2 Timothy 2
Apostolic Bible Polyglot STU ▾ 
Endure Hardship
2:1   1473
2:1   συ
2:1   You 
3767
ούν
then, 
5043-1473
τέκνον μου
my child, 
1743
ενδυναμού
be empowered 
1722
εν
in 
3588
τη
the 
5484
χάριτι
favor, 
3588
τη
in the one 
1722
εν
in 
5547
χριστώ
Christ 
*
Ιησού
Jesus! 
2:2   2532
2:2   και
2:2   And 
3739
α
the things 
191
ήκουσας
you heard 
3844
παρ'
from 
1473
εμού
me 
1223
διά
through 
4183
πολλών
many 
3144
μαρτύρων
witnesses, 
3778
ταύτα
these things 
3908
παράθου
place unto 
4103
πιστοίς
trustworthy 
444
ανθρώποις
men, 
3748
οίτινες
ones who 
2425-1510.8.6
ικανοί έσονται
will be fit 
2532
και
also 
2087
ετέρους
[2others 
1321
διδάξαι
1to teach]! 
2:3   1473
2:3   συ
2:3   You 
3767
ούν
then 
2553
κακοπάθησον
suffer hardship 
5613
ως
as 
2570
καλός
a good 
4757
στρατιώτης
soldier 
*
Ιησού
of Jesus 
5547
χριστού
Christ! 
2:4   3762
2:4   ουδείς
2:4   No one 
4754
στρατευόμενος
soldiering 
1707
εμπλέκεται
entangles himself 
3588
ταις
in the 
3588
του
  
979
βίου
[2existence 
4230
πραγματείαις
1matters of]; 
2443
ίνα
that 
3588
τω
[2the 
4758
στρατολογήσαντι
3one recruiting him 
700
αρέση
1he should have pleased]. 
2:5   1437-1161
2:5   εάν δε
2:5   And if 
2532
και
also 
118-5100
αθλή τις
anyone should fight, 
3756
ου
he is not 
4737
στεφανούται
crowned 
1437
εάν
if 
3361
μη
[2not 
3545
νομίμως
4lawfully 
118
αθλήση
1he should 3fight]. 
2:6   3588
2:6   τον
2:6   The 
2872
κοπιώντα
[3tire by labor 
1092
γεωργόν
1farmer 
1163
δει
2must] 
4413
πρώτον
before first 
3588
των
[2the 
2590
καρπών
3fruits 
3335
μεταλαμβάνειν
1sharing]. 
2:7   3539
2:7   νόει
2:7   Comprehend 
3739
α
what 
3004
λέγω
I say! 
1325
δώη
[2may 5give 
1063
γαρ
1for 
1473
σοι
6to you 
3588
ο
3the 
2962
κύριος
4Lord] 
4907
σύνεσιν
understanding 
1722
εν
in 
3956
πάσι
all things. 
2:8   3421
2:8   μνημόνευε
2:8   Remember 
*
Ιησούν
Jesus 
5547
χριστόν
Christ 
1453
εγηγερμένον
being raised 
1537
εκ
from 
3498
νεκρών
the dead! 
1537
εκ
from 
4690
σπέρματος
the seed 
*
Δαβίδ
of David, 
2596
κατά
according to 
3588
το
  
2098-1473
ευαγγέλιόν μου
my good news, 
2:9   1722
2:9   εν
2:9   in 
3739
ω
which 
2553
κακοπαθώ
I suffer hardship 
3360
μέχρι
unto 
1199
δεσμών
bonds 
5613
ως
as 
2557
κακούργος
an evildoer; 
235
αλλ'
but 
3588
ο
the 
3056
λόγος
word 
3588
του
  
