Acts 8
Apostolic Bible Polyglot STU ▾ 
The Persecution of the Assembly
8:1   *-1161
8:1   Σαύλος δε
8:1   And Saul 
1510.7.3
ην
was 
4909
συνευδοκών
assenting with 
3588
τη
  
336-1473
αναιρέσει αυτού
his removal. 
1096-1161
εγένετο δε
And came to pass 
1722
εν
in 
1565
εκείνη
that 
3588
τη
  
2250
ημέρα
day 
1375
διωγμός
[2persecution 
3173
μέγας
1a great] 
1909
επί
against 
3588
την
the 
1577
εκκλησίαν
assembly, 
3588
την
the one 
1722
εν
in 
*
Ιεροσολύμοις
Jerusalem; 
3956-1161
πάντες δε
and all 
1289
διεσπάρησαν
were dispersed 
2596
κατά
throughout 
3588
τας
the 
5561
χώρας
places 
3588
της
  
*
Ιουδαίας
of Judea 
2532
και
and 
*
Σαμαρείας
Samaria, 
4133
πλην
except 
3588
των
the 
652
αποστόλων
apostles. 
8:2   4792
8:2   συνεκόμισαν
8:2   [4collected up 
1161
δε
1And 
3588
τον
  
*
Στέφανον
5Stephen 
435
άνδρες
3men 
2126
ευλαβείς
2reverent], 
2532
και
and 
4160
εποιήσαντο
were making 
2870
κοπετόν
[2beating of the breast 
3173
μέγαν
1a great] 
1909
επ'
over 
1473
αυτώ
him. 
8:3   *-1161
8:3   Σαύλος δε
8:3   But Saul 
3075
ελυμαίνετο
laid waste 
3588
την
the 
1577
εκκλησίαν
assembly 
2596-3588-3624
κατά τους οίκους
[2by houses 
1531
εισπορευόμενος
1entering]. 
4951-5037
σύρων τε
Dragging both 
435
άνδρας
men 
2532
και
and 
1135
γυναίκας
women, 
3860
παρεδίδου
he delivered them up 
1519
εις
into 
5438
φυλακήν
prison. 
8:4   3588
8:4   οι
8:4   The ones 
3303-3767
μεν ουν
then 
1289
διασπαρέντες
being scattered 
1330
διήλθον
went through 
2097
ευαγγελιζόμενοι
announcing good news — 
3588
τον
the 
3056
λόγον
word. 
8:5   *-1161
8:5   Φίλιππος δε
8:5   And Philip 
2718
κατελθών
going down 
1519
εις
unto 
4172
πόλιν
a city 
3588
της
  
*
Σαμαρείας
of Samaria, 
2784
εκήρυσσεν
proclaimed 
1473
αυτοίς
to them 
3588
τον
the 
5547
χριστόν
Christ. 
8:6   4337
8:6   προσείχόν
8:6   [4took heed 
5037
τε
1And 
3588
οι
2the 
3793
όχλοι
3multitudes] 
3588
τοις
to the things 
3004
λεγομένοις
being said 
5259
υπό
by 
3588
του
  
*
Φιλίππου
Philip 
3661
ομοθυμαδόν
with one accord, 
1722
εν
in 
3588
τω
  
191-1473
ακούειν αυτούς
their hearing 
2532
και
and 
991
βλέπειν
seeing 
3588
τα
the 
4592
σημεία
signs 
3739
α
which 
4160
εποίει
he did. 
8:7   4183-1063
8:7   πολλών γαρ
8:7   For many 
3588
των
of the ones 
2192
εχόντων
having 
4151
πνεύματα
[2spirits 
169
ακάθαρτα
1unclean], 
994
βοώντα
yelling 
5456
φωνή
[2voice 
3173
μεγάλη
1a great] 
1831
εξήρχετο
came forth; 
4183-1161
πολλοί δε
and many 
3886
παραλελυμένοι
having been disabled 
2532
και
and 
5560
χωλοί
lame 
2323
εθεραπεύθησαν
were cured. 
8:8   2532
8:8   και
8:8   And 
1096
εγένετο
came to pass 
5479
χαρά
[2joy 
3173
μεγάλη
1a great] 
1722
εν
in 
3588
τη
  
