ΙΩΑΝΝΟΥ Β΄ 1

<< ΙΩΑΝΝΟΥ Β΄ 1 >>
2 John 1 Apostolic Bible Polyglot ©

The Truth Abides into the Eon
           
1:1   3588
1:1   ο
1:1   The 
4245
πρεσβύτερος
elder, 
1588
εκλεκτή
to the chosen 
2959
κυρία
lady, 
2532
και
and 
3588
τοις
to 
5043-1473
τέκνοις αυτής
her children, 
3739
ους
whom 
1473
εγώ
I 
25
αγαπώ
love 
1722
εν
in 
225
αληθεία
truth, 
2532
και
and 
3756
ουκ
not 
1473
εγώ
I 
3441
μόνος
alone, 
235
αλλά
but 
2532
και
also 
3956
πάντες
all 
3588
οι
the ones 
1097
εγνωκότες
knowing 
3588
την
the 
225
αλήθειαν
truth; 
1:2   1223
1:2   διά
1:2   through 
3588
την
the 
225
αλήθειαν
truth 
3588
την
  
3306
μένουσαν
abiding 
1722
εν
in 
1473
ημίν
us, 
2532
και
and 
3326
μεθ'
[2with 
1473
ημών
3us 
1510.8.3
έσται
1shall be] 
1519
εις
into 
3588
τον
the 
165
αιώνα
eon. 
1:3   1510.8.3
1:3   έσται
1:3   There shall be 
3326
μεθ'
with 
1473
ημών
us 
5484
χάρις
favor, 
1656
έλεος
mercy, 
1515
ειρήνη
peace 
3844
παρά
from 
2316
θεού
God 
3962
πατρός
the father, 
2532
και
and 
3844
παρά
from 
2962
κυρίου
the Lord 
*
Ιησού
Jesus 
5547
χριστού
Christ, 
3588
του
the 
5207
υιού
son 
3588
του
of the 
3962
πατρός
father, 
1722
εν
in 
225
αληθεία
truth 
2532
και
and 
26
αγάπη
love. 
1:4   5463
1:4   εχάρην
1:4   I rejoiced 
3029
λίαν
exceedingly 
3754
ότι
that 
2147
εύρηκα
I have found 
1537
εκ
of 
3588
των
  
5043-1473
τέκνων σου
your children 
4043
περιπατούντας
walking 
1722
εν
in 
225
αληθεία
truth, 
2531
καθώς
as 
1785
εντολήν
[2commandment 
2983
ελάβομεν
1we received] 
3844
παρά
from 
3588
του
the 
3962
πατρός
father. 
1:5   2532
1:5   και
1:5   And 
3568
νυν
now 
2065
ερωτώ
I ask 
1473
σε
you, 
2959
κυρία
lady, 
3756
ουχ
not 
5613
ως
as 
1785
εντολήν
[4commandment 
1125
γράφων
1writing 
1473
σοι
2to you 
2537
καινήν
3a new], 
235
αλλά
but 
3739
ην
which 
2192
είχομεν
we had 
575
απ'
from 
746
αρχής
the beginning, 
2443
ίνα
that 
25
αγαπώμεν
we should love 
240
αλλήλους
one another. 
1:6   2532
1:6   και
1:6   And 
3778
αύτη
this 
1510.2.3
εστίν
is 
3588
η
the 
26
αγάπη
love, 
2443
ίνα
that 
4043
περιπατώμεν
we should walk 
2596
κατά
according to 
3588
τας
the 
1785
εντολάς
commandments 
1473
αυτού
of his. 
3778
αύτη
This 
1510.2.3
εστίν
is 
3588
η
the 
1785
εντολή
commandment 
2531
καθώς
as 
191
ηκούσατε
you heard 
575
απ'
from 
746
αρχής
the beginning, 
2443
ίνα
that 
1722
εν
in 
1473
αυτή
it 
4043
περιπατήτε
you should walk. 
Beware of Antichrists
           
