Amos 6
Apostolic Bible Polyglot STU ▾ 
Woe to Israel
6:1   3759
6:1   ουαί
6:1   Woe 
3588
τοις
to the ones 
1848-*
εξουθενούσι Σιών
treating Zion with contempt, 
2532
και
and 
3588
τοις
to the ones 
3982
πεποιθόσιν
yielding 
1909
επί
upon 
3588
το
the 
3735
όρος
mountain 
*
Σαμαρείας
of Samaria; 
665.3
απετρύγησαν
they harvested 
746
αρχάς
the heads 
1484
εθνών
of nations, 
2532
 και
and 
1525
εισήλθον
[3entered 
1438
εαυτοίς
4themselves, 
3624
οίκος
1 the house 
3588
του
  
*
Ισραήλ
2of Israel]. 
6:2   1224
6:2   διάβητε
6:2   Pass over 
3956
πάντες
all 
2532
και
and 
1492
ίδετε
behold, 
2532
και
and 
1330
διέλθατε
go through 
1564
εκείθεν
from there 
1519
εις
into 
*
Αμμάθ Ραβά
Hamath Rabba! 
2532
και
And 
2597
κατάβητε
go down 
1519
εις
to 
*
Γεθ
Gath 
246
αλλοφύλων
of the Philistines! 
3588
τας
[2the 
2903
κρατίστας
3most excellent 
1537
εκ
4out of 
3588
των
  
932-3778
βασιλειών τούτων
5these kingdoms 
1487
ει
1Are you]? 
4183
 πλείονα
[4greater than 
3588
τα
  
3725-1473
όρια αυτών
5their borders 
1510.2.3
εστι
1Are 
3588
των
  
5212
υμετερων
2your 
3725
ορίων
3borders]? 
6:3   3588
6:3   οι
6:3   The ones 
2064
ερχόμενοι
coming 
1519
εις
unto 
2250
ημέραν
[2day 
2556
κακήν
1an evil]; 
3588
οι
the ones 
1448
εγγίζοντες
approaching 
2532
και
and 
2178.1
εφαπτόμενοι
attaching to 
4521
σαββάτων
[2Sabbaths 
5571
ψευδών
1false]; 
6:4   3588
6:4   οι
6:4   the ones 
2518
καθεύδοντες
sleeping 
1909
επί
upon 
2825
κλινών
beds 
1661
ελεφαντίνων
of ivory, 
2532
και
and 
2686.1
κατασπαταλώντες
living wastefully 
1909
επί
upon 
3588
ταις
  
4765.7-1473
στρωμναίς αυτών
their strewn beds, 
2532
και
and 
2068
έσθοντες
eating 
2056
ερίφους
kids 
1537
εκ
of 
4168
ποιμνίων
the flocks, 
2532
και
and 
3446.2
μοσχάρια
young calves 
1537
εκ
of 
3319
μέσου
the midst 
1009.3
βουκολίων
of the herds — 
1051.1
γαλαθηνά
sucklings; 
6:5   3588
6:5   οι
6:5   the ones 
1948.1
επικροτούντες
clapping 
4314
προς
along with 
3588
την
the 
5456
φωνήν
sound 
3588
των
  
3708.1
οργάνων
of instruments; 
5613
ως
(as 
2476
εστηκότα
being established 
3049
ελογίσαντο
they considered them, 
2532
και
and 
3756
ουχ
not 
5613
ως
as 
5343
φεύγοντα
fleeting;) 
6:6   3588
6:6   οι
6:6   the ones 
4095
πίνοντες
drinking 
3588
τον
  
1368
διυλισμένον
[2being strained 
3631
οίνον
1wine], 
2532
και
and 
3588
τα
[2 with the 
4413
πρώτα
3foremost 
3464
μύρα
4perfumes 
5548
χριόμενοι
1anointing themselves], 
2532
και
and 
3756-3958
ουκ έπασχον
they suffered not 
3762
ουδέν
anything 
1909
επί
over 
3588
την
the 
4936.1
συντριβήν
destruction 
3588
του
  
*
Ιωσήφ
of Joseph. 
6:7   1223
6:7   διά
6:7   On account of 
3778
τούτο
this, 
3568
νυν
now 
164-1510.8.6
αιχμάλωτοι έσονται
they will be captives 
575
απ'
by 
746
αρχής
a company 
1413
δυναστών
of mighty ones; 
2532
και
and 
1808
εξαρθήσεται
there shall be lifted away 
5532.2
χρεμετισμός
the snorting 
2462
ίππων
of horses 
1537
εξ
from 
*
Εφραϊμ
Ephraim. 
6:8   3754
6:8   ότι
6:8   For 
3660-2962
ώμοσε κύριος
the lord swore an oath 
2596
καθ'
according to 
1438
εαυτού
himself, saying, 
1360
διότι
Because 
948-1473
βδελύσσομαι εγώ
I abhor 
3956
πάσαν
every 
3588
την
  