4172-1565
πόλει εκείνη
that city. 
Simon and the Magic Arts
8:9   435
8:9   ανήρ
8:9   [3man 
1161
δε
1And 
5100
τις
2a certain], 
3686
ονόματι
by name 
*
Σίμων
Simon, 
4391
προ=πήρχεν
beforehand 
1722
εν
in 
3588
τη
the 
4172
πόλει
city 
3096
μαγεύων
was practicing magic, 
2532
και
and 
1839
εξιστών
amazing 
3588
το
the 
1484
έθνος
nation 
3588
της
  
*
Σαμαρείας
of Samaria, 
3004
λέγων
saying 
1510.1
είναί
[2to be 
5100
τινα
3some 
1438
εαυτόν
1himself] 
3173
μέγαν
great one. 
8:10   3739
8:10   ω
8:10   To whom 
4337-3956
προσείχον πάντας
all gave heed 
575
από
from 
3397
μικρού
small 
2193
έως
unto 
3173
μεγάλου
great, 
3004
λέγοντες
saying, 
3778
ούτός
This one 
1510.2.3
εστιν
is 
3588
η
the 
1411
δύναμις
power 
3588
του
of the 
2316
θεού
[2God 
3588
η
  
3173
μεγάλη
1great]. 
8:11   4337-1161
8:11   προσείχον δε
8:11   And they were giving heed 
1473
αυτώ
to him, 
1223
διά
because 
3588
το
  
2425
ικανώ
for a fit amount of 
5550
χρόνω
time 
3588
ταις
with the 
3095
μαγείαις
magic 
1839
εξεστακέναι
he amazed 
1473
αυτούς
them. 
8:12   3753-1161
8:12   ότε δε
8:12   And when 
4100
επίστευσαν
they believed 
3588
τω
  
*
Φιλίππω
Philip 
2097
ευαγγελιζομένω
announcing good news, 
3588
τα
the things 
4012
περί
concerning 
3588
της
the 
932
βασιλείας
kingdom 
3588
του
  
2316
θεού
of God, 
2532
και
and 
3588
του
the 
3686
ονόματος
name 
*
Ιησού
of Jesus 
5547
χριστού
Christ, 
907
εβαπτίζοντο
they were immersed, 
435-5037
άνδρες τε
both men 
2532
και
and 
1135
γυναίκες
women. 
8:13   3588
8:13   ο
8:13     
1161
δε
And 
*
Σίμων
Simon 
2532
και
even 
1473
αυτός
himself 
4100
επίστευσε
believed, 
2532
και
and 
907
βαπτισθείς
having been immersed, 
1510.7.3
ην
was 
4342
προσκαρτερών
constantly attending to 
3588
τω
  
*
Φιλίππω
Philip; 
2334-5037
θεωρών τε
and viewing 
1411
δυνάμεις
works of power 
2532
και
and 
4592
σημεία
signs 
1096
γινόμενα
being done 
1839
εξίστατο
he was amazed. 
8:14   191
8:14   ακούσαντες
8:14   [6having heard 
1161
δε
1And 
3588
οι
2the 
1722
εν
4in 
*
Ιεροσολύμοις
5Jerusalem 
652
απόστολοι
3apostles] 
3754
ότι
that 
1209-3588-*
δέδακται η Σαμάρεια
Samaria received 
3588
τον
the 
3056
λόγον
word 
3588
του
  