1:7   3754
1:7   ότι
1:7   For 
4183
πολλοί
many 
4108
πλάνοι
deluded ones 
1525
εισήλθον
entered 
1519
εις
into 
3588
τον
the 
2889
κόσμον
world, 
3588
οι
the ones 
3361
μη
not 
3670
ομολογούντες
acknowledging 
*
Ιησούν
Jesus 
5547
χριστόν
Christ 
2064
ερχόμενον
coming 
1722
εν
in 
4561
σαρκί
flesh. 
3778
ούτός
This 
1510.2.3
εστιν
is 
3588
ο
the 
4108
πλάνος
deluded one, 
2532
και
and 
3588
ο
the 
500
αντίχριστος
antichrist. 
1:8   991
1:8   βλέπετε
1:8   Take heed 
1438
εαυτούς
of yourselves! 
2443
ίνα
that 
3361-622
μη απολέσωμεν
we should not lose 
3739
α
what things 
2038
ειργασάμεθα
we worked, 
235
αλλά
but 
3408
μισθόν
[3wage 
4134
πλήρη
2a full 
618
απολάβωμεν
1should accept]. 
1:9   3956
1:9   πας
1:9   Anyone 
3588
ο
  
3845
παραβαίνων
violating 
2532
και
and 
3361
μη
not 
3306
μένων
abiding 
1722
εν
in 
3588
τη
the 
1322
διδαχή
teaching 
3588
του
of the 
5547
χριστού
Christ 
2316
θεόν
[3God 
3756
ουκ
1does not 
2192
έχει
2have]. 
3588
ο
The one 
3306
μένων
abiding 
1722
εν
in 
3588
τη
the 
1322
διδαχή
teaching 
3588
του
of the 
5547
χριστού
Christ, 
3778
ούτος
this one 
2532
και
[2even 
3588
τον
3the 
3962
πατέρα
4father 
2532
και
5and 
3588
τον
6the 
5207
υιόν
7son 
2192
έχει
1has]. 
1:10   1536
1:10   ει τις
1:10   If anyone 
2064
έρχεται
comes 
4314
προς
to 
1473
υμάς
you, 
2532
και
and 
3778
ταύτην
this 
3588
την
  
1322
διδαχήν
teaching 
3756
ου
does not 
5342
φέρει
bring, 
3361
μη
do not 
2983
λαμβάνετε
receive 
1473
αυτόν
him 
1519
εις
in 
3614
οικίαν
the house, 
2532
και
and 
5463
χαίρειν
[3hail 
1473
αυτώ
4to him 
3361
μη
1do not 
3004
λέγετε
2say]! 
1:11   3588-1063
1:11   ο γαρ
1:11   For the one 
3004
λέγων
saying 
1473
αυτώ
to him, 
5463
χαίρειν
Hail, 
2841
κοινωνεί
participates with 
3588
τοις
  
2041
έργοις
[3works 
1473
αυτού
1his 
3588
τοις
  
4190
πονηροίς
2evil]. 
1:12   4183
1:12   πολλά
1:12   Many things 
2192
έχων
having 
1473-1125
υμίν γράφειν
to write to you, 
3756-1014
ουκ ηβουλήθην
I do not want to 
1223
διά
with 
5489
χάρτου
papyrus 
2532
και
and 
3188
μέλανος
ink; 
235
αλλά
but 
1679
ελπίζω
I hope 
2064
ελθείν
to come 
4314
προς
to 
1473
υμάς
you, 
2532
και
and 
4750
στόμα
mouth 
4314
προς
to 
4750
στόμα
mouth 
2980
λαλήσαι
to speak, 
2443
ίνα
that 
3588
η
  
5479-1473
χαρά ημών
our joy 
1510.3
η
might be 
4137
πεπληρωμένη
filling. 
1:13   782
1:13   ασπάζεταί
1:13   [6greet 
1473
σε
7you 
3588
τα
1The 
5043
τέκνα
2children 
3588
της
  
79
αδελφής
5sister 
1473
σου
3of your 
3588
της
  
1588
εκλεκτής
4chosen]. 
281
αμήν
Amen. 

<< 2 John 1 >>

Copyright 1996 by Charles Van der Pool. Download PDFs or purchase the printed edition at ApostolicBible.com.