1 Timothy 1
Apostolic Bible Polyglot STU ▾ 
Paul's Exhortation to Teach Sound Doctrine
1:1   *
1:1   Παύλος
1:1   Paul, 
652
απόστολος
an apostle 
*
Ιησού
of Jesus 
5547
χριστού
Christ, 
2596
κατ'
according to 
2003
επιταγήν
the command 
2316
θεού
of God 
3962
πατρός
the father, 
2532
και
and 
4990-1473
σώτηρος ημών
our deliverer 
*
Ιησού
Jesus 
5547
χριστού
Christ, 
3588
της
the one 
1680-1473
ελπίδος ημών
of our hope, 
1:2   *
1:2   Τιμοθέω
1:2   to Timothy 
1103
γνησίω
genuine 
5043
τέκνω
child 
1722
εν
in 
4102
πίστει
belief; 
5484
χάρις
favor, 
1656
έλεος
mercy, 
1515
ειρήνη
peace 
575
από
from 
2316
θεού
God 
3962-1473
πατρός ημών
our father, 
2532
και
and 
*
Ιησού
Jesus 
5547
χριστού
Christ 
3588
του
  
2962-1473
κυρίου ημών
our Lord. 
1:3   2531
1:3   καθώς
1:3   As 
3870
παρεκάλεσά
I appealed to 
1473
σε
you 
4357
προσμείναι
to remain 
1722
εν
in 
*
Εφέσω
Ephesus, 
4198
πορευόμενος
going 
1519
εις
to 
*
Μακεδονίαν
Macedonia, 
2443
ίνα
that 
3853
παραγγείλης
you should exhort 
5100
τισί
some 
3361
μη
not 
2085
ετεροδιδασκαλείν
to teach a different doctrine, 
1:4   3366
1:4   μηδέ
1:4   nor 
4337
προσέχειν
take heed 
3454
μύθοις
to fables, 
2532
και
and 
1076
γενεαλογίαις
[2genealogies 
562
απεράντοις
1unlimited], 
3748
αίτινες
which 
2214
ζητήσεις
[2inquiries 
3930
παρέχουσι
1make for] 
3123
μάλλον
rather 
2228
η
than 
3622
οικονομίαν
the administration 
2316
θεού
of God, 
3588
την
the one 
1722
εν
in 
4102
πίστει
belief. 
1:5   3588-1161
1:5   το δε
1:5   But the 
5056
τέλος
end 
3588
της
of the 
3852
παραγγελίας
exhortation 
1510.2.3
εστίν
is 
26
αγάπη
love 
1537
εκ
from out of 
2513
καθαράς
a clean 
2588
καρδίας
heart, 
2532
και
and 
4893
συνειδήσεως
[2conscience 
18
αγαθής
1a good], 
2532
και
and 
4102
πίστεως
[2of belief 
505
ανυποκρίτου
1unpretentious]; 
1:6   3739
1:6   ων
1:6   which 
5100
τινές
some 
795
αστοχήσαντες
having missed their aim, 
1624
εξετράπησαν
turn aside 
1519
εις
to 
3150
ματαιολογίαν
useless discussion, 
1:7   2309
1:7   θέλοντες
1:7   wanting 
1510.1
είναι
to be 
3547
νομοδιδάσκαλοι
teachers of the law, 
3361
μη
not 
3539
νοούντες
comprehending 
3739
α
what 
3004
λέγουσι
they say, 
3383
μήτε
nor 
4012
περί
concerning 
5100
τίνων
what 
1226
διαβεβαιούνται
they positively assert. 
1:8   1492-1161
1:8   οίδαμεν δε
1:8   But we know 
3754
ότι
that 
2570
καλός
[3 is good 
3588
ο
1the 
3551
νόμος
2law], 
1437
εάν
if 
5100
τις
anyone 
1473
αυτώ
[2it 
3545
νομίμως
3lawfully 
5530
χρήται
1should treat]; 
1:9   1492
1:9   ειδώς
1:9   knowing 
3778
τούτο
this, 
3754
ότι
that 
1342
δικαίω
for the just 
3551
νόμος
the law 
3756
ου
is not 
2749
κείται
situated, 
459-1161
ανόμοις δε
but for the lawless 
2532
και
and 
506
ανυποτάκτοις
unsubmissive ones, 
765
ασεβέσι
impious 
2532
και
and 
268
αμαρτωλοίς
sinners, 
462
ανοσίοις
unholy 
2532
και
and 
952
βεβήλοις
profane, 
3964
πατραλώαις
murderers of one's father 
2532
και
and 
3389
μητραλώαις
murderers of one's mother, 
409
ανδροφόνοις
manslayers, 
1:10   4205
1:10   πόρνοις
1:10   fornicators, 
733
αρσενοκοίταις
homosexuals, 
405
ανδραποδισταίς
slave traders, 
5583
ψεύσταις
liars, 
1965
επιόρκοις
perjurers, 
2532
και
and 
1536
ει τι
if anything 
2087
έτερον
other 
3588
τη
  
