ΕΞΟΔΟΣ 17

<< ΕΞΟΔΟΣ 17 >>
Exodus 17 Apostolic Bible Polyglot ©

Moses Strikes the Rock at Horeb
           
17:1   2532
17:1   και
17:1   And 
522
απήρε
[6departed 
3956
πάσα
1all 
3588
η
2the 
4864
συναγωγή
3congregation 
5207
υιών
4 of the sons 
*
Ισραήλ
5of Israel] 
1537
εκ
from out of 
3588
της
the 
2048
ερήμου
wilderness 
*
Σιν
of Sin, 
2596
κατά
according to 
3925-1473
παρεμβολάς αυτών
their camps, 
1223
διά
through 
4487
ρήματος
the saying 
2962
κυρίου
of the lord. 
2532
και
And 
3924.2
παρενέβαλον
they camped 
1722
εν
in 
*
Ραφιδείν
Rephidim. 
3756-1510.7.3
ουκ ην
[2there was no 
1161
δε
1But] 
5204
ύδωρ
water 
3588
τω
for the 
2992
λαώ
people 
4095
πιείν
to drink. 
17:2   2532
17:2   και
17:2   And 
3058
ελοιδορείτο
[3reviled 
3588
ο
1the 
2992
λαός
2people] 
4314
προς
against 
*
Μωυσήν
Moses, 
3004
λέγοντες
saying, 
1325
δος
Give 
1473
ημίν
to us 
5204
ύδωρ
water! 
2443
ίνα
that 
4095
πίωμεν
we may drink. 
2532
και
And 
2036
είπεν
[2said 
1473
αυτοίς
3to them 
*
Μωυσής
1Moses], 
5100
τι
Why 
3058
λοιδορείσθέ
do you revile 
1473
με
me? 
2532
και
And 
5100
τι
why 
3985
πειράζετε
do you test 
2962
κύριον
the lord? 
17:3   1372
17:3   εδίψησε
17:3   [4thirsted 
1161
δε
1And 
1563
εκεί
5there 
3588
ο
2the 
2992
λαός
3people] 
5204
ύδατι
for water. 
2532
και
And 
1234
διεγόγγυζεν
[3complained 
3588
ο
1the 
2992
λαός
2people] 
1909
επί
against 
*
Μωυσήν
Moses, 
3004
λέγοντες
saying, 
2444
ινατί
Why 
3778
τούτο
is this 
3754
ότι
that 
307
ανεβίβασας
you hauled 
1473
ημάς
us 
1537
εξ
from out of 
*
Αιγύπτου
Egypt 
3588
του
  
615
αποκτείναι
to kill 
1473
ημάς
us, 
2532
και
and 
3588
τα
  
5043-1473
τέκνα ημών
our children, 
2532
και
and 
3588
τα
the 
2934
κτήνη
cattle 
3588
τω
  
1373
δίψει
by thirst? 
17:4   994
17:4   εβόησε
17:4   [3yelled 
1161
δε
1And 
*
Μωυσής
2Moses] 
4314
προς
to 
2962
κύριον
the lord, 
3004
λέγων
saying, 
5100
τι
What 
4160
ποιήσω
should I do 
3588
τω
  
2992-3778
λαώ τούτω
with this people? 
2089
έτι
Yet 
3397
μικρόν
in a little while 
2532
και
and 
2642.1
καταλιθοβολήσουσί
they will cast stones at 
1473
με
me. 
17:5   2532
17:5   και
17:5   And 
2036-2962
είπε κύριος
the lord said 
4314
προς
to 
*
Μωυσήν
Moses, 
4313
προπορεύου
Go before 
3588
του
  
2992-3778
λαού τούτου
this people! 
2983-1161
λάβε δε
and take 
3326
μετά
with 
4572
σεαυτού
yourself 
575
από
some of 
3588
των
the 
4245
πρεσβυτέρων
elders 
3588
του
of the 
2992
λαού
people, 
2532
και
and 
3588
την
the 
4464
ράβδον
rod 
1722
εν
in 
3739
η
which 
3960
επάταξας
you struck 
3588
τον
the 
4215
ποταμόν
river! 
2983
λάβε
Take it 
1722
εν
in 
3588
τη
  