5196
ύβριν
insult 
*
Ιακώβ
of Jacob, 
2532
και
and 
3588
τας
  
5561
χώρας αυτού
[2his places 
3404
μεμίσηκα
1I have detested], 
2532
και
that 
1808
εξαρώ
I will lift away 
4172
πόλιν
his city 
4862
συν
with 
3956
πάσι
all 
3588
τοις
the ones 
1722
εν
in 
1473
αυτή
her. 
6:9   2532
6:9   και
6:9   And 
1510.8.3
έσται
it will be 
1437
εάν
if 
5275
υπολειφθώσι
there should be left behind 
1176
δέκα
ten 
435
άνδρες
men 
1722
εν
in 
3614
οικία
[2house 
1520
μία
1one], 
2532
και
even 
599
αποθανούνται
they shall die. 
6:10   2532
6:10    και
6:10   And 
5275
υπολειφθήσονται
[2shall be left behind 
3588
οι
  
3609-1473
οικείοι αυτών
1their family members], 
2532
και
and 
3849
παραβιώνται
they should press 
3588
του
  
1627
εξενέγκαι
to bring forth 
3588
τα
  
3747-1473
οστά αυτών
their bones 
1537
εκ
from out of 
3588
του
the 
3624
οίκου
house; 
2532
και
and 
2046
ερεί
one shall say 
3588
τοις
to the ones 
4291
προεστηκόσι
set over 
3588
της
the 
3614
οικίας
house, 
1487
ει
Is there 
2089
έτι
still 
5224
υπάρχει
any existing 
3844
παρά
with 
1473
σοι
you? 
2532
και
And 
2046
ερεί
he shall say, 
3765
ουκ έτι
No longer, 
2532
και
and 
2046
ερεί
the other shall say, 
4601
σίγα
Quiet, 
1752-3588
ένεκα του
so as 
3361
μη
to not 
3687
ονομάσαι
name 
3588
το
the 
3686
όνομα
name 
2962
κυρίου
of the lord. 
6:11   3754
6:11   ότι
6:11   For 
2400
ιδού
behold, 
2962
κύριος
the lord 
1781
εντέλλεται
gives charge, 
2532
και
and 
3960
πατάξει
he shall strike 
3588
τον
the 
3624
οίκον
[2house 
3588
τον
  
3173
μέγαν
1great] 
2345.3
θλάσμασι
with fractures, 
2532
και
and 
3588
τον
the 
3624
οίκον
[2house 
3588
τον
  
3397
μικρόν
1small] 
4485
ρήγμασιν
with torn pieces. 
6:12   1487
6:12   ει
6:12   Shall 
1377
διώξονται
[2pursue 
1722
εν
3in 
4073
πέτραις
4 the rocks 
2462
ίπποι
1horses], no. 
1487
ει
shall 
3902.1
παρασιωπήσονται
they remain silent 
1722
εν
around 
2338
θηλείαις
females, no. 
3754
ότι
For 
1612
εξεστρέψατε
you distorted 
1519
εις
[2into 
2372
θυμόν
3rage 
2917
κρίμα
1judgment], 
2532
και
and 
2590
καρπόν
the fruit 
1343
δικαιοσύνης
of righteousness 
1519
εις
into 
4088
πικρίαν
bitterness; 
6:13   3588
6:13   οι
6:13   the ones 
2165
ευφραινόμενοι
being glad 
1909
επ'
over 
3762
ουδενί
no 
3056
λόγω
[2word 
18
αγαθώ
1good]; 
3588
οι
the ones 
3004
λέγοντες
saying, 
3756
ουκ
Was it not 
1722
εν
in 
3588
τη
  
2479-1473
ισχύϊ ημών
our strength 
2192
έσχομεν
we had 
2768
κέρατα
horns? 
6:14   1360
6:14   διότι
6:14   For 
2400
ιδού
behold, 
1473
εγώ
I 
1892
επεγερώ
will rouse 
1909
εφ'
against 
1473
υμάς
you, 
3624
οίκος
O house 
3588
του
  
*
Ισραήλ
of Israel, 
1484
έθνος
a nation. 
2532
και
And 
1570.2
εκθλίψουσιν
they shall squeeze 
1473
υμάς
you 
3588
του
  
3361
μη
to not 
1525
εισελθείν
enter 
1519
εις
into 
*
Αιμάθ
Hamath, 
2532
και
and 
2193
έως
unto 
3588
του
the 
5493
χειμάρρου
rushing stream 
3588
των
of the 
1424
δυσμών
west. 

Copyright 1996 by Charles Van der Pool. Download PDFs or purchase the printed edition at ApostolicBible.com.

Amos 5
Top of Page
Top of Page