2 Krónika 27
Hungarian: Karoli
1Huszonöt esztendõs vala Jótám, mikor uralkodni kezde, és tizenhat esztendeig uralkodék Jeruzsálemben; az õ anyjának neve Jérusa vala, a Sádók leánya. 2És kedves dolgot cselekedék az Úr elõtt, mint az õ atyja, Uzziás is cselekedett vala, csakhogy nem méne az Úr templomába; a nép azonban tovább is vétkezék. 3Õ építé meg az Úr házának felsõ kapuját; a vár kõfalán is sokat építe. 4Annakfelette a Júda hegyes földén városokat építe, és a ligetekben palotákat és tornyokat építe. 5Õ is hadakozott az Ammon fiainak királyai ellen, a kiket megvere; és adának néki az Ammon fiai azon esztendõben száz tálentom ezüstöt s tízezer véka búzát és tízezer véka árpát. Ezt fizették néki az Ammon fiai a második és harmadik esztendõben is. 6És hatalmassá lõn Jótám, mert útjában az Úr elõtt, az õ Istene elõtt járt. 7Jótámnak pedig több dolgait, minden hadakozásait és útjait, ímé megírták az Izráel és a Júda királyainak könyvében. 8Huszonöt esztendõs korában kezdett uralkodni, és tizenhat esztendeig uralkodék Jeruzsálemben. 9És elaluvék Jótám az õ atyjával, és eltemeték õt a Dávid városában; és uralkodék Akház, az õ fia helyette.Hungarian: Karoli

Bible Hub

2 Chronicles 26
Top of Page
Top of Page