5495-1473
χειρί σου
your hand 
2532
και
and 
4198
πορεύου
go! 
17:6   2400
17:6   ιδού
17:6   Behold, 
1473
εγώ
I 
2476
έστηκα
stand 
1563
εκεί
there, 
4253
προ
before 
3588
του
  
1473
σε
your 
2064
ελθείν
coming 
1909
επί
upon 
3588
της
the 
4073
πέτρας
rock 
1722
εν
in 
*
Χωρήβ
Horeb. 
2532
και
And 
3960
πατάξεις
you shall strike 
3588
την
the 
4073
πέτραν
rock, 
2532
και
and 
1831
εξελεύσεται
shall come forth 
1537
εξ
from out of 
1473
αυτής
it 
5204
ύδωρ
water, 
2532
και
and 
4095
πίεται
[3shall drink 
3588
ο
1the 
2992
λαός
2people]. 
4160
εποίησε
[3did 
1161
δε
1And 
*
Μωυσής
2Moses] 
3779
ούτως
thus 
1726
εναντίον
before 
3588
των
the 
5207
υιών
sons 
*
Ισραήλ
of Israel. 
17:7   2532
17:7   και
17:7   And 
2028
επωνόμασε
he named 
3588
το
the 
3686
όνομα
name 
3588
του
  
5117-1565
τόπου εκείνου
of that place — 
3986
πειρασμός
Test 
2532
και
and 
3058.1
λοιδόρησις
Reviling; 
1223
διά
on account of 
3588
την
the 
3059
λοιδορίαν
reviling 
3588
των
of the 
5207
υιών
sons 
*
Ισραήλ
of Israel, 
2532
και
and 
1223
διά
on account of 
3588
το
the 
3985
πειράζειν
testing 
2962
κύριον
the lord, 
3004
λέγοντας
saying, 
1487-1510.2.3
ει έστι
Is 
2962
κύριος
the lord 
1722
εν
with 
1473
ημίν
us 
2228
η
or 
3756
ου
not? 
Amalek Wages War with Israel
           
17:8   2064
17:8   ήλθε
17:8   [3came 
1161
δε
1And 
*
Αμαλήκ
2Amalek] 
2532
και
and 
4170
επολέμει
waged war against 
3588
τον
  
*
Ισραήλ
Israel 
1722
εν
in 
*
Ραφιδίν
Rephidim. 
17:9   2036
17:9   είπε
17:9   [3said 
1161
δε
1And 
*
Μωυσής
2Moses] 
3588
τω
  
*
Ιησού
to Joshua, 
1951
επίλεξον
Choose 
4572
σεαυτώ
for yourself 
435
άνδρας
[2men 
1415
δυνατούς
1mighty], 
2532
και
and 
1831
εξελθών
going forth 
3904.4
παράταξαι
deploy against 
3588
τω
  
*
Αμαλήκ
Amalek 
839
άυριον
tomorrow! 
2532
και
And 
2400
ιδού
behold, 
1473
εγώ
I 
2476
έστηκα
shall stand 
1909
επί
upon 
3588
της
the 
2884.2
κορυφής
top 
3588
του
of the 
1015
βουνού
hill, 
2532
και
and 
3588
η
the 
4464
ράβδος
rod 
3588
του
  
2316
θεού
of God 
1722
εν
in 
3588
τη
  
5495-1473
χειρί μου
my hand. 
17:10   2532
17:10   και
17:10   And 
4160-*
εποίησεν Ιησούς
Joshua did 
2509
καθάπερ
as 
2036
είπεν
[2told 
1473
αυτώ
3to him 
*
Μωυσής
1Moses]. 
2532
και
And 
1831
εξελθών
going forth 
3904.4
παρεταξάτο
he deployed against 
3588
τω
  
