Charles Van der Pool. Download PDFs or purchase the printed edition at ApostolicBible.com.

Hosea 3
Top of Page
Top of Page