ΠΡΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΕΙΣ Α΄ 1

<< ΠΡΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΕΙΣ Α΄ 1 >>
1 Thessalonians 1 Apostolic Bible Polyglot ©

Paul's Greetings to the Thessalonians
           
1:1   *
1:1   Παύλος
1:1   Paul, 
2532
και
and 
*
Σιλουανός
Silas, 
2532
και
and 
*
Τιμόθεος
Timothy, 
3588
τη
to the 
1577
εκκλησία
assembly 
*
Θεσσαλονικέων
of Thessalonians, 
1722
εν
in 
2316
θεώ
God 
3962
πατρί
the father, 
2532
και
and 
2962
κυρίω
in the Lord 
*
Ιησού
Jesus 
5547
χριστώ
Christ. 
5484
χάρις
Favor 
1473
υμίν
to you, 
2532
και
and 
1515
ειρήνη
peace 
575
από
from 
2316
θεού
God 
3962-1473
πατρός ημών
our father, 
2532
και
and 
2962
κυρίου
the Lord 
*
Ιησού
Jesus 
5547
χριστού
Christ. 
1:2   2168
1:2   ευχαριστούμεν
1:2   We give thanks 
3588
τω
to 
2316
θεώ
God 
3842
πάντοτε
at all times 
4012
περί
concerning 
3956
πάντων
all 
1473
υμών
of you, 
3417
μνείαν
[2mention 
1473
υμών
3of you 
4160
ποιούμενοι
1making] 
1909
επί
in 
3588
των
  
4335-1473
προσευχών ημών
our prayers; 
1:3   89
1:3   αδιαλείπτως
1:3   continually 
3421
μνημονεύοντες
remembering 
1473
υμών
your 
3588
του
  
2041
έργου
work 
3588
της
of the 
4102
πίστεως
belief, 
2532
και
and 
3588
του
the 
2873
κόπου
toil 
3588
της
of the 
26
αγάπης
love, 
2532
και
and 
3588
της
the 
5281
υπομονής
endurance 
3588
της
of the 
1680
ελπίδος
hope 
3588
του
  
2962-1473
κυρόυ ημών
of our Lord 
*
Ιησού
Jesus 
5547
χριστού
Christ, 
1715
έμπροσθεν
before 
3588
του
  
2316
θεού
[2God 
2532
και
3and 
3962
πατρός
4father 
1473
ημών
1our]. 
1:4   1492
1:4   ειδότες
1:4   Knowing 
80
αδελφοί
brethren, 
25
ηγαπημένοι
O ones being loved 
5259
υπό
by 
2316
θεού
God, 
3588
την
  
1589-1473
εκλογήν υμών
of your selection, 
1:5   3754
1:5   ότι
1:5   that 
3588
το
  
2098-1473
ευαγγέλιον ημών
our good news 
3756
ουκ
did not 
1096
εγενήθη
take place 
1519
εις
in 
1473
υμάς
you 
1722
εν
in 
3056
λόγω
word 
3440
μόνον
only, 
235
αλλά
but 
2532
και
also 
1722
εν
in 
1411
δυνάμει
power, 
2532
και
and 
1722
εν
in 
4151
πνεύματι
[2spirit 
39
αγίω
1holy], 
2532
και
and 
1722
εν
in 
4136
πληροφορία
[2full assurance 
4183
πολλή
1much]; 
2531
καθώς
as 
1492
οίδατε
you know 
3634
οίοι
what 
1096
εγενήθημεν
we became 
1722
εν
among 
1473
υμίν
you 
1223
δι'
for 
1473
υμάς
you. 
1:6   2532
1:6   και
1:6   And 
1473
υμείς
you 
3402
μιμηταί
[2imitators 
1473
ημών
3of us 
1096
εγενήθητε
1became], 
2532
και
and 
3588
του
of the 
2962
κυρίου
Lord, 
1209
δεξάμενοι
having received 
3588
τον
the 
3056
λόγον
word 
1722
εν
in 
2347
θλίψει
[2affliction 
4183
πολλή
1much], 
3326
μετά
with 
5479
χαράς
joy 
4151
πνεύματος
[2spirit 
39
αγίου
1of holy], 
1:7   5620
1:7   ώστε
1:7   so that 
1096-1473
γενέσθαι υμάς
you became 
5179
τύπους
models 
3956
πάσι
to all 
3588
τοις
the ones 
4100
πιστεύουσιν
believing 
1722
εν
in 
3588
τη
  
*
Μακεδονία
Macedonia 
2532
και
and 
3588
τη
  
*
Αχαϊα
Achaia. 
1:8   575
1:8   αφ'
1:8   [2from 
1473
υμών
3you 
1063
γαρ
1For 
1837
εξήχηται
8has resounded 
3588
ο
4the 
3056
λόγος
5word 
3588
του
6of the 
2962
κυρίου
7Lord], 
3756
ου
not 
3440
μόνον
only 
1722
εν
in 
3588
τη
  
*
Μακεδονία
Macedonia 
2532
και
but 
1722
εν
in 
*
Αχαϊα
Achaia. 
235
αλλά
But 
2532
και
also 
1722
εν
in 
3956
παντί
every 
5117
τόπω
place 
3588
η
the 
4102
πίστις
belief 
1473
υμών
of yours, 
3588
η
the one 
4314
προς
towards 
3588
τον
  
2316
θεόν
God, 
1831
εξελήλυθεν
has gone forth, 
5620
ώστε
so as 
3361
μη
[3no 
5532
χρείαν
4need 
1473
ημάς
1for us 
2192
έχειν
2to have] 
2980
λαλείν
to say 
5100
τι
anything. 
1:9   1473-1063
1:9   αυτοί γαρ
1:9   For they themselves 
4012
περί
[2concerning 
1473
ημών
3us 
518
απαγγέλλουσιν
1report] 
3697
οποίαν
as to like what 
1529
είσοδον
introduction 
2192
έσχομεν
we had 
4314
προς
towards 
1473
υμάς
you, 
2532
και
and 
4459
πως
how 
1994
επεστρέψατε
you turned 
4314
προς
to 
3588
τον
  
2316
θεόν
God 
575
από
from 
3588
των
the 
1497
ειδώλων
idols, 
1398
δουλεύειν
to serve 
2316
θεώ
[4God 
2198
ζώντι
1a living 
2532
και
2and 
228
αληθινώ
3true], 
1:10   2532
1:10   και
1:10   and 
362
αναμένειν
to await 
3588
τον
  
5207-1473
υιόν αυτού
his son 
1537
εκ
from out of 
3588
των
the 
3772
ουρανών
heavens, 
3739
ον
whom 
1453
ήγειρεν
he raised 
1537
εκ
from 
3498
νεκρών
the dead — 
*
Ιησούν
Jesus, 
3588
τον
the one 
4506
ρυόμενον
rescuing 
1473
ημάς
us 
575
από
from 
3588
της
the 
3709
οργής
[2wrath 
3588
της
  
2064
ερχομένης
1coming]. 

<< 1 Thessalonians 1 >>

Copyright 1996 by Charles Van der Pool. Download PDFs or purchase the printed edition at ApostolicBible.com.