2316
θεού
of God, 
649
απέστειλαν
sent 
4314
προς
to 
1473
αυτούς
them 
3588
τον
  
*
Πέτρον
Peter 
2532
και
and 
*
Ιωάννην
John. 
8:15   3748
8:15   οίτινες
8:15   Who 
2597
καταβάντες
having gone down 
4336
προσηύξαντο
prayed 
4012
περί
concerning 
1473
αυτών
them, 
3704
όπως
that 
2983
λάβωσι
they should receive 
4151
πνεύμα
[2spirit 
39
άγιον
1holy]. 
8:16   3768-1063
8:16   ούπω γαρ
8:16   For not yet 
1510.7.3
ην
was it 
1909
επ'
[2upon 
3762
ουδενί
3any one 
1473
αυτών
4of them 
1968
επιπεπτωκός
1falling]; 
3440-1161
μόνον δε
but only 
907
βεβαπτισμένοι
[2immersed 
5224
υπήρχον
1being] 
1519
εις
in 
3588
το
the 
3686
όνομα
name 
3588
του
of the 
2962
κυρίου
Lord 
*
Ιησού
Jesus. 
8:17   5119
8:17   τότε
8:17   Then 
2007
επετίθουν
they placed 
3588
τας
the 
5495
χείρας
hands 
1909
επ'
upon 
1473
αυτούς
them, 
2532
και
and 
2983
ελάμβανον
they received 
4151
πνεύμα
[2spirit 
39
άγιον
1holy]. 
8:18   2300
8:18   θεασάμενος
8:18   [3seeing 
1161
δε
1And 
3588
ο
  
*
Σίμων
2Simon] 
3754
ότι
that 
1223
διά
through 
3588
της
the 
1936
επιθέσεως
laying on 
3588
των
of the 
5495
χειρών
hands 
3588
των
of the 
652
αποστόλων
apostles 
1325
δίδοται
[4was given 
3588
το
1the 
4151
πνεύμα
3spirit 
3588
το
  
39
άγιον
2holy], 
4374
προσήνεγκεν
he brought 
1473
αυτοίς
to them 
5536
χρήματα
things, 
8:19   3004
8:19   λέγων
8:19   saying, 
1325
δότε
Give 
2504
καμοί
to me also 
3588
την
  
1849-3778
εξουσίαν ταύτην
this authority, 
2443
ίνα
that 
3739
ω
whom 
302
αν
ever 
2007
επιθώ
I should place 
3588
τας
the 
5495
χείρας
hands 
2983
λαμβάνη
should receive 
4151
πνεύμα
[2spirit 
39
άγιον
1holy]. 
8:20   *-1161
8:20   Πέτρος δε
8:20   And Peter 
2036
είπε
said 
1473
αυτόν
to him, 
3588
το
  
694-1473
αργύριόν σου
[2your money 
4862
συν
4with 
1473
σοι
5you 
1510.4
είη
1May 3be] 
1519
εις
unto 
684
απώλειαν
destruction, 
3754
ότι
for 
3588
την
[2the 
1431
δωρεάν
3gift 
3588
του
  
2316
θεού
4of God 
3543
ενόμισας
1you thought 
1223
διά
6by 
5536
χρημάτων
7things 
2932
κτάσθαι
5 is to be acquired]. 
8:21   3756-1510.2.3
8:21   ουκ έστι
8:21   There is no 
1473-3310
σοι μερίς
portion to you 
3761
ουδέ
nor 
2819
κλήρος
lot 
1722
εν
in 
3588
τω
  
3056-3778
λόγω τούτω
this matter; 
3588
η
  
1063
γαρ
for 
2588-1473
καρδία σου
your heart 
3756-1510.2.3
ουκ έστιν
is not 
2117
ευθεία
straight 
1799
ενώπιον
before 
3588
του
  
2316
θεού
God. 
8:22   3340
8:22   μετανόησον
8:22   Repent 
3767
ούν
then 
575
από
from 
3588
της
  
2549-1473
κακίας σου
[2your evil 
3778
ταύτης
1this], 
2532
και
and 
1189
δεήθητι
beseech 
3588
του
  