2316
θεού
of God 
3756
ου
is not 
1210
δέδεται
bound. 
2:10   1223
2:10   διά
2:10   Because of 
3778
τούτο
this 
3956
πάντα
[2all things 
5278
υπομένω
1I endure] 
1223
διά
on account of 
3588
τους
the 
1588
εκλεκτούς
chosen, 
2443
ίνα
that 
2532
και
also 
1473
αυτοί
they 
4991
σωτηρίας
[2deliverance 
5177
τύχωσι
1should attain], 
3588
της
of the one 
1722
εν
in 
5547
χριστώ
Christ 
*
Ιησού
Jesus 
3326
μετά
with 
1391
δόξης
[2glory 
166
αιωνίου
1eternal]. 
2:11   4103
2:11   πιστός
2:11   Trustworthy is 
3588
ο
the 
3056
λόγος
word, 
1487-1063
ει γαρ
For if 
4880
συναπεθάνομεν
we died together, 
2532
και
also 
4800
συζήσομεν
we shall live together; 
2:12   1487
2:12   ει
2:12   if 
5278
υπομένομεν
we endure, 
2532
και
also 
4821
συμβασιλεύσομεν
we shall reign together; 
1487
ει
if 
720
αρνούμεθα
we deny, 
2548
κακείνος
that one also 
720
αρνήσεται
will deny 
1473
ημάς
us; 
2:13   1487
2:13   ει
2:13   if 
569
απιστούμεν
we disbelieve, 
1565
εκείνος
that one 
4103
πιστός
is sure 
3306
μένει
to abide; 
720
αρνήσασθαι
to deny 
1438
εαυτόν
himself 
3756
ου
he is not 
1410
δύναται
able. 
2:14   3778
2:14   ταύτα
2:14   These things 
5279
υπομίμνησκε
be reminded! 
1263
διαμαρτυρόμενος
testifying 
1799
ενώπιον
before 
3588
του
the 
2962
κυρίου
Lord 
3361
μη
not 
3054
λογομαχείν
to argue over words, 
1519
εις
for 
3762
ουδέν
no 
5539
χρήσιμον
profit 
1909
επί
unto 
2692
καταστροφή
the undoing 
3588
των
of the ones 
191
ακουόντων
hearing. 
2:15   4704
2:15   σπούδασον
2:15   Hurry 
4572
σεαυτόν
[2yourself 
1384
δόκιμον
3unadulterated 
3936
παραστήσαι
1to present] 
3588
τω
  
2316
θεώ
to God! 
2040
εργάτην
a worker 
422
ανεπαίσχυντον
unashamed, 
3718
ορθοτομούντα
cutting straight 
3588
τον
the 
3056
λόγον
word 
3588
της
  
225
αληθείας
of truth. 
2:16   3588-1161
2:16   τας δε
2:16   And the 
952
βεβήλους
profane 
2757
κενοφωνίας
idle talk 
4026
περιϊστασο
stand from! 
1909
επί
[2unto 
4183
πλείον
3more 
1063
γαρ
1for] 
4298
προκόψουσιν
they will progress 
763
ασεβείας
in impious deeds, 
2:17   2532
2:17   και
2:17   and 
3588
ο
  
3056-1473
λόγος αυτών
their word 
5613
ως
as 
1044
γάγγραινα
a gangrenous 
3542
νομήν
pasture 
2192
έξει
holds forth; 
3739
ων
whom 
1510.2.3
εστίν
is 
*
Υμέναιος
Hymeneus 
2532
και
and 
*
Φιλητός
Philetus; 
2:18   3748
2:18   οίτινες
2:18   who 
4012
περί
concerning 
3588
την
the 
225
αλήθειαν
truth 
795
ηστόχησαν
miss the aim, 
3004
λέγοντες
saying, 
3588
την
The 
386
ανάστασιν
resurrection 
2235
ήδη
already 
1096
γεγονέναι
has taken place; 
2532
και
and 
396
ανατρέπουσι
are upsetting 
3588
την
the 
5100-4102
τινων πίστιν
belief of some. 
2:19   3588
2:19   ο
2:19     
3305
μέντοι
However 
4731
στερεός
[4solid 
2310
θεμέλιος
1 the foundation 
3588
του
  
2316
θεού
2of God 
2476
έστηκεν
3stands], 
2192
έχων
having 
3588
την
  
4973-3778
σφραγίδα ταύτην
this seal, 
1097-2962
έγνω κύριος
The Lord knows 
3588
τους
the ones 
1510.6
όντας
being 
1473
αυτού
his, 
2532
και
and, 
868
αποστήτω
Let [6abstain 
575
από
7from 
93
αδικίας
8iniquity 
3956
πας
1every one 
3588
ο
  
