Hebrews 6
Apostolic Bible Polyglot STU ▾ 
Warnings Regarding Unbelief
6:1   1352
6:1   διό
6:1   Therefore, 
863
αφέντες
having left 
3588
τον
the 
3588
της
[2of the 
746
αρχής
3beginning 
3588
του
4of the 
5547
χριστού
5Christ 
3056
λόγον
1matter], 
1909
επί
[2unto 
3588
την
3the 
5047
τελειότητα
4perfection 
5342
φερώμεθα
1we should bear on], 
3361
μη
not 
3825
πάλιν
[2again 
2310
θεμέλιον
3a foundation 
2598
καταβαλλόμενοι
1casting down] 
3341
μετανοίας
of repentance 
575
από
from 
3498
νεκρών
dead 
2041
έργων
works, 
2532
και
and 
4102
πίστεως
of belief 
1909
επί
upon 
2316
θεόν
God, 
6:2   909
6:2   βαπτισμών
6:2   [2of immersions 
1322
διδαχής
1 of the teaching], 
1936-5037
επιθέσεως τε
and of laying on 
5495
χειρών
of hands, 
386-5037
αναστάσεως τε
and of resurrection 
3498
νεκρών
of the dead, 
2532
και
and 
2917
κρίματος
[2judgment 
166
αιωνίου
1eternal]. 
6:3   2532
6:3   και
6:3   And 
3778
τούτο
this 
4160
ποιήσομεν
we shall do, 
1437.1
εάνπερ
if indeed 
2010-3588-2316
επιτρέπη ο θεός
God should permit. 
6:4   102-1063
6:4   αδύνατον γαρ
6:4   For it is impossible 
3588
τους
of the ones 
530
άπαξ
once 
5461
φωτισθέντας
enlightened, 
1089
γευσαμένους
having tasted 
5037
τε
also 
3588
της
of the 
1431
δωρεάς
[2gift 
3588
της
  
2032
επουρανίου
1heavenly], 
2532
και
and 
3353
μετόχους
[2partakers 
1096
γενηθέντας
1becoming 
4151
πνεύματος
4spirit 
39
αγίου
3of holy], 
6:5   2532
6:5   και
6:5   and 
2570
καλόν
[2 the good 
1089
γευσαμένους
1having tasted 
2316
θεού
4of God 
4487
ρήμα
3word], 
1411-5037
δυνάμεις τε
and of powers 
3195
μέλλοντος
[2about to be 
165
αιώνος
1of the eon], 
6:6   2532
6:6   και
6:6   and 
3895
παραπεσόντας
having fallen, 
3825
πάλιν
again 
340
ανακαινίζειν
to renew 
1519
εις
to 
3341
μετάνοιαν
repentance; 
388
ανασταυρούντας
crucifying again 
1438
εαυτοίς
to themselves 
3588
τον
the 
5207
υιόν
son 
3588
του
  
2316
θεού
of God, 
2532
και
and 
3856
παραδειγματίζοντας
making an example of him. 
6:7   1093-1063
6:7   γη γαρ
6:7   For the earth 
3588
η
  
4095
πιούσα
having drunk 
3588
τον
the 
1909
επ'
[4upon 
1473
αυτής
5it 
4178
πολλάκις
3often 
2064
ερχόμενον
2coming 
5205
υετόν
1rain], 
2532
και
and 
5088
τίκτουσα
giving birth to 
1008
βοτάνην
[2pasturage 
2111
εύθετον
1fit] 
1565
εκείνοις
for those 
1223
δι'
through 
3739
ους
whom 
2532
και
also 
1090
γεωργείται
it is cultivated, 
3335
μεταλαμβάνει
shares 
2129
ευλογίας
of the blessing 
575
από
from 
3588
του
  
2316
θεού
God; 
6:8   1627-1161
6:8   εκφέρουσα δε
6:8   but that bringing forth 
173
ακάνθας
thorn-bushes 
2532
και
and 
5146
τριβόλους
thistles 
96
αδόκιμος
is rejected, 
2532
και
and 
2671
κατάρας
[2a curse 
1451
εγγύς
1near to], 
3739
ης
whose 
3588
το
  
5056
τέλος
end 
1519
εις
is for 
2740
καύσιν
burning. 
6:9   3982-1161
6:9   πεπείσμεθα δε
6:9   But we are persuaded 
4012
περί
concerning 
1473
υμών
you, 
27
αγαπητοί
beloved, 
3588-2908
τα κρείττονα
of better things, 
2532
και
and 
2192
εχόμενα
having 
4991
σωτηρίας
deliverance, 
1499
ει και
if even 
3779
ούτω
thus 
2980
λαλούμεν
we speak. 
6:10   3756
6:10   ου
6:10   [3 is not 
1063
γαρ
1For 
94
άδικος
4unjust 
3588
ο
  
2316
θεός
2God] 
1950
επιλαθέσθαι
to forget 
3588
του
  
2041-1473
έργου υμών
your work 
2532
και
and 
3588
του
the 
2873
κόπου
toil 
3588
της
of the 
26
αγάπης
love 
3739
ης
which 
1731
ενεδείξασθε
you demonstrated 
1519
εις
in 
3588
το
  
