3646. ὁλοκαύτωμα (holokautóma)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 3646. ὁλοκαύτωμα (holokautóma) — 3 Occurrences

Mark 12:33 N-GNP
GRK: πάντων τῶν ὁλοκαυτωμάτων καὶ θυσιῶν
NAS: than all burnt offerings and sacrifices.
KJV: than all whole burnt offerings and
INT: than all the burnt offerings and sacrifices

Hebrews 10:6 N-ANP
GRK: ὁλοκαυτώματα καὶ περὶ
NAS: IN WHOLE BURNT OFFERINGS AND [sacrifices] FOR SIN
KJV: In burnt offerings and
INT: Burnt offerings and [sacrifices] for

Hebrews 10:8 N-ANP
GRK: προσφορὰς καὶ ὁλοκαυτώματα καὶ περὶ
NAS: AND OFFERINGS AND WHOLE BURNT OFFERINGS AND [sacrifices] FOR SIN
KJV: and burnt offerings and
INT: offering and burnt offerings and [sacrifices] for

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page