3687
ονομάζων
2naming 
3588
το
3the 
3686
όνομα
4name 
5547
χριστού
5of Christ]! 
2:20   1722
2:20   εν
2:20   [2in 
3173
μεγάλη
3a great 
1161
δε
1But] 
3614
οικία
house 
3756
ουκ
not 
1510.2.3-3440
έστι μόνον
only are there 
4632
σκεύη
utensils 
5552
χρυσά
of gold 
2532
και
and 
693
αργυρά
silver, 
235
αλλά
but 
2532
και
also 
3585
ξύλινα
wooden 
2532
και
and 
3749
οστράκινα
earthenware, 
2532
και
and 
3739-3303
α μεν
some 
1519
εις
for 
5092
τιμήν
honor, 
3739-1161
α δε
but others 
1519
εις
for 
819
ατιμίαν
dishonor. 
2:21   1437
2:21   εάν
2:21   If 
3767
ούν
then 
5100
τις
one 
1571
εκκαθάρη
should have cleared 
1438
εαυτόν
himself 
575
από
from 
3778
τούτων
these, 
1510.8.3
έσται
he shall be 
4632
σκεύος
a utensil 
1519
εις
for 
5092
τιμήν
honor, 
37
ηγιασμένον
having been sanctified 
2532
και
and 
2173
εύχρηστον
useful 
3588
τω
to the 
1203
δεσπότη
master, 
1519
εις
[2for 
3956
παν
3every 
2041
έργον
5work 
18
αγαθόν
4good 
2090
ητοιμασμένον
1having been prepared]. 
2:22   3588-1161
2:22   τας δε
2:22   But the 
3512
νεωτερικάς
youthful 
1939
επιθυμίας
desires 
5343
φεύγε
flee from, 
1377-1161
δίωκε δε
and pursue 
1343
δικαιοσύνην
righteousness, 
4102
πίστιν
belief, 
26
αγάπην
love, 
1515
ειρήνην
peace 
3326
μετά
with 
3588
των
the ones 
1941
επικαλουμένων
calling upon 
3588
τον
the 
2962
κύριον
Lord 
1537
εκ
out of 
2513
καθαράς
a clean 
2588
καρδίας
heart! 
2:23   3588-1161
2:23   τας δε
2:23   But the 
3474
μωράς
moronish 
2532
και
and 
521
απαιδεύτους
uninstructed 
2214
ζητήσεις
inquiries 
3868
παραιτού
ask pardon from! 
1492
ειδώς
knowing 
3754
ότι
that 
1080
γεννώσι
they engender 
3163
μάχας
fights. 
2:24   1401-1161
2:24   δούλον δε
2:24   And a bondman 
2962
κυρίου
of the Lord 
3756-1163
ου δει
must not 
3164
μάχεσθαι
quarrel; 
235
αλλ'
but 
2261-1510.1
ήτιον είναι
be calm 
4314
προς
to 
3956
πάντας
all, 
1317
διδακτικόν
qualified for teaching, 
420
ανεξίκακον
enduring evil, 
2:25   1722
2:25   εν
2:25   in 
4236
πραότητι
gentleness 
3811
παιδεύοντα
correcting 
3588
τους
the ones 
475
αντιδιατιθεμένους
being in opposition; 
3379
μηποτέ
lest at any time 
1325
δω
[2should give 
1473
αυτοίς
3to them 
3588
ο
  
2316
θεός
1God] 
3341
μετάνοιαν
a change of heart 
1519
εις
to 
1922
επίγνωσιν
full knowledge 
225
αληθείας
of truth; 
2:26   2532
2:26   και
2:26   and 
366
ανανήψωσιν
they should recover 
1537
εκ
from out of 
3588
της
the 
3588
του
[2of the 
1228
διαβόλου
3devil 
3803
παγίδος
1snare], 
2221
εζωγρημένοι
having been taken alive 
5259
υπ'
by 
1473
αυτού
him 
1519
εις
for 
3588
το
  
1565
εκείνου
that ones's 
2307
θέλημα
will. 

Copyright 1996 by Charles Van der Pool. Download PDFs or purchase the printed edition at ApostolicBible.com.

2 Timothy 1
Top of Page
Top of Page