2126. εὐλαβής (eulabés)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 2126. εὐλαβής (eulabés) — 4 Occurrences

Luke 2:25 Adj-NMS
GRK: δίκαιος καὶ εὐλαβής προσδεχόμενος παράκλησιν
NAS: was righteous and devout, looking
KJV: and devout, waiting
INT: [was] righteous and devout waiting for [the] consolation

Acts 2:5 Adj-NMP
GRK: Ἰουδαῖοι ἄνδρες εὐλαβεῖς ἀπὸ παντὸς
NAS: in Jerusalem, devout men
KJV: Jerusalem Jews, devout men, out of
INT: Jews men devout from every

Acts 8:2 Adj-NMP
GRK: Στέφανον ἄνδρες εὐλαβεῖς καὶ ἐποίησαν
NAS: [Some] devout men buried
KJV: And devout men carried
INT: Stephen men devout and made

Acts 22:12 Adj-NMS
GRK: τις ἀνὴρ εὐλαβὴς κατὰ τὸν
NAS: a man who was devout by the standard
INT: certain a man devout according to the

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page