Acts 26
Apostolic Bible Polyglot STU ▾ 
Paul's Defense before Agrippa
26:1   *-1161
26:1   Αγρίππας δε
26:1   And Agrippa 
4314
προς
[2to 
3588
τον
  
*
Παύλον
3Paul 
5346
έφη
1said], 
2010
επιτρέπεταί
It is permitted 
1473-5228
σοι υπέρ
for you 
4572
σεαυτού
[2for yourself 
3004
λέγειν
1to speak]. 
5119
τότε
Then 
3588
ο
  
*
Παύλος
Paul 
626
απελογείτο
made a defense, 
1614
εκτείνας
having stretched out 
3588
την
the 
5495
χείρα
hand. 
26:2   4012
26:2   περί
26:2   Concerning 
3956
πάντων
all 
3739
ων
of which 
1458
εγκαλούμαι
I am accused 
5259
υπό
by 
*
Ιουδαίων
the Jews, 
935
βασιλεύ
O king 
*
Αγρίππα
Agrippa, 
2233
ήγημαι
I esteem 
1683
εμαυτόν
myself 
3107
μακάριον
blessed 
3195
μέλλων
being about 
626
απολογείσθαι
to make a defense 
1909
επί
unto 
1473
σου
you 
4594
σήμερον
today; 
26:3   3122
26:3   μάλιστα
26:3   especially 
1109
γνώστην
[3a diviner 
1510.6
όντα
2being 
1473
σε
1you] 
3956
πάντων
of all 
3588
των
the things 
2596
κατά
among 
*
Ιουδαίους
the Jews 
1485-5037
εθών τε
of both customs 
2532
και
and 
2213
ζητημάτων
matters. 
1352
διό
Therefore 
1189
δέομαί
I beseech 
1473
σου
you 
3116
μακροθύμως
leniently 
191
ακούσαί
to hear 
1473
μου
me. 
26:4   3588-3303-3767
26:4   την μεν ουν
26:4   Indeed then the 
981-1473
βίωσίν μου
mode of my life, 
3588
την
the one 
1537
εκ
from 
3503
νεότητος
youth, 
3588
την
the thing 
575
απ'
from 
746
αρχής
the beginning 
1096
γενομένην
happening 
1722
εν
among 
3588
τω
  
1484-1473
έθνει μου
my nation 
1722
εν
in 
*
Ιεροσολύμοις
Jerusalem, 
2467
ίσασι
[4understand 
3956
πάντες
1all 
3588
οι
2the 
*
Ιουδαίοι
3Jews]; 
26:5   4267
26:5   προγινώσκοντές
26:5   foreknowing 
1473
με
me 
509
άνωθεν
from the beginning, 
1437
εάν
(if 
2309
θέλωσι
they should want 
3140
μαρτυρείν
to witness) 
3754
ότι
that 
2596
κατά
according to 
3588
την
the 
196
ακριβεστάτην
exactest 
139
αίρεσιν
sect 
3588
της
  
2251
ημετέρας
of our 
2356
θρησκείας
religion 
2198
έζησα
I lived 
*
Φαρισαίος
a Pharisee. 
26:6   2532
26:6   και
26:6   And 
3568
νυν
now 
1909
επ'
for 
1680
ελπίδι
the hope 
3588
της
of the 
4314
προς
[5to 
3588
τους
6the 
3962
πατέρας
7fathers 
1860
επαγγελίας
1promise 
1096
γενομένης
2being 
5259
υπό
3by 
3588
του
  
2316
θεού
4God] 
2476
έστηκα
I stand 
2919
κρινόμενος
being judged, 
26:7   1519
26:7   εις
26:7   in 
3739
ην
which 
3588
το
  