2316
θεού
God! 
1487
ει
if 
686
άρα
then 
863
αφεθήσεταί
[4shall be forgiven 
1473
σοι
5you 
3588
η
1the 
1963
επίνοια
2thought 
3588
της
  
2588-1473
καρδίας σου
3of your heart]; 
8:23   1519-1063
8:23   εις γαρ
8:23   for in 
5521
χολήν
bile 
4088
πικρίας
of bitterness, 
2532
και
and 
4886
σύνδεσμον
bond 
93
αδικίας
of unrighteousness 
3708
ορώ
I see 
1473
σε
you 
1510.6
όντα
being. 
8:24   611-1161
8:24   αποκριθείς δε
8:24   And responding 
3588
ο
  
*
Σίμων
Simon 
2036
είπε
said, 
1189-1473
δεήθητε υμείς
You beseech 
5228
υπέρ
for 
1473
εμού
me 
4314
προς
to 
3588
τον
the 
2962
κύριον
Lord! 
3704
όπως
so that 
3367
μηδέν
nothing 
1904
επέλθη
should come 
1909
επ'
upon 
1473
εμέ
me 
3739
ων
of which 
2046
ειρήκατε
you have said. 
8:25   3588
8:25   οι
8:25   They 
3303
μεν
indeed 
3767
ούν
then, 
1263
διαμαρτυράμενοι
testifying 
2532
και
and 
2980
λαλήσαντες
having spoken 
3588
τον
the 
3056
λόγον
word 
3588
του
of the 
2962
κυρίου
Lord, 
5290
υπέστρεψαν
returned 
1519
εις
unto 
*
Ιερουσαλήμ
Jerusalem, 
4183-5037
πολλάς τε
and in many 
2968
κώμας
towns 
3588
των
of the 
*
Σαμαρειτών
Samaritans 
2097
ευηγγελίσαντο
they announced good news. 
Philip and the Ethiopian Eunuch
8:26   32-1161
8:26   άγγελος δε
8:26   And an angel 
2962
κυρίου
of the Lord 
2980
ελάλησε
spoke 
4314
προς
to 
*
Φίλιππον
Philip, 
3004
λέγων
saying, 
450
ανάστηθι
Rise up 
2532
και
and 
4198
πορεύου
go 
2596
κατά
according to 
3314
μεσημβρίαν
the south! 
1909
επί
unto 
3588
την
the 
3598
οδόν
way 
3588
την
  
2597
καταβαίνουσαν
going down 
575
από
from 
*
Ιερουσαλήμ
Jerusalem 
1519
εις
unto 
*
Γάζαν
Gaza; 
3778
αύτη
this 
1510.2.3
εστίν
is 
2048
έρημος
wilderness. 
8:27   2532
8:27   και
8:27   And 
450
αναστάς
having risen up 
4198
επορεύθη
he went. 
2532
και
And 
2400
ιδού
behold, 
435-*
ανήρ Αιθίοψ
there was an Ethiopian man, 
2135
ευνούχος
a eunuch, 
1413
δυνάστης
a mighty one 
*
Κανδάκης
of Candace 
3588
της
the 
938
βασιλίσσης
queen 
*
Αιθιόπων
of the Ethiopians, 
3739
ος
who 
1510.7.3
ην
was 
1909
επί
over 
3956
πάσης
all 
3588
της
  
1047-1473
γάζης αυτής
her treasury, 
3739
ος
who 
2064
εληλύθει
had come 
4352
προσκυνήσων
to do obeisance 
1519
εις
in 
*
Ιερουσαλήμ
Jerusalem. 
8:28   1510.7.3-5037
8:28   ην τε
8:28   And he was 
5290
υποστρέφων
returning, 
2532
και
and 
2521
καθήμενος
sitting 
1909
επί
upon 
3588
του
  
