Habakkuk 2
Apostolic Bible Polyglot STU ▾ 
The Just Shall Live by My Belief
2:1   1909
2:1   επί
2:1   Upon 
3588
της
  
5438-1473
φυλακής μου
my watch 
2476
στήσομαι
I will stand, 
2532
και
and 
1910
επιβήσομαι
I will mount 
1909
επί
upon 
4073
πέτραν
a rock. 
2532
και
And 
644.2
αποσκοπεύσω
I will watch over 
3588
του
  
1492
ιδείν
to behold 
5100
τι
what 
2980
λαλήση
he should speak 
1722
εν
in 
1473
εμοί
me, 
2532
και
and 
5100
τι
what 
611
αποκριθώ
I will answer 
1909
επί
upon 
3588
τον
  
1650-1473
έλεγχόν μου
my being reproved. 
2:2   2532
2:2   και
2:2   And 
611
απεκρίθη
[2answered 
4314
προς
3to 
1473
με
4me 
2962
κύριος
1 the lord] 
2532
και
and 
2036
είπε
said, 
1125
γράψον
Write 
3706
όρασιν
the vision 
4569.3
σαφώς
clearly 
1519
εις
onto 
4441.1
πυξίον
a writing-tablet, 
3704
όπως
so that 
1377
διώκη
[4should take flight 
3588
ο
1the one 
314
αναγινώσκων
2reading 
3588
αυτά
3these things]. 
2:3   1360
2:3   διότι
2:3   For 
2089-3706
έτι όρασις
the vision is yet 
1519
εις
for 
2540
καιρόν
a time, 
2532
και
and 
393
ανατελεί
it shall rise 
1519
εις
in 
4009
πέρας
the end, 
2532
και
and 
3756
ουκ
not 
1519
εις
in 
2756
κενόν
vain. 
1437
εάν
If 
5302
υστερήση
he should lack, 
5278
υπόμεινον
wait for 
1473
αυτόν
him! 
3754
ότι
for 
2064
ερχόμενος
in coming 
2240
ήξει
he shall come 
2532
και
and 
3766.2
ου μη
in no way 
5549
χρονίση
should he delay. 
2:4   1437
2:4   εάν
2:4   If 
5288
υποστείληται
he keeps back, 
3756-2106
ουκ ευδοκεί
[2favors not 
3588
η
  
5590-1473
ψυχή μου
1my soul] 
1722
εν
in 
1473
αυτώ
him; 
3588-1161
ο δε
but the 
1342
δίκαιος
just one 
1537
εκ
[2by 
4102-1473
πίστέως μου
3my belief 
2198
ζήσεται
1shall live]. 
Woe to the Wicked
2:5   3588-1161
2:5   ο δε
2:5   But the 
2733.4
κατοιόμενος
one being arrogant 
2532
και
and 
2707
καταφρονητής
despising, 
435
ανήρ
[2man 
213
αλαζών
1 the ostentatious], 
3762
ουθέν
not one thing 
3766.2
ου μη
in any way 
4007.1
περάνη
should he have achieved, 
3739
ος
who 
4115
επλάτυνε
widened 
2531
καθώς
[2as 
3588
ο
  
86
άδης
3Hades 
3588
την
  
5590-1473
ψυχήν αυτού
1his soul], 
2532
και
and 
3779
όυτος
so 
5613
ως
as 
2288
θάνατος
death 
3756-1705
ουκ εμπιπλάμενος
not being filled up, 
2532
και
even 
1996
επισυνάξει
he shall assemble 
4314
προς
unto 
1473
αυτόν
himself 
3956
πάντα
all 
3588
τα
the 
1484
έθνη
nations, 
2532
και
and 
1523
εισδέξεται
will take in 
4314
προς
to 
1473
αυτόν
himself 
3956
πάντας
all 
3588
τούς
the 
2992
λαούς
peoples. 
2:6   3756
2:6   ουχί
2:6   [2not 
3778
ταύτα
4these 
3956
πάντα
3all 
3850
παραβολήν
6a parable 
2596
κατ'
7against 
1473
αυτού
8him 
2983
λήψονται
1Shall 5take up], 
2532
και
and 
4265.1
πρόβλημα
a riddle 
1519
εις
for 
1335
διήγησιν αυτού
his narrative? 
2532
και
And 
2046
ερούσιν
they shall say, 
3759
ουαί
Woe, 
3588
ο
the one 
4129
πληθύνων
multiplying 
1438
εαυτώ
to himself 
3588
τα
the things 
3756
ουκ
not 
1510.6
όντα
being 
1473
αυτού
his — 
2193-5100
έως τίνος
how long? 
2532
και
even 
925
βαρύνων
the one oppressing 
3588
 τον
  
