ḇə·’ap·pe·ḵā
Englishman's Concordance
ḇə·’ap·pe·ḵā — 1 Occurrence

Psalm 90:7
HEB: כִּֽי־ כָלִ֥ינוּ בְאַפֶּ֑ךָ וּֽבַחֲמָתְךָ֥ נִבְהָֽלְנוּ׃
NAS: For we have been consumed by Your anger And by Your wrath
KJV: For we are consumed by thine anger, and by thy wrath
INT: for have been your anger your wrath have been dismayed

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Concordance Entries
Strong's Hebrew 639
276 Occurrences


’ap̄- — 72 Occ.
’ap·pāh — 1 Occ.
’ap·pām — 4 Occ.
’ap·pāw — 3 Occ.
’ap·pa·yim — 27 Occ.
’ap·pêḵ — 4 Occ.
’ap·pə·ḵā — 19 Occ.
’ap·pe·ḵā — 2 Occ.
’ap·pe·hā — 1 Occ.
’ap·pê·nū — 1 Occ.
’ap·pî — 20 Occ.
’ap·pōw — 50 Occ.
bə·’ap̄ — 9 Occ.
bə·’ap·pāw — 2 Occ.
bə·’ap·pe·ḵā — 6 Occ.
bə·’ap·pî — 11 Occ.
bə·’ap·pōw — 11 Occ.
hā·’ap̄ — 4 Occ.
kə·’ap·pə·ḵā — 1 Occ.
kə·’ap·pî — 1 Occ.
lə·’ap·pāw — 4 Occ.
lə·’ap·pê — 1 Occ.
lə·’ap·pî — 1 Occ.
lə·’ap·pōw — 1 Occ.
mê·’ap̄ — 1 Occ.
mê·’ap·pə·ḵem — 1 Occ.
ū·ḇə·’ap̄ — 2 Occ.
ū·ḇə·’ap·pə·ḵem — 1 Occ.
ḇā·’ap̄ — 2 Occ.
wə·’ap̄ — 2 Occ.
ḇə·’ap·pām — 1 Occ.
ḇə·’ap·pa·yim — 1 Occ.
ḇə·’ap·pe·ḵā — 1 Occ.
ḇə·’ap·pî — 6 Occ.
wə·’ap·pōw — 2 Occ.
Additional Entries
lə·’ap·pî — 1 Occ.
lə·’ap·pōw — 1 Occ.
mê·’ap̄ — 1 Occ.
mê·’ap·pə·ḵem — 1 Occ.
ū·ḇə·’ap̄ — 2 Occ.
ū·ḇə·’ap·pə·ḵem — 1 Occ.
ḇā·’ap̄ — 2 Occ.
wə·’ap̄ — 2 Occ.
ḇə·’ap·pām — 1 Occ.
ḇə·’ap·pa·yim — 1 Occ.
ḇə·’ap·pî — 6 Occ.
wə·’ap·pōw — 2 Occ.
way·ye’·pōḏ — 1 Occ.
wə·’ā·p̄aḏ·tā — 1 Occ.
’ê·p̄ōḏ — 1 Occ.
’ă·p̄ud·daṯ — 1 Occ.
’ă·p̄ud·dā·ṯōw — 2 Occ.
’ap·paḏ·nōw — 1 Occ.
’ā·p̄āh — 1 Occ.
’ā·p̄î·ṯî — 1 Occ.
Prev
Top of Page
Top of Page