ū·ḵə·ḥō·w·māh
Englishman's Concordance
ū·ḵə·ḥō·w·māh — 1 Occurrence

Proverbs 18:11
HEB: קִרְיַ֣ת עֻזּ֑וֹ וּכְחוֹמָ֥ה נִ֝שְׂגָּבָ֗ה בְּמַשְׂכִּיתֽוֹ׃
NAS: And like a high wall in his own imagination.
KJV: and as an high wall in his own conceit.
INT: city is his strong wall A high imagination

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Concordance Entries
Strong's Hebrew 2346
133 Occurrences


ba·ḥō·w·māh — 5 Occ.
bə·ḥō·w·māh — 1 Occ.
bə·ḥō·w·maṯ — 7 Occ.
bə·ḥō·w·mōṯ — 1 Occ.
bə·ḥō·mō·w·ṯā·yiḵ — 1 Occ.
ḥō·māh — 19 Occ.
ḥō·w·maṯ — 17 Occ.
ḥō·w·mā·ṯāh — 2 Occ.
ḥō·w·mōṯ — 10 Occ.
ḥō·w·mō·ṯa·yiḵ — 8 Occ.
ḥō·mō·ṯe·ḵā — 2 Occ.
ḥō·w·mō·ṯe·hā — 3 Occ.
ha·ḥō·w·māh — 35 Occ.
ha·ḥō·mō·wṯ — 1 Occ.
ha·ḥō·mō·ṯa·yim — 4 Occ.
la·ḥō·w·māh — 5 Occ.
lə·ḥō·w·maṯ — 1 Occ.
lə·ḥō·mō·wṯ — 1 Occ.
lə·ha·ḥō·w·māh — 1 Occ.
mê·ḥō·w·maṯ — 1 Occ.
ū·ḵə·ḥō·w·māh — 1 Occ.
ū·lə·ḥō·w·maṯ — 1 Occ.
ū·lə·ḥō·mō·wṯ — 1 Occ.
ū·ḇa·ḥō·w·māh — 1 Occ.
ū·ḇə·ḥō·w·maṯ — 1 Occ.
ū·ḇə·ḥō·w·mō·ṯay — 1 Occ.
wə·ḥō·w·māh — 1 Occ.
wə·ḥō·w·maṯ — 1 Occ.
Additional Entries
ḥō·mō·ṯe·ḵā — 2 Occ.
ḥō·w·mō·ṯe·hā — 3 Occ.
ha·ḥō·w·māh — 35 Occ.
ha·ḥō·mō·wṯ — 1 Occ.
ha·ḥō·mō·ṯa·yim — 4 Occ.
la·ḥō·w·māh — 5 Occ.
lə·ḥō·w·maṯ — 1 Occ.
lə·ḥō·mō·wṯ — 1 Occ.
lə·ha·ḥō·w·māh — 1 Occ.
mê·ḥō·w·maṯ — 1 Occ.
ū·lə·ḥō·w·maṯ — 1 Occ.
ū·lə·ḥō·mō·wṯ — 1 Occ.
ū·ḇa·ḥō·w·māh — 1 Occ.
ū·ḇə·ḥō·w·maṯ — 1 Occ.
ū·ḇə·ḥō·w·mō·ṯay — 1 Occ.
wə·ḥō·w·māh — 1 Occ.
wə·ḥō·w·maṯ — 1 Occ.
’ā·ḥūs — 3 Occ.
ḥā·sāh — 1 Occ.
ḥas·tā — 1 Occ.
Prev
Top of Page
Top of Page