2827.2-1473
κλοιόν αυτού
his collar 
4741.2
στιβαρώς
densely. 
2:7   3754
2:7   ότι
2:7   For 
1810
εξαίφνης
suddenly 
450
αναστήσονται
[3shall raise up 
1143
δάκνοντες
1ones biting 
1473
αυτόν
2him], 
2532
και
and 
1594
εκνήψουσιν
[3shall sober up 
3588
οι
1the 
1917.1-1473
επίβουλοί σου
2plotters against you], 
2532
και
and 
1510.8.2
έση
you will be 
1519
εις
for 
1282.2
διαρπαγήν
ravaging 
1473
αυτοίς
to them. 
2:8   1360
2:8   διότι
2:8   Because 
1473
συ
you 
4659.1
εσκύλευσας
despoiled 
1484
έθνη
[2nations 
4183
πολλά
1many], 
4659.1
σκυλεύσουσί
[5shall despoil 
1473
σε
6you 
3956
πάντες
1all 
3588
οι
2the 
5275
υπολελειμμένοι
4being left 
2992
λαοί
3peoples], 
1223
δι'
because of 
129
αίματα
the blood 
444
ανθρώπων
of men, 
2532
και
and 
763
ασεβείας
the impious deeds 
1093
γης
of the land 
2532
και
and 
4172
πόλεως
city, 
2532
και
and 
3956
πάντων
all 
3588
των
of the ones 
2730
κατοικούντων
dwelling 
1473
αυτήν
in it. 
2:9   5599
2:9   ω
2:9   O, 
3588
ο
the one 
4122
πλεονεκτών
overabounding 
4124
πλεονεξίαν
in a desire for [2wealth 
2556
κακήν
1evil] 
3588
τω
to 
3624-1473
οίκω αυτού
his house, 
3588
του
  
5021
τάξαι
to arrange 
1519
εις
[2in 
5311
ύψος
3 the height 
3555-1473
νοσσιάν αυτού
1his nest], 
3588
του
  
1610.6
εκσπασθήναι
to pull out 
1537
εκ
from 
5495
χειρός
the hand 
2556
κακών
of evils. 
2:10   1011
2:10   εβουλεύσω
2:10   You deliberated 
152
αισχύνην
shame 
3588
τω
to 
3624-1473
οίκω σου
your house; 
4842.1
συνεπέρανας
you finished off 
4183
πολλούς
many 
2992
λαούς
peoples, 
2532
και
and 
1814.2
εξήμαρτεν
[2was led into sin 
3588
η
  
5590-1473
ψυχή σου
1your soul]. 
2:11   1360
2:11   διότι
2:11   For 
3037
λίθος
the stone 
1537
εκ
[2from 
5109
τοίχου
3 the wall 
994
βοήσεται
1shall yell out]; 
2532
και
and 
2582.1
κάνθαρος
the beetle 
1537
εκ
from out of 
3586
ξύλου
the wood 
5350-1473
φθέγξεται αυτά
shall utter its sounds. 
2:12   3759
2:12   ουαί
2:12   Woe, 
3588
ο
the one 
3618
οικοδομών
building 
4172
πόλιν
a city 
1722
εν
in 
129
αίμασι
blood, 
2532
και
and 
2090
ετοιμάζων
prepares 
4172
πόλιν
a city 
1722
εν
by 
93
αδικίαις
iniquities. 
2:13   3756-3778
2:13   ου ταύτά
2:13   [2these not 
1510.2.3
εστι
1Are] 
3844
παρά
from 
2962
κυρίου
the lord 
3841
παντοκράτορος
almighty 
2532
και
that 
1587
εξέλιπον
[3failed 
2992
λαοί
2peoples 
2425
ικανοί
1fit] 
1722
εν
by 
4442
πυρί
fire, 
2532
και
and 
1484
έθνη
[2nations 
4183
πολλά
1many], 
2532
και
and 
3641.3
ωλιγοψύχησαν
they became faint-hearted? 
2:14   3754
2:14   ότι
2:14   For 
4130
πλησθήσεται
[3shall be filled 
3588
η
1the 
1093
γη
2earth] 
3588
του
  
