ū·ḇiz·ḇā·ḥê·nū
Englishman's Concordance
ū·ḇiz·ḇā·ḥê·nū — 1 Occurrence

Joshua 22:27
HEB: לְפָנָ֔יו בְּעֹלוֹתֵ֥ינוּ וּבִזְבָחֵ֖ינוּ וּבִשְׁלָמֵ֑ינוּ וְלֹא־
NAS: Him with our burnt offerings, and with our sacrifices and with our peace offerings,
KJV: him with our burnt offerings, and with our sacrifices, and with our peace offerings;
INT: before our burnt our sacrifices our peace so

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Concordance Entries
Strong's Hebrew 2077
162 Occurrences


baz·zā·ḇaḥ — 2 Occ.
bə·ze·ḇaḥ — 1 Occ.
bə·ziḇ·ḥî — 1 Occ.
haz·zā·ḇaḥ — 1 Occ.
haz·ze·ḇaḥ — 3 Occ.
haz·zə·ḇā·ḥîm — 2 Occ.
laz·zā·ḇaḥ — 2 Occ.
lə·zā·ḇaḥ — 1 Occ.
lə·ze·ḇaḥ — 3 Occ.
lə·ziḇ·ḥê — 1 Occ.
miz·zā·ḇaḥ — 1 Occ.
miz·ze·ḇaḥ — 6 Occ.
miz·ziḇ·ḥê — 4 Occ.
miz·ziḇ·ḥî — 1 Occ.
miz·ziḇ·ḥōw — 1 Occ.
miz·ziḇ·ḥō·w·ṯām — 1 Occ.
ū·lə·zā·ḇaḥ — 1 Occ.
ū·lə·ze·ḇaḥ — 13 Occ.
ū·ḇiz·ḇā·ḥê·nū — 1 Occ.
ū·zə·ḇā·ḥe·ḵā — 1 Occ.
ū·zə·ḇā·ḥîm — 3 Occ.
wā·zā·ḇaḥ — 1 Occ.
wā·ze·ḇaḥ — 1 Occ.
wə·haz·zā·ḇaḥ — 1 Occ.
wə·haz·zə·ḇā·ḥîm — 1 Occ.
wə·ze·ḇaḥ — 1 Occ.
wə·ziḇ·ḥê·ḵem — 3 Occ.
wə·ziḇ·ḥê·hem — 1 Occ.
zā·ḇaḥ — 7 Occ.
ze·ḇaḥ — 53 Occ.
zə·ḇā·ḥe·ḵā — 3 Occ.
zə·ḇā·ḥê·mōw — 1 Occ.
zə·ḇā·ḥîm — 11 Occ.
ziḇ·ḥă·ḵem — 1 Occ.
ziḇ·ḥê — 16 Occ.
ziḇ·ḥê·ḵem — 3 Occ.
ziḇ·ḥê·hem — 4 Occ.
ziḇ·ḥî — 3 Occ.
ziḇ·ḥōw — 1 Occ.
Additional Entries
lə·ze·ḇaḥ — 3 Occ.
lə·ziḇ·ḥê — 1 Occ.
miz·zā·ḇaḥ — 1 Occ.
miz·ze·ḇaḥ — 6 Occ.
miz·ziḇ·ḥê — 4 Occ.
miz·ziḇ·ḥî — 1 Occ.
miz·ziḇ·ḥōw — 1 Occ.
miz·ziḇ·ḥō·w·ṯām — 1 Occ.
ū·lə·zā·ḇaḥ — 1 Occ.
ū·lə·ze·ḇaḥ — 13 Occ.
ū·zə·ḇā·ḥe·ḵā — 1 Occ.
ū·zə·ḇā·ḥîm — 3 Occ.
wā·zā·ḇaḥ — 1 Occ.
wā·ze·ḇaḥ — 1 Occ.
wə·haz·zā·ḇaḥ — 1 Occ.
wə·haz·zə·ḇā·ḥîm — 1 Occ.
wə·ze·ḇaḥ — 1 Occ.
wə·ziḇ·ḥê·ḵem — 3 Occ.
wə·ziḇ·ḥê·hem — 1 Occ.
zā·ḇaḥ — 7 Occ.
Prev
Top of Page
Top of Page