1429-1473
δωδεκάφυλον ημών
our twelve tribes, 
1722
εν
[2with 
1616
εκτενεία
3intensity 
3571
νύκτα
4night 
2532
και
5and 
2250
ημέραν
6day 
3000
λατρεύον
1serving], 
1679
ελπίζει
hope 
2658
καταντήσαι
to arrive; 
4012
περί
concerning 
3739
ης
which 
1680
ελπίδος
hope 
1458
εγκαλούμαι
I am accused, 
935
βασιλεύ
O king 
*
Αγρίππα
Agrippa, 
5259
υπό
by 
3588
των
the 
*
Ιουδαίων
Jews. 
26:8   5100
26:8   τι
26:8   Why 
571
άπιστον
[2unbelievable 
2919
κρίνεται
1is it judged] 
3844
παρ'
by 
1473
υμίν
you 
1487
ει
if 
3588
ο
  
2316
θεός
God 
3498
νεκρούς
[2 the dead 
1453
εγείρει
1raises]? 
26:9   1473
26:9   εγώ
26:9   I 
3303
μεν
indeed 
3767
ούν
then 
1380
έδοξα
thought 
1683
εμαυτώ
to myself 
4314
προς
[5towards 
3588
το
6the 
3686
όνομα
7name 
*
Ιησού
8of Jesus 
3588
του
9the 
*
Ναζωραίου
10Nazarene 
1163
δειν
1that it was necessary 
4183
πολλά
2in many things 
1727
εναντία
4opposite 
4238
πράξαι
3to act]. 
26:10   3739
26:10   ο
26:10   Which 
2532
και
also 
4160
εποίησα
I did 
1722
εν
in 
*
Ιεροσολύμοις
Jerusalem. 
2532
και
And 
4183
πολλούς
many 
3588
των
of the 
39
αγίων
holy ones 
1473
εγώ
I 
5438
φυλακαίς
[2in prisons 
2623
κατέκλεισα
1imprisoned], 
3588
την
  
3844
παρά
[3from 
3588
των
4the 
749
αρχιερέων
5chief priests 
1849
εξουσίαν
2authority 
2983
λαβών
1receiving]; 
337-5037
αναιρουμένων τε
and for doing away with 
1473
αυτών
them 
2702
κατήνεγκα
I brought down 
5586
ψήφον
a vote. 
26:11   2532
26:11   και
26:11   And 
2596-3956
κατά πάσας
in all 
3588
τας
the 
4864
συναγωγάς
synagogues 
4178
πολλάκις
often 
5097
τιμωρών
punishing 
1473
αυτούς
them, 
315
ηνάγκαζον
I compelled them 
987
βλασφημείν
to blaspheme. 
4057-5037
περισσώς τε
And extremely 
1693
εμμαινόμενος
raging against 
1473
αυτοίς
them, 
1377
εδίωκον
I persecuted them 
2193-2532
έως και
even as 
1519
εις
unto 
3588
τας
the 
1854
έξω
outer 
4172
πόλεις
cities. 
26:12   1722
26:12   εν
26:12   In 
3739
οις
which 
2532
και
also 
4198
πορευόμενος
going 
1519
εις
unto 
3588
την
  
*
Δαμασκόν
Damascus 
3326
μετ'
with 
1849
εξουσίας
authority 
2532
και
and 
2011
επιτροπής
delegated power 
3588
της
  