3686-1473
όνομα αυτού
his name, 
1247
διακονήσαντες
having served 
3588
τοις
to the 
39
αγίοις
holy ones, 
2532
και
and 
1247
διακονούντες
still serving. 
6:11   1937-1161
6:11   επιθυμούμεν δε
6:11   But we desire 
1538
έκαστον
each 
1473
υμών
of you 
3588
την
[2the 
1473
αυτήν
3same 
1731
ενδείκνυσθαι
1to demonstrate] 
4710
σπουδήν
diligence 
4314
προς
to 
3588
την
the 
4136
πληροφορίαν
full assurance 
3588
της
of the 
1680
ελπίδος
hope 
891
άχρι
as far as until 
5056
τέλους
the end; 
6:12   2443
6:12   ίνα
6:12   that 
3361
μη
[2not 
3576
νωθροί
4dull 
1096
γένησθε
1you should 3become], 
3402-1161
μιμηταί δε
but imitators 
3588
των
of the ones 
1223
διά
through 
4102
πίστεως
belief 
2532
και
and 
3115
μακροθυμίας
long-suffering 
2816
κληρονομούντων
inheriting 
3588
τας
the 
1860
επαγγελίας
promises. 
God's Promise by an Oath
6:13   3588-1063
6:13   τω γαρ
6:13   For to 
*
Αβραάμ
Abraham 
1861-3588-2316
επαγγειλάμενος ο θεός
God having promised, 
1893
επεί
since 
2596
κατ'
according to 
3762
ουδενός
no one 
2192
είχε
had he 
3173
μείζονος
greater 
3660
ομόσαι
to swear an oath by, 
3660
ώμοσε
swore an oath 
2596
καθ'
according to 
1438
εαυτού
himself, 
6:14   3004
6:14   λέγων
6:14   saying, 
2229
ημήν
Assuredly 
2127
ευλογών
blessing 
2127
ευλογήσω
I will bless 
1473
σε
you, 
2532
και
and 
4129
πληθύνων
multiplying 
4129
πληθυνώ
I will multiply 
1473
σε
you. 
6:15   2532
6:15   και
6:15   And 
3779
ούτω
thus, 
3114
μακροθυμήσας
having been long-suffering, 
2013
επέτυχε
he succeeded in 
3588
της
the 
1860
επαγγελίας
promise. 
6:16   444
6:16   άνθρωποι
6:16   [2men 
3303
μεν
3indeed 
1063
γαρ
1For 
2596
κατά
5by 
3588
του
6the 
3173
μείζονος
7greater 
3660
ομνύουσι
4swear an oath], 
2532
και
and 
3956
πάσης
[6in all 
1473-485
αυτοίς αντιλογίας
7disputes to them 
4009
πέρας
3 is an end 
1519
εις
4for 
951
βεβαίωσιν
5security 
3588
ο
1the 
3727
όρκος
2oath]. 
6:17   1722
6:17   εν
6:17   In 
3739
ω
which 
4053
περισσότερον
[2more extra 
1014
βουλόμενος
3wanting 
3588
ο
  
2316
θεός
1God] 
1925
επιδείξαι
to display 
3588
τοις
to the 
2818
κληρονόμοις
heirs 
3588
της
of the 
1860
επαγγελίας
promise 
3588
το
the 
276
αμετάθετον
immutability 
3588
της
  
1012-1473
βουλής αυτού
of his counsel, 
3315
εμεσίτευσεν
mediated 
3727
όρκω
by an oath; 
6:18   2443
6:18   ίνα
6:18   that 
1223
διά
through 
1417
δύο
two 
4229
πραγμάτων
[2things 
276
αμεταθέτων
1immutable], 
1722
εν
(in 
3739
οις
which 
102
αδύνατον
it was impossible 
5574-2316
ψεύσασθαι θεόν
for God to lie,) 
2478
ισχυράν
[2strong 
3874
παράκλησιν
3consolation 
2192
έχωμεν
1we should have], 
3588
οι
we the ones 
2703
καταφυγόντες
taking refuge 
2902
κρατήσαι
to hold to 
3588
της
the 
4295
προκειμένης
[2situated before us 
1680
ελπίδος
1hope], 
6:19   3739
6:19   ην
6:19   which hope 
5613
ως
[2as 
45
άγκυραν
3an anchor 
2192
έχομεν
1we have] 
3588
της
of the 
5590
ψυχής
soul, 
804-5037
ασφαλή τε
both safe 
2532
και
and 
949
βεβαίαν
firm, 
2532
και
and 
1525
εισερχομένην
entering 
1519
εις
into 
3588
το
the 
2082
εσώτερον
inner 
3588
του
  
2665
καταπετάσματος
veil; 
6:20   3699
6:20   όπου
6:20   where 
4274
πρόδρομος
as forerunner 
5228
υπέρ
for 
1473
ημών
us, 
1525-*
εισήλθεν Ιησούς
Jesus entered 
2596
κατά
according to 
3588
την
the 
5010
τάξιν
order 
*
Μελχισεδέκ
of Melchisedek, 
749
αρχιερεύς
[2chief priest 
1096
γενόμενος
1becoming] 
1519
εις
into 
3588
τον
the 
165
αιώνα
eon. 

Copyright 1996 by Charles Van der Pool. Download PDFs or purchase the printed edition at ApostolicBible.com.

Hebrews 5
Top of Page
Top of Page