Nehemiás 10
Hungarian: Karoli
1A megpecsételt [kötése]ken pedig ott valának: Nehémiás, a király helytartója, a Hakhalia fia és Sédékiás; 2Serája, Azariás, Jeremiás, 3Pashur, Amaria, Malakiás, 4Hattus, Sebánia, Malluk, 5Hárim, Merémóth, Abdiás, 6Dániel, Ginnethón, Bárukh, 7Mesullám, Abija, Mijámin, 8Maazia, Bilgai, Semája; ezek papok voltak. 9A Léviták pedig [ezek:] Jésua, Azania fia, Binnui, a Hénadád fiai közül, Kadmiel, 10És atyjafiaik: Sebánia, Hódija, Kelita, Pelája, Hanán, 11Mika, Rehób, Hasábia, 12Zakkur, Serébia, Sebánia, 13Hódija, Báni, Beninu. 14A nép fejei [pedig ezek:] Parós Pahath-Moáb, Elám, Zattu, Báni, 15Bunni, Azgád, Bébai, 16Adonija, Bigvai, Adin, 17Áter, Ezékiás, Azzur, 18Hódija, Hásum, Bésai, 19Hárif, Anathóth, Nébai, 20Magpiás, Mesullám, Hézir, 21Mesézabel, Sádók, Jaddua, 22Pelátia, Hanán, Anája, 23Hóseás, Hanánia, Hásub, 24Hallóhes, Pilha, Sóbek, 25Rehum, Hasabná, Maaszéja, 26És Ahija, Hanán, Anán, 27Mallukh, Hárim, Baána.

28És a nép többi része, a papok, a Léviták, a kapunállók, az énekesek, a Léviták szolgái és mindenki, a ki elkülöníté magát a tartományok népeitõl, az Isten törvényéhez [állván,] feleségeik, fiaik, leányaik, mindenki, a kinek értelme és okossága vala, 29Csatlakozának atyjokfiaihoz, elõljáróikhoz, és átok mellett esküt tevének, hogy az Isten törvényében járnak, a mely Mózes által az Isten szolgája által adatott vala ki; s hogy megõrzik és cselekeszik az Úrnak, a mi Urunknak minden parancsolatait, végzéseit és rendeléseit; 30És hogy nem fogjuk adni leányainkat feleségül a föld népeinek, sem az õ leányaikat nem fogjuk venni a mi fiainknak, 31És hogy a föld népeitõl, akik árúkat és mindenféle gabonát hoznak szombatnapon eladni, nem fogunk venni tõlök szombaton és [egyéb] szent napon, és hogy nem fogjuk bevetni a földet a hetedik esztendõben, és elengedünk minden tartozást.

32És megállapítánk magunkra nézve parancsolatokat: hogy vetünk magunkra harmadrész siklust esztendõnként a mi Istenünk házának szolgálatára, 33A szent kenyerekre, a szüntelen való ételáldozatra és a szüntelen való égõáldozatra, a szombatokon, újholdak napján [viendõ áldozatokra,] az ünnepnapokra, a szent dolgokra, a bûnért való áldozatokra, hogy [mindezek] megtisztítsák Izráelt; és a mi Istenünk házának minden munkájára;

34Sorsot veténk továbbá a fa hozása felõl a papok, Léviták és a nép között, hogy hordjuk azt a mi Istenünk házába családaink szerint bizonyos idõkben esztendõnként, hogy égjen az Úrnak, a mi Istenünknek oltárán, a mint meg van írva a törvényben, 35És hogy felviszszük földünknek elsõ zsengéjét és minden fa gyümölcsének elsõ zsengéjét esztendõnként az Úr házába; 36Annakfelette fiainknak, barmainknak elsõ fiait, a mint meg van írva a törvényben; továbbá, hogy elviszszük szarvasmarháinknak és juhainknak elsõ fajzásait a mi Istenünk házába a papoknak, a kik szolgálnak a mi Istenünk házában. 37És a mi lisztjeinknek, felemelt áldozatainknak, minden fa gyümölcsének, mustnak és olajnak zsengéjét felviszszük a papoknak, a mi Istenünk házának kamaráiba, földünknek tizedét pedig a Lévitákhoz; mert õk, a Léviták szedik be a tizedet minden földmûveléssel foglalatoskodó városainkban. 38És legyen a pap, Áron fia a Lévitákkal, midõn a Léviták a tizedet beszedik; és a Léviták vigyék fel a tizednek tizedét a mi Istenünk házába, a tárháznak kamaráiba; 39Mert a kamarákba kell hozniok Izráel fiainak és Lévi fiainak a gabonának, a mustnak és az olajnak ajándékát, holott vannak a szent edények és az [Istennek] szolgáló papok, a kapunállók és az énekesek; és mi nem hagyjuk el a mi Istenünknek házát.Hungarian: Karoli

Bible Hub

Nehemiah 9
Top of Page
Top of Page