2783. κῆρυξ (kérux)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 2783. κῆρυξ (kérux) — 3 Occurrences

1 Timothy 2:7 N-NMS
GRK: ἐτέθην ἐγὼ κῆρυξ καὶ ἀπόστολος
NAS: I was appointed a preacher and an apostle
KJV: am ordained a preacher, and
INT: was appointed I a herald and apostle

2 Timothy 1:11 N-NMS
GRK: ἐτέθην ἐγὼ κῆρυξ καὶ ἀπόστολος
NAS: I was appointed a preacher and an apostle
KJV: am appointed a preacher, and
INT: was appointed I a herald and apostle

2 Peter 2:5 N-AMS
GRK: Νῶε δικαιοσύνης κήρυκα ἐφύλαξεν κατακλυσμὸν
NAS: Noah, a preacher of righteousness,
KJV: the eighth [person], a preacher of righteousness,
INT: Noah of righteousness a herald preserved [the] flood upon

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page