3844
παρά
by 
3588
των
the 
749
αρχιερέων
chief priests, 
26:13   2250
26:13   ημέρας
26:13   [2of the day 
3319
μέσης
1in the middle] 
2596
κατά
in 
3588
την
the 
3598
οδόν
way 
1492
είδον
I beheld, 
935
βασιλεύ
O king, 
3771
ουρανόθεν
from heaven 
5228
υπέρ
above 
3588
την
[2the 
2987
λαμπρότητα
3brightness 
3588
του
4of the 
2246
ηλίου
5sun 
4034
περιλάμψαν
6shining about 
1473
με
7me 
5457
φως
1light], 
2532
και
and 
3588
τους
the ones 
4862
συν
[2with 
1473
εμοί
3me 
4198
πορευομένους
1going]. 
26:14   3956-1161
26:14   πάντων δε
26:14   And all 
2667-1473
καταπεσόντων ημών
of us having fallen down 
1519
εις
onto 
3588
την
the 
1093
γην
ground, 
191
ήκουσα
heard 
5456
φωνήν
a voice 
2980
λαλούσαν
speaking 
4314
προς
to 
1473
με
me 
2532
και
and 
3004
λέγουσαν
saying 
3588
τη
in the 
*
Εβραϊδι
Hebrew 
1258
διαλέκτω
dialect, 
*
Σαούλ
Saul, 
*
Σαούλ
Saul, 
5100
τι
why 
1473-1377
με διώκεις
do you persecute me? 
4642
σκληρόν
It is hard 
1473
σοι
for you 
4314
προς
[2against 
2759
κέντρα
3spurs 
2979
λακτίζειν
1to kick]. 
26:15   1473-1161
26:15   εγώ δε
26:15   And I 
2036
είπον
said, 
5100
τις
Who 
1510.2.2
ει
are you, 
2962
κύριε
O Lord? 
3588
ο
  
1161
δε
And 
2036
είπεν
he said, 
1473
εγώ
I 
1510.2.1
ειμι
am 
*
Ιησούς
Jesus 
3739
ον
whom 
1473
συ
you 
1377
διώκεις
persecute. 
26:16   235
26:16   αλλά
26:16   But 
450
ανάστηθι
rise up, 
2532
και
and 
2476
στήθι
stand 
1909
επί
upon 
3588
τους
  
4228-1473
πόδας σου
your feet! 
1519
εις
[2in 
3778
τούτο
3this 
1063
γαρ
1For] 
3708
ώφθην
I appeared 
1473
σοι
to you, 
4400
προχειρίσασθαί
to handpick 
1473
σε
you 
5257
υπηρέτην
as an assistant 
2532
και
and 
3144
μάρτυρα
witness 
3739-5037
ων τε
both of what 
1492
είδες
you beheld, 
3739-5037
ων τε
and of what 
3708
οφθήσομαί
I shall make known 
1473
σοι
to you; 
26:17   1807-1473
26:17   εξαιρούμενός σε
26:17   taking you out 
1537
εκ
from 
3588
του
the 
2992
λαού
people 
2532
και
and 
3588
των
the 
1484
εθνών
nations, 
1519
εις
unto 
3739
ους
whom 
3568
νυν
now 
1473-649
σε αποστέλλω
I shall send you, 
26:18   455
26:18   ανοίξαι
26:18   to open 
3788-1473
οφθαλμούς αυτών
their eyes, 
3588
του
  
1994
επιστρέψαι
to turn 
575
από
from 
4655
σκότους
darkness 
1519
εις
unto 
5457
φως
light, 
2532
και
and 
3588
της
the 
1849
εξουσίας
authority 
3588
του
  
4567
σατανά
of Satan 
1909
επί
unto 
3588
τον
  
2316
θεόν
God, 
3588
του
  
2983-1473
λαβείν αυτούς
for them to receive 
859
άφεσιν
a release 
266
αμαρτιών
of sins, 
2532
και
and 
2819
κλήρον
a lot 
1722
εν
among 
3588
τοις
the ones 
37
ηγιασμένοις
having been sanctified 
4102-3588
πίστει τη
by the belief 
1519
εις
in 
1473
εμέ
me. 
26:19   3606
26:19   όθεν
26:19   From where, 
935
βασιλεύ
O king 
*
Αγρίππα
Agrippa, 
3756
ουκ
not 
1096
εγενόμην
to be 
545
απειθής
resisting persuasion 
3588
τη
to the 
3770
ουρανίω
heavenly 
3701
οπτασία
apparition, 
26:20   235
26:20   αλλά
26:20   but 
3588
τοις
to the ones 
1722
εν
in 
*
Δαμασκώ
Damascus 
4412
πρώτον
first, 
2532
και
and 
*
Ιεροσολύμοις
Jerusalem, 
1519
εις
[2in 
3956
πάσάν
3all 
5037
τε
1and] 
3588
την
the 
5561
χώραν
region 
3588
της
of 
*
Ιουδαίας
Judea, 
2532
και
and 
3588
τοις
to the 
1484
έθνεσιν
nations, 
518
απήγγελλον
I reported 
3340
μετάνοειν
to repent 
2532
και
and 
1994
επιστρέφειν
to turn 
1909
επί
unto 
3588
τον
  
