wə·hā·rū·aḥ
Englishman's Concordance
wə·hā·rū·aḥ — 1 Occurrence

Ecclesiastes 12:7
HEB: הָאָ֖רֶץ כְּשֶׁהָיָ֑ה וְהָר֣וּחַ תָּשׁ֔וּב אֶל־
NAS: to the earth as it was, and the spirit will return
KJV: to the earth as it was: and the spirit shall return
INT: the earth it was and the spirit will return to

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Concordance Entries
Strong's Hebrew 7307
377 Occurrences


bā·rū·aḥ — 1 Occ.
bə·rū·aḥ — 6 Occ.
bə·rū·ḥă·ḵā — 3 Occ.
bə·rū·ḥă·ḵem — 2 Occ.
bə·rū·ḥî — 1 Occ.
bə·rū·ḥōw — 5 Occ.
hā·rū·aḥ — 19 Occ.
hā·rū·ḥōṯ — 3 Occ.
kā·rū·aḥ — 2 Occ.
kə·rū·aḥ- — 1 Occ.
lā·rū·aḥ — 3 Occ.
lə·rū·aḥ — 4 Occ.
lə·rū·ḥōw — 1 Occ.
mê·rū·aḥ — 1 Occ.
mê·rū·ḥe·ḵā — 1 Occ.
rū·aḥ — 205 Occ.
rū·ḥă·ḵā — 3 Occ.
rū·ḥă·ḵem — 3 Occ.
rū·ḥāh — 1 Occ.
rū·ḥām — 2 Occ.
rū·ḥe·ḵā — 1 Occ.
rū·ḥî — 29 Occ.
rū·ḥōw — 15 Occ.
rū·ḥām — 1 Occ.
rū·ḥō·wṯ — 10 Occ.
ū·lə·rū·aḥ — 2 Occ.
ū·mê·rū·aḥ — 1 Occ.
ū·ḇə·rū·aḥ — 4 Occ.
ḇā·rū·aḥ — 2 Occ.
wə·hā·rū·aḥ — 1 Occ.
wə·rū·aḥ — 38 Occ.
ḇə·rū·ḥă·ḵā — 2 Occ.
wə·rū·ḥî — 1 Occ.
wə·rū·ḥōw — 3 Occ.
Additional Entries
rū·ḥām — 2 Occ.
rū·ḥe·ḵā — 1 Occ.
rū·ḥî — 29 Occ.
rū·ḥōw — 15 Occ.
rū·ḥām — 1 Occ.
rū·ḥō·wṯ — 10 Occ.
ū·lə·rū·aḥ — 2 Occ.
ū·mê·rū·aḥ — 1 Occ.
ū·ḇə·rū·aḥ — 4 Occ.
ḇā·rū·aḥ — 2 Occ.
wə·rū·aḥ — 38 Occ.
ḇə·rū·ḥă·ḵā — 2 Occ.
wə·rū·ḥî — 1 Occ.
wə·rū·ḥōw — 3 Occ.
rū·aḥ- — 7 Occ.
rū·ḥā — 1 Occ.
rū·ḥê — 1 Occ.
rū·ḥî — 1 Occ.
wə·rū·ḥêh — 1 Occ.
hā·rə·wā·ḥāh — 1 Occ.
Prev
Top of Page
Top of Page