5198
υγιαινούση
[2to healthy 
1319
διδασκαλία
3instruction 
480
αντίκειται
1is an adversary], 
1:11   2596
1:11   κατά
1:11   according to 
3588
το
the 
2098
ευαγγέλιον
good news 
3588
της
of the 
1391
δόξης
glory 
3588
του
of the 
3107
μακαρίου
blessed 
2316
θεού
God, 
3739
ο
which 
4100-1473
επιστεύθην εγώ
I was entrusted. 
1:12   2532
1:12   και
1:12   And 
5484
χάριν
[2gratitude 
2192
έχω
1I have] 
3588
τω
to the one 
1743
ενδυναμώσαντί
empowering 
1473
με
me — 
5547
χριστώ
[3Christ 
*
Ιησού
4Jesus 
3588
τω
1 to 
2962-1473
κυρίω ημών
2our Lord], 
3754
ότι
that 
4103
πιστόν
[2trustworthy 
1473-2233
με ηγήσατο
1he esteemed me], 
5087
θέμενος
appointing me 
1519
εις
to 
1248
διακονίαν
service; 
1:13   3588
1:13   τον
1:13   I the 
4387
πρότερον
formerly 
1510.6
όντα
being 
989
βλάσφημον
blasphemous, 
2532
και
and 
1376
διώκτην
a persecutor, 
2532
και
and 
5197
υβριστήν
arrogant. 
235
αλλά
But 
1653
ηλεήθην
I was shown mercy, 
3754
ότι
for 
50
αγνοών
being ignorant 
4160
εποίησα
I acted 
1722
εν
in 
570
απιστία
unbelief. 
1:14   5250
1:14   υπερεπλεόνασε
1:14   [5more than superabounded 
1161
δε
1But 
3588
η
2the 
5484
χάρις
3favor 
3588
του
  
2962-1473
κυρίου ημών
4of our Lord] 
3326
μετά
with 
4102
πίστεως
belief 
2532
και
and 
26
αγάπης
love, 
3588
της
the one 
1722
εν
in 
5547
χριστώ
Christ 
*
Ιησού
Jesus. 
1:15   4103
1:15   πιστός
1:15   Trustworthy 
3588
ο
is the 
3056
λόγος
word, 
2532
και
and 
3956
πάσης
[2of all 
594
αποδοχής
3acceptance 
514
άξιος
1worthy], 
3754
ότι
that 
5547
χριστός
Christ 
*
Ιησούς
Jesus 
2064
ήλθεν
came 
1519
εις
into 
3588
τον
the 
2889
κόσμον
world 
268
αμαρτωλούς
[2sinners 
4982
σώσαι
1to deliver], 
3739
ων
whom 
4413
πρώτός
[2foremost 
1510.2.1-1473
ειμι εγώ
1I am]. 
1:16   235
1:16   αλλά
1:16   And 
1223
διά
because of 
3778
τούτο
this 
1653
ηλεήθην
I was shown mercy, 
2443
ίνα
that 
1722
εν
in 
1473
εμοί
me 
4413
πρώτω
[4foremost 
1731
ενδείξηται
3should demonstrate 
*
Ιησούς
1Jesus 
5547
χριστός
2Christ] 
3588
την
  
3956
πάσαν
all 
3115
μακροθυμίαν
leniency, 
4314
προς
for 
5296
υποτύπωσιν
setting a pattern 
3588
των
for the ones 
3195
μελλόντων
being about 
4100
πιστεύειν
to believe 
1909
επ'
upon 
1473
αυτώ
him 
1519
εις
unto 
2222
ζωήν
life 
166
αιώνιον
eternal. 
1:17   3588-1161
1:17   τω δε
1:17   And to the 
935
βασιλεί
king 
3588
των
of the 
165
αιώνων
eons, 
862
αφθάρτω
incorruptible, 
517
αοράτω
unseen, 
3441
μόνω
only 
4680
σοφώ
wise 
2316
θεώ
God, 
5092
τιμή
be honor 
2532
και
and 
1391
δόξα
glory 
1519
εις
to 
3588
τους
the 
165
αιώνας
eons 
3588
των
of the 
165
αιώνων
eons. 
281
αμήν
Amen. 
1:18   3778
1:18   ταύτην
1:18   This 
3588
την
  
3852
παραγγελίαν
exhortation 
3908
παρατίθεμαί
I place 
1473
σοι
unto you, 
5043
τέκνον
son 
*
Τιμόθεε
Timothy, 
2596
κατά
according to 
3588
τας
the 
4254
προαγούσας
[2going before 
1909
επί
3over 
1473
σε
4you 
4394
προφητείας
1prophecies], 
2443
ίνα
that 
4754
στρατεύη
you should soldier 
1722
εν
in 
1473
αυταίς
them 
3588
την
the 
2570
καλήν
good 
4752
στρατείαν
warfare, 
1:19   2192
1:19   έχων
1:19   having 
4102
πίστιν
belief 
2532
και
and 
18
αγαθήν
good 
4893
συνείδησιν
conscience; 
3739
ην
which 
5100
τινες
some 
683
απωσάμενοι
having thrust away 
4012
περί
concerning 
3588
την
the 
4102
πίστιν
belief 
3489
εναυάγησαν
made shipwreck; 
1:20   3739
1:20   ων
1:20   whom 
1510.2.3
εστιν
are 
*
Υμέναιος
Hymeneus 
2532
και
and 
*
Αλέξανδρος
Alexander; 
3739
ους
whom 
3860
παρέδωκα
I delivered up 
3588
τω
  
4567
σατανά
to Satan , 
2443
ίνα
that 
3811
παιδευθώσι
they may be corrected 
3361
μη
not 
987
βλασφημείν
to blaspheme. 

Copyright 1996 by Charles Van der Pool. Download PDFs or purchase the printed edition at ApostolicBible.com.

2 Thessalonians 3
Top of Page
Top of Page