716-1473
άρματος αυτού
his chariot. 
314
ανεγίνωσκε
And he read 
3588
τον
the 
4396
προφήτην
prophet 
*
Ησαϊαν
Isaiah. 
8:29   2036
8:29   είπε
8:29   [4said 
1161
δε
1And 
3588
το
2the 
4151
πνεύμα
3spirit] 
3588
τω
  
*
Φιλίππω
to Philip, 
4334
πρόσελθε
Draw near 
2532
και
and 
2853
κολλήθητι
join 
3588
τω
  
716-3778
άρματι τούτω
to this chariot. 
8:30   4370-1161
8:30   προσδραμών δε
8:30   And running up, 
3588
ο
  
*
Φίλιππος
Philip 
191
ήκουσεν
heard 
1473
αυτού
him 
314
αναγινώσκοντος
reading 
3588
τον
the 
4396
προφήτην
prophet 
*
Ησαϊαν
Isaiah, 
2532
και
and 
2036
είπεν
said, 
686
αρά
Then 
1065
γε
indeed 
1097
γινώσκεις
you know 
3739
α
what 
314
αναγινώσκεις
you read? 
8:31   3588
8:31   ο
8:31     
1161
δε
And 
2036
είπε
he said, 
4459-1063
πως γαρ
For how 
302-1410
αν δυναίμην
might I be able, 
1437-3361
εάν μη
unless 
5100
τις
someone 
3594
οδηγήση
should guide 
1473
με
me? 
3870-5037
παρεκάλεσέ τε
And he appealed to 
3588
τον
  
*
Φίλιππον
Philip 
305
αναβάντα
having ascended 
2523
καθίσαι
to sit 
4862
συν
with 
1473
αυτώ
him. 
8:32   3588-1161
8:32   η δε
8:32   And the 
4042
περιοχή
section 
3588
της
of the 
1124
γραφής
scripture 
3739
ην
which 
314
ανεγίνωσκεν
he read 
1510.7.3
ην
was 
3778
αύτη
this, 
5613
ως
As 
4263
πρόβατον
a sheep 
1909
επί
unto 
4967
σφαγήν
slaughter 
71
ήχθη
he was led, 
2532
και
and 
5613
ως
as 
286
αμνός
a lamb 
1726
εναντίον
before 
3588
του
the one 
2751
κείροντος
shearing 
1473
αυτόν
it 
880
άφωνος
is voiceless, 
3779
ούτως
so 
3756-455
ουκ ανοίγει
he opens not 
3588
το
  
4750-1473
στόμα αυτού
his mouth. 
8:33   1722
8:33   εν
8:33   In 
3588
τη
  
5014-1473
ταπεινώσει αυτού
his humiliation 
3588
η
  
2920-1473
κρίσις αυτού
his judgment 
142
ήρθη
was taken away. 
3588
την
  
1161
δε
And 
1074-1473
γενεάν αυτού
[3his generation 
5100
τις
1who 
1334
διηγήσεται
2shall describe], 
3754
ότι
for 
142
αίρεται
[2 is taken 
575
από
3from 
3588
της
4the 
1093
γης
5earth 
3588
η
  
2222-1473
ζωή αυτού
1his life]? 
8:34   611
8:34   αποκριθείς
8:34   [4responding 
1161
δε
1And 
3588
ο
2the 
2135
ευνούχος
3eunuch] 
3588
τω
  
*
Φιλίππω
to Philip, 
2036
είπε
said, 
1189
δέομαί
I beseech 
1473
σου
you, 
4012
περί
concerning 
5100
τίνος
whom 
3588
ο
  
4396
προφήτης
[2prophet 
3004
λέγει
3speak 
3778
τούτο
1 does this]? 
4012
περί
concerning 
1438
εαυτού
himself, 
2228
η
or 
4012
περί
concerning 
2087-5100
ετέρου τινός
some other? 
8:35   455
8:35   ανοίξας
8:35   [3having opened 
1161
δε
1And 
3588
ο
  