*
Αμαλήκ
Amalek. 
2532
και
And 
*
Μωυσής
Moses 
2532
και
and 
*
Ααρών
Aaron 
2532
και
and 
*
Ωρ
Hur 
305
ανέβησαν
ascended 
1909
επί
upon 
3588
την
the 
2884.2
κορυφήν
top 
3588
του
of the 
1015
βουνού
hill. 
17:11   2532
17:11   και
17:11   And 
1096
εγένετο
it happened 
3752
όταν
whenever 
1869-*
επήρε Μωυσής
Moses lifted up 
3588
τας
the 
5495
χείρας
hands, 
2729-*
κατίσχυεν Ισραήλ
Israel grew strong. 
3752-1161
όταν δε
But whenever 
2524
καθήκε
he lowered 
3588
τας
his 
5495
χείρας
hands, 
2729-*
κατίσχυεν Αμαλήκ
Amalek grew strong. 
17:12   3588-1161
17:12   αι δε
17:12   And the 
5495
χείρες
hands 
*
Μωυσή
of Moses 
926
βαρείαι
became heavy. 
2532
και
And 
2983
λαβόντες
taking 
3037
λίθον
a stone 
5294
υπέθηκαν
they placed it 
5259
υπ'
under 
1473
αυτόν
him, 
2532
και
and 
2521
εκάθητο
he sat down 
1909
επ'
upon 
1473
αυτού
it. 
2532
και
And 
*
Ααρών
Aaron 
2532
και
and 
*
Ωρ
Hur 
4741
εστήριζον
supported 
3588
τας
  
5495-1473
χείρας αυτού
his hands; 
1782
εντεύθεν
here 
1520
εις
one 
2532
και
and 
1782
εντεύθεν
there 
1520
εις
one. 
2532
και
And 
1096
εγένοντο
[4were 
3588
αι
1the 
5495
χείρες
2hands 
*
Μωυσή
3of Moses] 
4741
εστηριγμέναι
supported 
2193
έως
until 
1424
δυσμών
the descent 
2246
ηλίου
of the sun. 
17:13   2532
17:13   και
17:13   And 
5141.1-*
ετρέψατο Ιησούς
Joshua routed 
3588
τον
  
*
Αμαλήκ
Amalek, 
2532
και
and 
3956
πάντα
all 
3588
τον
  
2992-1473
λαόν αυτού
his people 
1722
εν
by 
5408
φόνω
a carnage 
3162
μαχαίρας
of the sword. 
17:14   2036
17:14   είπε
17:14   [3said 
1161
δε
1And 
2962
κύριος
2 the lord] 
4314
προς
to 
*
Μωυσήν
Moses, 
2608.1
κατάγραψον
Write 
3778
τούτο
this 
1519
εις
for 
3422
μνημόσυνον
a memorial 
1722
εν
in 
975
βιβλίω
a scroll, 
2532
και
and 
1325
δος
put it 
1519
εις
unto 
3588
τα
the 
3775
ώτα
ears 
*
Ιησού
of Joshua! 
3754
ότι
For 
250.2
αλοιφή
as ointment 
1813
εξαλείψω
I will wipe away 
3588
το
the 
3422
μνημόσυνον
memorial 
*
Αμαλήκ
of Amalek 
1537
εκ
from 
3588
της
  
5259
υπό
under 
3588
τον
  
3772
ουρανόν
heaven. 
17:15   2532
17:15   και
17:15   And 
3618-*
ωκοδόμησε Μωυσής
Moses built 
2379
θυσιαστήριον
an altar 
3588
τω
to the 
2962
κυρίω
lord, 
2532
και
and 
2028
επωνόμασε
named 
3588
το
the 
3686
όνομα
name 
1473
αυτού
of it, 
2962
κύριος
The lord 
2707.1-1473
καταφυγή μου
My Refuge, 
17:16   3754
17:16   ότι
17:16   for 
1722
εν
with 
5495
χειρί
[2hand 
2930.1
κρυφαία
1a hidden] 
4170-2962
πολεμεί κύριος
the lord wages war 
1909
επί
against 
*
Αμαλήκ
Amalek 
575
από
from 
1074
γενεών
generations 
1519
εις
unto 
1074
γενεάς
generations. 

<< Exodus 17 >>

Copyright 1996 by Charles Van der Pool. Download PDFs or purchase the printed edition at ApostolicBible.com.