2099. εὐαγγελιστής (euaggelistés)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 2099. εὐαγγελιστής (euaggelistés) — 3 Occurrences

Acts 21:8 N-GMS
GRK: Φιλίππου τοῦ εὐαγγελιστοῦ ὄντος ἐκ
NAS: of Philip the evangelist, who was one of the seven,
KJV: of Philip the evangelist, which was
INT: of Philip the evangelist being of

Ephesians 4:11 N-AMP
GRK: τοὺς δὲ εὐαγγελιστάς τοὺς δὲ
NAS: and some [as] evangelists, and some
KJV: and some, evangelists; and
INT: some moreover evangelists some moreover

2 Timothy 4:5 N-GMS
GRK: ἔργον ποίησον εὐαγγελιστοῦ τὴν διακονίαν
NAS: the work of an evangelist, fulfill
KJV: the work of an evangelist, make full proof
INT: [the] work do of an evangelist the ministry

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page