*
Φίλιππος
2Philip] 
3588
το
  
4750-1473
στόμα αυτού
his mouth, 
2532
και
and 
756
αρξάμενος
having begun 
575
από
from 
3588
της
  
1124-3778
γραφής ταύτης
this scripture, 
2097
ευηγγελίσατο
announced good news 
1473
αυτώ
to him — 
3588
τον
  
*
Ιησούν
Jesus. 
8:36   5613-1161
8:36   ως δε
8:36   And as 
4198
επορεύοντο
they were going 
2596
κατά
along 
3588
την
the 
3598
οδόν
way, 
2064
ήλθον
they came 
1909
επί
upon 
5100
τι
some 
5204
ύδωρ
water. 
2532
και
And 
5346
φησιν
[3says 
3588
ο
1the 
2135
ευνούχος
2eunuch], 
2400
ιδού
Behold, 
5204
ύδωρ
water, 
5100
τι
what 
2967
κωλύει
prevents 
1473
με
me 
907
βαπτισθήναι
to be immersed? 
8:37   2036
8:37    είπε
8:37   [3said 
1161
δε
1And 
3588
ο
  
*
Φίλιππος
2Philip], 
1487
ει
If 
4100
πιστεύεις
you believe 
1537
εξ
of 
3650
όλης
your entire 
3588
της
  
2588
καρδίας
heart, 
1832
έξεστιν
it is allowed. 
611-1161
αποκριθείς δε
And responding 
2036
είπε
he said, 
4100
πιστεύω
I believe 
3588
τον
[4the 
5207
υιόν
5son 
3588
του
  
2316
θεού
6of God 
1510.1
είναι
3to be 
3588
τον
  
*
Ιησούν
1Jesus 
5547
χριστόν
2Christ]. 
8:38   2532
8:38   και
8:38   And 
2753
εκέλευσε
he urged 
2476
στήναι
[3to stop 
3588
το
1the 
716
άρμα
2chariot]. 
2532
και
And 
2597
κατέβησαν
[2went down 
297
αμφότεροι
1both] 
1519
εις
into 
3588
το
the 
5204
ύδωρ
water, 
3588
ο
  
5037
τε
both 
*
Φίλιππος
Philip 
2532
και
and 
3588
ο
the 
2135
ευνούχος
eunuch; 
2532
και
and 
907
εβάπτισεν
he immersed 
1473
αυτόν
him. 
8:39   3753-1161
8:39   ότε δε
8:39   And when 
305
ανέβησαν
they ascended 
1537
εκ
from out of 
3588
του
the 
5204
ύδατος
water, 
4151
πνεύμα
spirit 
2962
κυρίου
of the Lord 
726-3588-*
ήρπασε τον Φίλιππον
seized Philip by force, 
2532
και
and 
3756
ουκ
[3did not 
1492
είδεν
4see 
1473
αυτόν
5him 
3765
ουκέτι
6any longer 
3588
ο
1the 
2135
ευνούχος
2eunuch]; 
4198-1063
επορεύετο γαρ
for he went 
3588
την
  
3598-1473
οδόν αυτού
his way 
5463
χαίρων
rejoicing. 
8:40   *-1161
8:40   Φίλιππος δε
8:40   And Philip 
2147
ευρέθη
was found 
1519
εις
in 
*
Αζωτον
Azotus; 
2532
και
and 
1330
διερχόμενος
going through 
2097
ευηγγελίζετο
he announced good news to 
3588
τας
[2the 
4172
πόλεις
3cities 
3956
πάσας
1all] 
2193
έως
until 
3588
του
  
2064-1473
ελθείν αυτόν
he came 
1519
εις
unto 
*
Καισάρειαν
Caesarea. 

Copyright 1996 by Charles Van der Pool. Download PDFs or purchase the printed edition at ApostolicBible.com.

Acts 7
Top of Page
Top of Page