1097
γνώναι
to know 
3588
την
the 
1391
δόξαν
glory 
2962
κυρίου
of the lord, 
5613
ως
as 
5204
ύδωρ
water 
2619
κατακαλύψαι
covers up 
2281
θαλάσσας
seas. 
2:15   5599
2:15   ω
2:15   O, 
3588
ο
the one 
4222
ποτίζων
giving a drink 
3588
τον
  
4139-1473
πλησίον αυτού
to his neighbor 
397.1
ανατροπήν
[4diet of lees 
2349.1
θολεράν
1a clouded 
2532
και
2and 
3182
μεθύσκων
3intoxicating], 
3704
όπως
so that 
1914
επιβλέπη
he should look 
1909
επί
upon 
3588
τα
  
4693-1473
σπήλαια αυτών
their private parts. 
2:16   4140
2:16   πλησμονήν
2:16   [2 to the fullness 
819
ατιμίας
3of the dishonor 
1537
εκ
4of 
1391
δόξης
5 your glory 
4095
πίε
1Drink], 
2532
και
and 
1284.4
διασαλεύθητι
be excited! 
2944
εκύκλωσέν
[4encircled 
1473
σε
5you 
4221
ποτήριον
1 The cup 
1188
δεξιάς
2of the right hand 
2962
κυρίου
3 of the lord], 
2532
και
and 
4863
συνήχθη
[2was brought 
819
ατιμία
1dishonor] 
1909
επί
upon 
3588
την
  
1391-1473
δόξαν σου
your glory. 
2:17   1360
2:17   διότι
2:17   For 
763
ασέβεια
the impiety 
3588
του
  
*
Λιβάνου
of Lebanon 
2572
καλύψει
shall cover 
1473
σε
you, 
2532
και
and 
5004
ταλαιπωρία
the misery 
2342
θηρίων
from wild beasts 
4422
πτοήσει
shall terrify 
1473
σε
you, 
1223
δι'
because of 
129
αίματα
the blood 
444
ανθρώπων
of men, 
2532
και
and 
763
ασεβείας
the impious deeds 
1093
γης
of the land, 
2532
και
and 
4172
πόλεως
of the city, 
2532
και
and 
3956
πάντων
of all 
3588
των
the ones 
2730
κατοικούντων
dwelling 
1473
αυτήν
it. 
2:18   5100
2:18   τι
2:18   What 
5623
ωφελεί
benefit 
1099.3
γλυπτόν
is the carved image 
3754
ότι
that 
1099.5
έγλυψαν
they carved 
1473
αυτό
it? 
4111
έπλασεν
He shaped 
1473
αυτό
it 
5560.4
χώνευμα
for a molten casting, 
5325
φαντασίαν
[2visible display 
5571
ψευδή
1a false]. 
3754
ότι
For 
3982
πέποιθεν
[3has relied 
3588
ο
1the one 
4111
πλάσας
2shaping] 
1909
επί
upon 
3588
το
the 
4110
πλάσμα
thing shaped 
1473
αυτού
by him 
3588
του
in the 
4160
ποιήσαι
making of 
1497
είδωλα
[2idols 
2974
κωφά
1mute]. 
2:19   3759
2:19   ουαί
2:19   Woe, 
3588
ο
the one 
3004
λέγων
saying 
3588
τω
to the 
3586
ξύλω
wood, 
1594
έκνηψον
Sober up, 
1453
εγέρθητι
arise! 
2532
και
And 
3588
τω
to the 
3037
λίθω
stone, 
5312
υψώθητι
Be exalted! 
2532
και
But 
1473
αυτό
it 
1510.2.3
εστι
is 
5325
φαντασία
only a visible display, 
2532
και
and 
1510.2.3
έστιν
it is 
1639.1
έλασμα
a hammered piece 
5553
χρυσίου
of gold 
2532
και
and 
694
αργυρίου
silver, 
2532
και
and 
3956
παν
[2at all 
4151-3756
πνεύμα ουκ
1no breath] 
1510.2.3
έστιν
is 
1722
εν
in 
1473
αυτώ
it. 
2:20   3588-1161
2:20   ο δε
2:20   But the 
2962
κύριος
lord 
1722
εν
is in 
3485
ναώ
[2temple 
39-1473
αγίω αυτού
1his holy]; 
2125
ευλαβείσθω
let [4venerate 
575
από
5from 
4383
προσώπου
6before 
1473
αυτού
7him 
3956
πάσα
1all 
3588
η
2the 
1093
γη
3earth]! 

Copyright 1996 by Charles Van der Pool. Download PDFs or purchase the printed edition at ApostolicBible.com.

Habakkuk 1
Top of Page
Top of Page