wat·tiš·šā·’êr
Englishman's Concordance
wat·tiš·šā·’êr — 2 Occurrences

Ruth 1:3
HEB: אִ֣ישׁ נָעֳמִ֑י וַתִּשָּׁאֵ֥ר הִ֖יא וּשְׁנֵ֥י
NAS: died; and she was left with her two
KJV: died; and she was left, and her two
INT: husband Naomi's was left he her two

Ruth 1:5
HEB: מַחְל֣וֹן וְכִלְי֑וֹן וַתִּשָּׁאֵר֙ הָֽאִשָּׁ֔ה מִשְּׁנֵ֥י
NAS: and the woman was bereft of her two
KJV: of them; and the woman was left of her two
INT: Mahlon and Chilion was bereft and the woman of her two

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Concordance Entries
Strong's Hebrew 7604
133 Occurrences


’aš·’îr — 2 Occ.
han·niš·’ār — 7 Occ.
han·niš·’ā·rāh — 2 Occ.
han·niš·’ā·reṯ — 1 Occ.
han·niš·’ā·rîm — 21 Occ.
han·niš·’ā·rō·wṯ — 1 Occ.
han·niš·’e·reṯ — 2 Occ.
hiš·’ar·nū — 1 Occ.
hiš·’îr — 22 Occ.
hiš·’î·rū — 1 Occ.
lə·haš·’îr — 1 Occ.
naš·’êr — 1 Occ.
niš·’ār — 19 Occ.
niš·’ă·rāh — 3 Occ.
niš·’ar·nū — 2 Occ.
niš·’ar·tî — 2 Occ.
niš·’ā·rū — 9 Occ.
šā·’ar — 1 Occ.
taš·’îr — 2 Occ.
tiš·šā·’ar·nāh — 2 Occ.
ṯiš·šā·’êr — 1 Occ.
way·yiš·šā·’ă·rū — 1 Occ.
wat·tiš·šā·’êr — 2 Occ.
wa·yiš·šā·’er — 1 Occ.
wə·han·niš·’ār — 2 Occ.
wə·han·niš·’ā·rîm — 5 Occ.
wə·han·niš·’ā·rō·wṯ — 1 Occ.
wə·hiš·’ar·tî — 2 Occ.
wə·hiš·’îr — 1 Occ.
wə·nê·šă·’ar — 1 Occ.
wə·niš·’ar- — 3 Occ.
wə·niš·’ar·tem — 2 Occ.
wə·niš·’ă·rū — 1 Occ.
yaš·’îr — 1 Occ.
yaš·’î·rū — 4 Occ.
yiš·šā·’ă·rū — 1 Occ.
yiš·šā·’êr — 2 Occ.
Additional Entries
niš·’ār — 19 Occ.
niš·’ă·rāh — 3 Occ.
niš·’ar·nū — 2 Occ.
niš·’ar·tî — 2 Occ.
niš·’ā·rū — 9 Occ.
šā·’ar — 1 Occ.
taš·’îr — 2 Occ.
tiš·šā·’ar·nāh — 2 Occ.
ṯiš·šā·’êr — 1 Occ.
way·yiš·šā·’ă·rū — 1 Occ.
wa·yiš·šā·’er — 1 Occ.
wə·han·niš·’ār — 2 Occ.
wə·han·niš·’ā·rîm — 5 Occ.
wə·han·niš·’ā·rō·wṯ — 1 Occ.
wə·hiš·’ar·tî — 2 Occ.
wə·hiš·’îr — 1 Occ.
wə·nê·šă·’ar — 1 Occ.
wə·niš·’ar- — 3 Occ.
wə·niš·’ar·tem — 2 Occ.
wə·niš·’ă·rū — 1 Occ.
Prev
Top of Page
Top of Page