2316
θεόν
God, 
514
άξια
[3worthy 
3588
της
  
3341
μετανοίας
4of repentance 
2041
έργα
2works 
4238
πράσσοντας
1doing]. 
26:21   1752
26:21   ένεκα
26:21   Because of 
3778
τούτων
these things 
1473
με
[4me 
3588
οι
1the 
*
Ιουδαίοι
2Jews 
4815
συλλαβόμενοι
3having seized] 
1722
εν
in 
3588
τω
the 
2413
ιερώ
temple, 
3985
επειρώντο
attempted 
1315
διαχειρίσασθαι
to lay hands upon me. 
26:22   1947
26:22   επικουρίας
26:22   [2aid 
3767
ουν
3then 
5177
τυχών
1Having attained] 
3588
της
  
3844
παρά
from 
3588
του
  
2316
θεού
God, 
891
άχρι
unto 
3588
της
  
2250-3778
ημέρας ταύτης
this day 
2476
έστηκα
I have stood, 
3143
μαρτυρόμενος
testifying 
3397-5037
μικρώ τε
both to small 
2532
και
and 
3173
μεγάλω
great, 
3762
ουδέν
[2nothing 
1623
εκτός
3outside 
3004
λέγων
1saying] 
3739
ων
of what 
5037
τε
both 
3588
οι
the 
4396
προφήται
prophets 
2980
ελάλησαν
[3said 
3195
μελλόντων
4was about 
1096
γίνεσθαι
5to happen 
2532
και
1and 
*
Μωυσής
2Moses], 
26:23   1487
26:23   ει
26:23   whether 
3805
παθητός
[3is susceptible of suffering 
3588
ο
1the 
5547
χριστός
2Christ]; 
1487
ει
whether he 
4413
πρώτος
first 
1537
εξ
through 
386
αναστάσεως
resurrection 
3498
νεκρών
of the dead 
5457
φως
[3light 
3195
μέλλει
1is about 
2605
καταγγέλλειν
2to announce] 
3588
τω
to the 
2992
λαώ
people, 
2532
και
and 
3588
τοις
to the 
1484
έθνεσι
nations. 
26:24   3778
26:24   ταύτα
26:24   [3 with these things 
1161
δε
1And 
1473-626
αυτού απολογουμένου
2having made his defense], 
3588
ο
  
*
Φήστος
Festus 
3173
μεγάλη
with a great 
3588
τη
  
5456
φωνή
voice 
5346
έφη
said, 
3105
μαίνη
You are maniacal, 
*
Παύλε
Paul; 
3588
τα
  
4183
πολλά
many 
1473
σε
[3you 
1121
γράμματα
1letters 
1519
εις
4into 
3130
μανίαν
5a frenzy 
4062
περιτρέπει
2dizzies]. 
26:25   3588
26:25   ο
26:25     
1161
δε
But 
3756
ου
I am not 
3105
μαίνομαι
maniacal, 
5346
φησί
he says, 
2903
κράτιστε
most excellent 
*
Φήστε
Festus, 
235
αλλά
but 
225
αληθείας
truth 
2532
και
and 
4997
σωφροσύνης
discreetness 
4487
ρήματα
of words 
669
αποφθέγγομαι
I declare. 
26:26   1987
26:26   επίσταται
26:26   [6knows 
1063
γαρ
1For 
4012
περί
2concerning 
3778
τούτων
3these things 
3588
ο
4the 
935
βασιλεύς
5king], 
4314
προς
to 
3739
ον
whom 
2532
και
also 
3955
παρρησιαζόμενος
openly speaking 
2980
λαλώ
I speak. 
2990
λανθάνειν
[7to be unaware 
1063
γαρ
1For 
1473
αυτόν
6for him 
5100
τι
8in any 
3778
τούτων
9of these things 
3756
ου
3not 
3982
πείθομαι
2I am 4persuaded 
3762
ουδέν
5in any way]. 
3756-1063
ου γαρ
For not 
1722
εν
in 
1137
γωνία
a corner 
4238
πεπραγμένον
[2being done 
3778
τούτο
1 is this]. 
26:27   4100
26:27   πιστεύεις
26:27   You believe, 
935
βασιλεύ
O king 
*
Αγρίππα
Agrippa, 
3588
τοις
the 
4396
προφήταις
prophets? 
1492
οίδα
I know 
3754
ότι
that 
4100
πιστεύεις
you believe. 
26:28   3588
26:28   ο
26:28     
1161
δε
And 
*
Αγρίππας
Agrippa 
4314
προς
[2to 
3588
τον
  
*
Παύλον
3Paul 
5346
έφη
1said], 
1722
εν
By 
3641
ολίγω
little 
1473-3982
με πείθεις
you persuade me 
*-1096
χριστιανόν γενέσθαι
to become a Christian. 
26:29   3588
26:29   ο
26:29     
1161
δε
And 
*
Παύλος
Paul 
2036
είπεν
said, 
2172
ευξαίμην
I would make a vow 
302
αν
even 
3588
τω
to 
2316
θεώ
God, 
2532
και
both 
1722
εν
in 
3641
ολίγω
a little 
2532
και
and 
1722
εν
in 
4183
πολλώ
much, 
3756
ου
not 
3440
μόνον
only 
1473
σε
you, 
235
αλλά
but 
2532
και
also 
3956
πάντας
all 
3588
τους
the ones 
191
ακούοντάς
hearing 
1473
μου
me 
4594
σήμερον
today 
1096
γενέσθαι
to become 
5108
τοιούτους
such 
3697
οποίος
as to like what 
2504
καγώ
even I 
1510.2.1
ειμι
am, 
3924
παρεκτός
except 
3588
των
  
1199-3778
δεσμών τούτων
these bonds. 
26:30   2532
26:30   και
26:30   And 
3778
ταύτα
these things 
2036-1473
ειπόντος αυτού
him having said, 
450
ανέστη
[3rose up 
3588
ο
1the 
935
βασιλεύς
2king], 
2532
και
and 
3588
ο
the 
2232
ηγεμών
governor, 
3588
η
  
5037
τε
and also 
*
Βερνίκη
Bernice, 
2532
και
and 
3588
οι
the ones 
4775
συγκαθήμενοι
sitting together 
1473
αυτοίς
with them. 
26:31   2532
26:31   και
26:31   And 
402
αναχωρήσαντες
having withdrawn 
2980
ελάλουν
they spoke 
4314
προς
with 
240
αλλήλους
one another, 
3004
λέγοντες
saying 
3754
ότι
that, 
3762
ουδέν
Nothing 
2288
θανάτου
[2of death 
514
άξιον
1worthy] 
2228
η
or 
1199
δεσμών
bonds 
4238
πράσσει
[2does 
3588
ο
  
444-3778
άνθρωπος ουτος
1this man]. 
26:32   *-1161
26:32   Αγρίππας δε
26:32   And Agrippa 
3588
τω
  
*-5346
Φήστω έφη
said to Festus, 
630
απολελύσθαι
[3to be loosed 
1410
εδύνατο
2was able 
3588
ο
  
444-3778
άνθρωπος ούτος
1This man] 
1508
ει μη
if he had not 
1941
επεκέκλητο
called upon 
*
Καίσαρα
Caesar. 

Copyright 1996 by Charles Van der Pool. Download PDFs or purchase the printed edition at ApostolicBible.com.

Acts 25
Top of Page
Top of Page